Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 721

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==fruitteelt
Check title to add to marked list
Investigating the fruit texture genetic control in apple and its interplay with the production of volatile compounds using multi-family based analysis and genome wide association mapping
Guardo, Mario Di - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): Richard Visser, co-promotor(en): Eric van de Weg; F. Costa. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463432054 - 177
malus domestica - apples - fruit - fruit growing - genetics - plant breeding - genome analysis - appels - fruitteelt - genetica - plantenveredeling - genoomanalyse

Although varying with context, quality of fresh fruits includes several properties such as color, texture, flavor and health promoting compounds. This thesis focused on two important quality aspects, namely texture and aroma in apple, and defining the genomic regions involved in the control of these two features. The genetic control of texture and VOCs production have been investigated using two marker-trait association analysis approaches: Pedigree Based Analysis (PBA) and Genome Wide Association Study (GWAS). In chapter 2, ASSIsT (Automatic SNP ScorIng Tool), a software dedicated for the efficient calling and filtering of SNPs from Illumina InfiniumÒ arrays is presented. ASSIsT builds on GenomeStudio® derived data and identifies markers showing reliable genotype calls (bi-allelic segregation pattern). In addition, ASSIsT identifies and re-edits SNP calls of markers showing additional alleles (null alleles or additional SNPs in the probe annealing site). Chapter 3 aimed to dissect the genetic control of fruit firmness in apple during storage through PBA and employing 24 bi-parental families (1216 individuals) connected by a common pedigree structure. Ten QTLs were identified encompassing eight linkage groups, which unravelled a QTL dynamics over storage shedding light on the specific genetic control at each time-point. Chapter 4: aimed to comprehensively decipher the genetic control of fruit texture. Two complementing QTL mapping approaches were employed together with a novel and high sophisticated phenotyping device for fruit texture. The PBA was carried out on six full-sib pedigreed families (416 individuals), while the GWAS was performed on a collection of 233 apple accessions. The texture analyser employed (TAXT-AED texture analyser) allowed the measurement of both the mechanical properties (firmness) and the acoustic properties (crispness) of fruit texture. The QTL results indicated chromosome 10 being associated in changes of the mechanical properties of fruit texture, while chromosomes 2 and 14 were more associated to the acoustic response. In Chapter 5 the interplay between texture and volatile organic compounds (VOCs) was investigated in 162 apple accessions. The array of volatile compounds phenotyped was implemented into a GWAS identifying seven chromosomes harbouring important candidate genes for aroma, such as MdAAT1 and MdIGS. Next, volatilome and fruit texture data were integrated revealing a negative correlation between these two features.

De voordelen van integreren : Jelmer Zandbergen onderzocht voor zijn MSc studie het houden van kippen in een boomgaard
Zandbergen, Jelmer - \ 2017
Ekoland (2017)3. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
fruitteelt - kippen - boomgaarden - biologische landbouw - pluimveehouderij - uitloop - diergedrag - fruit growing - fowls - orchards - organic farming - poultry farming - outdoor run - animal behaviour
Als onderdeel van een MSc studie Organic Agriculture aan de WUR heeft Jelmer Zandbergen een onderzoeksproject uitgevoerd op de Fruittuin van West. De Fruittuin van West is een bedrijf van 6 hectare in Amsterdam Nieuw-West, in 2014 opgezet door Wil Sturkenboom. Er worden meer dan 20 soorten fruit geteeld en er lopen kippen in de boomgaard.
Notenteelt in Nederland : Een technisch economische haalbaarheidsstudie
Baltissen, A.H.M.C. ; Oosterbaan, A. - \ 2017
Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 53 p.
noten als gewas - hazelnoten - walnoten - haalbaarheidsstudies - teelthandleidingen - fruitteelt - nederland - nut crops - hazelnuts - walnuts - feasibility studies - cultivation manuals - fruit growing - netherlands
Notenteelt (hazel- en walnotenteelt) is in Nederland een kleine sector (50 tot 100 ha). Er zijn echter een aantal ontwikkelingen die nieuwe groeimogelijkheden voor de teelt en afzet bieden. Dat er maar een beperkt productiegebied aan noten in Nederland is, heeft zijn redenen. Nieuwe innovatieve technieken en nieuwe samenwerkingen bieden perspectief op het verkleinen van de teeltrisico’s en op een duurzame en rendabele teelt. Ook de inzet van restproducten voor de Biobased Economie geeft mogelijkheden. Vanuit deze optiek is Wageningen Plant Research (Voorheen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit) enkele jaren geleden gestart om de groeimogelijkheden voor de notenteelt te verkennen en te stimuleren. Zo is samen met een groep notenkwekers en –telers een haalbaarheidsproject ingediend bij MKB Innovatiestimulering Regio & Topsector (MIT regeling) en gehonoreerd. Dit rapport is het verslag van het project. De focus in dit rapport ligt bij walnoten en hazelnoten.
Jaarrond duurzame en intensieve aardbeienteelt met minder stroom : Deskstudie naar mogelijkheden besparing op elektriciteit
Janse, J. - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Rapport GTB 1397) - 28 p.
fragaria ananassa - aardbeien - fruitteelt - energiegebruik - led lampen - elektriciteit - strawberries - fruit growing - energy consumption - led lamps - electricity
The opportunities to significantly reduce the electricity consumption in an illuminated strawberry cultivation
has been analysed in a desk study. Special energy-efficient LED lamps can be used to steer plant growth and
development. By replacing HPS-lamps by the latest LEDs with an energy efficiency of 2.7 μmol/W, the power
consumption can be reduced by more than 30%. It seems possible to reduce this consumption in illuminated
strawberries by another 10% in a greenhouse with high light transmission in the winter months and using
artificial lighting more in relation to different growth stages. Light colour (spectrum) affects the growth,
production and quality of strawberries. A high amount of red light stimulates production and blue light enhances
the sugar and vitamin C content.
The light and energy consumption can be further decreased by improved space utilization and by reducing the
leaf/fruit ratio. Gas savings are possible by minimizing the use of the minimum heating pipe and closing the
energy screen during cold weather. However, this requires special attention with respect to the prevention of
fungal diseases and maintaining fruit quality.
Het effect van bemesting op de ontwikkeling van perenbladvlo : Technische rapportage van de waarnemingen
Helsen, H.H.M. ; Elk, P.J.H. van; Piquet, M. ; Maas, M.P. van der - \ 2015
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 17 p.
fruitteelt - gewasbescherming - proeven op proefstations - peren - bemesting - kwaliteit na de oogst - hardheid - plantenplagen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - fruit growing - plant protection - station tests - pears - fertilizer application - postharvest quality - hardness - plant pests - cultural control
Het hier beschreven onderzoek werd uitgevoerd in de proefboomgaard van PPO-Wageningen UR in Randwijk Daarvoor werd gebruik gemaakt van een volgroeid gewas Conference, waarop in 2012 een bemestingsproef was gestart waarbij de fosfaat- en stikstofgift werden gevarieerd. Op drie bemestingsregiems in die proef werd in 2013 en in 2014 het optreden van perenbladvlo gemeten. Op 13 juni 2013 had de behandeling N-hoog betrouwbaar meer perenbladvloeieren en -larven dan N-laag. N-middel was niet betrouwbaar verschillend van de beide andere behandelingen. De bemestingsbehandelingen hebben in de periode 2012 - 2014 geen verschil in productie tot gevolg gehad. Wel werd bij behandeling N-middel, die een grote fosfaat- (en stikstof-) bladbemesting kreeg, na lange bewaring een hogere hardheid vastgesteld. Dit kon worden verklaard door het effect van de fosfaatbladvoeding
Ondernemersperspectieven Oost Zeeuws-Vlaamse agrariërs
Spruijt, J. ; Schoorlemmer, H.B. - \ 2015
PPO AGV - 35 p.
zeeland - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - akkerbouw - loonwerken - melkveehouderij - fruitteelt - regionale verkenningen - publiek-private samenwerking - farm management - entrepreneurship - arable farming - custom hiring - dairy farming - fruit growing - regional surveys - public-private cooperation
Dit rapport geeft de resultaten van een oriënterend onderzoek naar de toekomst perspectieven die agrarische ondernemers in Oost Zeeuws Vlaanderen voor ogen hebben. Hierbij is verkend of ondernemers concrete mogelijkheden zien, urgentie voor verandering ervaren en of er aanknopingspunten zijn gericht op verbetering van de landbouwstructuur en het stimulerend klimaat voor agrarisch ondernemerschap. Om hier zicht op te krijgen zijn 10 diepte-interviews gehouden met ‘als ondernemend’ bekend staande landbouwers. Het betrof bedrijven met akkerbouw, melkveehouderij, fruitteelt, loonwerk en nevenactiviteiten. Daarnaast vonden gesprekken plaats met 7 gebiedsdeskundigen die uit hoofde van hun functie zicht hadden op ontwikkelingen en belemmeringen bij agrarisch ondernemers over de breedte van de regio. De bevindingen zijn getoetst en verder uitgewerkt tijdens workshop in Hulst met een groep geïnterviewden en medewerkers van Provincie Zeeland.
Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen
Zande, J.C. van de; Wenneker, M. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 609) - 71 p.
fruitteelt - pesticiden - boomgaarden - boomgaardspuiten - spuiten - toxiciteit - drift - veldproeven - gemeenten - fruit growing - pesticides - orchards - orchard sprayers - spraying - toxicity - field tests - municipalities
Momenteel vinden in verschillende gemeenten discussies plaats over de veiligheidszones rond fruitteeltbedrijven als gevolg van bespuitingen en de blootstelling van te bouwen woningen dichtbij de boomgaard. In deze rapportage wordt voor de blootstelling vanuit fruitteelt bespuitingen een overzicht gegeven van de drift bij standaard en drift beperkende op- en zijwaarts gerichte spuittechnieken en maatregelen die in de fruitteelt gebruikt kunnen worden om tot een beperking van de veiligheidszones te komen. In een aparte rapportage is dit ook gedaan voor neerwaarts gerichte bespuitingen van veldgewassen met een veldspuit. Naast de optredende drift vanuit de boomgaard tijdens de bespuitingen is ook de toxiciteit van de middelen en de blootstelling van personen belangrijk.
Nauwkeurige gasanalyse-systemen voor kwaliteitsbewaking tijdens fruitopslag : Effecten van ethyleen en ethanol tijdens bewaring van appelen en peren189953 / RAPPORT
Schaik, A.C.R. van; Reuler, H. van - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
fruitteelt - chemische bewaring - bewaarfysiologie - kwaliteitscontroles - kwaliteit na de oogst - houdbaarheid (kwaliteit) - ethyleen - ethanol - appels - peren - proeven op proefstations - sensors - fruit growing - chemical preservation - postharvest physiology - quality controls - postharvest quality - keeping quality - ethylene - apples - pears - station tests
Met een consortium van bedrijven en kennisinstellingen is onderzoek uitgevoerd naar grenswaarden voor de gasvormige componenten ethyleen en ethanol welke geproduceerd worden voor en tijdens de opslag van hardfruit. De ethyleen productie na de oogst kan mogelijk gebruikt worden als een rijpingsindicator voor partijen of cellen fruit. Deze componenten kunnen zich ook ophopen in de CA (controlled atmosphere) bewaring van appelen en peren en hebben ook tijdens de bewaring ook een duidelijke relatie met de kwaliteit van het product. Tevens is voor ethyleen een prototype ethyleen meter ontwikkeld.
Proeftuin Randwijk: Fosfaatbladvoeding verhoogt hardheid Conference
Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van - \ 2015
fruitteelt - peren - bemesting - fosfaat - hardheid - houdbaarheid (kwaliteit) - fruit growing - pears - fertilizer application - phosphate - hardness - keeping quality
Op kalkhoudende gronden met minder fosfaat meer bereiken via bladvoeding in de perenteelt
Proeftuin Randwijk: Elstar mutanten
Heijerman, G. ; Elk, P.J.H. van - \ 2015
fruitteelt - appels - rassen (planten) - houdbaarheid (kwaliteit) - gewasopbrengst - fruit growing - apples - varieties - keeping quality - crop yield
Acht rassen (waaronder 5 Elstar mutanten) appels beoordeeld op productie en kwaliteit
Notenteelt in Nederland. Ook iets voor U?
Baltissen, A.H.M.C. - \ 2015
noten als gewas - noten - fruitteelt - projecten - biobased economy - nut crops - nuts - fruit growing - projects
Poster met korte uitleg over het project.
Optreden van suzuki-fruitvlieg in zachtfruit in 2014 : Technische rapportage van de waarnemingen
Helsen, H.H.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 20
fruitteelt - gewasbescherming - drosophila suzukii - kersen - monitoring - bewaarziekten - pruimen - aardbeien - frambozen - bramen - bessen - fruit growing - plant protection - cherries - storage disorders - plums - strawberries - raspberries - blackberries - berries
In 2014 trad in alle belangrijke zachtfruitgewassen schade op door suzuki-fruitvlieg. Daarbij was opvallend dat telers de beginnende aantasting vaak niet opmerkten. Deels hing dit samen met de onbekendheid van telers in 2014 met het schadebeeld. Verder bleek uit de waarnemingen in kersenboomgaarden, dat lokvallen geen betrouwbaar hulpmiddel waren om de aanwezigheid van lage aantallen suzuki-fruitvliegen vast te stellen. De lage initiële aantastingsniveaus leidden enkele generaties later vaak tot een explosie van suzuki-fruitvlieg in het gewas. Een vroegtijdige herkenning van de aanwezigheid van suzuki-fruitvlieg is dan ook belangrijk. De ontwikkeling van betere technieken voor monitoring is daarom een must. Daarnaast is instructie van telers belangrijk. In het project is hieraan veel aandacht besteed, onder meer in de vorm van instructiebijeenkomsten en de verspreiding van instructiemateriaal
Aanpak van suzuki : hygiëne voor beperken oogstschade door de suzuki-fruitvlieg
Helsen, H.H.M. ; Brouwer, G. - \ 2015
Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 14.
drosophila suzukii - invasieve exoten - fruitteelt - kleinfruit - plagenbestrijding - plantenplagen - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - insectenbestrijding - waardplanten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - invasive alien species - fruit growing - small fruits - pest control - plant pests - industrial hygiene - plant protection - insect control - host plants - cultural control - organic farming
Enkele jaren geleden dook in ons land de suzuki-fruitvlieg op. Deze invasieve soort veroorzaakte in 2014 aanzienlijke schade in de teelt van zachtfruit. Doordat op biologische fruitteeltbedrijven vaak veel opeenvolgende gewassen worden geteeld, zijn de risico’s daar extra groot. In het Praktijknetwerk ‘Probleemplagen divers aanpakken’ is aandacht besteed aan de vraag wat de biologische fruitteler kan doen om de aantasting te beperken.
LED light improves strawberry flavour, quality and production
Hanenberg, M.A.A. ; Janse, J. ; Labrie, C.W. ; Verkerke, W. - \ 2015
glastuinbouw - aardbeien - fruitteelt - belichting - led lampen - proeven op proefstations - lichtregiem - kwaliteit na de oogst - smaakonderzoek - greenhouse horticulture - strawberries - fruit growing - illumination - led lamps - station tests - light regime - postharvest quality - taste research
Various quality parameters of strawberries can be improved by the application of extra LED lighting on the plants and fruits during cultivation. This is the finding of the demonstration of IDC Flavour in Bleiswijk in the autumn of 2014. The demonstration was performed with two common cultivars, Elsanta and Sonata. Three different illumination treatments were applied during cultivation.
Vruchtrotbeheersing in appel en peer (projectrapportage 2013-2014)
Wenneker, M. ; Anbergen, R.H.N. ; Leeuwen, P.J. van; Pham, K.T.K. - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 31
fruitteelt - gewasbescherming - vruchtrot - appels - peren - bewaarziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - fruit growing - plant protection - fruit rots - apples - pears - storage disorders - plant pathogenic fungi
In de lange bewaring van appels en peren wordt regelmatig zeer zware uitval door vruchtrot geconstateerd. Deze bewaarverliezen kosten de teler en bewaarders veel geld. Onbekend is waar deze rot door veroorzaakt wordt. Onderzoek naar bewaarziekten in Nederland en België laat zien dat de meest voorkomende vruchtrotveroorzakers Neofabraea (lenticelrot; voorheen Gloeosporium) en Cadophora (visogen; voorheen Phialophora) zijn. Cadophora lijkt in perenpartijen meer uitval te geven dan Neofabraea. In een aantal gevallen werd meer dan 60% uitval vastgesteld. Ook werden in monsters soms beide schimmels aangetroffen. Goede bestrijdingsadviezen kunnen nog niet geven worden. Kennis over de levenswijze en infectiemomenten is daarvoor nog ontoereikend. Door samenwerking van voorlichting, onderzoek, bewaarspecialisten, afzet en telers kunnen strategieën ontwikkeld worden voor de beheersing van vruchtrot in de naoogst. Tijdens het onderzoek werden ook andere veroorzakers van bewaarbederf aangetroffen zoals: Fusarium (klokhuisrot en neusrot), Neonectria (neusrot), Alternaria (klokhuisschimmel) en Cladosporium (inktvlekkenrot). Ook werd regelmatig smoezelige vruchten aangetroffen bij zowel appel als peer. Dit lijkt door een samenspel van verschillende schimmels en gisten veroorzaakt te worden. Het optreden van echte wondschimmels zoals Botrytis en Penicillium viel vaak mee. Zorgvuldig plukken en voorzichtig behandelen van het fruit bij de oogst werpt hier duidelijk haar vruchten af. Maar door de aangescherpte residu-eisen van de supermarkten en het veranderde middelenpakket wordt de kans groot dat het optreden van vruchtrot in de komende jaren toe zal nemen.
Rassenproef zwarte bessen 2011-2014
Heijerman-Peppelman, G. ; Dam, M.F.N. van - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
tuinbouw - fruitteelt - zwarte bessen - rassenproeven - classificatie van rassen - gewaskwaliteit - rassen (planten) - productiviteit - gewasbescherming - horticulture - fruit growing - black currants - variety trials - variety classification - crop quality - varieties - productivity - plant protection
Vanaf 2011 heeft het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) sector Fruit te Randwijk het rassenonderzoek met zwarte bessen gedurende vier jaren voortgezet. Het doel is (nieuwe) rassen te zoeken en te toetsen onder Nederlandse (Zeeuwse) teeltomstandigheden, die een verbetering kunnen zijn van de huidige rassen voor wat betreft de productiviteit, de beskwaliteit en de gevoeligheid voor ziekten en plagen. Dit rapport is het eindverslag van het project dat eind 2014 is afgelopen.
Various ways for successful Cultivar introduction in the market
Nuijten, H.A.C.P. ; Zeelenberg, A. ; Janmaat, L. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2015
Louis Bolk Instituut
marketing - marketingkanalen - appels - gevalsanalyse - cultivars - ziekteresistentie - fruitteelt - agro-industriële ketens - verbetering - biologische productie - biologische landbouw - marketing channels - apples - case studies - disease resistance - fruit growing - agro-industrial chains - improvement - biological production - organic farming
In this brochure key obstacles and opportunities for market introduction of disease-resistant cultivars of apple and potato are described. Various solution pathways have been compared. The comparison focuses strongly on apple because many experiences have been gained with the introduction of scab resistant cultivars. Four solution pathways are described with four case studies.
Verminderen van emissie door verbeterde toedieningstechniek : voorbereidend onderzoek 2013-2014
Wenneker, M. ; Zande, J.C. van de - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen, Bollen & Fruit - 19
fruitteelt - pesticiden - experimenteel veldonderzoek - emissiereductie - spuitdoppen - bladbespuiting - fruit growing - pesticides - field experimentation - emission reduction - fan nozzles - foliar spraying
In 2004 is het Lozingenbesluit open teelt geëvalueerd. Hieruit bleek dat de fruitteeltsector de doelstelling om de drift naar het oppervlaktewater met 90% te verminderen nog niet heeft gehaald. Om deze reden heeft in 2007 een aanscherping van het Lozingenbesluit plaats gevonden. Als basismaatregel is voor een standaard spuittechniek in de fruitteelt de teeltvrije zone naast watergangen van 3 meter verbreed naar 9 meter. Deze teeltvrije zone kan smaller zijn als er extra maatregelen worden toegepast om drift te beperken.
Aziatisch vliegje zet fruitteelt op stelten
Sikkema, A. ; Helsen, H.H.M. - \ 2014
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)7. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 10.
drosophila suzukii - fruitteelt - insectenplagen - plantenplagen - epidemiologie - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - fruit growing - insect pests - plant pests - epidemiology - plant protection - control methods
De Suzuki-fruitvlieg uit Azië is een ramp voor de Nederlandse fruitsector: ‘We raken dit Aziatische vliegje nooit meer kwijt.’
Bicarbonaat doodt schurftspore bij curatieve toepassing
Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Elk, P.J.H. van; Dieren, M.C.A. van; Steeg, P.A.H. van der; Franssen-Verheijen, M.A.W. - \ 2014
fruitteelt - proeven op proefstations - gewasbescherming - schimmelbestrijding - houdbaarheid (kwaliteit) - appressoria - schimmelstructuren - mycelium - bicarbonaat water - chemische bestrijding - fruit growing - station tests - plant protection - fungus control - keeping quality - fungal structures - bicarbonate water - chemical control
Na het afspoelen bleek bicarbonaat effectief schurft te bestrijden. Bicarbonaat werkt dus wel dodend bij een curatieve toepassing.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.