Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 70

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==functionele biodiversiteit
Check title to add to marked list
Milieufactoren en beschikbaarheid nectar en stuifmeel in graslanden
Ozinga, W.A. ; Geerts, R.H.E.M. ; Hennekens, S.M. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 45 - 47.
functionele biodiversiteit - graslanden - milieufactoren - nectar - stuifmeel - ecosysteemdiensten - bloemen - plantengemeenschappen - functional biodiversity - grasslands - environmental factors - pollen - ecosystem services - flowers - plant communities
Plantengemeenschappen spelen bij veel ecosysteemfuncties en -diensten een cruciale rol. De bijdrage van plantensoorten hangt af van functionele eigenschappen als het aanbod van nectar en stuifmeel in bloemen. Lokale plantengemeenschappen verschillen sterk in het spectrum aan eigenschappen van de soorten en inzicht in deze variatie kan helpen bij duurzaam beheer en gebruik van deze functionele diversiteit. Stilgestaan wordt bij factoren die de variatie in het aanbod van nectar en stuifmeel in graslanden beïnvloeden.
Meer bloemen, meer bijen in agrarische landschappen?
Bukovinszki, T. ; Biesmeijer, J.C. ; Wäckers, F.L. ; Prins, H.H.T. ; Kleijn, D. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 37 - 40.
cultuurlandschap - functionele biodiversiteit - wilde bijenvolken - apidae - bombus - bloemen - bijenstanden - bestuiving - veldproeven - cultural landscape - functional biodiversity - wild honey bee colonies - flowers - apiaries - pollination - field tests
In moderne cultuurlandschappen wordt het voor wilde bijen steeds moeilijker om de benodigde hulpbronnen, zoals bloemen en nestgelegenheid te bemachtigen. Wij willen nagaan of de aanleg van meerjarige bloemenvelden de achteruitgang van wilde bijen in deze landschappen kan tegengaan. De resultaten laten zien dat het verhogen van het aanbod van bloemen kan leiden tot een soortenrijkere gemeenschap van wilde bestuivers, niet alleen in de bloemenvelden zelf maar ook in het omliggende landschap.
Functionele diversiteit mycorrhizaschimmels onder druk door stikstofdepositie
Ozinga, W.A. ; Kuijper, Thomas - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)117. - ISSN 1572-7610 - p. 20 - 22.
mycorrhizaschimmels - functionele biodiversiteit - stikstof - stikstofkringloop - depositie - ecosystemen - bosgebieden - mycorrhizal fungi - functional biodiversity - nitrogen - nitrogen cycle - deposition - ecosystems - woodlands
Bosbodems kunnen veel verschillende ectomycorrhiza-vormende schimmels herbergen. In de herfst is een glimp van deze ondergrondse rijkdom te zien via de vorming van vruchtlichamen (‘paddenstoelen’). De ectomycorrhizaschimmels spelen een belangrijke rol bij onder andere de nutriëntenkringloop, de vastlegging van koolstof en de natuurlijke regeneratie van bomen. Hoge stikstofgehaltes in de bodem leiden echter tot een sterke afname van de abundantie en diversiteit aan mycorrhizaschimmels en dit kan doorwerken in het hele ecosysteem.
Gezonde bodem, duurzame landbouw
Ramaker, R. ; Putten, W.H. van der - \ 2014
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)8. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 10.
bodembiologie - organische stof - functionele biodiversiteit - dynamiek van het ruimtegebruik - bodemverdichting - soil biology - organic matter - functional biodiversity - land use dynamics - soil compaction
Er leven meer soorten in een handvol grond dan er wilde planten groeien in Nederland. Dat bodemleven staat echter mede onder druk door moderne landbouw ofwel intensiever grondgebruik, signaleert Wim van der Putten in een overzichtsartikel in Nature. Van der Putten is buitengewoon hoogleraar Functionele biodiversiteit. Hij pleit voor een nieuwe weg die de voordelen van intensieve en biologische landbouw combineert. "Het is lastig om een bodem precies te laten doen wat je wilt, maar ik denk dat we met de kennis die we nu verzamelen de volgende stap kunnen maken".
De ontwikkeling van een indicator voor het bodemleven en de bodemkwaliteit van akkergronden op basis van overige aaltjes
Keidel, H. ; Zanen, M. - \ 2013
Wageningen : BLGG AgroXpertus - 49 p.
bodemkwaliteit - duurzame landbouw - akkerbouw - bodemecologie - nematoda - biologische monitoring - dna - functionele biodiversiteit - soil quality - sustainable agriculture - arable farming - soil ecology - biomonitoring - functional biodiversity
Om vast te stellen of de doelen voor duurzamer bodemgebruik worden gehaald, kunnen indicatoren worden gebruikt. Op basis van de wetenschappelijke literatuur bleek dat aaltjes relevant zijn voor het bodemvoedselweb en de functionele biodiversiteit. Ook bleek dat aaltjes goede mogelijkheden bieden om als indicator te worden gebruikt. Om de indicator te kunnen gebruiken moet deze op de een of andere manier iets zeggen over het bodemleven (biodiversiteit) en bodemkwaliteit. Er werd veel tijd besteed aan de implementatie en kwaliteitscontrole van de DNA-testen. Uit eerdere ervaringen bleek namelijk dat het overzetten van DNA-testen uit laboratoriumomstandigheden naar routineomstandigheden niet zo eenvoudig was.
Bodemorganismen@work : over het leven in landbouwbodems
LBI Belder, Paul ; Zanen, M. ; Vervaeke, I. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
Leuven, BE : Provincie Vlaams-Brabant - 24
bodemvruchtbaarheid - bodembiologie - landbouwgrond - bodemstructuur - bouwland - vlaanderen - agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - akkerbouw - soil fertility - soil biology - agricultural land - soil structure - arable land - flanders - agro-biodiversity - functional biodiversity - arable farming
Interreg IV project BodemBreed gefinancierd door de Europese Unie en alle projectpartners
Een mooier landschap met minder plagen : de baten van aantrekkelijke akkerranden wegen ruimschoots op tegen de kosten
Alebeek, F.A.N. van; Vijn, M.P. ; Willemse, J. ; Rijn, P. van - \ 2012
Ekoland 32 (2012)5. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
functionele biodiversiteit - agrobiodiversiteit - akkerranden - plagenbestrijding - bevordering van natuurlijke vijanden - agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - functional biodiversity - agro-biodiversity - field margins - pest control - encouragement - agri-environment schemes - landscape management
Onderzoek laat zien dat hoe beter we akkerranden verbinden met kleine landschapselementen in het omringende landschap, hoe beter de natuurlijke plaagbeheersing vanuit die akkerranden kan werken. Om het netwerk aaneengesloten te krijgen is samenwerking nodig tussen verschillende partijen in het gebied.
Oude koeienrassen op de reservebank
Vries, F. de; Hiemstra, S.J. ; Sulkers, H. - \ 2012
Veehouder en Dierenarts 26 (2012)1. - ISSN 1381-8007 - p. 44 - 47.
melkveerassen - zwartbont - rundveerassen - zeldzame rassen - dierveredeling - functionele biodiversiteit - friese roodbonte - genetische bronnen van diersoorten - dairy breeds - holstein-friesian - cattle breeds - rare breeds - animal breeding - functional biodiversity - dutch red pied friesian - animal genetic resources
Lang niet iedereen is overtuigd van de hedendaagse melktypische Holstein-Friesian-koe. Volgens sommige veehouders moeten oude rassen in ere worden hersteld.
Vergroening van het GLB door Ecological Focus Area’s : verkenning van doelen, randvoorwaarden, kosten en baten
Doorn, A.M. van; Melman, T.C.P. ; Geertsema, W. ; Elbersen, B.S. ; Prins, H. ; Stortelder, A.H.F. ; Smidt, R.A. - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2296) - 74
agrobiodiversiteit - gemeenschappelijk landbouwbeleid - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agrarische bedrijfsvoering - landschap - agrarisch natuurbeheer - akkerbouw - melkveehouderij - functionele biodiversiteit - agro-biodiversity - cap - augmentation - farm management - landscape - agri-environment schemes - arable farming - dairy farming - functional biodiversity
Een belangrijk element in de voorstellen van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013 is het vergroenen van de directe betalingen aan boeren via een verplicht aantal maatregelen. Het Nederlandse kabinet ziet vooral heil in de maatregel Ecological Focus Area (EFA), waarbij een boer 7% van zijn areaal moet inrichten ‘voor ecologische doeleinden’. Hoewel nog veel onduidelijk is over de invulling van de maatregel, lijkt het het meest zinvol om EFA’s in te zetten voor doelen waar ze een wezenlijke bijdrage aan kunnen leveren onder niet al te veel voorwaarden. Als meest veelbelovende vergroeningsmogelijkheden komen naar voren: het versterken van de agro-biodiversiteit en groen/blauwe dooradering van het landelijk gebied, het benutten voor natuurlijke plaagbestrijding en het versterken van de landschappelijke kwaliteit. Sleutelfactoren voor een succesvolle bijdrage van EFA’s zijn: - meerjarig cq. permanent uit productie, - doelgericht beheer, - regionale specificiteit, - ruimtelijke samenhang.
Biodiversiteit nu en in de toekomst
Bakker, J.P. ; Duel, H. ; Zouwen, M.W. van der - \ 2012
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 25 (2012)3. - ISSN 0169-6300 - p. 174 - 178.
biodiversiteit - natuurbescherming - ecologie - functionele biodiversiteit - wetenschappelijk onderzoek - biodiversity - nature conservation - ecology - functional biodiversity - scientific research
Dit afsluitende artikel (binnen een themanummer) geeft aanknopingspunten voor de beleids- en beheerpraktijk die voortvloeien uit het stimuleringsprogramma biodiversiteit NWO. De conclusies zijn geclusterd rond vier aspecten van biodiversiteit: veranderingen in ruimte, tijd en databeheer; functionaliteit; de strijd om ruimte; maatschappelijke inpassing. Het programma heeft geresulteerd in 17 proefschriften en ruim 80 artikelen; gekozen is voor disciplines, waarin Nederland voorop loopt (functionele biodiversiteit, dispersie van soorten en natuurbeheer en natuurherstel)
Bodembreed interreg : deel 1: Duurzaam bodembeheer & Functionele Agrobiodiversiteit in de bodem : deel 2: Bodemleven
Zanen, M. ; Belder, P. ; Cuijpers, W.J.M. ; Bos, M. - \ 2011
[S.l.] : S.n. - 83
bodemkwaliteit - bodembiologie - bodembiodiversiteit - functionele biodiversiteit - agrobiodiversiteit - bodembeheer - bodemfauna - bodemflora - akkerbouw - bodemvruchtbaarheid - bodemecologie - soil quality - soil biology - soil biodiversity - functional biodiversity - agro-biodiversity - soil management - soil fauna - soil flora - arable farming - soil fertility - soil ecology
Deze literatuurstudie is het resultaat van de eerste fase van het project 'Functionele agrobiodiversiteit in de bodem' in het kader van Bodembreed. In deze studie wordt een overzicht gegeven van wat we verstaan onder bodemkwaliteit en de rol van bodemleven daarin. Aan de hand van bedreigingen voor bodemkwaliteit wordt gekeken naar de rol die de landbouwpraktijk speelt in het tegengaan van deze bedreigingen en wederom de rol van bodemleven daarin.
Eindrapportage FAB2 2008-2011 : functionele agro biodiversiteit
Geus, J. de; Gurp, H. van; Alebeek, F.A.N. van; Bos, M. ; Janmaat, L. ; Molendijk, L.P.G. ; Rijn, P. van; Schaap, B.F. ; Visser, A. ; Vlaswinkel, M.E.T. ; Wal, E. van der; Willemse, J. ; Zanen, M. - \ 2011
’s-Hertogenbosch : ZLTO Projecten - 47
agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - akkerranden - akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bevordering van natuurlijke vijanden - gewasbescherming - landschap - bodembeheer - bodembiologie - bodemweerbaarheid - agro-biodiversity - functional biodiversity - field margins - arable farming - augmentation - encouragement - plant protection - landscape - soil management - soil biology - soil suppressiveness
In het door LTO Noord, ZLTO en LLTB geïnitieerde project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB2) is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het slim benutten van levende organismen om tot duurzame landbouw te komen. Deze aanpak vraagt om een aantal aanpassingen in de bedrijfsvoering en het landschap, zodat deze organismen kunnen overleven en hun nuttige werk kunnen doen. Het nut van akkerranden hiervoor is aangetoond. In FAB2 is verkend of er slim gebruik kan worden gemaakt van landschapselementen door aanpassing van het beheer. Ook is gezocht naar eenvoudige methoden (scouting) om te bepalen of de natuur voldoende in staat is om het (luizen)probleem op te lossen. Tot slot werd gezocht naar strategieën voor het duurzaam gebruik van de bodem, zoals niet-kerende grondbewerking.
Functionele agrobiodiversiteit: van concept naar praktijk
Vosman, B. ; Faber, J.H. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 421) - 62
akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - akkerranden - agrobiodiversiteit - struiken - bomen - landschap - functionele biodiversiteit - bevordering van natuurlijke vijanden - gewasbescherming - arable farming - augmentation - field margins - agro-biodiversity - shrubs - trees - landscape - functional biodiversity - encouragement - plant protection
Onderzoek naar de rol van het landschap in de preventie van ziekten en plagen heeft onder meer geleid tot het advies om bij de aanplant en het onderhoud van bomen en struiken in het agrarisch gebied meer rekening te houden met de functie die de verschillende soorten hebben bij het ondersteunen van natuurlijke vijanden en plagen. Ook bleek uit het onderzoek dat de invloed van een bloeiende akkerrand zich tot minimaal 70 meter in het gewas uitstrekt. Uit een ruimtelijke analyse blijken grote regionale verschillen in aantal en omvang van potentiële bronnen van natuurlijke vijanden in de omgeving van akkers.
FAB en een weerbare bodem.
Zanen, M. ; Bos, M. ; Belder, P. ; Janmaat, L. ; Molendijk, L.P.G. ; Korthals, G.W. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2011
Lelystad : PPO AGV
akkerbouw - nematologie - biofumigatie - bodemecologie - agrobiodiversiteit - bodemweerbaarheid - functionele biodiversiteit - bodembiologie - bodembiodiversiteit - gewasbescherming - arable farming - nematology - biofumigation - soil ecology - agro-biodiversity - soil suppressiveness - functional biodiversity - soil biology - soil biodiversity - plant protection
Een duurzaam beheer van die bodem kan bijdragen aan een vitaal bodemleven en de groei van een gezond en weerbaar gewas. Van 2008 tot en met 2011 hebben agrarische ondernemers in Zuid-Holland en in Noord- Brabant zich verdiept in de verschillende aspecten van een gezonde bodem. Het is voor hen duidelijk geworden dat bodemkwaliteit en de weerstand tegen ziekten verbeterd kunnen worden met gerichte aandacht en maatregelen. Bij de teelt van cultuurgewassen kunnen bodemgebonden ziekten en plagen zich opbouwen in de bodem. Als de populaties te hoog oplopen ontstaat er schade aan het gewas en loopt de opbrengst terug. Vanuit de FAB-aanpak zoeken we naar bodem-mechanismen die bijdragen aan de onderdrukking van ongewenste organismen.
FAB en gewasbescherming - Het belang van goed waarnemen.
Visser, A. ; Vlaswinkel, M.E.T. ; Wal, E. van der; Willemse, J. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2011
Lelystad : PPO AGV
akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agrobiodiversiteit - gewasbescherming - functionele biodiversiteit - bevordering van natuurlijke vijanden - insectenplagen - natuurlijke vijanden - arable farming - augmentation - agro-biodiversity - plant protection - functional biodiversity - encouragement - insect pests - natural enemies
In combinatie met bloemrijke akkerranden biedt scouting een goede mogelijkheid om het gebruik van insecticiden tegen luizen in granen en consumptieaardappelen te minimaliseren. In de toekomst zullen, onder andere door de hogere milieueisen, steeds minder gewasbeschermingsmiddelen toegelaten zijn. Het stimuleren van natuurlijke vijanden zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het voorkomen van plagen in het gewas. Goed scouten is daarbij belangrijk. De tijd die nodig is voor een keer scouten ligt gemiddeld op ongeveer 20 minuten per perceel van ca. 5 hectare. Afhankelijk van het gewas, groeistadium en de luisdruk is het nodig om per seizoen 4-7 keer te scouten, om een goed beeld te krijgen en te houden van de situatie in het gewas
FAB en akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing
Rijn, P. van; Willemse, J. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2011
Lelystad : PPO AGV
akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - akkerranden - agrobiodiversiteit - bevordering van natuurlijke vijanden - gewasbescherming - kosten - bloemen - functionele biodiversiteit - arable farming - augmentation - field margins - agro-biodiversity - encouragement - plant protection - costs - flowers - functional biodiversity
Akkerranden om de natuurlijke plaagbeheersing te ondersteunen staan centraal in het FAB project. Terwijl meerjarige akkerranden een schuilplaats en leefgebied kunnen bieden als er geen gewas op de akker staat, zijn éénjarige bloemenranden weer meer geschikt om vliegende, natuurlijke vijanden tijdens het groeiseizoen het noodzakelijke voedsel te bieden in de vorm van stuifmeel en nectar.
FAB en omgeving - Het belang van groene en blauwe netwerken.
Alebeek, F.A.N. van; Schaap, B.F. ; Willemse, J. ; Rijn, P. van - \ 2011
Lelystad : PPO AGV
akkerbouw - akkerranden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agrobiodiversiteit - landschapsbeheer - wegbermen - slootkanten - onderhoud - functionele biodiversiteit - gewasbescherming - bevordering van natuurlijke vijanden - arable farming - field margins - augmentation - agro-biodiversity - landscape management - roadsides - ditch banks - maintenance - functional biodiversity - plant protection - encouragement
Sinds een aantal jaren doen agrarische ondernemers ervaring op met de toepassing van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) om ziekten en plagen in cultuurgewassen te beheersen. Er zijn pilots in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland, in Zeeland, Noord Brabant en Flevoland waarin gebruik gemaakt wordt van het landschap en haar biodiversiteit voor de onderdrukking van ziekten en plagen. In de loop van 2011 is in de Hoeksche Waard een pilot tot stand gekomen voor FAB-vriendelijk beheer van enkele dijken, wegbermen en bijbehorende sloottaluds door het waterschap Hollandse Delta (WSHD). Het waterschap gaat monitoren wat de kosten en besparingen in deze pilot kunnen zijn en hoe het beheer praktisch in de bestekken past.
Akkernatuur : herkenningsboekje bloeiend bedrijf
Bos, M. - \ 2011
Driebergen : Louis Bolk Instituut
agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - akkerbouw - bevordering van natuurlijke vijanden - natuurlijke vijanden - akkerranden - nuttige insecten - agro-biodiversity - functional biodiversity - arable farming - encouragement - natural enemies - field margins - beneficial insects
Dit boekje laat de minder opvallende, maar uiterst nuttige beestjes zien die u op en rond akkers tegen kunt komen. Iedereen kan deze groepen herkennen en actief inzetten voor natuurlijke plaagbeheersing.
Bloeiend Bedrijf van start!
Bos, M. ; Dirks, D. - \ 2011
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf no. 1) - 4 p.
akkerranden - akkerbouw - biodiversiteit - functionele biodiversiteit - bevordering van natuurlijke vijanden - samenwerking - kennisoverdracht - field margins - arable farming - biodiversity - functional biodiversity - encouragement - cooperation - knowledge transfer
Eerste nieuwsbrief van Bloeiend Bedrijf. Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband ondersteund door 17 agrarische natuurverenigingen (ANV’s), Veelzijdig Boerenland, het Louis Bolk Instituut, BoerenNatuur en de Natuurweide. Bloeiend Bedrijf richt zich op de aanleg en het beheer van akkerranden voor functionele biodiversiteit, met de nadruk op het bevorderen van natuurlijke vijanden van landbouwplagen.
De vliegende start van Bloeiend Bedrijf
Bos, M. - \ 2011
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf no. 2) - 4 p.
akkerranden - akkerbouw - functionele biodiversiteit - natuurlijke vijanden - gewasbescherming - onkruiden - field margins - arable farming - functional biodiversity - natural enemies - plant protection - weeds
Deze tweede nieuwsbrief van Bloeiend Bedrijf vat het eerste veldseizoen samen, een seizoen met veel nieuwe indrukken en een goed gevoel over het samenwerkingsverband. De 300 aangesloten agrarische ondernemers hebben dit jaar bijna 600 kilometer akkerranden aangelegd met kruiden en grassen die nuttige biodiversiteit stimuleren.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.