Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 141

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==fungus control
Check title to add to marked list
'Alerte plant kan een aanval van schimmels weerstaan' : onderzoek naar invloed rood licht op weerbaarheid
Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2016
fungi - fungus control - resistance - red light - agricultural research - greenhouse horticulture - plant pests - plants - immune system
Resistente aardappel hoopt op genade
Hoog, A. van 't; Haverkort, A.J. - \ 2015
WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 10 - 15.
akkerbouw - aardappelen - resistentieveredeling - rassen (planten) - schimmelbestrijding - phytophthora infestans - gewasbescherming - arable farming - potatoes - resistance breeding - varieties - fungus control - plant protection
Met Wageningse gentechnologie zijn aardappels te ontwikkelen die amper bestrijdingsmiddelen nodig hebben tegen de aardappelziekte Phytophthora. Toepassing zou binnen vijf jaar resistente aardappelrassen kunnen opleveren, maar genetische modificatie ligt gevoelig en iedereen wacht met smart op bericht uit Brussel. ‘We hebben nog vier maanden voordat het pootgoed begint te verrotten.’
Disease suppression in cropping systems
Postma, Joeke - \ 2015
strawberries - small fruits - plant protection - fungus control - phytophthora cactorum - suppression - mycorrhizas - composts - biological control - biochar
Phosphorus mobilization and biocontrol of plant pathogens combined in one strain – results of a fungus and a bacterial inoculant
Postma, J. ; Nijhuis, E.H. - \ 2015
aardbeien - tomaten - potproeven - gewasbescherming - grondverbeteraars - compost - biochar - schimmelbestrijding - biologische bestrijding - glastuinbouw - mycorrhizae - fosfor - strawberries - tomatoes - pot experimentation - plant protection - soil amendments - composts - fungus control - biological control - greenhouse horticulture - mycorrhizas - phosphorus
How two important crops, strawberry and tomato grown in potting soil, benefit from microbial inoculants.
Bodem en weerbaarheid tegen Pythium en Meloidogyne
Wurff, Andre van der - \ 2015
greenhouse horticulture - plant protection - plant health - field tests - pythium - plant pathogenic fungi - fungus control - biological control - soil properties - soil ecology - cut flowers - chrysanthemum
Beheersing Alternaria in de aardappelteelt
Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2014
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 14
akkerbouw - aardappelen - gewasbescherming - alternaria - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelbestrijding - fungiciden - solanum tuberosum - arable farming - potatoes - plant protection - plant pathogenic fungi - fungus control - fungicides
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de effectiviteit van beide referenties tegen Alternaria tegen viel. In hoeverre dit te maken heeft met resistentieontwikkeling binnen de Alternaria populatie is niet duidelijk. In elk geval is het wenselijk om bij de Alternaria bestrijding gebruik te maken van fungiciden met verschillende werkingsmechanismen. Met de toelating van Narita is er voor de Nederlandse telers een extra optie bijgekomen. Phytophthora middelen met een nevenwerking op Alternaria kunnen een goed onderdeel vormen van de bestrijdingsstrategie.
Oppervlakte-ontsmetting door oxidatie met waterstofperoxide of ozon
Schoorl, F.W. - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 53
appels - peren - opslag - gewasbescherming - desinfectie - vruchtrot - toepassingen - waterstofperoxide - ozon - schimmelbestrijding - landbouwkundig onderzoek - apples - pears - storage - plant protection - disinfection - fruit rots - applications - hydrogen peroxide - ozone - fungus control - agricultural research
Het optreden van vruchtrot kan leiden tot aanzienlijke verliezen van geoogste en opgeslagen appels en peren. Fungiciden worden doorgaans gebruikt om deze verliezen te beperken. Ondanks toepassing van fungiciden komt het optreden van vruchtrot voor. Verschillende winkelketens hanteren normen met betrekking tot de aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen die boven de wettelijke normen liggen. Naast wettelijke normen vormt dit een extra aanleiding om te komen tot aangepaste werkwijze ter bestrijding van vruchtrot schimmels. Meerdere schimmels zijn verantwoordelijk voor het optreden van vruchtrot. Daaronder zijn ook schimmels die via het oppervlak van de vruchten, veelal via een wond, vruchten infecteren. Bij de oogst kunnen, afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee geplukt wordt, wonden optreden die een invalspoort vormen voor schimmels. In dit project is aandacht besteed aan het voorkomen van infecties.
Echte meeldauw in aardbei
Evenhuis, A. ; Topper, C.G. ; Wilms, J.A.M. - \ 2014
aardbeien - vollegrondsteelt - gewasbescherming - meeldauw - sphaerotheca - schimmelbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - strawberries - outdoor cropping - plant protection - mildews - fungus control - cultural control
Echte meeldauw wordt veroorzaakt door Sphaerotheca macularis. De schimmel kent weinig andere waardplanten. Biologie van de schimmel, weersomstandigheden en aardbeiplant bepalen kans op infectie. Hierop zijn waarschuwingssytemen gebaseerd.
Updating cocoa stories
Witteveen, L.M. ; Rijn, A. van - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR
cacao - cacaobonen - ghana - nederland - gewasbescherming - schimmelbestrijding - bestrijdingsmethoden - gewasproductie - verwerkingskwaliteit - kennis van boeren - geschiedenis - cocoa - cocoa beans - netherlands - plant protection - fungus control - control methods - crop production - processing quality - farmers' knowledge - history
The history of cocoa production and the current cocoa story. It's a story about commercial interest, pest control, cocoa products and the importance of education of farmers to make the cocoa chain more sustainable
Bicarbonaat doodt schurftspore bij curatieve toepassing
Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Elk, P.J.H. van; Dieren, M.C.A. van; Steeg, P.A.H. van der; Franssen-Verheijen, M.A.W. - \ 2014
fruitteelt - proeven op proefstations - gewasbescherming - schimmelbestrijding - houdbaarheid (kwaliteit) - appressoria - schimmelstructuren - mycelium - bicarbonaat water - chemische bestrijding - fruit growing - station tests - plant protection - fungus control - keeping quality - fungal structures - bicarbonate water - chemical control
Na het afspoelen bleek bicarbonaat effectief schurft te bestrijden. Bicarbonaat werkt dus wel dodend bij een curatieve toepassing.
Management of Fusarium oxysporum f.sp cubense (Foc-TR4) from banana by anaerobic soil disinfestation (ASD)
Runia, W.T. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 16
fruitgewassen - biologische grondontsmetting - anaërobe omstandigheden - gewasbescherming - fusarium - schimmelbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische bestrijding - bananen - fusarium oxysporum f.sp. cubense - conidiosporomyces - fruit crops - biological soil sterilization - anaerobic conditions - plant protection - fungus control - cultural control - biological control - bananas
Applied Plant Research in Lelystad has, commissioned by Gert Kema, Plant Research International (PRI) and leader of the Panama Project, performed a trial to measure the efficacy of anaerobic soil disinfestation (ASD) with a ‘Herbie” product against Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc; TR 4), causing panama disease in bananas. The inoculum of conidiospores was provided by (PRI) at Wageningen. Also sand and clay soil were provided by PRI; two weeks before the experiment. After ASD the efficacy against Foc was also determined by PRI with a developed diagnostic tool (component of INREF Panama Project 3)
Levenscyclus Botrytis en mogelijkheden voor een waarschuwingssysteem
Heijne, Bart - \ 2013
grapes - viticulture - fruit growing - fungus control - botrytis - plant protection - detection - life cycle - chemical control - choice of varieties - dispersal
Control of Phoma exigua in Witloof chicory
Kruistum, G. van - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO publication 557) - 16
phoma exigua - cichorium intybus - schimmelbestrijding - behandeling na de oogst - fungus control - postharvest treatment
Applied Plant Research (AGV Research Unit) tested after root harvesting and during forcing experiments the efficacy of the fungicide Tecto SC (active ingredient: thiabendazole) of Syngenta Crop protection against Phoma exigua in witloof chicory (chicon) production. The trial was carried out in three different dosages with one fungicide Tecto SC as a post harvest treatment on taproots. The fungicide Rovral SC (active ingredient: Iprodione) acted as reference. The results were compared to a non-contaminated and a contaminated reference in one experiment.
Effectiviteitstest van producten tegen Mycosphaerella in komkommer
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Genuchten, L. van - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1239) - 26
mycosphaerella - didymella bryoniae - schimmelbestrijding - komkommers - cucumis sativus - glasgroenten - binnenklimaat - gewasbescherming - chemische bestrijding - biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - nederland - fungus control - cucumbers - greenhouse vegetables - indoor climate - plant protection - chemical control - biological control - agricultural research - greenhouse horticulture - netherlands
Wageningen UR Glastuinbouw en DLV Plant hebben in het voorjaar van 2012 de werking van biologische en chemische producten getest tegen Mycosphaerella in komkommer. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. Een laboratoriumtest op kunstmatige voedingsbodems liet zien dat biologische producten bij een preventieve toepassing even goed als chemische producten in staat zijn om groei van Mycosphaerella (bijna) volledig te voorkomen. De experimentele chemische producten van Certis en BASF geven in een kasproef met Mycosphaerella stengelaantasting een vergelijkbare werking ten opzichte van de chemische referentie (0.1% Rocket) en gaven een sterke remming van de lesiegrootte (resp. 93 en 75%) ten opzichte van de onbehandelde controle. Alle geteste biologische producten en het experimentele product van Syngenta gaven een remmende werking op de lesiegroei ten opzichte van de onbehandelde (besmette) controle, maar waren in deze proef minder effectief dan de chemische producten van Certis en BASF. Vervolgonderzoek is nodig om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de de effectiviteit ter voorkoming van Mycosphaerella bloeminfectie.
Rood licht houdt defensie tomaat paraat
Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2013
Kennis Online 10 (2013)jan/febr. - p. 10 - 10.
groenteteelt - tomaten - schimmelziekten - bestrijdingsmethoden - rood licht - weerstand - schimmelbestrijding - landbouwkundig onderzoek - vegetable growing - tomatoes - fungal diseases - control methods - red light - resistance - fungus control - agricultural research
Een flinke dosis rood licht maakt tomaten beter bestand tegen schimmels. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw en Plant Research International lieten zien dat meeldauw minder kans maakt in een kas die ’s nachts een bad rood licht krijgt. Hoe het licht de tomatendefensie opkrikt is nog niet duidelijk.
Arenasessie: Biologische grondontsmetting als alternatief voor stomen
Ludeking, Daniel - \ 2012
biological soil sterilization - tillage - nematode control - greenhouse horticulture - fungus control - soil fungi - plant protection
Biologische grondontsmetting met alternatieve grondstoffen (‘bodemresetten’)
Ludeking, Daniel - \ 2012
biological soil sterilization - tillage - nematode control - greenhouse horticulture - plant protection - soil fungi - fungus control
Doorspuiten van de baan : Shirlan gepositioneerd in middenblok, Interview met Huub Schepers
Knuivers, M. ; Tholhuijsen, L. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2012
Boerderij 97 (2012)36. - ISSN 0006-5617 - p. 52 - 55.
phytophthora infestans - gewasbescherming - akkerbouw - fungiciden - aardappelen - schimmelbestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - plant protection - arable farming - fungicides - potatoes - fungus control - plant pathogenic fungi
Een Phytophthora-stam die minder gevoelig is voor Shirlan manisfesteert zich in extreme situaties. Syngenta komt met een nieuw Shirlan-spuitadvies.
Wat te doen als curatieve middelen wegvallen
Jong, P.F. de; Bruine, J.A. de - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)7. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
chemische bestrijding - fungiciden - zwavel - fruitteelt - dosering - timing - venturia inaequalis - schimmelbestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - chemical control - fungicides - sulfur - fruit growing - dosage - fungus control - plant pathogenic fungi - plant protection
Resistentie is een risicofactor bij het gebruik van de huidige, curatieve middelen tegen schurft. Is er een alternatief als deze middelen niet meer werken? Daarom onderzocht PPO strategieën om schurft effectief te bestrijden zonder gebruik te maken van resistentiegevoelige middelen. Stopspray-toediening van zwavel, eventueel in combinatie met een niet-resistentiegevoelig curatief middel, kan een alternatief zijn.
Inventarisatie van alternatieven voor thiram in bladgewassen (sla, andijvie) en radijs onder glas
Staaij, M. van der; Janse, J. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw - 18
glastuinbouw - chemische bestrijding - groenteteelt - andijvie - slasoorten - radijsjes - gewasbescherming - schimmelbestrijding - fungiciden - greenhouse horticulture - chemical control - vegetable growing - endives - lettuces - radishes - plant protection - fungus control - fungicides
In de teelt van sla, andijvie en radijs wordt thiram toegepast ter bestrijding van grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana). Door het mogelijk intrekken van de toelating van Thiram voor toepassing in bladgewassen (in radijs is de toelating al vervallen) zullen problemen ontstaan bij de bestrijding van Botryotinia fuckeliana, omdat de resterende middelen een hoog risico op resistentie hebben en er op dit moment geen duidelijke mogelijkheden zijn algen en mossen te voorkomen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.