Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==gebruik
Check title to add to marked list
Bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm vraagt goed management
Oenema, J. ; Hilhorst, G.J. - \ 2013
V-focus 10 (2013)5. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
melkveehouderij - dierlijke meststoffen - fosfaat - gebruik - normen - mestbeleid - voersamenstelling - mineralenboekhouding - dairy farming - animal manures - phosphate - usage - standards - manure policy - feed formulation - nutrient accounting system
De fosfaatgebruiksnormen worden de komende jaren de bottleneck voor melkveebedrijven. De verwachte aanscherping van deze generieke normen in 2015 leidt tot meer kosten door een hogere afvoer van mest. Een systeem van een bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm doet meer recht aan de werkelijkheid en stimuleert melkveehouders hun gewasproductie te verbeteren. Alleen een hogere gewasopbrengst dan gemiddeld levert met dit systeem voor de boer voordelen op.
Nieuwe bemestingsadviezen: Organische bemesting
Dam, A.M. van; Reuler, H. van - \ 2013
BloembollenVisie 2013 (2013)277. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
bloembollen - bemesting - mestbehoeftebepaling - grondanalyse - gebruik - organische meststoffen - ornamental bulbs - fertilizer application - fertilizer requirement determination - soil analysis - usage - organic fertilizers
Onlangs is de nieuwe 'Adviesbasis voor de bemesting van bloembolgewassen' verschenen. Hierin zijn het nieuwste onderzoek en ontwikkelingen in de praktijk verwerkt, zodat de bemestingadviezen weer up-to-date zijn.
Adviesbasis voor de bemesting van bloembolgewassen
Dam, A.M. van; Reuler, H. van - \ 2013
Leiden/Lisse : Bodemdienst Van Dam/Praktijkonderzoek Plant en Omgeving - 58
bemesting - bloembollen - mestbehoeftebepaling - grondanalyse - gebruik - organische meststoffen - nederland - fertilizer application - ornamental bulbs - fertilizer requirement determination - soil analysis - usage - organic fertilizers - netherlands
Deze herziene adviesbasis geeft een overzicht van bemestingsadviezen voor bolgewassen, gebaseerd op openbare onderzoeksresultaten. Daarmee geeft de adviesbasis de huidige consensus over de economisch optimale bemesting van bolgewassen weer. De vorige uitgave dateert van 2004. De belangrijkste wijziging in de huidige uitgave betreft het advies voor organische bemesting, op basis van onderzoek naar de afbraaksnelheid van organische stof ende beschikbaarheid van nutriënten uit organische meststoffen. Daarnaast is er onderzoek verricht aan de stikstofbehoefte van tulp, hyacint, Zantedeschia, lelie en gladiool. Dit heeft niet tot structurele aanpassing van adviezen geleid.
De effecten van een open basisregistratie topografie (BRT)
Bregt, A.K. ; Castelein, W.T. ; Grus, L. ; Eertink, D. - \ 2013
Wageningen : Wageningen University - 41
landgebruik - topografie - informatiesystemen - kadasters - gebruik - maatschappelijke betrokkenheid - monitoring - land use - topography - information systems - cadastres - usage - community involvement
Op 1 januari 2012 is basisregistratie topografie (BRT) als open data aan de maatschappij ter beschikking gesteld. Deze stap zal zeer waarschijnlijk aanzienlijke effecten hebben op het gebruik van deze gegevens. Wat deze effecten zijn is echter onbekend. Om meer inzicht in deze effecten te krijgen is door de Wageningen Universiteit en het Kadaster en monitor ontwikkeld. Deze monitor richt zich, via indicatoren, op het meten van de effecten op de maatschappij (externe effecten), de interactie tussen het Kadaster en de maatschappij (relatie effecten) en het Kadaster (interne effecten).
Bloembollensector goed bezig met energie
Wildschut, J. - \ 2013
BloembollenVisie 2013 (2013)266. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
tuinbouwbedrijven - bloembollen - energiegebruik - duurzame energie - gebruik - optimalisatiemethoden - market gardens - ornamental bulbs - energy consumption - sustainable energy - usage - optimization methods
Doelstelling van de tweede ronde van de Meerjarenafspraak energie (MJA-e+) voor de bloembollen was om de energie-efficiëntie jaarlijks met 2,2% te verbeteren en om het aandeel duurzame energie in 2011 te hebben verhoogd tot 6,4%. Voortgang hierin wordt bijgehouden door de jaarlijkse Energiemonitor.
Bast- en bladvlekkenziekte in Tilia : Ontwikkeling en demonstratie van een waarschuwingsysteem
Sluis, B.J. van der; Kuik, A.J. van - \ 2010
Lisse : PPO Bloembollen, Bomen en Fruit - 31
bladvlekkenziekte - tilia - gewasbescherming - consultancy - gebruik - expertsystemen - cercospora - leaf spotting - plant protection - usage - expert systems
Vooral in concentratiegebieden voor laanbomenteelt (Rivierenland, Haaren en Zundert) is bast- en bladvlekkenziekte in Tilia een lastig probleem. Schade als gevolg van bast- en bladvlekken wordt op verschillende manieren toegebracht. Namelijk een vermindering van de groei door aantasting van de bladeren, het afsterven van dunnere takken en bij jonge bomen het afsterven van een deel van de boom en beschadiging van de bast waardoor bomen niet meer of pas later leverbaar zijn. In aangetaste bomen kunnen gemakkelijk secundaire aantastingen zoals het meniezwammetje optreden. In een voorgaand project blad- en bastvlekken in Tilia is een waarschuwingsysteem ontwikkeld. De adviesbespuitingen volgens het waarschuwingsmodel konden de ziekte goed onderdrukken. Tegelijkertijd werd meer kennis opgedaan van de veroorzaker, de schimmel Cercospora microsora. Het doel van dit project was om het waarschuwingsysteem praktijkrijp te maken en om meer telers ervaring met het gebruik van het waarschuwingsysteem te laten opdoen. Het uitvoeren van bespuitingen op basis van een waarschuwingsysteem is voor de meeste kwekers een nog onbekend terrein. Naar verwachting zal het opgepakt worden als het zich enige jaren ‘bewezen’ heeft.
Maize cropping with less herbicide
Melander, B. ; Bàrberi, P. ; Monier-Jolain, N. ; Weide, R.Y. van der; Verschwele, A. ; Sattin, M. - \ 2009
ENDURE
onkruidbestrijding - geïntegreerde bestrijding - teelt in rijen - reductie - herbiciden - gebruik - dekgewassen - rotaties - weed control - integrated control - alley cropping - reduction - herbicides - usage - cover crops - rotations
Geïntegreerde onkruidbeheersing (IWM) is een brede term die veel methoden dekt die kunnen worden gecombineerd en op verschillende manieren in het gewas kunnen worden toegepast. Deze vormen dan gezamenlijk een IWM-strategie. Maïs is een breedverspreid op rijen geteeld gewas in Europa dat vele mogelijkheden biedt voor toepassing van IWM gebaseerd op combinaties van niet-chemische en chemische onkruidbestrijdingsmethoden. De inzet van IWM kan leiden tot aanzienlijke reducties van het herbicidengebruik in maïs.
Versterkte baggerspecie, een nieuwe innovatieve bouwstof
Velde, J.L. van der; Berg, F.P.W. van den; Janssen-Roelofs, K. ; Hamer, D.A. den; Harmsen, J. ; Zon, W. van der - \ 2009
Bodem 19 (2009)1. - ISSN 0925-1650 - p. 20 - 22.
sediment - bagger - gebruik - innovaties - versterking - veengronden - dredgings - usage - innovations - reinforcement - peat soils
Versterkte baggerspecie is een innovatieve, ter plaatse maabare en daardoor direct toepasbare bouwstof voor bijvoobeeld waterkeringen, wegen, oever- en onderwaterbodeconstructies en kribben. Dit artikel beschrijft hoe de bouwstof wordt gemaakt, gaat in op reeds verricht onderzoek engeeft een doorkijk naar aankomende pilot-projecten
samen werken aan schoon water
PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2009
Telen met toekomst
boomkwekerijen - boomteelt - emissie - oppervlaktewater - pesticiden - gebruik - gewasbescherming - herbiciden - oppervlaktewaterkwaliteit - forest nurseries - arboriculture - emission - surface water - pesticides - usage - plant protection - herbicides - surface water quality
Om voldoende gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar te houden voor toepassing in boomkwekerijgewassen en vaste planten, is het belangrijk dat er geen middelen in het oppervlaktewater terecht komen. Te hoge concentraties middel in het water kunnen er namelijk toe leiden dat middelen verboden worden. Het is daarom belangrijk om samen te werken aan een goede kwaliteit van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde wijze toe te passen
Bodembeheer op akkerbouwbedrijven in relatie tot het mineralenbeleid
Dijk, W. van; Dekker, P.H.M. ; Postma, R. ; Moolenaar, S.W. - \ 2008
Kennisakker.nl 2008 (2008)16 maart.
akkerbouw - bodembeheer - mineralen - stikstof - fosfaat - gebruik - normen - organische meststoffen - duurzaamheid (sustainability) - beleid - duurzaam bodemgebruik - maatregelen - bodemkwaliteit - arable farming - soil management - minerals - nitrogen - phosphate - usage - standards - organic fertilizers - sustainability - policy - sustainable land use - measures - soil quality
Aanscherping van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat heeft gevolgen voor het bodembeheer via o.a. de gebruiksmogelijkheden van organische mest. In opdracht van het Productschap Akkerbouw is een bureaustudie uitgevoerd naar de gevolgen van het mineralenbeleid voor het bodembeheer op akkerbouwbedrijven.
Mestscheiding melkveehouderij is maatwerk
Verloop, J. ; Aarts, H.F.M. - \ 2008
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2008 (2008)29. - p. 3 - 3.
melkveehouderij - dierlijke meststoffen - scheiding - fosfaat - stikstof - normen - gebruik - mestverwerking - dairy farming - animal manures - separation - phosphate - nitrogen - standards - usage - manure treatment
Bij aangescherpte gebruiksnormen biedt mestscheiding mogelijkheden om de mestafvoer te beperken. Maar de bedrijfsomstandigheden bepalen de voor- en nadelen. Dit concluderen de deelnemers aan een workshop over mestscheiding.
Minder mestafvoer met minder fosfaat in veevoer
Sebek, L.B.J. ; Tjoonk, L. - \ 2008
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2008 (2008)29. - p. 2 - 2.
melkveehouderij - dierlijke meststoffen - fosfaat - gebruik - normen - mestbeleid - krachtvoeding - voersamenstelling - mineralenboekhouding - dairy farming - animal manures - phosphate - usage - standards - manure policy - force feeding - feed formulation - nutrient accounting system
De komende jaren scherpt de overheid de fosfaatgebruiksnormen verder aan. In 2015 moet dit uitkomen op fosfaatevenwichtsbemesting. Zonder aanpassing van de bedrijfsvoering betekent dit voor veel intensieve melkveebedrijven al vanaf 2009 verplichte mestafvoer. Dit leidt tot extra mestafzetkosten, extra aanvoer van kunstmeststikstof en mogelijk opbrengstderving van het gewas. Een oplossing is krachtvoer aankopen met minder fosfaat. Hierdoor daalt de excretie en daarmee de verplichte mestafvoer.
Centrale registratie van diergeneesmiddelengebruik : een verkennende studie
Bondt, N. ; Bokma-Bakker, M.H. ; Bergevoet, R.H.M. - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens 2008-031) - 78
veterinaire producten - gebruik - registratie - centralisatie - informatieverwerking - efficiëntie - overheidsbeleid - landbouwbeleid - antibiotica - nederland - veterinary products - usage - registration - centralization - information processing - efficiency - government policy - agricultural policy - antibiotics - netherlands
Bij de overheid en andere belanghebbenden bestaat behoefte aan meer inzicht in het gebruik van antibiotica en andere diergeneesmiddelen in de dierhouderij. Belangrijkste doelstelling van de overheid is om te achterhalen op welke bedrijven structureel onnodig veel antibiotica wordt gebruikt, zodat de eigenaren zich bewust worden van de mogelijkheid en noodzaak dit terug te dringen. Eén van de mogelijke instrumenten is een centrale registratie. Deze korte, verkennende studie geeft voor 4 registratievarianten inzicht in de kosten en baten voor de overheid
Nieuws van het naamgevingsfront
Hoffman, M.H.A. - \ 2008
De Boomkwekerij 2008 (2008)2. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
biologische naamgeving - cultivars - gebruik - richtlijnen (directives) - dna - cultivaridentificatie - bomen - struiken - overblijvende planten - biological nomenclature - usage - directives - cultivar identification - trees - shrubs - perennials
Wetenschappers en beleidsmakers uit de hele wereld kwamen in Wageningen bijeen om te spreken over naamgeving van cultuurgewassen. Marco Hoffman van PPO Bomen was namens de Nederlandse boomkwekerijsector van de partij en hij selecteerde de belangrijkste onderwerpen.
Gewasbescherming: hogere kosten, lager gebruik
Jager, J.H. - \ 2007
Agri-monitor 2007 (2007)oktober. - ISSN 1383-6455 - 2
gewasbescherming - akkerbouw - pesticiden - gebruik - kosten - verontreiniging - oppervlaktewater - vollegrondsteelt - plant protection - arable farming - pesticides - usage - costs - pollution - surface water - outdoor cropping
Hoewel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw in de afgelopen 15 jaar sterk is gedaald, zijn de kosten per hectare voor alle gewasgroepen in dezelfde periode toegenomen. Strengere wetgeving is één van de oorzaken waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen de afgelopen jaren sterk is veranderd.
Literatuuronderzoek naar gebruik en beleving van natuur van niet-westerse allochtonen in Nederland t.b.v. nationale parken
Boer, T.A. de - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1601) - 30
perceptie - etnische groepen - minderheden - nationale parken - nederland - gebruik - natuur - belevingswaarde - landschapsbeleving - natuur- en milieueducatie - perception - ethnic groups - minorities - national parks - netherlands - usage - nature - experiential value - landscape experience - nature and environmental education
Deze literatuurstudie gaat over de wijze waarop niet-westerse allochtone groepen (Turken, Marokkanen en Surinamers) gebruik maken van de natuur en op welke wijze deze groepen bij de natuur betrokken kunnen worden. Met het resultaat van deze korte ‘helpdeskvraag’ kan de Stichting Nationale Parken haar beleid m.b.t. het bevorderen van het bezoek van allochtone doelgroepen aan haar terreinen, verder aanscherpen
De potentiele impact van gebruiksfuncties op natuurwetgeving gerelateerde vissoorten in enkle beheersgebieden van RWS
Keeken, O.A. van; Vriese, T. ; Leeuw, J.J. de - \ 2007
IJmuiden : IMARES IJmuiden (Rapport / Wageningen IMARES C127/07) - 123
effecten - gebruik - gebruiksefficiëntie - functies met meervoudige doelstelling - visbestand - beheer van waterbekkens - ontwikkelingsplannen - kaderrichtlijn water - natuurbeleid - nederlandse wateren - effects - usage - use efficiency - multiple objective functions - fishery resources - watershed management - development plans - water framework directive - nature conservation policy - dutch waters
In het kader van nationale en Europese Natuurbeschermingswetgeving is een aantal gebieden geselecteerd als Natura2000 gebieden en zijn alle wateren ingedeeld volgens de Kaderrichtlijn water (KRW). Voor deze waterlichamen dienen beheersplannen en doelstellingen voor vispopulaties geformuleerd te worden. Daarbij is een inventarisatie van de impact van gebruiksfuncties op vispopulaties in deze wateren van groot belang. In dit rapport is onderzocht wat de potentiële invloed is van een aantal gebruiksfuncties op vispopulaties in verschillende typen rijkswateren. Het onderzoek is uitgevoerd als literatuur en deskstudie.
De Indicator-Gebruik-Management methode
Lindeboom, H.J. ; Meesters, H.W.G. - \ 2006
ecologie - landgebruik - indicatoren - gebruik - monitoring - onderzoek - beslissingsmodellen - kennismanagement - waddenzee - aquatische ecologie - ecology - land use - indicators - usage - research - decision models - knowledge management - wadden sea - aquatic ecology
Pamflet over de Indicator-Gebruik-Management methode, een methode die in ontwikkeling is bij Alterra Texel. De beleidsmakers hebben vele vragen, maar echte samenhang tussen monitoring, onderzoek en beleidsvragen ontbreekt. De IGMmethode is de oplossing voor deze impasse, doordat het de relaties duidelijk in beeld brengt. Het IGM instrumentarium is geschikt voor Coördinatie van monitoringsprogramma’s van bijvoorbeeld zeezoogdieren, vogels, vissen, kwelders, bodemdieren, nutriënten, verontreinigingen, klimaat, fyto- en zoöplankton. Coördinatie van onderzoek door instituten en organisaties zoals ALTERRA, Koninklijk NIOZ, RIKZ, ASG-NIVO, SOVON, IMAU, WL, RUG en anderen.
Kick the pesticide habit: forces affecting pesticide use and pesticide policy in the fringe of Hanoi and Nanjing, stakeholders' perspectives and policy recommendations
Belder, E. den; Shi Xiaoping, X. ; Dihn Ti Hai Van, ; Tran Manh Tuong, ; Nooy-van Tol, J. - \ 2006
Wageningen : Plant Research International (Note / Plant Research International 426) - 22
pesticiden - gebruik - landbouwbeleid - vietnam - pesticides - usage - agricultural policy
This study intends to contribute in the effort to develop a more rational crop protection strategy and an environmentally sound production in the fringe of Nanjing (China) and Hanoi (Vietnam). This paper reports on the first results of a research project jointly executed in China and Vietnam by national research institutes together with institutes from the Netherlands and Portugal. This study identified the institutional, political and price factors influencing current levels of pesticide use and identified the relative weight given to these factors in both cities by stakeholders groups (including farmers, consumers, policymakers, pesticide companies, extensionists
2.2.4 Succesvolle BOS'sen: voordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
Raaphorst, M.G.M. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)sup. - ISSN 0166-6495 - p. 30S - 31S.
gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - ontwerp - gebruik - gegevens verzamelen - beslissingsondersteunende systemen - plant protection - integrated control - design - usage - data collection - decision support systems
In de afgelopen decennia zijn er vele geautomatiseerde BeslissingsOndersteunende Systemen (BOS'sen) ontworpen op het gebied van gewasbescherming. De succesfactoren en faalfactoren zijn onder te verdelen in vier fasen van de levenscyclus van een BOS
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.