Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 45

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==gelderse poort
Check title to add to marked list
Naar een dorpshart voor Spijk : een levend dorp met een rijke geschiedenis
Kruit, J. ; Cate, B. ten; Beljaars, D.N.M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 302) - ISBN 9789461738738 - 60
plattelandsgemeenschappen - participatie - cohesie - netwerken - sociale netwerken - recreatie - bevolkingsafname - gelderse poort - rural communities - participation - cohesion - networks - social networks - recreation - population decrease
De Stichting Actief Spijk staat voor een leefbaar Spijk. Een dorpshart moet hiervoor een belangrijke drager worden. Een plek waar ontmoeten centraal staat en waar ruimte is voor alle dorpsactiviteiten. Een plek die verbonden is met de geweldige natuurlijke omgeving en de rijke steenfabricagegeschiedenis. In het dorpsplan uit 2012 is aangegeven dat passerende recreanten onder meer een rustplek, een eet-en drinkgelegenheid en sanitaire voorzieningen zouden willen hebben. Verder bestaat er bij de bewoners van Spijk behoefte aan een groener dorpsaanzicht. De Stichting Actief Spijk heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om te helpen een dorpshart vorm te geven. Met aandacht voor ontwikkelingen (kansen) die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van Spijk. In de zomer van 2012 is het project van start gegaan. Er is een onderzoek geweest onder de jeugd van Spijk om te achterhalen wat hun ideeën zijn voor een dorpshart. Daarnaast hebben zes studenten landschapsarchitectuur van Hogeschool Van Hall Larenstein het Gelders Eiland als onderzoeksgebied voor hun afstudeerproject uitgekozen. Ze hebben gekeken naar het bijzondere door de rivier gevormde landschap, de rol van de landbouw in het gebied, de relatie met het water, de industriële activiteiten en haar geschiedenis en de potentie van de recreatie. Soms is ingezoomd op Spijk, en zijn ideeën geschetst voor een nieuw dorpshart. Een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers uit de gemeente, Stichting Actief Spijk, diverse experts en de onderzoekers heeft het project regelmatig van feed back voorzien. Verblijven en ontmoeten zijn de kernwoorden voor het nieuwe dorpshart, niet alleen voor de Spijkenaren maar ook voor de bezoekers. Het dorpshart moet het groene karakter van Spijk versterken en goed aansluiten op de directe omgeving van het dorp. De conclusie van het onderzoek is dat Spijk eigenlijk al een ‘dorpshart’ heeft. Het dorpshart zit in de mensen en hun netwerken. Het zijn namelijk de verbindingen die het dorpshart ‘maken’: een divers, complex en sterk netwerk dat je Spijk zou kunnen noemen.
Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid?
Nieuwenhuizen, W. ; Gerritsen, A.L. ; Coninx, I. - \ 2013
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 21 - 26.
nationale landschappen - landschap - landschapsbescherming - overheidsbeleid - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden - national landscapes - landscape - landscape conservation - government policy
Terwijl Nederland in crisis verkeert, dereguleerde het kabinet Rutte I het grootste gedeelte van het rijksbeleid voor landschap. De auteurs betogen dat er vooralsnog weinig verandert, omdat de rol van het rijk beperkt was. Tegelijkertijd zien we een verschuiving optreden in de wijze waarop decentrale overheden sturen op landschappelijke kwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit biedt een nieuw perspectief voor het oplossen van het hardnekkige probleem rond landschapsbeheer en -ontwikkeling via private middelen.
Otters terug in Rivierenland
Beekers, B. ; Bekhuis, J. ; Lammertsma, D.R. - \ 2012
Zoogdier 23 (2012)2. - ISSN 0925-1006 - p. 17 - 19.
lutra lutra - otters - geïntroduceerde soorten - habitats - gelderse poort - introduced species
Otters terug in Rivierenland : otter Henk werd op maandag 16 april 2012 in de omgeving van Doesburg losgelaten. Henk is de eerste van minimaal 20 dieren die de prille otterpopualatie in het rivierengebeid (Rijntakken en Maasdal) de komende jaren gaan versterken. De bijplaatsing werd feestelijk gevierd tijdens het Rijn-in Beeld symposium op 19 april. Tijdens het symposium werd teruggeblikt op twintig jaar succesvolle natuurontwikkeling langs onze Rijntakken. De otter is één van de soorten dier hiervan zullen profiteren. In het rivierengebied liggen prachtige kansen voor de terugkeer van otters.
Samenvoeging Natura 2000-gebieden : juridische, bestuurlijke en ecologische (on)mogelijkheden, kansen en risico's
Bijlsma, R.J. ; Bastmeijer, C.J. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Butger, R.J.F. ; Fleurke, F.M. ; Huiskes, H.P.J. ; Janssen, J.A.M. - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2348) - 72
natura 2000 - natuurbescherming - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - risico - natuurcompensatie - twente - rivierengebied - gelderse poort - noord-holland - nature conservation - habitats directive - birds directive - risk - nature compensation
Dit rapport presenteert de resultaten van onderzoek naar kansen, risico’s en (on)mogelijkheden van samenvoeging van Natura 2000-gebieden onder de voorwaarden dat 1) de begrenzing van Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden niet verandert en 2) voor habitattypen en leefgebieden in het samengevoegde gebied resp. het meest ambitieuze kwalitatieve doel en de som van populatiedoelen gelden. Het juridisch onderzoek concludeert dat samenvoegen juridisch mogelijk is. Samenvoegen moet wel ecologisch worden onderbouwd; er moet sprake zijn van ecologische meerwaarde en de deelgebieden moeten een ecologische eenheid vormen. Uit het bestuurlijk onderzoek blijkt dat samenvoegen van gebieden als groot voordeel heeft dat mitigerende maatregelen ook in andere deelgebieden dan waar ze nodig zijn, genomen mogen worden, onder de aanname dat saldering is toegestaan. Door samenvoeging van Natura 2000-gebieden ontstaan ook meer mogelijkheden voor compensatie. De vergunningprocedures worden ingewikkelder, omdat het vaststellen van cumulatieve effecten en de mogelijke significantie ingewikkelder zal worden
Naar een Robuustere EHS : is inbedding in een integrale gebiedsontwikkeling de oplossing?
Bugter, R.J.F. ; Kamphorst, D.A. ; Corporaal, A. ; Kater, E. ; Rooij, S.A.M. van - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2299) - 51
gebiedsontwikkeling - ecologische hoofdstructuur - regionale planning - gelderse poort - achterhoek - veluwe - area development - ecological network - regional planning
In drie studiegebieden werd onderzocht in welke mate inbedding van EHS realisatie in een integrale gebiedsontwikkeling het halen van de originele EHS doelen mogelijk maakt, van welke voorwaarden succes afhangt en of deze manier van realisatie leidt tot een grote ecologische en/of maatschappelijke robuustheid van de EHS. In de drie gebieden (Baakse Beek; Havikerpoort, verbindingszone Gelderland - Utrecht) bleek het integrale proces inderdaad een grote winst voor de robuustheid op te leveren. Integrale gebiedsontwikkeling kan in de ervoor geschikte gebieden grote voordelen hebben, maar vraagt wel een cultuuromslag. De winst is echter een blijvende investering in samenwerking en een ander, positiever beeld van natuur. Het integrale proces kan gestroomlijnd en ondersteund worden door het ontwikkelen van erop toegesneden instrumenten, regelgeving en financiering.
Lessen voor succesvol investeren in Landschap
Overbeek, M.M.M. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-publicatie 11-119)
natuurbeheer - landschapsbeheer - financieren - natuurreservaten - nationale landschappen - vechtstreek - gelderse vallei - noord-brabant - gelderse poort - nature management - landscape management - financing - nature reserves - national landscapes
In vier voorbeeldgebieden is ervaring opgedaan met nieuwe particuliere financieringsconstructies. Ook worden de maatschappelijke baten vastgesteld van het toegankelijker en mooier maken van het landschap. 1. Amstelland ten zuiden van Amsterdam, geflankeerd door Amstelveen, Uithoorn, Abcoude én de Bijlmermeer. Een particulier initiatief van de Stichting Beschermers Amstelland (SBA). 2. Het Binnenveld ligt in de Gelderse Vallei op de grens van Utrecht en Gelderland en vormt een binnentuin voor de WERV- gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal die het initiatief hebben genomen. 3. Het Groene Woud tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch biedt een cultuurhistorisch landschap met de Campina heidevelden, Oisterwijkse bossen en het Dommeldal. Gemeenten en regionale partijen hebben hier samen het initiatief genomen. 4. Ooijpolder-Groesbeek kent een grote landschappelijke verscheidenheid met een rivierenlandschap in de Ooijpolder waaruit de stuwwal bij Nijmegen oprijst en een bos- en heuvellandschap in Groesbeek. Hier hebben de gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen en regionale partijen samen het initiatief genomen
Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst : de roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing. Een evaluatie van kwaliteiten en kansen
Hemmen, F. van; Tilstra, M. ; Mulder, J.R. - \ 2011
Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] - 123
historische geografie - cultuurgeschiedenis - rivieren - landschapselementen - gelderse poort - regionale ontwikkeling - historical geography - cultural history - rivers - landscape elements - regional development
In het Rijnstrangengebied is het van groot belang om aan te sluiten bij ontwikkelingen, want er is sprake van een grote ruimtelijke dynamiek. Er zijn opgaven voor natuur, water en de landbouw. Daarnaast kent het gebied een grote toeristische en recreatieve potentie. Bij deze opgaven kan cultuurhistorie een rode lijn zijn, een verbindende factor.
Investeren in landschap : lessen uit de gebiedsprocessen in Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek
Overbeek, M.M.M. ; Graaff, R.P.M. de; Selnes, T. - \ 2011
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154937
landschap - participatie - landschapsbeheer - financieren - nationale landschappen - noord-holland - gelderse vallei - gelderse poort - landschapsplanning - maatschappelijk draagvlak - landscape - participation - landscape management - financing - national landscapes - landscape planning - public support
Een tussentijdse analyse van de gebiedsprocessen in de vier voorbeeldgebieden om financiële arrangementen te realiseren. De urgentie om in landschap te investeren verschilt per gebied en wordt sterk bepaald door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ook de aanpak verschilt en vraagt goed relatiemanagement om een breed draagvlak te creëren. Naast financiële ondersteuning is de verankering van de landschapsplannen in het lokale beleid een belangrijke voorwaarde. Het maatschappelijk draagvlak wordt versterkt als de gebiedsorganisatie lokaal vertrouwen geniet en investeringen in landschap ook de grondgebonden landbouw ten goede komen.
Betalen voor landschap vergt goede communicatie
Overbeek, G. ; Graaff, R.P.M. de - \ 2010
Landwerk 3 (2010). - ISSN 1567-1844 - p. 5 - 9.
landschap - maatschappelijke betrokkenheid - kosten - nationale landschappen - noord-brabant - gelderse vallei - gelderse poort - financieren - landscape - community involvement - costs - national landscapes - financing
Onder het motto "landschappelijk verantwoord ondernemen" zoeken de ministeries van LNV en VROM naar nieuwe financieringsbronnen voor het landschap, namelijk bij particulieren. Om hier ervaring mee op te doen, heeft LNV vier voorbeeldgebieden geselecteerd. Het LEI onderzocht er de betrokkenheid van bewoners bij het landschap in hun omgeving. Want dat is de maat voor de bereidheid om ook daadwerkelijk met geld over de brug te komen. Het betreft: Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek
Technisch groen Looveer : een oplossing voor Westervoort?
Kuypers, V.H.M. ; Heutinck, L.B.M. ; Winkler, T. ; Kroes, J. de - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2029) - 48
industrieterreinen - landschap - kwaliteit - milieubeheer - nederland - windsingels - landschapsbeleving - bedrijventerreinen - gelderland - gelderse poort - governance - industrial sites - landscape - quality - environmental management - netherlands - shelterbelts - landscape experience - business parks
In dit rapport is technisch groen onderzocht als oplossing voor verschillende vormen van milieuhinder in Westervoort van het bedrijventerrein Looveer, gelegen aan de overzijde van het Pannerdens Kanaal in de Huijssense Waarden. Verschillende groene oplossingen zijn verkend in een interactief proces met de bedrijven, de omwonenden en de betrokken overheden. Het gebied is door de rivierverruiming ter plaatse voor een groot deel al op de schop genomen en er kan met een gerichte landschappelijke aanpassing veel aan het dagelijkse ongerief van de bewoners van Westervoort worden gedaan. Doordat strikt genomen de normen voor milieuhinder niet in het geding zijn, is het voor de omgeving onduidelijk wie zich aangesproken moet voelen als initiatiefnemer. De conclusie van het rapport is dat technisch groen maar een klein deel van het werkelijke probleem (irritante geluidjes, grof stof en horizonvervuiling) oplost. Als belangrijkste probleem kwam het gebrek aan communicatie tussen de directe en indirecte belanghebbenden boven drijven. Samen was er vrij snel een set van oplossingen gevonden, die in ieders belang kan worden gerealiseerd. Nu nog de daad bij het woord voegen.
Aan de wieg van het waterschap : inventarisatie van dijken, kaden en watergangen in het Gelders rivierengebied : ontwerphandreikingen voor wateropgaven
Koning, R. de; Hemmen, F. van; Mulder, J.R. - \ 2009
Tiel : Waterschap Rivierenland - 65
ontginningsgronden - dijken - nederzetting - geschiedenis - landschapsbouw - cultuurlandschap - betuwe - gelderse poort - rivierengebied - gelderland - reclaimed soils - dykes - settlement - history - landscaping - cultural landscape
De studie geeft een inventarisatie van ontginningspatronen van het rivierengebied. Deze patronen reflecteren de geschiedenis van de bewoners én de geschiedenis van het Waterschap. Dijken, kaden en weteringen vormden in tijden van weleer de begrenzing van de dorpspolders. De dorpspolders zijn de voorlopers van de waterschappen. Deze studie van een landschapsarchitect, landschapshistoricus en bodemkundige vertelt een verhaal. Een verhaal over de geschiedenis hoe dit gebied bewoonbaar en bewerkbaar werd
Landschapsbeheer: governance tussen sensemaking en staatssteun
Goverde, H.J.M. ; Zwaan, P.J. - \ 2009
In: Governance in de groen-blauwe ruimte. Handelingsperspectieven voor landbouw, landschap en water / Breeman, G., Goverde, H.J.M., Termeer, K., Assen : Van Gorcum - ISBN 9789023245216 - p. 154 - 167.
landschap - landbouw - relaties tussen stad en platteland - landschapsbeheer - governance - gelderse poort - landscape - agriculture - rural urban relations - landscape management
Sinds de jaren zeventig is er in nederland aandacht voor het behoud en beheer van het platteland. In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling van groene diensten in de Ooijpolder-Groesbeek centraal. Oorspronkelijk ligt het initiatief hiervan bij een aantal verenigingen voor landschapsbeheer maar gaandeweg nemen de drie gemeenten in het gebied en de provincie de verantwoordelijkheid over (Ubbergen, Groesbeek, Millingen a/d Rijn, Gelderland). Publieke organisaties, het maatschappelijk middenveld of particuliere organisaties zouden in staat moeten worden gesteld overeenkomsten te sluiten met de boeren voor het leveren van groene diensten
Wolfspinnen in een vegetatiegradiënt in de Millingerwaard
Noordijk, J. ; Verdonschot, R.C.M. ; Sykora, K.V. - \ 2009
De Levende Natuur 110 (2009)4. - ISSN 0024-1520 - p. 199 - 205.
insecten - vegetatie - habitatselectie - coleoptera - gelderse poort - insects - vegetation - habitat selection
Over de wisselwerking tussen vegetatietypen en ongewerveldenfauna is nog weinig bekend. In de Millingerwaard zijn wolfspinnen in twaalf vegetatietypen in een transect loodrecht op de Waal onderzocht. Vraag was in hoeverre wolfspinsoorten gebonden zijn aan een bepaald vegetatietype. Voorts biedt dit onderzoek inzicht in het terreingebruik van deze dieren. Wat betekent deze kennis voor het beheer?
Investeren in landschap : bewoners en bedrijven in Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek
Overbeek, M.M.M. ; Graaff, R.P.M. de - \ 2009
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 5, Milieu, natuur en landschap ) - ISBN 9789086152995
landschap - participatie - landschapsbeheer - financieren - nationale landschappen - noord-holland - gelderse vallei - gelderse poort - landscape - participation - landscape management - financing - national landscapes
Een onderzoek naar de bekendheid, betrokkenheid en bijdrage aan landschap bij 1.360 bewoners en 235 bedrijven op basis van twee enquêtes in de vier voorbeeldgebieden 'investeren in landschap'. De voorbeeldgebieden Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek zijn goed bekend onder bewoners en bedrijven, zij het op een beperkte schaal. De betrokkenheid bij het landschap en het landschapsbeleid is overwegend positief, maar is mede afhankelijk van het gerealiseerde beleid en de lokale binding. De bijdrage van bewoners aan landschap is divers en van bedrijven nog gering. Meer aandacht is gewenst voor de communicatie en financieringsconstructies vanuit het perspectief van de gebruikers, met name voor stedelingen en grote bedrijven.
Stroomdalgraslanden in Nederland: ontwikkeling en beheer : verslag veldwerkplaats Rivierenlandschap Millingerwaard en Erlecomse waard, 28 mei 2008
Sykora, K.V. ; Woesthuis, H. ; Bekhuis, P. - \ 2008
[S.l. : S.n. - 7
rivieren - oevergraslanden - natuurbeheer - uiterwaarden - natuurontwikkeling - stroomdalen - gelderse poort - rivers - riparian grasslands - nature management - river forelands - nature development - stream valleys
De Millingerwaard, gelegen tussen Millingen aan de Rijn en Kekerdom, aan de oostkant van de Ooijpolder nabij Nijmegen, is een voorbeeldgebied van natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Het was een van de eerste gebieden die ingericht en beheerd werd volgens de principes van Plan Ooievaar, waarbij de natuurlijke processen in de uiterwaarden weer een belangrijke rol kregen.
Bouwsteen riviermorfologie en -dynamiek Rijntakken t.b.v. het koepelbeheerplan natura2000 rivierengebied
Maas, G.J. ; Makaske, B. - \ 2008
Wageningen : Alterra - 7
rivieren - natuurbescherming - hydrodynamica - geomorfologie - vegetatie - fysische geografie - rivierengebied - habitatrichtlijn - natura 2000 - uiterwaarden - gelderse poort - overijssel - rivers - nature conservation - hydrodynamics - geomorphology - vegetation - physical geography - habitats directive - river forelands
Voor de Natura2000 gebieden Rijntakken wordt een koepelbeheerplan opgesteld. Dit koepelbeheerplan betreft de habitat- en vogelrichtlijngebieden in het rivierengebied. Specifieke kenmerken van het rivierengebied, zoals de relatie tussen rivierdynamiek, morfologie en de Natura2000 doelen worden uitgewerkt in het koepelplan. Dit document is één van de bouwstenen daarvoor. De volgende onderdelen komen in deze bouwsteen achtereenvolgens aan de orde: * Een indeling van de Rijntakken in riviertrajecten met een korte beschrijving van de belangrijkste morfologische en hydraulische kenmerken; * de kansrijke gebieden voor morfodynamische processen (sedimentatie-erosie); * betekenis van deze specifieke kenmerken (rivierdynamiek) voor de realisatie van de natura2000doelen (abiotische randvoorwaarden); * vanuit de specifieke kenmerken van de riviertakken het aangeven van de potenties voor de belangrijkste N2000-doelstellingen: hardhoutooibos, zachthoutooibos, stroomdalgraslanden, moeras en moerasruigten, pioniervegetaties op slikoevers
AHS2005: The 2005 airborne imaging spectroscopy campaign in the Millingerwaard, the Netherlands
Clevers, J.G.P.W. ; Kooistra, L. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR (CGI Report / Wageningen University, Centre for Geo-Information 2008-01) - 38
graslanden - begrazing - vegetatie - monitoring - remote sensing - uiterwaarden - natuurontwikkeling - gelderland - gelderse poort - grasslands - grazing - vegetation - river forelands - nature development
The Millingerwaard was one of the first nature rehabilitation projects for river floodplains in the Netherlands. It therefore serves as an example project for other floodplain rehabilitation projects. As a consequence a lot of effort has been put in monitoring the vegetation succession in the floodplain. To stimulate the development of a heterogeneous landscape, a low grazing density of 1 animal (e.g., Galloway, Koniks) per 2-4 ha has been chosen. This density allows grazing whole year round and also development of forest is possible. The surface area of water changes over the year. During high floods, the whole floodplain except for the higher parts of the river dunes is flooded. This report describes the field and airborne data acquired during the AHS2005 imaging spectroscopy campaign in the Millingerwaard floodplain during the summer of 2005. The campaign is part of a research line that explores the use of hyperspectral sensors to retrieve biochemical and biophysical variables as input for ecological models using an integrated approach
Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen
Niewold, F.J.J. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1604) - 48
Castor - Castor fiber - Ondatra zibethicus - beverrat - dijken - rivieren - graven - risicofactoren - schade - Nederland - maatregelen - gelderse poort - gelderland - nutria - dykes - rivers - burrowing - risk factors - damage - Netherlands - measures
Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés onderzocht in het gebied van de Gelderse Poort. Daarvan zijn vijf locaties beoordeeld als kwetsbaar en elf als mogelijk kwetsbaar. Voorgesteld is om de kwetsbare oeverzones aan te aarden, sloten te verleggen, gaas in te graven, de bermtaluds te begrazen, hout te kappen en geschikte alternatieve verblijfsmogelijkheden voor de bevers aan te bieden. Daarnaast kunnen hoogwatervluchtplaatsen worden aangelegd en zal een landelijk aangestuurd beverbeheer, gecoördineerd door Staatsbosbeheer, de beverproblematiek beheersbaar moeten houden
Green services and state aid requirements: new urban-rural relationships considered in institutional and sense-making perspective
Zwaan, P.J. ; Goverde, H.J.M. - \ 2007
In: New questions and challenges for rural Europe. XXII ESRS Congress Mobilities, Vulnerabilities and Sustainabilities, 20 - 24 August, 2007, Wageningen, The Netherlands. - Wageningen : Wageningen University - European Society for Rural Sociology - p. 82 - 82.
relaties tussen stad en platteland - ecosysteemdiensten - plattelandsontwikkeling - gelderse poort - rural urban relations - ecosystem services - rural development
Over the recent years there has been a growing interest in the Netherlands for establishing new public private partnerships in the field of rural development. Under the label of ‘green services’, farmers are financially rewarded by both public and private bodies for their nature and landscape activities, especially near the urban area. Despite a general positive stance of urban and rural actors involved in these projects, it has cost considerable efforts for these projects to take off, in particular due to the EU state aid regime. Though, rather then to describe these formal rules as somewhat exogenous and autonomous forces that caused this difficulty we demonstrate how these state aid requirements are brought to life in the multi-level EU context, in which different actors need to interact. By drawing upon a sociological institutional and a sensemaking perspective we describe and explain how a deadlock may come into existence as well as how agents (inter)acted in order to find a feasible social practice. Here we present an (extreme) case-study near the city of Nijmegen (Landscape development by funding private contracts in Ooijpolder- Groesbeek). This case-study will illustrate what kind of actions and initiatives at different levels of government and governance were necessary in order to find a way (‘modus vivendi’) between top-down policy principles and bottom-up initiatives.
Mogelijke effecten van verlichting vanuit Vierkenshof II, gemeente Rijnwaarden, op kwalificerende en andere vogelsoorten in de Bijland e.o.
Molenaar, J.G. de - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1511) - 53
vogels - verlichting - stedelijke planning - stedelijke gebieden - effecten - sportterreinen - habitats - maatregelen - habitatrichtlijn - gelderse poort - birds - lighting - urban planning - urban areas - effects - sports grounds - measures - habitats directive
Deze publicatie beschrijft de resultaten van een bureaustudie naar de mogelijke effecten van verlichting van de geplande bouw van een woonwijk in Tolkamer (gemeente Rijnwaarden) op een aantal vogelsoorten in de Bijland. Aanvullend worden mitigerende maatregelen voorgesteld. Het betreft met name de kwalificerende soorten van de Vogelrichtlijn
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.