Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 46

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==geluidshinder
Check title to add to marked list
Effect of pile-driving sound on the survival of fish larvae.
Bolle, L.J. ; Jong, C.A.F. ; Blom, E. ; Wessels, P.W. ; Damme, C.J.G. van; Winter, H.V. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C182/14) - 33
larven - vissen - geluidshinder - onderwaterakoestiek - offshore - constructie - windmolenpark - nederland - dierenwelzijn - larvae - fishes - noise pollution - underwater acoustics - construction - wind farms - netherlands - animal welfare
Er bestaat zorg over de mogelijk schadelijk effecten van onderwatergeluid gegenereerd gedurende het heien bij de aanleg van offshore windparken. Harde impulsgeluiden zoals heigeluid kunnen dodelijke verwondingen veroorzaken bij vissen. Tot voor kort was er weinig bekend over de geluidsniveaus waarbij fysieke schade optreedt. Wij hebben letale effecten van blootstelling aan heigeluid onderzocht in verschillende larvale stadia van drie vissoorten (tong Solea solea, zeebaars Dicentrarchus labrax en haring Clupea harengus). De experimenten zijn uitgevoerd met de ‘larvaebrator’, een apparaat dat ontwikkeld is om larven bloot te kunnen stellen aan heigeluid in het laboratorium.
Inktvis luistert mogelijk naar vijanden
Ramaker, R. ; Samson, J.E. - \ 2014
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)8. - ISSN 1874-3625 - p. 8 - 8.
zeedieren - diergedrag - gehoorvermindering - geluidshinder - mariene gebieden - marine animals - animal behaviour - hearing impairment - noise pollution - marine areas
De zeekat, een inktvis die voor onze kust leeft, blijkt een goed gehoor te hebben. Mogelijk luisteren de dieren hiermee of ze vijanden horen aankomen. Dit blijkt uit geluidtesten die de Wageningse biologiestudent Julia Samson uitvoerde. Ze schrijft erover in the Journal of Experimental Biology. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor ‘geluidsoverlast’ in zee.
Underwater acoustic characteristics of the OWEZ wind farm operation (T1)
Haan, D. de; Burggraaf, D. ; Wal, J.T. van der; Hal, R. van - \ 2013
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C069/13) - 113
windmolenpark - geluidshinder - onderwaterakoestiek - fauna - vissen - inventarisaties - noordzee - nadelige gevolgen - wind farms - noise pollution - underwater acoustics - fishes - inventories - north sea - adverse effects
In Holland the first two offshore wind farms, the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee (OWEZ) and “Prinses Amalia” were built in respectively 2006 and 2007. Beside the main goal of producing electric energy from wind resource the construction of the first wind farm (OWEZ) was also used to demonstrate the impact of such construction to the environment. To demonstrate the impact an extensive Monitoring and Evaluation Program (MEP) was developed to evaluate the effects on benthic organisms, fish, birds and marine mammals. One of the tasks was to measure the underwater noise characteristics before and during the construction and with turbines in operation and to estimate the effects.
Report of the Workshop on International Harmonisation of Approaches to Define Underwater Noise Exposure Criteria (Budapest, Hungary 17th August 2013)
Lucke, K. ; Winter, H.V. ; Lam, F.P. ; Scowcroft, G. ; Hawkins, A. ; Popper, A.N. - \ 2013
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C197/13) - 40
geluid - blootstelling - zeedieren - geluidshinder - onderwaterakoestiek - regelingen - normen - noise - exposure - marine animals - noise pollution - underwater acoustics - regulations - standards
The potential negative effects of high levels of underwater noise on marine life have been identified and acknowledged, and this issue has been incorporated into various international agreements over the past decade. Several countries have already issued regulations to limit the incidence and level of anthropogenic noise in the oceans. The development of regulations on noise exposure in marine environments has to date focused on two groups, marine mammals and, to a lesser extent, fishes. Nevertheless, our understanding of the complexity of acoustic and behavioural effects is improving, and it might be possible to develop existing noise-exposure criteria with scientific knowledge evolving. More importantly, new regulations, or at least the approaches taken toward regulations, could be internationally harmonised to provide better protection for marine fauna.
Raceauto's en broedvogels. Spanningsveld ecologie-economie bij TT-circuit Assen
Henkens, R.J.H.G. ; Kleunen, A. van; Kistenkas, F.H. - \ 2013
Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)4. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
motorracen - publieksevenementen - geluidshinder - broedvogels - natura 2000 - vergunningen - monitoring - drenthe - Nederland - motor racing - spectator events - noise pollution - breeding birds - permits - Netherlands
In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, met een gezamenlijk oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Met daarnaast ook nog eens circa 17 miljoen Nederlanders is het logisch dat er spanningen optreden tussen ecologie en economie. Dat hoeft geen probleem te zijn zolang er geen significant negatieve effecten zijn op de Natura 2000-doelstellingen. Maar hoe bepaal je dat eigenlijk als die effecten nooit eerder goed zijn onderzocht?
Inventarisatie emissies en geluidsoverlast van mestbewerkingsinstallaties en eventuele maatregelen
Buisonjé, F.E. de; Melse, R.W. ; Mosquera Losada, J. ; Verdoes, N. - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 703) - 30
mestverwerking - emissie - ammoniak - stankemissie - broeikasgassen - geluid - geluidshinder - fijn stof - uitrusting - manure treatment - emission - ammonia - odour emission - greenhouse gases - noise - noise pollution - particulate matter - equipment
In this report the knowledge on emissions and noise from manure treatment techniques is summarized.
Vuurwerk & vogels provincie Utrecht : afwegingskader voor vergunningverlening ten aanzien van vuurwerkevenementen in en nabij Utrechtse Vogelrichtlijngebieden inclusief twee casestudies
Ottburg, F.G.W.A. ; Molenaar, J.G. de; Jonkers, D.A. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2347) - 40
publieksevenementen - festivals - licenties - nadelige gevolgen - vogels - wildbescherming - geluidshinder - natura 2000 - utrecht - spectator events - licences - adverse effects - birds - wildlife conservation - noise pollution
In Alterra rapport 1694 ‘Vuurwerk & Vogels; afwegingskader voor vergunningverlening ten aanzien van vuurwerkevenementen in en nabij Brabantse Vogelrichtlijngebieden’ wordt een afwegingskader voor vergunningverlening voorvuurwerkevenementen in en nabij Brabantse Vogelrichtlijngebieden gegeven. De belangrijkste uitkomsten van deze studie worden samengevat in de tabellen 7 en 8, namelijk ‘Vuurwerktypen en beslisregels met betrekking tot gebruik bij evenementen van Vogelrichtlijngebieden voor de broedvogels en niet-broedvogels van Brabantse Natura 2000-gebieden’. De provincie Utrecht heeft Alterra verzocht om de tabellen 7 en 8 uit rapport 1694 uit te breiden met tien broedvogels en één niet-broedvogel voor de Utrechtse Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten in de provincie Utrecht. Naast de gevraagde uitbreiding van vogelsoorten is Alterra ook verzocht om twee casestudies te behandelen; een vuurwerkevenement in de uiterwaard bij Rhenen en een vuurwerkevenement in Maarssen nabij de Oostelijke Vechtplassen.
Impact van onderwaterlawaai onderzocht
Winter, H.V. - \ 2012
Kennis Online 9 (2012)april. - p. 14 - 15.
onderwaterakoestiek - geluidshinder - aquatische ecologie - mariene gebieden - landgebruiksplanning - windenergie - zeezoogdieren - zeevissen - noordzee - underwater acoustics - noise pollution - aquatic ecology - marine areas - land use planning - wind power - marine mammals - marine fishes - north sea
Vroeger was de enige menselijke activiteit op zee de scheepvaart. Maar de Noordzee krijgt steeds meer windmolenparken, pijpleidingen en olieplatforms, en er wordt bijvoorbeeld gebaggerd en seismisch onderzoek gedaan. Over de effecten van geluiden onder water op het leven in zee is echter nog weinig bekend. In samenwerking met de gas- en olie-industrie proberen onderzoekers van onder meer IMARES daar beter zicht op te krijgen.
Storen broedvogels zich aan het geluid van race-elementen? : effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit gehouden Superbike- en Superleage-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld
Henkens, R.J.H.G. ; Liefting, M. ; Hallmann, C. ; Kleunen, A. van - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2288) - 38
motorracen - publieksevenementen - geluidshinder - broedvogels - natura 2000 - vergunningen - monitoring - drenthe - wild - geluid - vogels - dierenwelzijn - diergedrag - Nederland - motor racing - spectator events - noise pollution - breeding birds - permits - wildlife - noise - birds - animal welfare - animal behaviour - Netherlands
Het management van TT-Circuit Assen wil in het broedseizoen een extra auto- of motorsportevenement organiseren met een substantiele geluidsuitstraling. Het circuit grenst echter aan het Natura 2000-gebied Witterveld met o.a. de natuurbehoudsdoelstelling ‘het waarborgen van de voor de fauna noodzakelijke rust’. De provincie heeft vergunning verleend met de verplichting dat de effecten volgens het principe hand-aan-de-kraan worden gemonitoord. Uit de monitoring in 2010 en 2011 blijkt dat er geen wezenlijke of significant negatieve effecten optreden van het geluid van de race-evenementen op de broedvogels van het Witterveld. Hiermee is aangetoond dat de rust voldoende gewaarborgd blijft.
Shortlist masterplan wind Effect of pilling noise on the survival of fish larvae (pilot study)
Bolle, L.J. ; Jong, C.A.F. ; Bierman, S.M. ; Haan, D. de; Huijer, T. ; Kaptein, D. ; Lohman, M. ; Tribuhl, S.V. ; Beek, F.A. van; Damme, C.J.G. van; Berg, F. van den; Heul, J.W. van der; Keeken, O.A. van; Wessels, P. ; Winter, H.V. - \ 2011
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C092/11) - 138
larven - vissen - geluidshinder - overleving - gezondheidsgevaren - diergezondheid - health impact assessment - noordzee - windmolenpark - larvae - fishes - noise pollution - survival - health hazards - animal health - north sea - wind farms
Fish can suffer lethal damage to their swim bladder or other organs due to loud impulse sounds such as pile driving noise. However, detailed dose-response studies are still scarce, especially for the early life stages. In view of the rapid extension of offshore wind farms in the North Sea, there is an urgent need to acquire more knowledge on the effects of noise caused by pile driving. This study focussed on the effect of piling noise on the survival of fish larvae.
Shortlist Masterplan Wind. Effect of pilling noise on the survival of fish larvae( pilot study) progress report
Bolle, L.J. ; Keeken, O.A. van; Damme, C.J.G. van; Winter, H.V. ; Haan, D. de; Lohman, M. ; Heul, J.W. van der; Huijer, T. - \ 2010
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C176/10) - 76
larven - vissen - geluidshinder - overleving - diergezondheid - gezondheidsgevaren - health impact assessment - noordzee - windmolenpark - larvae - fishes - noise pollution - survival - animal health - health hazards - north sea - wind farms
Fish can suffer lethal damage to swimming bladder or other organs due to extreme loud impulse sounds caused by e.g. pile driving (Popper & Hastings 2009). Juvenile and adult fish can actively swim away from a sound source, but planktonic larvae are not able to do this. As a result, fish larvae may suffer more from underwater noise than the older life stages. Despite the many indications for adverse effects, detailed information on the effect of different sound levels on fish is still scarce, especially for the early life stages. Within the framework of the Appropriate Assessment of Dutch offshore wind farms, the effect of piling noise on the southern North Sea population of herring, sole, and plaice larvae was simulated (Prins et al. 2009). For this, an existing larval transport model (Bolle et al. 2005, 2009, Dickey-Collas et al. 2009, Erftemeijer et al. 2009) was expanded with crude assumptions on larval mortality caused by pile driving. The model results were extrapolated to other fish species and older life stages, based on “expertjudgment", in an attempt to assess the effect of offshore piling on the prey availability for birds and marine mammals in Natura 2000 areas (Bos et al. 2009). This assessment involved a large number of uncertainties. The first and most important uncertainty was the range around a piling site in which larval mortality occurs. It was assumed that 100% mortality occurs up to a distance of 1 km from the piling site. However, little is known about larval mortality rates in relation to the level of exposure to piling noise. In general, there is an urgent need to obtain more knowledge on the effect of sound on fish (survival, distribution, and behaviour) during different life stages. More particularly, in view of the rapid extension of offshore wind farms, there is an urgent need to fill the knowledge gap on lethal effects of loud impulse noises caused by pile driving. The broader aim of the current project is to examine the effect of piling noise on the survival of fish larvae. However, within the limited resources and time frame of the Shortlist research programme it is not possible to carry out field experiments, nor is it possible to execute elaborate series of experiments. The first goal within the Shortlist programme is to examine the feasibility of laboratory experiments with pile driving noise and fish larvae. The second goal is to use the laboratory set-up in a pilot study aiming at determining the threshold at which mortality of fish larvae occurs. This shortlist study is limited to laboratory experiments, lethal effects, larvae of 1 species (sole, Solea solea) and 3 series of experiments (trials). The study consists of exposure-effect experiments only; the effects of pile driving at the population level will not be modelled, nor will the results be extrapolated to other species or life stages. The progress to date has been documented in a series of memo’s. These memos are included in this report as Appendices and are summarised in the sections of the report.
Did the pile driving during the construction of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee, the Netherlands, impact porpoises?
Leopold, M.F. ; Camphuysen, C.J. - \ 2009
Texel : IMARES (Report / Wageningen IMARES C091/09) - 17
windenergie - windmolens - geluidsproductie - geluidshinder - akoestische emissie - civiele techniek - constructie - pijlers - milieueffect - noordzee - nederland - offshore - onderwaterakoestiek - phocoenidae - wind power - windmills - sound production - noise pollution - acoustic emissions - civil engineering - construction - piles - environmental impact - north sea - netherlands - underwater acoustics
The Dutch consortium "NoordzeeWind" has built the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters, known as "Offshore Wind farm Egmond aan Zee" (OWEZ) Part of the construction works consisted of driving 36 monopiles into the sea floor, during April-June 2006. The noise levels that attended this activity may have been detrimental to marine life forms. Cetaceans in particular are sensitive to very high noise levels and a possible impact on the most abundant cetacean living off the Dutch coast, the harbour porpoise was therefore studied. Direct observations were hard to conduct, given the low (summer) densities of porpoises around the construction site. Pathological observations on stranded specimen failed to produce clear results. Inner ears of freshly stranded porpoises were examined for possible damage, but before necropsies could be conducted the animals had been stored frozen and this had destroyed any visible signs of noise-induced damage to the inner ear. Thus, the spatiotemporal pattern of porpoise strandings was examined. Porpoises did not strand in higher numbers on the coastal stretch directly east of the construction site, or to the north-east of this location (downstream) compared to other parts of the country. Porpoises also did not strand in higher than expected numbers near the construction site, at the time of construction. It was therefore concluded that the construction did not lead to visibly increased mortality of harbour porpoises. In retrospect this might have been expected, given that densities of porpoises are normally very low in summer at the site, that the building process is noisy anyway, scaring porpoises off (to safe distances) before the actual pile driving commences. A ramp-up procedure and usage of a pinger further helped to ward off porpoises from the site, before full-power pile driving started. These factors combined (timing and high before-pile driving noise levels) made it very unlikely that porpoises got in harm’s way during the construction of OWEZ.
Vuurwerk & vogels : afwegingskader voor vergunningverlening ten aanzien van vuurwerkevenementen in en nabij Brabantse vogelrichtlijngebieden
Ottburg, F.G.W.A. ; Molenaar, J.G. de; Jonkers, D.A. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1694)
vogels - wildbescherming - vergunningen - publieksevenementen - natuurbescherming - geluidshinder - nederland - noord-brabant - birds - wildlife conservation - permits - spectator events - nature conservation - noise pollution - netherlands
Het Vuurwerkbesluit van 16 januari 2004 geeft aan dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk niet door particulieren mag worden gedaan (behalve oudejaarsdag). Bij het houden van een vuurwerkevenement in of in de omgeving van een Brabants Vogelrichtlijngebied waarbij een verstorend effect kan optreden, moet een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet worden aangevraagd. Deze studie geeft aan: 1. welke afstanden gewenst zijn tot het vogelgebied; 2. voor de diverse categorieën vuurwerk de verwachte verstoringen voor de vogels
Effecten van geluid op wilde soorten - implicaties voor soorten betrokken bij de aanwijzing van Natura 2000 gebieden
Kleijn, D. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1705) - 41
geluidshinder - fauna - zoogdieren - vogels - vissen - natuurbescherming - wegen - natura 2000 - noise pollution - mammals - birds - fishes - nature conservation - roads
Antropogene geluidbronnen kunnen nadelige effecten hebben op het voorkomen van wilde diersoorten. Dit kan de instandhouding van Natura 2000 soorten bemoeilijken. Deze literatuurstudie geeft een overzicht van de huidige kennis van de effecten van geluid op wilde diersoorten. Speciale aandacht gaat uit naar de mogelijkheid om grenswaarden voor geluidverstoring te formuleren en naar de implicaties van de resultaten voor de in Nederland voorkomende Natura 2000 soorten
A50: oorverdovend & adembenemend : een ontwerpstudie voor het tracé Grijsoord - Rijnbrug
Kooij, H.J. ; Hofschreuder, P. ; Jaarsma, C.F. ; Massop, H.T.L. ; Sande, B. van de; Theuws, P. - \ 2008
Wageningen : WUR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 238) - ISBN 9789085850809 - 65
wegtransport - wegen - wegenbouw - verkeer - geluidshinder - landschapsbouw - heidegebieden - veluwe - road transport - roads - road construction - traffic - noise pollution - landscaping - heathlands
In dit rapport is voor een drietal deelgebieden van de noord - zuid verbinding A50 onderzocht welke alternatieven er voor handen zijn om de snelweg wel naar 2x3 rijstroken uit te breiden, maar tegelijk de negatieve aspecten te minimaliseren. Het betreft het Beekdalviaduct, Doorwerthse Heide en Wolfheze. De uitkomsten van deze studie laten zien dat het mogelijk is om de capaciteitsvergroting van de A50 tussen de Rijnbrug bij Heteren en knooppunt Grijsoord niet alleen te gebruiken voor een verbetering van de doorstroming van het verkeer, maar tevens voor het treffen van maatregelen die de negatieve gevolgen van deze snelweg op de leefomgeving aanzienlijk verminderen.
Champ Car evenement TT-circuit Assen : monitoring van de effecten van geluid op het aangrenzende Witterveld
Molenaar, J.G. de; Henkens, R.J.H.G. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1573) - 25
geluidshinder - motorracen - motorvoertuigen - nederland - monitoring - nadelige gevolgen - vogels - drenthe - noise pollution - motor racing - motor cars - netherlands - adverse effects - birds
Het driedaagse Champ Car evenement werd gehouden van 31 augustus tot en met 2 september 2007. Het evenement verving het WK Superbikes, waarmee het qua toonhoogte en tijdsduur vergelijkbaar is, maar qua geluidsvolume afwijkt. Er werd in de voortoets verondersteld dat deze extra geluidsbelasting naar verwachting geen significant negatief effect zou hebben op één van de instandhou¬dingsdoelstellingen van het Witterveld, namelijk “het waarborgen van de voor de fauna noodzakelijke rust”. Gezien de resterende onzekerheid werd ten tijde van het evenement een veldmonitoring uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de extra geluidsbelasting inderdaad geen afbreuk doet aan de betreffende instandhoudingsdoelstelling.
Underwater sound emissions and effects of the pile driving of the OWEZ windfarm facility near Egmond aan Zee (Tconstruct)
Haan, D. de; Burggraaf, D. ; Ybema, M.S. ; Hille Ris Lambers, R. - \ 2007
IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES no. C106/07) - 75
windenergie - windmolens - geluidsproductie - geluidshinder - akoestische emissie - civiele techniek - constructie - pijlers - milieueffect - noordzee - nederland - offshore - onderwaterakoestiek - wind power - windmills - sound production - noise pollution - acoustic emissions - civil engineering - construction - piles - environmental impact - north sea - netherlands - underwater acoustics
The aim of this part of the Monitoring and Evaluation Program NSW (MEP-NSW), i.e. “acoustic measurements”, is to measure and analyze underwater sound emissions from the construction of the OWEZ wind farm and to investigate the effects to marine animals (in particular fish, harbour porpoises and seals) from other relevant studies. The Off-Shore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ) was built in the Dutch coastal zone 8 - 18 km off the coast from Egmond aan Zee. It consists of an arrangement of 36 wind turbines with a total capacity of 108 MW.
Did the pile driving during the construction of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee, the Netherlands, imapct local seabirds?
Leopold, M.F. ; Camphuysen, C.J. - \ 2007
Texel : IMARES Texel (Report / Wageningen IMARES nr. C062/07) - 26
zeevogels - ecologische verstoring - constructie - bouwtechnologie - windmolens - geluidshinder - voedingsgedrag - voedingsgewoonten - noordzee - nadelige gevolgen - sea birds - ecological disturbance - construction - construction technology - windmills - noise pollution - feeding behaviour - feeding habits - north sea - adverse effects
In this study, possible effects on sensitive seabirds are considered. Bird species most likely to be vulnerable to underwater sound are those that forage by diving after fish of shellfish. Diving birds that may occur in relatively high densities at the OWEZ location include auks, and possibly divers and seaduck. Terns, that feed by shallow dives are considered less vulnerable and mostly occur closer to the mainland coast. Several gull species may occur in the area in high densities, but they feed at the surface only, and are considered the least vulnerable. Pile driving took place from 17 April to 28 July 2007. The potentially vulnerable divers, seaduck and auks had largely left the area by the time the pile driving started. Migration commenced early in 2006 and any birds still left in the area by mid-April would have been scared away by the shipping activities long before actual pile driving started. Further mitigation of possible effects on sensitive seabirds included a ramp-up procedure that ensured that full hamming power was only administered after a period of low-energy blows that were unlikely to cause lethal effects on any birds still present. Furthermore, an underwater pinger, aimed at scaring off marine mammals, was put into operation 3-4 hours before pile driving started. Visual observations before and during three pile driving sessions failed to detect any of the seabirds deemed sensitive to pile driving noise in the vicinity of the construction work. Birds that did fly by the construction site (mainly gulls and terns) did not show a noticeable reaction to the activities. It is therefore concluded that effects of underwater noise on seabirds, though potentially detrimental, were negligible during construction of OWEZ. This was due to fortunate timing of the work and to appropriate mitigation measures.
Vooronderzoek absorptie grondgeluid Polderbaan Schiphol
Akker, J.J.H. van den; Kekem, A.J. van - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1358) - 80
geluidshinder - lawaaibestrijding - absorptie - bodem - grondverbeteraars - nederland - bodemfysica - luchthavens - grondbewerking - noord-holland - airports - noise pollution - noise abatement - soil physics - tillage - absorption - soil - soil amendments - netherlands
Het geluid van startende vliegtuigen vanaf de Polderbaan veroorzaakt overlast in Hoofddorp-Noord, vooral bij noordoostelijke wind in de winter. Dit grondgeluid zou ten dele door poreuze gronden geabsorbeerd kunnen worden. Dit onderzoek gaat na wat de bodemkundige mogelijk¬heden zijn voor het aanleggen van stabiele ploegruggen of grondruggen. Ook worden de land¬bouwkundige en landbouweconomische aspecten behandeld. Daarnaast zijn diverse stakeholders benaderd. In een vervolgonderzoek zullen de effecten van ploegen en grondruggen op geluidsabsorptie nader onderzocht worden
Stiltegebieden in kaart
Willems, A.J.H. ; Borst, J. - \ 2004
ROM Magazine 22 (2004)7/8. - ISSN 1380-7153 - p. 32 - 33.
geluidshinder - verkeer - natuurbescherming - milieubescherming - regionaal bestuur - gelderland - noise pollution - traffic - nature conservation - environmental protection - regional government
In een kwart van het Gelderse stilteareaal wordt de richtwaarde van 40 decibel overschreden. Provincie en TNO kwamen tot deze conclusie door een berekening met Ruris, het nieuwste istrument om de geluidssituatie in stiltegebieden in kaait te brengen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.