Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==gemodificeerde atmosfeer opslag
Check title to add to marked list
Netwerk MA-verpakkingen bloembollen en vaste planten
Gude, H. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 59
overblijvende planten - bloembollen - verpakkingsmaterialen - gemodificeerde atmosfeer opslag - substraten - uitlopen - houdbaarheid (kwaliteit) - folie - landbouwkundig onderzoek - export - perennials - ornamental bulbs - packaging materials - modified atmosphere storage - substrates - sprouting - keeping quality - foil - agricultural research - exports
In een netwerk van 10 exportbedrijven is gedurende twee jaar verpakkingsonderzoek uitgevoerd, met als doel om het gebruik van een dichtere folie in combinatie met een droger vulmiddel voor de consumentenverpakking van vaste planten en leliebollen breder in de praktijk te stimuleren. Genoemd verpakkingsconcept bleek in eerder onderzoek van PPO het uitstalleven van vaste planten en bollen aanzienlijk te verlengen. Tevens is een aantal nieuwe substraten getest op hun toepasbaarheid als vulmiddel in consumentenverpakking van vaste planten en leliebollen. Gedurende de loop van het project is het netwerk regelmatig bijeengekomen voor overleg over de opzet en de resultaten van de verpakkingsproeven en over de implementatie van de nieuwe verpakkingsconcepten op het bedrijf. In het eerste onderzoeksjaar, waarin op tien exportbedrijven vaste planten en leliebollen zijn verpakt, werd nog eens bevestigd dat in een dichtere folie met droger turfmolm de kwaliteit van planten langer behouden blijft. Na dit jaar is een groot deel van de exportbedrijven die nog gebruik maakte van consumentenverpakkingen van microperforatie met vochtig turfmolm, overgestapt op dit nieuwe verpakkingsconcept. Het onderzoek in het tweede jaar heeft geresulteerd in mogelijke alternatieven voor turfmolm als vulmiddel voor vaste planten en bollen in consumentenverpakkingen; in bark en houtvezel, beide gemengd met rijstkaf, bleef de productkwaltiteit beter behouden dan in turfmolm. De exportbedrijven waren zeer positief over de productkwaliteit in deze substraatmengsels.
MA-verpakking verbetert houdbaarheid
Dalfsen, P. van; Dijkema, M.H.G.E. ; Gude, H. - \ 2009
De Boomkwekerij 22 (2009)38. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
gewassen - houdbaarheid (kwaliteit) - opslag - gemodificeerde atmosfeer opslag - folie - verpakkingen - snijgroen - crops - keeping quality - storage - modified atmosphere storage - foil - wrappings - cut foliage
Hoe zorg je dat planten hun kwaliteit tijdens de afzetfase zo goed mogelijk behouden? MA-verpakking kan hier een belangrijke rol in spelen
Positive impact of plastic packaging on CO2-emissions
Westra, E.H. ; Eppink, M.M. - \ 2008
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Agrotechnology & Food Sciences Group 945) - ISBN 9789085852247 - 10
verpakking - gemodificeerde atmosfeer opslag - vochtigheid - houdbaarheid (kwaliteit) - verse producten - zeetransport - packaging - modified atmosphere storage - humidity - keeping quality - fresh products - sea transport
'Modified Atmosphere' - verpakking en vulmiddel voor bloembollen en vaste planten
Gude, H. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Dalfsen, P. van; Leeuwen, P.J. van - \ 2007
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 85
verpakken - gemodificeerde atmosfeer opslag - bloembollen - overblijvende planten - packing - modified atmosphere storage - ornamental bulbs - perennials
Sommige soorten vaste planten en bollen hebben tijdens de bewaring bij de handels-of exportbedrijven of bij de retailer sterk de neiging tot uitlopen en/of uitdroging. Het uitlopen en uitdrogen kan voorkomen of geremd worden door ze te verpakken in een MAP-folie. Deze folie heeft een beperkte doorlaatbaarheid voor zuurstof waardoor, ten gevolge van de ademhaling van het product, het zuurstofgehalte in de verpakking daalt en de groei, en dus uitloop, geremd worden. Het zuurstofgehalte dat ontstaat in de verpakking wordt bepaald door de doorlaatbaarheid van de verpakking én door de ademhalingsactiviteit (afhankelijk van de temperatuur) van het product. Doordat een MAP-folie volledige ondoorlaatbaar is voor water wordt uitdroging voorkomen. Om condensvorming en dus ziekte te voorkomen, moet in combinatie met een MAP-folie een vulmiddel toegepast worden dat het overtollige vocht in de verpakking in voldoende mate kan opnemen en afgeven. Het doel van het onderzoek was om voor verschillende soorten bloembollen en vaste planten die gevoelig zijn voor uitdroging en/of uitlopen, een consumentenverpakking (t.b.v. de retail) en/of ‘bulk’-verpakking (t.b.v. handels- en exportbedrijven) van MAP-folie te ontwikkelen en tevens een vulmiddel te vinden, waarbij het product geen (of een aanvaardbare) spruitgroei vertoont en vochtproblemen (uitdroging of condensvorming) voorkómen worden. Het onderzoek bestond uit 3 onderdelen: I. De bepaling van de ademhalingsactiviteit tijdens een ketensimulatie. Dit was nodig om een MAP-folie met de juiste zuurstofdoorlaatbaarheid te kunnen ontwikkelen. II. M.b.v. de verkregen ademhalingsgegevens zijn door een foliefabrikant MAP-folies ontwikkeld voor de consumentenverpakking (t.b.v. retailer) en de ‘bulk’-verpakking (bewaring bij handels-of exportbedrijf). Een aantal soorten planten/bollen is verpakt in MAP-verpakkingen met verschillende type vulmiddelen en verschillende vochtgehaltes. De planten/bollen zijn gedurende een aantal weken/maanden op het laboratorium bewaard onder ketenomstandigheden. De kwaliteit van planten/bollen uit de MAP- verpakkingen is vergeleken met die van planten/bollen uit praktijkverpakkingen. III. Planten en/of bollen zijn bij bedrijven verpakt in consumenten- of in ‘bulk’-verpakkingen van MAP-folie in combinatie met de vulmiddelen die uit het onderzoek als meest perspectiefvol naar voren kwamen. Na (langdurige) bewaring is de kwaliteit van planten/bollen uit de MAP-verpakkingen vergeleken met die van planten/bollen uit praktijkverpakkingen.
Toepassing van ozon bij de bewaring van pootaardappelen
Bus, C.B. ; Veerman, A. - \ 2007
Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV 32500109) - 29
pootaardappelen - ozon - gemodificeerde atmosfeer opslag - desinfectie - plantenziekteverwekkende schimmels - erwinia - akkerbouw - seed potatoes - ozone - modified atmosphere storage - disinfection - plant pathogenic fungi - arable farming
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat in een praktijkpootgoedbewaarplaats is uitgevoerd om te kijken naar de mogelijkheden van ontsmetting van pootgoed met ozongas. De knollen werden met een hoge concentratie ozon op de band behandeld tijdens het inschuren, met een lage concentratie continu tijdens de bewaarperiode en met een hoge concentratie in combinatie gevolgd door UV-licht tijdens het uitschuren. De werking van ozon is nagegaan op knollen die kunstmatig waren besmetting met Erwinia chrysanthemibacteriën en met Phytophthora- en zilverschurftsporen. Ook is het effect van ozon op de vitaliteit van het pootgoed nagegaan.
Modified atmosphere packaging (MAP) van aardbei
Vlaswinkel, M.E.T. ; Kruistum, G. van - \ 2006
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO nr. 32510486. - PT11991 ) - 33
aardbeien - vollegrondsteelt - houdbaarheid (kwaliteit) - kwaliteitsnormen - verkoopbevordering - innovaties - gemodificeerde atmosfeer opslag - verpakkingen - bewaartijd - smaak - strawberries - outdoor cropping - keeping quality - quality standards - sales promotion - innovations - modified atmosphere storage - wrappings - storage life - taste
In de versketen wordt de aardbei gezien als een bulkproduct. Dit biedt ondernemers weinig mogelijkheden om onderscheidend te zijn en is mede daardoor een rem op innovatie in de aardbeisector. Om onderscheiding mogelijk te maken wordt aan de ontwikkeling van een premium aardbei gedacht. Een belangrijk aspect hierbij is de houdbaarheid in de keten en in het schap in combinatie met behoud van een hoge uiterlijke en inwendige kwaliteit. Hiervoor kan de techniek van Modified Atmosphere Packaging (MAP) toegepast worden. In dit ‘Strawberry Valley’ project is in opdracht van Telersvereniging ‘Les Meilleurs’ deze techniek toegepast om de houdbaarheid van een premium aardbei verder te verbeteren. Het onderzoek is mede gefinancierd door het Productschap Tuinbouw te Zoetermeer. In de uitvoering van het onderzoek is samengewerkt met HAS KennisTransfer Den Bosch.
Minder gesneden groente weggooien : model helpt bij kwaliteitsverbetering
Rommelse, A. ; Vernede, R. - \ 2005
Voedingsmiddelentechnologie 38 (2005)18/19. - ISSN 0042-7934 - p. 37 - 38.
groenten - voorbereide voedingsmiddelen - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselkwaliteit - verse producten - gemodificeerde atmosfeer opslag - gasbewaring - modellen - onderzoek - vegetables - prepared foods - keeping quality - food quality - fresh products - modified atmosphere storage - controlled atmosphere storage - models - research
De kwaliteit van verpakte gesneden groente gaat snel achteruit, waardoor supermarkten relatief veel weggooien. Onderzoek van Groentehof en Wageningen UR leert dat het temperatuurverloop in de keten een grotere invloed heeft op de zuurstofconcentratie in de verpakking dan gedacht. Experimenteren en het modelleren en optimaliseren van deze factoren leidt tot minder bederf
MA-verpakking : oude techniek, nieuwe toepassing
Stijger, H. ; Boogaard, G.J.P.M. van den - \ 2004
De Fruitteelt 94 (2004)28. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
kleinfruit - verpakking - verpakkingsmaterialen - gasbewaring - houdbaarheid (kwaliteit) - vacuümverpakking - gemodificeerde atmosfeer opslag - small fruits - packaging - packaging materials - controlled atmosphere storage - keeping quality - vacuum packaging - modified atmosphere storage
Toepassing van MA-verpakking (Modified Atmosphere) bij houtig kleinfruit. Bij MA-verpakking wordt het product in een speciale MA-folie ingepakt, het zogenoemde flowpacken, en al dan niet begast, zodat kwetsbare producten langer in goede conditie blijven
Verpakkingen op maat
Vlaemynck, G. - \ 2003
Voedingsmiddelentechnologie 36 (2003)5. - ISSN 0042-7934 - p. 16 - 17.
voedselverpakking - voedseltechnologie - vacuümverpakking - zuurstof - gasbewaring - gemodificeerde atmosfeer opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - simulatiemodellen - food packaging - food technology - vacuum packaging - oxygen - controlled atmosphere storage - modified atmosphere storage - keeping quality - simulation models
ATO-DLO ontwikkelde een model om de gehaltes aan primaire vetoxidatieproducten en de zuurstofconcentratie in een verpakking te voorspellen bij verschillende bewaaromstandigheden
Integrale aanpak voor ontwikkeling verpakkingen : innovatieve verpakking voor aardbeien als voorbeeld
Jaeger, R. ; Donkelaar, J. ten; Boerrigter, H. ; Boogaard, G. van den; Leeuw, P. de; Moezelaar, R. - \ 2000
Voedingsmiddelentechnologie 33 (2000)20. - ISSN 0042-7934 - p. 47 - 48.
voedselindustrie - voedingsmiddelen - verpakking - voedselverpakking - voedseltechnologie - verpakkingsmaterialen - bederfelijke producten - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - gemodificeerde atmosfeer opslag - gasbewaring - aardbeien - food industry - foods - packaging - food packaging - food technology - packaging materials - perishable products - keeping quality - storage life - modified atmosphere storage - controlled atmosphere storage - strawberries
Uit onderzoek door ATO is een nieuw verpakkingsconcept ontstaan dat de houdbaarheid van aardbeien kan verlengen. Rekening moet gehouden worden met de prestatie van de verpakking; de eigenschappen van het product; de eisen van de logistieke keten en de acceptatie door de consument
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.