Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==geneesmiddeluitscheiding
Check title to add to marked list
Wormengif bedreigt mestfauna : Oproep voor meer onderzoek
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Siepel, H. - \ 2001
De Levende Natuur 102 (2001)6. - ISSN 0024-1520 - p. 278 - 279.
mest - dierlijke meststoffen - antiparasitica - anthelmintica - wormen - veterinaire helmintologie - veterinaire parasitologie - veterinaire producten - geneesmiddeluitscheiding - verontreiniging - vergiftiging - toxische stoffen - toxiciteit - geneesmiddeltoxiciteit - fauna - voedselketens - natuurbescherming - ecotoxicologie - natuur - biodiversiteit - ecologie - ontworming - manures - animal manures - antiparasitic agents - anthelmintics - helminths - veterinary helminthology - veterinary parasitology - veterinary products - drug excretion - pollution - poisoning - toxic substances - toxicity - drug toxicity - food chains - nature conservation - ecotoxicology - nature
Veldwaarnemingen wijzen erop dat ontwormingsmiddelen zeer algemeen worden gebruikt in de veehouderij, en dat de mestgelieerde fauna in het veld verarmt, ook in natuurterreinen (grazers; ruitersport). Een inventarisatie van de gebruikte middelen en toedieningswijzen, de ecotoxicologische risico's voor de mestfauna (vele soorten arthropoden, waaronder vliegen, kevers en mijten) en daarvan afhankelijke schakels in de voedselketen, en een oproep voor meer onderzoek
Ontwikkeling van een HPLC methode voor de simultane bepaling van residuen van oxytetracycline, tetracycline, chloortetracycline en doxycycline in melk : de uitscheiding van oxytetracyline en doxycycline in melk van behandelde koeien
Beek, W.M.J. ; Hoogland, J.P. ; Berende, P.L.M. ; Jong, J. de - \ 1992
Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 92.11) - 22
melkproducten - achteruitgang (deterioration) - voedselbesmetting - hplc - oxytetracycline - tetracycline - doxycycline - chloortetracycline - geneesmiddeluitscheiding - milk products - deterioration - food contamination - chlortetracycline - drug excretion
Uitscheiding van dienestrol en hexestrol in urine van met deze middelen behandelde vleesstieren
Polman, T.H.G. ; Bruchem, G.D. van; Ruig, W.G. de - \ 1984
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 84.96) - 5
vleesstieren - hexestrol - geneesmiddeluitscheiding - urine-analyse - beef bulls - drug excretion - urine analysis
In dit rapport zijn de resultaten van de bepaling van dienestrol en hexestrol in urine van met deze stoffen behandelde vleesstieren vermeld. Verder zijn de uitscheidingacurven van dienestrol en hexestrol weergegeven.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.