Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 99

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==genetic resources
Check title to add to marked list
Using genetic resources : Rules for international exchange
Crisson, L.J.R. ; Visser, L. - \ 2016
genetische bronnen van diersoorten - genetische bronnen van plantensoorten - genetische bronnen - internationale verdragen - internationale samenwerking - eu regelingen - diversiteit - animal genetic resources - plant genetic resources - genetic resources - international agreements - international cooperation - eu regulations - diversity
International rules for the exchange and use of genetic resources have been agreed upon, and providers and users are obliged to follow these rules. This folder provides background information on the relevant international agreements, explains various terms that are often used, and provides basic guidance for users seeking access to genetic resources. This folder is relevant for all Dutch public institutes, companies and individuals using genetic resources for research and development.
Gebruik van genetische bronnen : regels voor internationale uitwisseling
Crisson, L.J.R. ; Visser, L. - \ 2016
europese unie - internationale verdragen - nederland - genetische bronnen - certificering - european union - international agreements - netherlands - genetic resources - certification
Internationale regels zijn van toepassing op de uitwisseling van genetische bronnen, en leveranciers en gebruikers ervan zijn verplicht zich aan deze regels te houden. Deze folder biedt achtergrondinformatie over de geldende internationale overeenkomsten, legt de betekenis van bepaalde termen uit, en biedt een eerste ondersteuning aan gebruikers die toegang tot genetische bronnen zoeken. Deze folder is relevant voor alle Nederlandse publieke instituten, bedrijven en individuen die genetische bronnen gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling.
Country Report for The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture – The Netherlands : CGN Report 34
Brink, M. - \ 2015
CGN
biodiversity - food and agriculture organization - netherlands - food production - government policy - animal genetic resources - genetic resources - plant genetic resources - ecosystems - agricultural production systems - biodiversiteit - voedsel- en landbouworganisatie - nederland - voedselproductie - overheidsbeleid - genetische bronnen van diersoorten - genetische bronnen - genetische bronnen van plantensoorten - ecosystemen - agrarische productiesystemen
The Netherlands Country Report for The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture forms, together with country reports from other countries, thematic studies, reports from international organizations and inputs from other relevant stakeholders, the basis for the report on the State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture (SoWBFA report). The structure of the Country report follows the FAO’s guidelines, to provide baseline information, highlight knowledge gaps and to facilitate the regional and global synthesis of the information from different countries. The report focuses on developments in the area of Biodiversity for Food and Agriculture (BFA) observed in the last 10 years.
Approaches to the conservation of forest genetic resources in Europe in the context of climate change
Kelleher, Colin T. ; Vries, S.M.G. de; Baliuckas, Virgilijus - \ 2015
Rome : Biodiversity International - ISBN 9789292550325 - 46 p.
forest trees - genetic diversity - genetic resources - plant genetic resources - forest resources - climatic change - forest policy - bosbomen - genetische diversiteit - genetische bronnen - genetische bronnen van plantensoorten - bosbestanden - klimaatverandering - bosbeleid
In Europe, forests have been expanding in terms of area and timber stock over the past 50 years and subsequently they have acted as a carbon sink while they have been recovering from previous eras of deforestation. National adaptation strategies to climate change and other policies have been formulated in many European countries to harness the potential of forests and the forestry sector for mitigating climate change. However, the impacts of climate change on forests, and especially on their genetic diversity have not been given a proper consideration in these policies. For these reasons, the EUFORGEN Steering Committee established a working group on climate change and the conservation of forest genetic resources that made several recommendations for action presented in this report
Naar een beter substraatgebruik in de champignonteelt via rassen : een genetische analyse
Baars, J.J.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 2015-2) - 20
eetbare paddestoelen - agaricus bisporus - veredelen - kruisingen - stammen (biologisch) - genetische bronnen - segregatie - materialen uit biologische grondstoffen - substraten - edible fungi - breeding - crosses - strains - genetic resources - segregation - biobased materials - substrates
In 2014 is een nieuwe stap gezet in het project om tot een efficienter substraatgebruik te komen in de champignonteelt. Deze stap heeft twee doelen: • Het bepalen van de breeding value (hoe gedragen de stammen zich in kruisingen en welke waarde hebben ze dus in de veredeling) • Welke lijnen zijn geschikt om segregerende populaties te maken. Deze populaties zullen gebruikt worden om genomische gebieden/genen te vinden die de verschillen in efficientie in substraat gebruik kunnen verklaren. De kennis kan gebruikt worden voor zowel veredelen op substraatgebruik als het vinden van alternatieve grondstoffen voor het maken van substraat.
Plantenveredeling Domesticatie en voedselzekerheid
Jacobsen, Evert - \ 2015
plant breeding - varieties - domestication - plant breeding methods - genetic variation - food crops - genetic resources - resistance breeding - food security
EUFORGEN - 20 years of pan-European collaboration
Vries, S.M.G. de; Hubert, J. - \ 2014
EUFORGEN
bossen - bosbestanden - bosbomen - genetische diversiteit - genetische bronnen - biodiversiteit - europa - forests - forest resources - forest trees - genetic diversity - genetic resources - biodiversity - europe
This video reflects some achievements of the pan-European collaboration on forest genetic resources since 1994. Two National Coordinators of EUFORGEN, Sven de Vries (Netherlands) and Jason Hubert (United Kingdom) share their experiences and explain why EUFORGEN is needed.
The International Lactuca database
Treuren, R. van; Menting, F.B.J. - \ 2014
plant genetic resources, gene banks
The International Lactuca Database includes accessions of species belonging to the genus Lactuca, but also a few accessions belonging to related genera. Passport data can be searched on-line or downloaded. Characterization and evaluation data can be accessed via the downloading section. Requests for seed material from accessions included in the database should be directed to the institute that maintains the accession. An overview of the holding institutes is provided in the section "contributors". The database concentrates on passport data of all Lactuca species of germplasm collections worldwide
Doelgroepen inventarisatie Nagoya Protocol
Brink, M. ; Hiemstra, S.J. ; Visser, L. - \ 2013
Wageningen : CGN - 42
genetische bronnen van plantensoorten - genetische bronnen van diersoorten - genetische bronnen - plant genetic resources - animal genetic resources - genetic resources
Access and Benefit-Sharing (ABS) betreft de regulering van de toegang tot en het gebruik van genetische bronnen, en het delen van de voordelen voortkomend uit dit gebruik tussen leveranciers en gebruikes. Er zijn internationale ABS regels overeengekomen, vastgelegd in de Convention on Biological Diversity, het Nagoya Protocol en de International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Omdat de Europese Unie een Verordening in voorbereiding heeft waarin de plichten van gebruikers en overheden van lidstaten worden geformuleerd, is een inventarisatie gemaakt van gebruikers van genetische bronnen.
Genetische bronnen Nederlandse bomen en struiken in kaart gebracht
Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
Vakblad Natuur Bos Landschap 5 (2013)10. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 21.
bomen - struiken - genetische bronnen - trees - shrubs - genetic resources
Genetische diversiteit speelt een belangrijke rol in duurzaam bosbeheer. Het beïnvloedt de houtproductie en het speelt een rol in de resistentie tegen plagen en ziekten. Ook voor de aanpassing aan klimaatsveranderingen kan de genetische diversiteit van belang zijn. Bosboomsoorten zijn lang levende soorten en zeer divers. Hun genetische diversiteit biedt ze de mogelijkheid zich niet als individu maar als soort aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit hebben ze in het verleden al bewezen. Genetische bronnen van bomen zijn dan ook unieke en onvervangbare bronnen voor de toekomst.
Substraatgebruik van de collectie champignonlijnen van Plant Breeding
Sonnenberg, A.S.M. ; Baars, J.J.P. - \ 2012
paddestoelen - agaricus - stammen (biologisch) - stamverschillen - rassenproeven - efficiëntie - genetische bronnen - mushrooms - strains - strain differences - variety trials - efficiency - genetic resources
Poster met onderzoeksinformatie. Om te kijken welke mogelijkheden er liggen om rassen met een verbeterd substraatgebruik te maken is een gedeelte van de collectie van Plant Breeding Wageningen UR doorgelicht.
Hoop doet leven voor de essentaksterfte
Raats, S. ; Kuik, A.J. van - \ 2012
Boom in business 2012 (2012)10. - ISSN 2211-9884 - p. 48 - 49.
rassen (planten) - cultivars - plantenziekten - plagenbestrijding - schimmelziekten - plantenveredelingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - proeven - genetische bronnen - chalara fraxinea - varieties - plant diseases - pest control - fungal diseases - plant breeding methods - agricultural research - trials - genetic resources
Op zijn website van Arconox heeft Thale Roosien een voorjaarsartikel uit Baumzeitung geplaatst dat resultaten laat zien in verschil in vatbaarheid tussen verschillende klonen van Fraxinus excelsior. Hoop doet leven, volgens hem. We moeten niet teveel doemdenken over de essentaksterfte. Is er goede hoop?
First National Report on Forest Genetic Resources for Food and Agriculture,The Netherlands : country report for the FAO first state of the world's forest genetic resources for food and agriculture, Ministry of Economic Affairs, The Hague, November 2012
Buiteveld, J. - \ 2012
Wageningen : CGN/DLO Foundation (CGN Rapport 23) - 64
genetische bronnen - genetische bronnen van plantensoorten - bossen - in-situ conservering - ex-situ conservering - bosbedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - nederland - genetic resources - plant genetic resources - forests - in situ conservation - ex situ conservation - forest management - sustainability - netherlands
The Dutch national report is designed to contribute to a regional and global sysnthesis of the state of forest genetic resources and in particular to examine trends over the past ten years. After a general introduction to the Dutch forest sector and the historical background of today's forests, it describes the current state of forest genetic diversity in the Netherlands and the main factors influencing it
Economische waarde van biodiversiteit en ecosystemen
Hendriks, C.M.A. ; Melman, T.C.P. ; Heide, C.M. van der; Braat, L.C. - \ 2012
Den Haag : Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (Cahier / Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (BWM) jrg. 31, nr. 4) - ISBN 9789073196681 - 5
biodiversiteit - soortendiversiteit - genetische variatie - landschapsecologie - ecosysteemdiensten - agrobiodiversiteit - genetische bronnen - natuurlijke hulpbronnen - biodiversity - species diversity - genetic variation - landscape ecology - ecosystem services - agro-biodiversity - genetic resources - natural resources
Sinds het begrip ‘biodiversiteit’ in 1985 voor het eerst opdook, maakte het wereldwijd furore. Maar net als bij het begrip ‘duurzaamheid’ is er in korte tijd veel verwarring over ontstaan. De moderne opvatting over het behoud van biodiversiteit omvat meer dan alleen het behouden van zoveel mogelijk soorten op aarde. In dit cahier wordt ook uitdrukkelijk de vraag gesteld waarom biodiversiteit belangrijk is. Op enigszins prikkelende toon komen diverse argumenten aan bod die worden gebruikt om extra aandacht voor biodiversiteit te krijgen, en argumenten voor het verminderen van die aandacht. Daarbij spelen controversiële vragen, zoals: waarom de economische vooruitgang laten remmen door de aanwezigheid van planten en dieren die op het punt staan uit te sterven?
The Centre for Genetic Resources, the Netherlands : moving from the first 25 years into the future
Visser, L. ; Oldenbroek, J.K. ; Pistorius, R. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR - 51
genenbanken - genetische bronnen - geschiedenis - ex-situ conservering - in-situ conservering - genetische diversiteit - gegevensbeheer - gewassen - vee - gene banks - genetic resources - history - ex situ conservation - in situ conservation - genetic diversity - data management - crops - livestock
The ambition of this booklet is to show to CGN's stakeholders what its agenda looks like, and why this agenda has developed the way it did. The last chapter gives an outlook into the future.
Themadag: Hoe uniek is een ras?
Oldenbroek, J.K. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR etc. - 13
zeldzame rassen - dierveredeling - fokdoelen - fokverenigingen - genetische bronnen - rare breeds - animal breeding - breeding aims - breeders' associations - genetic resources
Het doel van de lezingen is om informatie te verschaffen over hoe onderscheidend rassen zijn. In hoeverre zijn rassen genetisch of in uiterlijk verschillend? Onderzoekers geven uitleg over genetische aspecten en een aantal rasverenigingen licht hun fokbeleid toe. De themadag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de fokkerij en in de genetische achtergrond van zeldzame rassen, in het bijzonder leden en bestuurders van rasverenigingen, stamboeken en speciaalclubs
Jubileum voor de zandraket
Sikkema, A. - \ 2010
Resource: weekblad voor Wageningen UR 4 (2010)8. - ISSN 1874-3625 - p. 18 - 20.
arabidopsis thaliana - mutanten - genomen - genetische bronnen - genetische modellen - plantenfysiologie - wetenschappelijk onderzoek - mutants - genomes - genetic resources - genetic models - plant physiology - scientific research
Je kunt ’m in Nederland op elke straathoek tegenkomen tussen de trottoirtegels: de zandraket of Arabidopsis thaliana. Dit jaar viert dit ‘onkruid’ zijn zilveren jubileum als modelplant van de plantenwetenschappers. Onderzoek aan dit plantje heeft geleid tot detailkennis van vrijwel alle moleculaire processen in planten.
Perspectives of genomics for genetic conservation of livestock
Windig, J.J. ; Engelsma, K.A. - \ 2010
Conservation Genetics 11 (2010)2. - ISSN 1566-0621 - p. 635 - 641.
conservering - genetica - vee - genetische bronnen - genetische bronnen van diersoorten - rassen (dieren) - genexpressieanalyse - conservation - genetics - livestock - genetic resources - animal genetic resources - breeds - genomics - linkage disequilibrium - cattle breeds - selection - diversity - populations - sheep - reduction - programs - animals - angus
Genomics provides new opportunities for conservation genetics. Conservation genetics in livestock is based on estimating diversity by pedigree relatedness and managing diversity by choosing those animals that maximize genetic diversity. Animals can be chosen as parents for the next generation, as donors of material to a gene bank, or as breeds for targeting conservation efforts. Genomics provides opportunities to estimate diversity for specific parts of the genome, such as neutral and adaptive diversity and genetic diversity underlying specific traits. This enables us to choose candidates for conservation based on specific genetic diversity (e.g. diversity of traits or adaptive diversity) or to monitor the loss of diversity without conservation. In wild animals direct genetic management, by choosing candidates for conservation as in livestock, is generally not practiced. With dense marker maps opportunities exist for monitoring relatedness and genetic diversity in wild populations, thus enabling a more active management of diversity.
In vivo conservation of animal genetic resources: challenges in practice
Oldenbroek, Kor - \ 2009
genetic resources - animal genetic resources - endangered breeds - breeds
Levels of inbreeding in group mating captive broodstock populations of Common sole, (Solea solea), inferred from parental relatedness and contribution
Blonk, R.J.W. ; Komen, J. ; Kamstra, A. ; Crooijmans, R.P.M.A. ; Arendonk, J.A.M. van - \ 2009
Aquaculture 289 (2009)1-2. - ISSN 0044-8486 - p. 26 - 31.
vissen - tong (vis) - voortplanting - natuurlijke paring - populatiegenetica - nageslacht - inteelt - kuitschieten - afstamming - heterozygotie - genetische diversiteit - genetische bronnen - fishes - dover soles - reproduction - natural mating - population genetics - progeny - inbreeding - spawning - parentage - heterozygosity - genetic diversity - genetic resources - cod gadus-morhua - fish breeding programs - dover sole - spawning aggregations - scophthalmus-maximus - reproductive success - genetic-variation - mass selection - dna markers - senegalensis
In this paper, we estimate levels of inbreeding with parental relatedness and contribution inferred from microsatellites in groups of Common sole that reproduce by natural mating. We present results on spawning patterns during one entire reproductive season of wild Common sole, Solea solea, kept in two broodstock groups (28 animals in broodstock A; 20 animals in broodstock B) under semi-natural conditions. Batches of eggs were collected daily and incubated separately. First, we performed a parentage analysis on parents and samples of 24 newly hatched larvae from all batches, using 10 polymorphic microsatellite markers. As expected, contribution of parents to offspring was highly skewed. In both broodstocks, five or less parental pairs produced more than half of the total progeny. Natural spawning and unequal contributions of parents to offspring resulted in significant deviations from Hardy–Weinberg equilibria. Furthermore, few alleles were lost and levels of heterozygosity in offspring population increased. Next, we calculated relatedness between parents that mated successfully based on estimates of molecular similarity. Mean coefficients of coancestry in offspring were determined using parental relatedness and contributions. Levels of coancestry in progeny were substantially high. These results show that due to different parental contributions, natural mating in groups can result in significant inbreeding in future generations despite of limited loss of alleles and high levels of heterozygosity in first generation progeny. This shows that using loss of alleles and levels of heterozygosity alone can be misleading for estimation of genetic diversity.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.