Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==geothermal energy
Check title to add to marked list
Business cases Duurzame Greenport Westland-Oostland : managementsamenvatting
Ruijs, M.N.A. ; Sewalt, K. ; Berg, G.J. van den; Janssen, E. ; Poot, E.H. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1318) - 22
landbouwregio's - regionaal beleid - glastuinbouw - kennisoverdracht - warmteuitwisseling - geothermische energie - afvalwaterbehandeling - integraal waterbeheer - economische modellen - energiegebruik - onderzoeksprojecten - agricultural regions - regional policy - greenhouse horticulture - knowledge transfer - heat exchange - geothermal energy - waste water treatment - integrated water management - economic models - energy consumption - research projects
Het programma Taskforce Duurzame Greenport Westland-Oostland heeft als doel het aanjagen van regionale duurzaamheidsprojecten in de Greenport Westland-Oostland. In het project Kennisoverdracht zijn zeven van dergelijke projecten als business case beschreven, die raakvlak hebben met de milieuthema’s energie of water.
Innovatie netwerk energiebesparende systemen Oost Brabant (INES OB): Met en van elkaar leren het energielandschap verkennen
Vermeulen, P.C.M. ; Wijmeren, F. van - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1269) - 56
glastuinbouw - energiebesparing - geothermische energie - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - kennisoverdracht - noord-brabant - greenhouse horticulture - energy saving - geothermal energy - sustainability - innovations - knowledge transfer
In 2012 en 2013 is een groep van 11 tuinders uit het oostelijk deel van Noord Brabant tien keer bijeen geweest om meer zicht te krijgen in de toepasbaarheid en de processen die ten grondslag liggen aan nieuwe duurzame energie technieken. Dit netwerk heeft rondom de thema’s aardwarmte, geconditioneerd telen, CO2 voorziening, biovergisting, diffuus glas en gewasmonitoren. Er zijn bezoeken gebracht aan praktijkbedrijven, waar ervaring met de onderwerpen gedeeld is. Deskundigen zijn uitgenodigd om hun visie op en ervaringen met het thema te geven. Deze kennis werd in de discussie gelegd naast de specifieke eisen en omstandigheden op het eigen bedrijf. Op deze manier ontstond een realistisch beeld over de toepasbaarheid van nieuwe technieken. Het toepassen van aardwarmte in de regio Asten heeft de meeste aandacht gehad. Voor elk thema is het leerproces tijdens de bijeenkomsten in kaart gebracht en zijn de leerpunten beschreven. De kansen en knelpunten van de energie innovaties zijn beschreven met aanbevelingen voor inpassing in de glastuinbouw in de regio. Het project is uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw en Brabant Water, met financiering van het PT en het ministerie van EZ in het kader van het programma Kas als Energiebron. Abstract In 2012 and 2013 a group of 10 to 15 gardeners in the eastern part of North Brabant has met each other ten times to get more knowledge about the applicability and the processes that form the basis of new sustainable energy technologies. The INES Network the themes were geothermal, bio-fermentation, CO2 supply, conditioned cultivation, diffuse glass and crop monitoring. Therefore they visited college greenhouse companies where experience with the topics could be shared and invited experts to submit their views on and experiences with the theme. In the discussions this knowledge was reviewed to the specific requirements and conditions on their own holding. In this way a realistic picture about the applicability of new techniques was created. The application of geothermal energy has had the most attention in the region Asten. The process of learning during the meetings is mapped for each theme and the learning points are described. The plus and bottlenecks are described with recommendations for a better application. The project is carried out by Wageningen UR greenhouse horticulture and Brabant Water, with funding from the PT and the Ministry of Economic Affairs under the program “Kas als Energiebron”
Stille revolutie in de glastuinbouw (interview en rondleiding met Frank Kempkes)
Kempkes, Frank - \ 2012
market gardens - vegetable growing - ornamental horticulture - heating systems - geothermal energy - energy exchange - energy recovery - cogeneration - greenhouse horticulture - solar heating - environmental control - electricity generation - energy sources
Impacts of Renewable Energy on European Farmers. Creating benefits for farmers and society
Pedroli, G.B.M. ; Langeveld, H. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR (AGRI-2010-EVAL-03 ) - 75
hernieuwbare energie - landbouw - plattelandseconomie - windenergie - zonne-energie - geothermische energie - biomassa - bio-energie - energieproductie in de landbouw - biobased economy - renewable energy - agriculture - rural economy - wind power - solar energy - geothermal energy - biomass - bioenergy - agricultural energy production
This report presents results of the project Impacts of Renewable Energy on European Farmers. It focuses on the (potential) role that on-farm generation of Renewable Energy in the EU-27 may play both in realisation of national and EU environmental targets as in (re)vitalising agriculture and rural economy in different regions of the Union. Renewable Energy (RE) in this respect includes the energy generated on farms by using wind, PV, solar thermal, hydro, geothermal or biomass resources.
Duurzame warmteopwekking in de bollensector
Putten, K. van der; Meij, M. van der - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)233. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
bloembollen - sierteelt - forceren van planten - energie - duurzaamheid (sustainability) - zonne-energie - warmtepompen - geothermische energie - efficiëntie - ornamental bulbs - ornamental horticulture - forcing - energy - sustainability - solar energy - heat pumps - geothermal energy - efficiency
Voor de opwekking van warmte bestaan diverse mogelijkheden. Deze mogelijkheden zorgen voor duurzame energie. Ook voor de bollensector kunnen deze methoden van warmteopwekking interessant zijn. PPO Bloembollen zet de mogelijkheden en perspectieven op een rij.
Energiegrids: Energie delen en uitwisselen met directe omgeving
Vermeulen, Tycho - \ 2009
energy - energy exchange - power industry - protected cultivation - greenhouses - power requirement - geothermal energy - energy sources - carbon dioxide - greenhouse horticulture - house building
Laagwaardige verwarmingssystemen voor een maximale benutting van geothermie
Zwart, Feije de - \ 2009
greenhouse horticulture - greenhouses - heating systems - heat production - geothermal energy - energy sources - heat
Aardwarmte glastuinbouw: Clustering en uitwisseling met stedelijke omgeving
Poot, Eric - \ 2009
energy - heat - geothermal energy - greenhouse horticulture - energy saving - greenhouse technology
Geothermal energy sources as opportunity for Turkish greenhouse horticulture and the Dutch commercial sector
Zwart, H.F. de; Ruijs, M.N.A. - \ 2009
Wageningen : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Report / Wageningen UR Greenhouse Horticulture 225) - 52
kassen - geothermische energie - energiebronnen - energie - tuinbouw - nederland - turkije - kastechniek - greenhouses - geothermal energy - energy sources - energy - horticulture - netherlands - turkey - greenhouse technology
The objective of this report is to identify the opportunities offered by exploration of geothermal energy sources, and to specify actions to be taken by Dutch governmental bodies and private companies in collaboration with Turkish partners.
Duurzame energie: stroomt het? : belemmeringen in wet- en regelgeving en vergunningsverlening bij de implementatie van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw
Lauwere, C.C. de; Hagelaar, J.L.F. ; Stokkers, R. - \ 2008
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI. Werkveld 2, Sectoren en bedrijven 2008-045) - ISBN 9789086152575 - 109
landbouwbeleid - recht - milieu - regelingen - vergunningen - duurzaamheid (sustainability) - tuinbouw - energiebronnen - zonne-energie - geothermische energie - nederland - ondernemerschap - glastuinbouw - biobrandstoffen - biobased economy - agricultural policy - law - environment - regulations - permits - sustainability - horticulture - energy sources - solar energy - geothermal energy - netherlands - entrepreneurship - greenhouse horticulture - biofuels
Om de implementatie van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw te bevorderen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat glastuinbouwondernemers belemmeringen ondervinden in wet- en regelgeving of vergunningverlening als ze willen omschakelen naar dergelijke energiesystemen. Andere belangen - zoals die van omwonenden, andere ondernemers, of natuur en/of drinkwater gebieden - mogen echter ook niet worden geschaad. Dit onderzoek speelt zich af in dit krachtenveld. Belemmeringen in wet- en regelgeving en vergunningverlening bij de implementatie van duurzame energiesystemen, achtergronden daarvan en oplossingsrichtingen staan centraal.
Aardwarmte: duurzame energie met hoge potentie
Bakker, Sjaak - \ 2007
energy - geothermal energy - energy sources - comparisons - energy expenditure - potency - greenhouse horticulture - sustainable energy
Aardwarmte in de glastuinbouw: duurzame energie met grote energiebesparingspotentie
Bakker, J.C. ; Campen, J.B. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR, Glastuinbouw 495) - 28
geothermische energie - kassen - bouwconstructie - energiekosten - energiebronnen - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - geothermal energy - greenhouses - building construction - energy expenditure - energy sources - greenhouse horticulture - cogeneration
Sinds de eerste publicaties over aardwarmte in 2005 is de belangstelling voor toepassing van geothermische energie onder tuinders toegenomen en is vleestomatenkwekerij A + G van der Bosch B.V. overgegaan tot de aanleg van een eerste aardwarmtedoublet in de Nederlandse Glastuinbouw. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen is veel kennis beschikbaar gekomen die bijdraagt aan meer duidelijkheid over de voordelen, knelpunten en technische en economische aspecten van aardwarmte. In de eerdere studie in 2005 werd het energiebesparingpotentieel voor aardwarmte lager ingeschat: (slechts) 192 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit komt omdat er toen uitsluitend werd uitgegaan van nieuwbouwgebieden en toepassing bij clusters met een minimum omvang van 50 ha om een maximale benutting van de aardwarmte bron te bereiken. Uit de verkenning blijkt dat in Nederland een forse energiebesparing bereikt kan worden door toepassing van aardwarmte op individuele, niet belichtende groentebedrijven zoals die van Van den Bosch. Gezien de problematiek bij gezamenlijke energievoorziening in clusters is de verwachting dat versnelling van aardwarmte toepassing primair kan worden bereikt door ondersteuning van toepassing op bestaande en nieuwe (grotere) individuele bedrijven. De grote potentiële energiebesparing in de glastuinbouw rechtvaardigt het formuleren van hierop gericht beleid voor stimulering van aardwarmte als duurzame optie. De verwachting is dat er bij dit beleid vooralsnog geen grote beperking zullen optreden als gevolg van ‘concurrerende’ aardwarmteboringen
Geothermie : CO2-vrije warmte voor duurzame glastuinbouw
Zwart, H.F. de - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 475) - 22
energiebronnen - geothermische energie - duurzaamheid (sustainability) - nederland - glastuinbouw - energy sources - geothermal energy - sustainability - netherlands - greenhouse horticulture
Aardwarmte (geothermie) wordt gezien als een belangrijke kandidaat voor een bijdragen in de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. In de WesterGo-zone, een innovatie-gerichte regeio in noord Friesland, is er dan ook veel belangstelling voor een inventarisatie naar de mogelijkheden van geothermie voor die regio. De diepe bodemcondities lijken geschikt en er is in de regio veel ervaring met het aanleggen van diepe boorputten in verband met zoutwinning.
Buffering van aardwarmte en andere duurzame energiebronnen
Janssen, E. ; Ruigrok, J. ; Ooster, A. van 't; Wit, J. de - \ 2006
Delft : TNO Glastuinbouw (TNO-rapport 2006-D-R0644) - 50
energiebronnen - geothermische energie - duurzaamheid (sustainability) - buffers - warmtekrachtkoppeling - glastuinbouw - energy sources - geothermal energy - sustainability - cogeneration - greenhouse horticulture
In dit project worden de mogelijkheden onderzocht van een 'slim buffersysteem' waarmee voor een kleiner oppervlak een groter aandeel van de warmtevraag ingevuld kan worden met aardwarmte. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre dit slimme buffersysteem geschikt is voor andere duurzame bronnen
Aardwarmte interessante energie-optie
Knies, P. ; Bakker, S. - \ 2005
Groenten en Fruit. Algemeen 2005 (2005)24. - ISSN 0925-9694 - p. 22 - 23.
energiebronnen - geothermische energie - warmte - warmtewisselaars - energiekosten - energiegebruik - haalbaarheidsstudies - onderzoek - nederland - glastuinbouw - energy sources - geothermal energy - heat - heat exchangers - energy expenditure - energy consumption - feasibility studies - research - netherlands - greenhouse horticulture
Benutting van duurzame warmte, die aanwezig is in diepe aardlagen, kan energiekosten beperken en het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. Verslag van een haalbaarheidsonderzoek door Agrotechnology & Food Innovations in Wageningen
Warmte putten uit diepe lagen
Knies, P. ; Bakker, J.C. - \ 2005
Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)25. - ISSN 0042-2223 - p. 16 - 17.
energiebronnen - geothermische energie - warmte - warmteuitwisseling - haalbaarheidsstudies - onderzoek - nederland - glastuinbouw - energy sources - geothermal energy - heat - heat exchange - feasibility studies - research - netherlands - greenhouse horticulture
Een diepe, watervoerende laag in de bodem gevuld met heet water: zo'n warmtebron is in Nederland nog niet in bedrijf voor verwarmingsdoeleinden. Toch zijn er mogelijkheden
Aardwarmte als duurzame warmtebron in de glastuinbouw
Knies, P. ; Bakker, J.C. - \ 2005
onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 322) - ISBN 9067548766 - 58
kassen - duurzaamheid (sustainability) - energiebronnen - geothermische energie - natuurlijke hulpbronnen - planning - glastuinbouw - greenhouses - sustainability - energy sources - geothermal energy - natural resources - greenhouse horticulture
De Zonnekas: een kas zonder aardgas, kan dat?
Bot, G.P.A. - \ 2003
Vakblad voor de Bloemisterij 24 (2003). - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
energiegebruik - zonne-energie - energie - opslag - geothermische energie - innovaties - energieomzetting - warmteterugwinning - natuurlijke hulpbronnen - glastuinbouw - energy consumption - solar energy - energy - storage - geothermal energy - innovations - energy conversion - heat recovery - natural resources - greenhouse horticulture
De gratis warmte die in de zomer wordt weg gelucht, is voldoende om de kas in de winter te kunnen verwarmen. De warmte kan tegenwoordig goed worden opgeslagen in de ondergrond en de daarvoor benodigde warmtepompen zijn op deze taak berust. Wel moet er nog veel onderzocht worden om te komen tot beter isolerende kassen en een gunstige opwekking en toepassing van duurzame energie. Op termijn lijkt een kas zonder gas zeker mogelijk
Zonnekas wil stoken zonder aardgas
Bot, G.P.A. - \ 2003
Groenten en Fruit. Algemeen (2003)24. - ISSN 0925-9694 - p. 26 - 27.
energiegebruik - zonne-energie - energie - opslag - geothermische energie - innovaties - energieomzetting - warmteterugwinning - natuurlijke hulpbronnen - glastuinbouw - energy consumption - solar energy - energy - storage - geothermal energy - innovations - energy conversion - heat recovery - natural resources - greenhouse horticulture
Zonnekas maakt bij teelt van paprika gebruik van isolerende kasdekken, opslag van warmte in de bodem, warmtepomp en ventilatie met warmteterugwinning
Toepasbaarheid van aquifers in de glastuinbouw voor aardwarmtewinning en warmteopslag
Braak, N.J. van de - \ 2001
Wageningen : IMAG [etc.] (IMAG nota P 2001-120) - 77
watervoerende lagen - geothermische energie - warmteterugwinning - warmtebehoud - glastuinbouw - aquifers - geothermal energy - heat recovery - heat conservation - greenhouse horticulture
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.