Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==geothermische energie
Check title to add to marked list
Business cases Duurzame Greenport Westland-Oostland : managementsamenvatting
Ruijs, M.N.A. ; Sewalt, K. ; Berg, G.J. van den; Janssen, E. ; Poot, E.H. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1318) - 22
landbouwregio's - regionaal beleid - glastuinbouw - kennisoverdracht - warmteuitwisseling - geothermische energie - afvalwaterbehandeling - integraal waterbeheer - economische modellen - energiegebruik - onderzoeksprojecten - agricultural regions - regional policy - greenhouse horticulture - knowledge transfer - heat exchange - geothermal energy - waste water treatment - integrated water management - economic models - energy consumption - research projects
Het programma Taskforce Duurzame Greenport Westland-Oostland heeft als doel het aanjagen van regionale duurzaamheidsprojecten in de Greenport Westland-Oostland. In het project Kennisoverdracht zijn zeven van dergelijke projecten als business case beschreven, die raakvlak hebben met de milieuthema’s energie of water.
Innovatie netwerk energiebesparende systemen Oost Brabant (INES OB): Met en van elkaar leren het energielandschap verkennen
Vermeulen, P.C.M. ; Wijmeren, F. van - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1269) - 56
glastuinbouw - energiebesparing - geothermische energie - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - kennisoverdracht - noord-brabant - greenhouse horticulture - energy saving - geothermal energy - sustainability - innovations - knowledge transfer
In 2012 en 2013 is een groep van 11 tuinders uit het oostelijk deel van Noord Brabant tien keer bijeen geweest om meer zicht te krijgen in de toepasbaarheid en de processen die ten grondslag liggen aan nieuwe duurzame energie technieken. Dit netwerk heeft rondom de thema’s aardwarmte, geconditioneerd telen, CO2 voorziening, biovergisting, diffuus glas en gewasmonitoren. Er zijn bezoeken gebracht aan praktijkbedrijven, waar ervaring met de onderwerpen gedeeld is. Deskundigen zijn uitgenodigd om hun visie op en ervaringen met het thema te geven. Deze kennis werd in de discussie gelegd naast de specifieke eisen en omstandigheden op het eigen bedrijf. Op deze manier ontstond een realistisch beeld over de toepasbaarheid van nieuwe technieken. Het toepassen van aardwarmte in de regio Asten heeft de meeste aandacht gehad. Voor elk thema is het leerproces tijdens de bijeenkomsten in kaart gebracht en zijn de leerpunten beschreven. De kansen en knelpunten van de energie innovaties zijn beschreven met aanbevelingen voor inpassing in de glastuinbouw in de regio. Het project is uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw en Brabant Water, met financiering van het PT en het ministerie van EZ in het kader van het programma Kas als Energiebron. Abstract In 2012 and 2013 a group of 10 to 15 gardeners in the eastern part of North Brabant has met each other ten times to get more knowledge about the applicability and the processes that form the basis of new sustainable energy technologies. The INES Network the themes were geothermal, bio-fermentation, CO2 supply, conditioned cultivation, diffuse glass and crop monitoring. Therefore they visited college greenhouse companies where experience with the topics could be shared and invited experts to submit their views on and experiences with the theme. In the discussions this knowledge was reviewed to the specific requirements and conditions on their own holding. In this way a realistic picture about the applicability of new techniques was created. The application of geothermal energy has had the most attention in the region Asten. The process of learning during the meetings is mapped for each theme and the learning points are described. The plus and bottlenecks are described with recommendations for a better application. The project is carried out by Wageningen UR greenhouse horticulture and Brabant Water, with funding from the PT and the Ministry of Economic Affairs under the program “Kas als Energiebron”
Impacts of Renewable Energy on European Farmers. Creating benefits for farmers and society
Pedroli, G.B.M. ; Langeveld, H. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR (AGRI-2010-EVAL-03 ) - 75
hernieuwbare energie - landbouw - plattelandseconomie - windenergie - zonne-energie - geothermische energie - biomassa - bio-energie - energieproductie in de landbouw - biobased economy - renewable energy - agriculture - rural economy - wind power - solar energy - geothermal energy - biomass - bioenergy - agricultural energy production
This report presents results of the project Impacts of Renewable Energy on European Farmers. It focuses on the (potential) role that on-farm generation of Renewable Energy in the EU-27 may play both in realisation of national and EU environmental targets as in (re)vitalising agriculture and rural economy in different regions of the Union. Renewable Energy (RE) in this respect includes the energy generated on farms by using wind, PV, solar thermal, hydro, geothermal or biomass resources.
Duurzame warmteopwekking in de bollensector
Putten, K. van der; Meij, M. van der - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)233. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
bloembollen - sierteelt - forceren van planten - energie - duurzaamheid (sustainability) - zonne-energie - warmtepompen - geothermische energie - efficiëntie - ornamental bulbs - ornamental horticulture - forcing - energy - sustainability - solar energy - heat pumps - geothermal energy - efficiency
Voor de opwekking van warmte bestaan diverse mogelijkheden. Deze mogelijkheden zorgen voor duurzame energie. Ook voor de bollensector kunnen deze methoden van warmteopwekking interessant zijn. PPO Bloembollen zet de mogelijkheden en perspectieven op een rij.
Geothermal energy sources as opportunity for Turkish greenhouse horticulture and the Dutch commercial sector
Zwart, H.F. de; Ruijs, M.N.A. - \ 2009
Wageningen : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Report / Wageningen UR Greenhouse Horticulture 225) - 52
kassen - geothermische energie - energiebronnen - energie - tuinbouw - nederland - turkije - kastechniek - greenhouses - geothermal energy - energy sources - energy - horticulture - netherlands - turkey - greenhouse technology
The objective of this report is to identify the opportunities offered by exploration of geothermal energy sources, and to specify actions to be taken by Dutch governmental bodies and private companies in collaboration with Turkish partners.
Duurzame energie: stroomt het? : belemmeringen in wet- en regelgeving en vergunningsverlening bij de implementatie van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw
Lauwere, C.C. de; Hagelaar, J.L.F. ; Stokkers, R. - \ 2008
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI. Werkveld 2, Sectoren en bedrijven 2008-045) - ISBN 9789086152575 - 109
landbouwbeleid - recht - milieu - regelingen - vergunningen - duurzaamheid (sustainability) - tuinbouw - energiebronnen - zonne-energie - geothermische energie - nederland - ondernemerschap - glastuinbouw - biobrandstoffen - biobased economy - agricultural policy - law - environment - regulations - permits - sustainability - horticulture - energy sources - solar energy - geothermal energy - netherlands - entrepreneurship - greenhouse horticulture - biofuels
Om de implementatie van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw te bevorderen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat glastuinbouwondernemers belemmeringen ondervinden in wet- en regelgeving of vergunningverlening als ze willen omschakelen naar dergelijke energiesystemen. Andere belangen - zoals die van omwonenden, andere ondernemers, of natuur en/of drinkwater gebieden - mogen echter ook niet worden geschaad. Dit onderzoek speelt zich af in dit krachtenveld. Belemmeringen in wet- en regelgeving en vergunningverlening bij de implementatie van duurzame energiesystemen, achtergronden daarvan en oplossingsrichtingen staan centraal.
Aardwarmte in de glastuinbouw: duurzame energie met grote energiebesparingspotentie
Bakker, J.C. ; Campen, J.B. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR, Glastuinbouw 495) - 28
geothermische energie - kassen - bouwconstructie - energiekosten - energiebronnen - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - geothermal energy - greenhouses - building construction - energy expenditure - energy sources - greenhouse horticulture - cogeneration
Sinds de eerste publicaties over aardwarmte in 2005 is de belangstelling voor toepassing van geothermische energie onder tuinders toegenomen en is vleestomatenkwekerij A + G van der Bosch B.V. overgegaan tot de aanleg van een eerste aardwarmtedoublet in de Nederlandse Glastuinbouw. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen is veel kennis beschikbaar gekomen die bijdraagt aan meer duidelijkheid over de voordelen, knelpunten en technische en economische aspecten van aardwarmte. In de eerdere studie in 2005 werd het energiebesparingpotentieel voor aardwarmte lager ingeschat: (slechts) 192 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit komt omdat er toen uitsluitend werd uitgegaan van nieuwbouwgebieden en toepassing bij clusters met een minimum omvang van 50 ha om een maximale benutting van de aardwarmte bron te bereiken. Uit de verkenning blijkt dat in Nederland een forse energiebesparing bereikt kan worden door toepassing van aardwarmte op individuele, niet belichtende groentebedrijven zoals die van Van den Bosch. Gezien de problematiek bij gezamenlijke energievoorziening in clusters is de verwachting dat versnelling van aardwarmte toepassing primair kan worden bereikt door ondersteuning van toepassing op bestaande en nieuwe (grotere) individuele bedrijven. De grote potentiële energiebesparing in de glastuinbouw rechtvaardigt het formuleren van hierop gericht beleid voor stimulering van aardwarmte als duurzame optie. De verwachting is dat er bij dit beleid vooralsnog geen grote beperking zullen optreden als gevolg van ‘concurrerende’ aardwarmteboringen
Geothermie : CO2-vrije warmte voor duurzame glastuinbouw
Zwart, H.F. de - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 475) - 22
energiebronnen - geothermische energie - duurzaamheid (sustainability) - nederland - glastuinbouw - energy sources - geothermal energy - sustainability - netherlands - greenhouse horticulture
Aardwarmte (geothermie) wordt gezien als een belangrijke kandidaat voor een bijdragen in de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. In de WesterGo-zone, een innovatie-gerichte regeio in noord Friesland, is er dan ook veel belangstelling voor een inventarisatie naar de mogelijkheden van geothermie voor die regio. De diepe bodemcondities lijken geschikt en er is in de regio veel ervaring met het aanleggen van diepe boorputten in verband met zoutwinning.
Buffering van aardwarmte en andere duurzame energiebronnen
Janssen, E. ; Ruigrok, J. ; Ooster, A. van 't; Wit, J. de - \ 2006
Delft : TNO Glastuinbouw (TNO-rapport 2006-D-R0644) - 50
energiebronnen - geothermische energie - duurzaamheid (sustainability) - buffers - warmtekrachtkoppeling - glastuinbouw - energy sources - geothermal energy - sustainability - cogeneration - greenhouse horticulture
In dit project worden de mogelijkheden onderzocht van een 'slim buffersysteem' waarmee voor een kleiner oppervlak een groter aandeel van de warmtevraag ingevuld kan worden met aardwarmte. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre dit slimme buffersysteem geschikt is voor andere duurzame bronnen
Aardwarmte interessante energie-optie
Knies, P. ; Bakker, S. - \ 2005
Groenten en Fruit. Algemeen 2005 (2005)24. - ISSN 0925-9694 - p. 22 - 23.
energiebronnen - geothermische energie - warmte - warmtewisselaars - energiekosten - energiegebruik - haalbaarheidsstudies - onderzoek - nederland - glastuinbouw - energy sources - geothermal energy - heat - heat exchangers - energy expenditure - energy consumption - feasibility studies - research - netherlands - greenhouse horticulture
Benutting van duurzame warmte, die aanwezig is in diepe aardlagen, kan energiekosten beperken en het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. Verslag van een haalbaarheidsonderzoek door Agrotechnology & Food Innovations in Wageningen
Warmte putten uit diepe lagen
Knies, P. ; Bakker, J.C. - \ 2005
Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)25. - ISSN 0042-2223 - p. 16 - 17.
energiebronnen - geothermische energie - warmte - warmteuitwisseling - haalbaarheidsstudies - onderzoek - nederland - glastuinbouw - energy sources - geothermal energy - heat - heat exchange - feasibility studies - research - netherlands - greenhouse horticulture
Een diepe, watervoerende laag in de bodem gevuld met heet water: zo'n warmtebron is in Nederland nog niet in bedrijf voor verwarmingsdoeleinden. Toch zijn er mogelijkheden
Aardwarmte als duurzame warmtebron in de glastuinbouw
Knies, P. ; Bakker, J.C. - \ 2005
onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 322) - ISBN 9067548766 - 58
kassen - duurzaamheid (sustainability) - energiebronnen - geothermische energie - natuurlijke hulpbronnen - planning - glastuinbouw - greenhouses - sustainability - energy sources - geothermal energy - natural resources - greenhouse horticulture
De Zonnekas: een kas zonder aardgas, kan dat?
Bot, G.P.A. - \ 2003
Vakblad voor de Bloemisterij 24 (2003). - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
energiegebruik - zonne-energie - energie - opslag - geothermische energie - innovaties - energieomzetting - warmteterugwinning - natuurlijke hulpbronnen - glastuinbouw - energy consumption - solar energy - energy - storage - geothermal energy - innovations - energy conversion - heat recovery - natural resources - greenhouse horticulture
De gratis warmte die in de zomer wordt weg gelucht, is voldoende om de kas in de winter te kunnen verwarmen. De warmte kan tegenwoordig goed worden opgeslagen in de ondergrond en de daarvoor benodigde warmtepompen zijn op deze taak berust. Wel moet er nog veel onderzocht worden om te komen tot beter isolerende kassen en een gunstige opwekking en toepassing van duurzame energie. Op termijn lijkt een kas zonder gas zeker mogelijk
Zonnekas wil stoken zonder aardgas
Bot, G.P.A. - \ 2003
Groenten en Fruit. Algemeen (2003)24. - ISSN 0925-9694 - p. 26 - 27.
energiegebruik - zonne-energie - energie - opslag - geothermische energie - innovaties - energieomzetting - warmteterugwinning - natuurlijke hulpbronnen - glastuinbouw - energy consumption - solar energy - energy - storage - geothermal energy - innovations - energy conversion - heat recovery - natural resources - greenhouse horticulture
Zonnekas maakt bij teelt van paprika gebruik van isolerende kasdekken, opslag van warmte in de bodem, warmtepomp en ventilatie met warmteterugwinning
Toepasbaarheid van aquifers in de glastuinbouw voor aardwarmtewinning en warmteopslag
Braak, N.J. van de - \ 2001
Wageningen : IMAG [etc.] (IMAG nota P 2001-120) - 77
watervoerende lagen - geothermische energie - warmteterugwinning - warmtebehoud - glastuinbouw - aquifers - geothermal energy - heat recovery - heat conservation - greenhouse horticulture
Klimaatregeling met koude-opslag in vleesvarkensstallen
Verdoes, N. ; Telle, M.G. ; Mouwen, I.A.A.C. ; Tuinte, J.H.G. ; Vrielink, M.G.M. ; Brakel, C.E.P. van - \ 1996
Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.161) - 40
energie - opslag - geothermische energie - watervoerende lagen - varkensstallen - afmesten - varkens - nederland - energy - storage - geothermal energy - aquifers - pig housing - finishing - pigs - netherlands
Biogeochemical aspects of aquifer thermal energy storage
Brons, H.J. - \ 1992
Agricultural University. Promotor(en): A.J.B. Zehnder. - S.l. : Brons - 127
watervoerende lagen - geothermische energie - energie - opslag - grondwater - eigenschappen - biogeochemie - aquifers - geothermal energy - energy - storage - groundwater - properties - biogeochemistry
<p><TT>During the process of aquifer thermal energy storage the in situ temperature of the groundwater- sediment system may fluctuate significantly. As a result the groundwater characteristics can be considerably affected by a variety of chemical, biogeochemical and microbiological reactions. The interplay of these reactions may have a negative influence on the operational performance of ATES-systems. The objective of this thesis was to investigate bacterial clogging processes and the biogeochemical aspects of carbonate and iron precipitation in aquifer material obtained from ATES test facilities.</TT><p><TT>In the General Introduction presented in Chapter 1 the principle of aquifer thermal energy storage is briefly outlined first. This is followed by more detailed information on the thermodynamics of biogeochemical reactions and the conceivable changes in groundwater characteristics during aquifer thermal energy storage. Chapter 2 reports on some microbiological aspects of well clogging during aquifer thermal energy storage. In column experiments well clogging was simulated using aquifer material from a heat storage site and synthetic groundwater. The well clogging potential of oxic and anoxic column effluents was studied at 10° and 30°C using a hollow fiber membrane from which slime depositions were recovered. Only under oxic conditions a slight increase in slime deposition was observed after a temperature rise from 10° to 30°C. No significant difference in bacterial plate counts was measured in oxic and anoxic column effluents, despite the increase in dissolved organic material concentrations at elevated temperatures. This organic material was mobilized from the soil particular organic carbon fraction. The biologically available organic carbon concentration was less than 1% of the dissolved organic carbon concentration, which was not enough to allow excessive bacterial growth or slime formation. Chapter 3 reports on the thermal mobilization of dissolved organic carbon and the concomitant carbon dioxide production in aquifer material from a heat storage site. These processes have been quantified aerobically and anaerobically within a temperature range of 4° to 95°C in sediment samples containing either quartz-rich coarse sand or peaty clay. At temperatures above 450C dissolved organic carbon compounds, including fulvic acids, were mobilized from both sediments resulting in a substantial increase in the chemical oxygen demand of the water phase. Complexation of calcium and magnesium by fulvic acids resulted in the super -saturation of the water phase with regard to calcite and dolomite and thus prevented the precipitation of these carbonates. The highest rates of carbon dioxide release were measured during the first four days of incubation. Aerobically, the maximum rate Of C0 <sub>2</sub> production varied between 35 and 800 (sand) or 15 and 150 (peaty clay) μmol C0 <sub>2</sub> per gram volatile solids per day. Anaerobically, the rates were 25 and 500 (sand) or 10 and 110 (peaty clay) μmol C0 <sub>2</sub> per gram volatile solids per day. At temperatures above 55°C, C0 <sub>2</sub> was produced purely chemically. Chapter 4 deals with ferric iron precipitation in anaerobic Tris-HCl buffered seawater. In these incubations,</TT>40 <em></em><TT>mM lactate was rapidly dissimilated to acetate by sulphate reducing bacteria after a lag period of three days. In presence of added nitrate or ferric iron (both 1 mM) or a combination of both, the initial lactate consumption rate was slowed down and sulphate reduction started after four days at a similar rate as was observed in the absence of nitrate and ferric iron. Nitrate in combination with ferrous iron totally inhibited sulphate reduction. Some lactate was initially oxidized, but its concentration did not change after day six of incubation. In these incubations ferrous iron was oxidized chemically to ferric iron with a concomitant reduction of nitrite to nitric oxide. In this so-called chemodenitrification process, nitrite was formed biologically from nitrate with lactate as a reductant. In Chapter 5 chemodenitrification was studied in details with <em>E.coli</em></TT>E4<TT>as a model bacterium. Both, L-lactate-driven nitrate and ferric iron reduction were investigated. Ferric iron reduction in <em>E.coli</em></TT>E4<TT>was found to be constitutive. Contrary to nitrate, ferric iron could not be used as an electron acceptor for growth. Ferric iron reductase activity of 9 nmol Fe <sup>2+</SUP>.mg <sup>-1</SUP>protein.min <sup>-1</SUP>could not be inhibited by well known inhibitors of the <em>E.coli</em> respiratory chain. Active cells and the presence of L-lactate were required for ferric iron reduction. The L-lactate-driven nitrate respiration in <em>E.coli</em></TT>E4 <em></em><TT>leading to the production of nitrite, was reduced to about 20% of its maximum activity with 5 mM ferric iron, or to about 50% in presence of 5 mM ferrous iron. The inhibition was caused by nitric oxide formed by a spontaneous chemical reduction of nitrite by ferrous iron. Nitric oxide was further chemically reduced by ferrous iron to nitrous oxide. With electron paramagnetic resonance spectroscopy, the presence of a free ferro-nitrosyl complex was shown. In presence of ferrous or ferric iron and L-lactate, nitrate was anaerobically converted to nitric oxide and nitrous oxide by the combined action of <em>E.coli</em> E4 and spontaneous chemical reduction reactions. Chapter 6 reports on aerobic reduction of nitrate to ammonium in <em>E.coli</em> grown in continuous cultures, a novel feature of <em>E.coli</em> Nitrate and nitrite was reduced by <em>E.coli</em> E4 in a L-lactate (5 mM) limited chemostat culture at dissolved oxygen concentrations corresponding to 90 - 100% air saturation. Nitrate reductase and nitrite reductase activity was regulated by the growth rate, oxygen and nitrate concentrations. At a low growth rate (0.11 h <sup>-1</SUP>) the measured nitrate and nitrite reductase activities were 200 and 250 nmol.mg <sup>-1</SUP>protein.min <sup>-1</SUP>, respectively. At a high growth rate (0.55 h <sup>-1</SUP>both enzyme activities were considerably lower (25 and 12 nmol.mg <sup>-1</SUP>protein.min <sup>-1</SUP>). The steady state nitrite concentration in the chemostat was controlled by the combined action of the nitrate and nitrite reductase. Both enzyme activities were inversely proportional to the growth rate. The nitrite reductase activity decreased faster with the growth rate than the nitrate reductase. The chemostat biomass concentration of <em>E.coli</em> E4, with ammonium either solely or combined with nitrate as a source of nitrogen, remained constant throughout all growth rates and was not affected by nitrite concentrations. Contrary to batch, <em>E.coli</em> E4 was able to grow on nitrate as the sole source of nitrogen. When cultivated with nitrate as the sole source of nitrogen the chemostat biomass concentration is determined by the combined activities of nitrate and nitrite reductase and hence, inversely proportional to growth rate.</TT>
Biogeochemical aspects of aquifer thermal energy storage.
Brons, H.J. ; Zehnder, A.J.B. - \ 1990
In: Hydrochemistry and energy storage in aquifers / Hooghart, J.C., Posthumus, C.W.S., - p. 73 - 80.
energie - geothermische energie - grondwater - opslag - biologische eigenschappen - energy - geothermal energy - groundwater - storage - biological properties
Reisverslag van een bezoek aan IJsland
Pomper, A.B. - \ 1986
Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1731) - 37
watervoerende lagen - exploratie - geologie - geomorfologie - geothermische energie - methodologie - tektoniek - vulkanische activiteit - ijsland - aquifers - exploration - geology - geomorphology - geothermal energy - methodology - tectonics - volcanic activity - iceland
Beknopt verslag van het symposium "water-rock interaction 5", welke in Reykjavik gehouden werd (augustus 1986). Daarnaast is tijdens veldonderzoek aandacht besteed aan vulkanische verschijnselen en geomorfologische gevolgen
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.