Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 48

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==gezondheidsbescherming
Check title to add to marked list
Processen en factoren die van invloed zijn op de emissie van bio-aerosolen uit stallen
Aarnink, A.J.A. ; Yang Zhao, Yang ; Dekker, A. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 829)
aërosolen - emissie - volksgezondheid - gezondheidsbescherming - intensieve veehouderij - landbouwkundig onderzoek - rundvee - huisvesting van rundvee - nederland - aerosols - emission - public health - health protection - intensive livestock farming - agricultural research - cattle - cattle housing - netherlands
In the Netherlands there are some regions with very high animal densities. From the sixties in the last century intensive livestock production has expanded largely, especially in the South and East of the Netherlands. The objective of this desk study was to describe the processes and factors that influences the formation and emission of bioaerosols. Based on this report priority and support can be given to those studies that help to prevent emission of pathogens from animal houses.
Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt. Een eerste verkenning van het begrip werkzame principes
Wartna, J. ; Vaandrager, L. ; Wagemakers, A. ; Koelen, M. - \ 2012
Wageningen : Wageningen University - 31
gezondheidsbevordering - levensstijl - interventie - gezondheidsbescherming - health promotion - lifestyle - intervention - health protection
Sinds 2008 onderhoudt RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) het loketgezondleven.nl met een interventie database (I-database). In deze I-database zijn leefstijlinterventies opgenomen die geclassificeerd zijn als ‘theoretische goed onderbouwd’, als ‘waarschijnlijk effectief’ of als ‘bewezen effectief’. In de databank Effectieve Jeugdinterventies staan jeugdinterventies die op dezelfde manier geclassificeerd zijn evenals op de web portal het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Professionals kunnen een interventie indienen en ter beoordeling voorleggen aan de Erkenningscommissie Interventies. Werkzame principes zijn gekoppeld aan de doelen van een interventie en gaan over principes die het effect van een interventie tot stand brengen. Het is echter nog onduidelijk wat er precies bedoeld wordt met 'werkzame principes' en wat dit vervolgens betekent voor het erkenningstraject. De leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij is daarom gevraagd een beperkt literatuuronderzoek te doen en een aantal interviews uit te voeren met personen uit de praktijk van gezondheidsbevordering en de jeugdgezondheidszorg (december 2011- februari 2012). Doel van dit onderzoek is om meer helderheid te krijgen over het begrip werkzame principes zodat er een besluit kan worden genomen of het expliciteren van werkzame principes waardevol is voor het erkenningstraject.
Evaluatie netwerken Amsterdam. Onderzoek naar netwerken rondom gecombineerde leefstijlinterventies in Amsterdam
Hartog-van den Esker, F.G. den; Wagemakers, A. - \ 2012
Wageningen : Wageningen Universiteit - 35
gezondheidsbevordering - levensstijl - netwerken - gezondheidsbescherming - health promotion - lifestyle - networks - health protection
Op verzoek van 1ste Lijn Amsterdam heeft Wageningen Universiteit (WUR) een evaluatieonderzoek gedaan naar de netwerken rondom gecombineerde leefstijlinterventies in Amsterdam. Het doel van het evaluatieonderzoek van de netwerken in Amsterdam was om inzicht te krijgen in de succes- en verbeterpunten van de netwerken, de doelen en beoogde resultaten van de netwerken, de resultaten die de netwerken boeken en factoren van belang voor het opbouwen van duurzame netwerken ofwel blijvende netwerkverbindingen.
Vitamine B12, D, foliumzuur en leeftijdgerelateerde aandoeningen
Brouwer, E.M. ; Wijngaarden, J.P. van - \ 2011
Voeding Nu 4 (2011)13. - ISSN 1389-7608 - p. 20 - 21.
ouderen - botbreuken - gezondheidsbescherming - ziektepreventie - vitaminen - supplementen - foliumzuur - vitamine b12 - vitamine d - deficiëntie - voeding en gezondheid - elderly - bone fractures - health protection - disease prevention - vitamins - supplements - folic acid - vitamin b12 - vitamin d - deficiency - nutrition and health
Dat vitaminen en mineralen een positieve invloed uit kunnen oefenen op specifieke lichaamsprocessen is bekend. Twee promovendi van Wageningen Universiteit richten zich op het mogelijke verband tussen vitamine B12, foliumzuur en vitamine D en verschillende leeftijdgerelateerde aandoeningen. De associatie tussen een verhoogd homocysteïnegehalte en een verhoogd risico op fracturen was aanleiding voor een groot trial onderzoek onder ouderen. Dit B-PROOF onderzoek loopt nog.
Van vonkjes naar vuurtjes. Pilot evaluatie netwerkvorming rondom de BeweegKuur
Wagemakers, A. ; Hartog-van den Esker, F.G. den; Vaandrager, L. - \ 2011
Wageningen : Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij. Wageningen Universiteit. - 68
gezondheidsbevordering - gezondheidsbescherming - lichamelijke activiteit - lichaamsbeweging - netwerken - levensstijl - voeding en gezondheid - health promotion - health protection - physical activity - exercise - networks - lifestyle - nutrition and health
NISB heeft de leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van de Wageningen Universiteit gevraagd onderzoek te doen naar de netwerkvorming rondom de BeweegKuur. Het doel van het onderzoek is het evalueren van de lokale en regionale netwerkvorming rondom de BeweegKuur. Hiertoe is onderzocht hoe de netwerkvorming vorm is gegeven, wat de successen en knelpunten zijn en welke werkwijzen geschikt zijn voor het evalueren van de netwerkvorming. Dit verslag beschrijft het pilot onderzoek.
Naar een gezondere voedselkeuze
Winter, M.A. de; Backus, G.B.C. - \ 2010
Voedingsmiddelentechnologie 2010 (2010)14/15. - ISSN 0042-7934 - p. 26 - 28.
voedselconsumptie - consumentengedrag - levensstijl - voedingsgewoonten - reclamecampagne van voedsel - gezondheidsgevaren - gedragsveranderingen - gezondheidsbescherming - westerse wereld - voeding en gezondheid - food consumption - consumer behaviour - lifestyle - feeding habits - food merchandising - health hazards - behavioural changes - health protection - western world - nutrition and health
Meer wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van keiharde data om onderbouwd en gericht maatregelen te kunnen nemen. Dat was de belangrijkste aanbeveling uit een bijzonder rondetafelgesprek, gehouden op initiatief van Wageningen UR en Ahold. Een internationale groep topmensen uit de industrie, universiteit en onderzoekswereld inventariseerde de redenen waarom er in de westerse wereld steeds minder gezond wordt gegeten en formuleerde oplossingsrichtingen om mensen aan te zetten tot een gezondere voedselkeuze. Aanwezig waren onder meer Gerda Verburg (minister LNV), Louise Fresco (Universiteit van Amsterdam) en Frans Kok (Wageningen Universiteit).
Resultaten en ambities : proef de vooruitgang!
Gameren, Y. van; Menkveld-Beukers, M. ; Roos, N.M. de - \ 2010
Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. - 30
voeding en gezondheid - gezondheidsbescherming - ziektepreventie - overgewicht - ziekenhuisdiëten - voedingsonderzoek - nutrition and health - health protection - disease prevention - overweight - hospital diets - nutrition research
In 2007 namen Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en de afdeling Humane Voeding van Wageningen University het initiatief tot samenwerking en vormden zij de Alliantie Voeding Gelderse Vallei. De Alliantie Voeding koppelt preventie aan zorg. Voor jong tot oud is voorlichting over gezonde voeding van belang. Effectieve preventie én de integratie van preventie in de zorg levert gezondheidswinst en verhoging van kwaliteit van leven op individueel en populatie niveau. De Alliantie Voeding heeft hiertoe drie programma's opgesteld.
Samenwerking rondom de implementatie van een landelijke actie : De scholenactie ‘Ga voor gezond!’
Wagemakers, A. ; Blok, M. ; Bon, S. ; Jansen, J. - \ 2010
Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 88 (2010)7. - ISSN 1388-7491 - p. 358 - 361.
gezondheidsbevordering - basisonderwijs - gezondheidsbescherming - basisscholen - voeding en gezondheid - health promotion - elementary education - health protection - elementary schools - nutrition and health
De nationale scholenactie 'Ga voor gezond!' van het Gezondheidsinstituut NIGZ heeft tot doel om scholen op een laagdrempelige manier met thema's op het gebied van gezondheid en veiligheid in aanraking te laten komen. Dit artikel beschrijft Ga voor gezond!, de resultaten van het onderzoek en de factoren die van belang zijn bij de samenwerking en kennisuitwisseling rondom een landelijke actie.
The practicability of the integrated probabilistic risk assessment (IPRA) approach for substances in food
Bokkers, B.G.H. ; Bakker, M.I. ; Boon, P.E. ; Bos, P. ; Bosgra, S. ; Heijden, G.W.A.M. van der; Janer, G. ; Slob, W. ; Voet, H. van der - \ 2009
Bilthoven : RIVM (RIVM report 320121001/2009) - 79
risicoschatting - blootstelling - toxische stoffen - toxinen - gezondheidsbescherming - voedselveiligheid - voedselvergiftiging - extrapolatie - voeding en gezondheid - risk assessment - exposure - toxic substances - toxins - health protection - food safety - food poisoning - extrapolation - nutrition and health
In the Netherlands, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has successfully applied the IPRA approach to assess the human health risks of five substances in food. This method has been developed so that health risks can be described in more detail when a classical risk assessment has shown either that there is a risk or a risk cannot be excluded. In the present study, the risks of two mycotoxins (DON and T-2/HT-2), one heavy metal (cadmium), one group of pesticides (OPs), and one compound (acrylamide) which is formed during the heating of food containing high levels of starch are described
Marine functional food
Luten, J.B. - \ 2009
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860784 - 174
functionele voedingsmiddelen - zeevruchten - gezondheidsbescherming - zeeproducten - voeding en gezondheid - functional foods - seafoods - health protection - marine products - nutrition and health
This book reviews the research on seafood and health, the use and quality aspects of marine lipids and seafood proteins as ingredients in functional foods and consumer acceptance of (marine) functional food. The first chapter covers novel merging areas where seafood may prevent disease and improve health such as in cognitive development, mental health, cancer, allergy and oxidative stress are highlighted. Cases where nutrients in seafood may have health protective effects such as in proteins, peptides, amino acids, selenium, chitosan, glucosamine and chondroitin sulphate are also discussed. The next chapters cover quality aspects of marine lipids and seafood proteins as ingredients in functional foods. Lipids and proteins must have and retain a high quality so that the sensory and functional properties and the shelf life of the final product are acceptable. The methods used for processing marine lipids and proteins, are discussed as well as the different factors that can affect their quality in functional foods. The book then concentrates on factors related to consumers' attitudes, knowledge and awareness of functional foods. There are variations in types of carrier products and of demographic and cross-cultural factors in acceptance of functional foods. Finally, the book discusses challenges for small and medium enterprises to commercialise healthy nutrition. Variations in characteristics, capabilities, challenges and opportunities in the marketplace are presented using a Nordic study as reference.
Beschermen lignanen tegen kanker en hart- en vaatziekten?
Kuijsten, A. ; Milder, I.E.J. - \ 2008
Voeding Nu 10 (2008)3. - ISSN 1389-7608 - p. 28 - 30.
lignanen - fenolverbindingen - oestrogene eigenschappen - hart- en vaatziekten - gezondheidsbescherming - voedselsamenstelling - inname - lignans - phenolic compounds - oestrogenic properties - cardiovascular diseases - health protection - food composition - ingestion
Lignanen zijn een belangrijke bron van fyto-oestrogenen in onze voeding. De hormoonachtige werking van deze stoffen zou het lichaam kunnen beschermen tegen kanker en hart- en vaatziekten. In Nederland is onderzoek gedaan naar de inname van lignanen en de relatie met deze chronische ziekten. De verbanden die in deze studies gevonden werden, waren niet eenduidig. Mogelijk beschermen lignanen tegen darmkanker in een vroeg stadium van de ziekte, maar hebben ze later weinig effect. In sommige groepen mensen werd echter juist een verhoogd risico gevonden
Handleiding - Audit Referentiekader Gezondheidsbevordering. Deelrapport 2A, Pilot project Referentiekader Gezondheidsbevordering.
Saan, H. ; Haes, W. de; Hekkink, C. ; Wagemakers, A. - \ 2007
Woerden : NIGZ (NIGZ - Rapport ) - 31
gezondheidsbevordering - volksgezondheid - gezondheidsbeleid - gezondheidsbescherming - health promotion - public health - health policy - health protection
Deze handleiding bij de ontwikkelde audit, die gebaseerd is op het referentiekader volgt het stimulerende spoor: professionals die dat willen kunnen met het Referentiekader in de spiegel kijken en onderzoeken of hun uitgangspunten wel voldoende tot zijn recht komen, of de voorliggende kansen wel benut worden en of goed gebruik gemaakt is van beschikbare professionele inzichten en wetenschappelijke kennis. Het is bedoeld om een beleidsplan of een programma goed door te lichten
Het opgespoetste imago van alcohol
Korthals, M.J.J.A.A. - \ 2007
Resource: weekblad voor Wageningen UR 1 (2007)17. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 11.
alcoholinname - alcoholische dranken - gezondheid - gezondheidsbescherming - alcohol intake - alcoholic beverages - health - health protection
Er komt maar geen einde aan het positieve gezondheidsnieuws over alcohol. Drink elke dag een paar glazen en je kans op prostaatkanker vermindert, net als je kans op hart- en vaatziekten, nierstenen, diabetes-2 en dementie. Ook Wageningse onderzoekers vinden aanwijzingen dat een beetje drank best gezond is. Maar niet iedereen is gelukkig met het opgepoetste imago van alcohol
Bollen telen en broeien zonder veel tilwerk kan
Roelofs, P.F.M.M. ; Looije, A. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Wildschut, J. ; Diepen, M. van - \ 2007
BloembollenVisie 2007 (2007)118. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
tuinbouwbedrijven - bloembollen - siergewassen - hulpbronnen - ergonomie - gezondheidsbescherming - optillen - kratten - forceren van planten - handarbeid - market gardens - ornamental bulbs - ornamental crops - resources - ergonomics - health protection - lifting - crates - forcing - manual work
Stigas, Wageningen UR (WUR) en PPO Bloembollen zochten naar geschikte oplossingen om een groot deel van het zware werk uit handen te kunnen nemen door bij de ontwikkeling van een uniforme fust voor de bloembollensector rekening te houden met de ergonomische aanbevelingen kan ook het resterende handwerk gemakkelijker gemaakt worden
Hoe zoutconsumptie beperkt kan worden: theorie en praktijk
Sikkes, E. ; Geleijnse, J.M. - \ 2007
Voeding en Diëtetiek 62 (2007)3. - p. 26 - 27.
zout - consumptie - gezondheidsbevordering - gezondheidsbescherming - maaltijden - zoutgehalte - salt - consumption - health promotion - health protection - meals - salinity
Ellen Sikkes, diëtist bij Dianet Dialysecentra, locatie Utrecht, en Marianne Geleijnse, epidemioloog/voedingskundige bij de afdeling Humane Voeding, Wageningen Universiteit, over de kwestie hoe zoutconsumptie in theorie en praktijk beperkt kan worden. Overmatig zoutgebruik is niet goed voor de gezondheid
Verkennende bacteriologische zwemwaterbeoordeling volgens EU richtlijn 2006/7/EG
Slijkerman, D.M.E. ; Heusinkveld, J.H.T. - \ 2007
Den Helder : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C092/07) - 13
waterkwaliteit - zwemwater - kwaliteitsnormen - richtlijnen (guidelines) - gezondheidsbescherming - coliformbacteriën - fecale coliformen - bemonsteren - water quality - swimming water - quality standards - guidelines - health protection - coliform bacteria - faecal coliforms - sampling
Op 24 maart 2006 trad de nieuwe zwemwaterrichtlijn (76/160/EEG) in werking. Deze richt zich op de bescherming van de gezondheid van de zwemmer. De richtlijn toetst op bacteriologische parameters (totaal coliformen en fecale coliformen) ter voorkoming van maag- en darmklachten, maar ook meer esthetische parameters zoals schuim, doorzicht en geur. Ook stelt de richtlijn eisen aan de meetfrequentie gedurende het zwemseizoen. De Europese zwemwaterrichtlijn dwingt hiermee de nationale overheden om voor veilige badzones te zorgen. Vanaf heden tot 2015 is er een overgangsperiode voor het geleidelijk invoeren van deze nieuwe richtlijn, medio 2008 moet de milieuwetgeving aangepast zijn aan de nieuwe richtlijn. In dat jaar moet ook voor het eerst een tijdschema voor controles worden opgesteld.
Meetlat kwaliteit van de arbeid
Oude Vrielink, H. ; Vink, A. ; Drost, H. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Looije, A.A.J. ; Kroeze, G.H. ; Wolf, M. de; Snoek, B. ; Vermeulen, P. - \ 2006
arbeid (werk) - gezondheidsbescherming - werkorganisatie - labour - health protection - organization of work
Poster waarin een systeem wordt beschreven waarmee de arbeidsbelasting aan de hand van objectieve criteria valt vast te stellen.
Trillingen serieus probleem voor groene vakman
Vink, A. ; Oude Vrielink, H.H.E. - \ 2005
Tuin en Landschap 27 (2005)23. - ISSN 0165-3350 - p. 18 - 19.
beroepsgevaren - werktuigen - trilling van het hele lichaam - gezondheidsbescherming - richtlijnen (directives) - eu regelingen - arbeidswetgeving - kaderrichtlijn water - occupational hazards - implements - whole body vibration - health protection - directives - eu regulations - labour legislation - water framework directive
Blootstelling aan trillingen kan op de lange termijn gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom trad in juli de Europese richtlijn voor trillingen in werking. Deze stelt grenzen aan de maximale dosis trillingen waaraan een werknemer per dag mag blootstaan. De groen sector lijkt met de richtlijn een probleem in huis te krijgen
Ervaringen en perspectieven van zaadcoating met pesticiden
Ester, A. ; Huiting, H. ; Putter, H. de - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)4. - ISSN 0166-6495 - p. 159 - 164.
pesticiden - zaden - zaadbehandeling - omhullen - gewasbescherming - insecticiden - gezondheidsbescherming - plantenziektebestrijding - milieubescherming - penen - preien - aardappelen - brassica oleracea var. gemmifera - slasoorten - vollegrondsgroenten - pesticides - seeds - seed treatment - pelleting - plant protection - insecticides - health protection - plant disease control - environmental protection - carrots - leeks - potatoes - lettuces - field vegetables
Zaadbehandeling is doorgaans een uitgelezen kans om gebruik van gewasbeschermingsmiddelen fors terug te dringen. Coating van het zaad met insecticiden kan in een aantal situaties een effectieve bestrijdingsmethode zijn. Doordat de volvelds-, kweekplaat-, plantvoetbehandeling en soms een gewasbehandeling bij de start van de teelt kan vervallen, kan zo een grote besparing op het gebruik van middel verkregen worden. Bij coating wordt zaad voorzien van een dun laagje lijmstof. Dit voorkomt verstuiving van insecticiden, maar het vookomt ook dat de mens met het (giftige) middel in aanraking komt. Bij zaadbehandeling met insecticiden is coating dan ook verplicht. De voordelen van zaadcoating op een rij
Maatregelen ter vermindering van de blootstelling aan trillingen : deel 1: inventarisatie van de problematiek per tak
Vink, A. ; Oude Vrielink, H.H.E. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 466) - ISBN 9067549355 - 59
trilling van het hele lichaam - vibratie - landbouwwerktuigen - beroepskwalen - arbeidsomstandigheden - gezondheidsbescherming - eu regelingen - arbeid (werk) - whole body vibration - vibration - farm machinery - occupational disorders - working conditions - health protection - eu regulations - labour
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.