Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==graanproducten
Check title to add to marked list
Praktijknetwerk: natuurgrond, graan en onkruid : eindrapportage 2012-2014
Nuijten, H.A.C.P. ; Prins, U. - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 25
akkerbouw - graanproducten - streekgebonden producten - biologische landbouw - extensieve landbouw - bedrijfssystemen - rassenkeuze (gewassen) - teeltsystemen - opbrengst - bakkwaliteit - arable farming - cereal products - regional specialty products - organic farming - extensive farming - farming systems - choice of varieties - cropping systems - outturn - baking quality
Uit verschillende media en projecten blijkt dat er een groeiende belangstelling is vanuit zowel consument als verwerker voor regionale producten gemaakt van biologisch graan. In Gelderland werken natuurorganisaties samen voor het lokaal beheren van natuurgronden, om op die manier biodiversiteit te verhogen. Die gronden zijn van belang om graangewassen te kunnen telen, o.a. voor stro en veevoer. Op deze natuurakkers kan graan geteeld worden voor de verkoop als regionaal product, o.a. in de vorm van brood en meel.
East African governments' responses to high cereal prices
Meijerink, G.W. ; Roza, P. ; Berkum, S. van - \ 2009
The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI : Research area, Development issues ) - ISBN 9789086153831 - 114
graanproducten - landbouwprijzen - prijsvorming - overheidsbeleid - prijsbeleid - landbouwproductie - oost-afrika - cereal products - agricultural prices - price formation - government policy - price policy - agricultural production - east africa
This study analyses the responses of governments in four East African countries (Kenya, Tanzania, Uganda and Ethiopia) with respect to price formation and price transmission in the cereal sector. All four countries were confronted with high cereal prices in 2008. Government policies applied largely pursued consumer price reduction, but such short-term price policies did not encourage farmers to respond with increasing production, the more so because farmers were facing very high fertiliser prices. The report concludes by discussing policy options to help improve market functioning which supports agricultural productivity growth
Biobrood van eigen bodem: een ketenproject
Postma, R. ; Bakker, A. den; Derksen, V. ; Kruiger, K. ; Maassen, J. ; Osman, A.M. ; Schepers, H.E. - \ 2008
Wageningen [etc.] : Nutriënten Management Instituut (Rapport / NMI 1136) - 30
biologische voedingsmiddelen - graanproducten - brood - landbouwplantenteelt - akkerbouw - ketenmanagement - regionale voedselketens - organic foods - cereal products - bread - crop husbandry - arable farming - supply chain management - regional food chains
In 2007 is het ketenproject “Biobrood van eigen bodem” uitgevoerd in het kader van het coinnovatieprogramma biologische afzetketens. Het betrof een samenwerkingsproject van een aantal ketenpartijen uit de biologische broodketen en een aantal kennisinstellingen. Het doel van het project was gericht op het verbeteren van het imago van biologisch brood door het verhogen van het aandeel Nederlandse tarwe, wat mogelijk een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de afzetmogelijkheden ervan. Daartoe is een consumentenonderzoek uitgevoerd en zijn veldproeven met bemestingsvarianten uitgevoerd. Tenslotte zijn met de tarwe uit de veldproeven bakproeven uitgevoerd.
Verteerbaarheid en voederwaarde van diverse biologisch geteelde energierijke veevoedergrondstoffen bij varkens = Digestibility and nutritive value of several biologically-grown energy-rich feed raw materials in pigs
Jongbloed, A.W. ; Diepen, J.T.M. van - \ 2008
Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 109) - 13
verteerbaarheid - voedingswaarde - varkens - ruwe grondstoffen - graanproducten - graan - biologische landbouw - varkenshouderij - dierhouderij - digestibility - nutritive value - pigs - raw materials - cereal products - grain - organic farming - pig farming - animal husbandry
De verteerbaarheid en voederwaarde van biologisch geteelde grondstoffen was grotendeels vergelijkbaar met die van gangbaar geteelde grondstoffen
Graanmarkt: hectische stemming drijft prijzen op
Bolhuis, J. - \ 2007
Agri-monitor 2007 (2007)februari. - ISSN 1383-6455 - 2
graansoorten - graanproducten - landbouwprijzen - agrarische economie - opbrengsten - prijsvorming - akkerbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - cereals - cereal products - agricultural prices - agricultural economics - yields - price formation - arable farming - farm results
Schommelende oogsthoeveelheden en een toenemende vraag naar graan voor energieproductie zorgen voor een krapper aanbod van graan op de wereldmarkt. Hierdoor zijn de prijzen van granen inmiddels flink opgelopen. De verwachting is dat de graanproductie in 2007 flink zal stijgen, maar dat zal onvoldoende zijn om de rust op de graanmarkt te laten terugkeren.
Improved matmuras: effective but underutilized. Low External Input and Sustainable Agriculture
Bakheit, N.I. ; Stigter, C.J. - \ 2004
LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture 20 (2004)3. - ISSN 1569-8424 - p. 14 - 14.
graanproducten - sorghum - opslag - ondergrondse opslag - traditionele landbouw - behandeling na de oogst - landbouwontwikkeling - ontwikkelingsprojecten - sudan - cereal products - storage - underground storage - traditional farming - postharvest treatment - agricultural development - development projects
Improved matmura systems (underground storage pits to preserve grain), have the potential to increase farmer's food security and improve their economic position. A research project has shown that participation in farmer's problems by obeservation and targeted problem-solving at a micro-level can increase the resilience and capacity of smallholders in areas with unstable climates
Het zearalenongehalte in graanprodukten en veevoeders
Duijnhouwer, N. ; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Haasnoot, W. - \ 1983
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.28) - 12
zearalenon - graanproducten - veevoeder - mycotoxinen - voedselveiligheid - microbiële besmetting - zearalenone - cereal products - fodder - mycotoxins - food safety - microbial contamination
Doel van het onderzoek was het ontwikkelen van methoden om zearalenon te bepalen en te bevestigen in graanprodukten en veevoeders en met behulp van deze methoden nagaan in hoeverre graanprodukten en veevoeders besmet zijn met zearalenon, en tevens aan de hand van de resultaten en gegevens uit de literatuur nagaan wat de consequenties kunnen zijn voor mens en dier.
Literatuuronderzoek naar analysemethoden voor de bepaling van deoxinivalenol in granen en veevoeders
Duijnhouwer, N. ; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Haasnoot, W. - \ 1983
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.42) - 8
graan - graanproducten - nivalenol - mycotoxinen - analytische methoden - detectie - zuiveren - extractie - veevoeder - voersamenstelling - grain - cereal products - mycotoxins - analytical methods - detection - purification - extraction - fodder - feed formulation
Er zijn verschillende analysemethoden om de aanwezigheid van deoxynivalenol in een produkt te bepalen. In dit literatuurverslag worden de verschillende methoden beschreven. De analyse kan onderverdeeld worden in 3 stappen: extractie, zuivering en detectie.
Literatuuronderzoek naar het voorkomen en het bepalen van Zearalenon en Zeranol
Haasnoot, W. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1981
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.15) - 24
zeranol - toxinen - mycotoxinen - anabolen - hormonen - graanproducten - detectie - technieken - toxins - mycotoxins - anabolics - hormones - cereal products - detection - techniques
Dit verslag heeft tot doel een literatuuroverzicht te geven omtrent het voorkomen en bepalen van Zearalenon en Zeranol in landbouwprodukten. Zearalenon is gevonden in de meeste delen van de wereld waar mais of andere granen groeien. Varkens zijn het meest gevoelig voor estrogene effecten t.g.v. het toedienen van Zearalenon. Volgens de literatuurgegevens moet het mogelijk zijn om Zearalenon te bepalen in graanprodukten tot een niveau van 2 ug/kg . Het bepalen van Zeranol in vlees en urine zou mogelijk moeten zijn tot een niveau van 1 ug/kg.
Vergelijkend onderzoek van ekologische, alternatieve en gangbare graanprodukten op organochloorbestrijdingsmiddelen en organofosforverbindingen
Roos, A.H. ; Neer, Th.C.H. van; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1981
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.67) - 3
voedselkwaliteit - voedselveiligheid - pesticidenresiduen - graanproducten - biologische voedingsmiddelen - food quality - food safety - pesticide residues - cereal products - organic foods
In de onderzochte graanprodukten werden geen organochloorbestrijdingsmiddelen en organofosfosverbindingen aangetoond, waardoor t.a.v . dit negatieve kwaliteitsaspekt geen verschil tussen ekologisch, alternatief en gangbaar gekweekte produkten is aan te geven.
Bromidegehalte in graanprodukten
Buizer, F.G. - \ 1980
Wageningen : RIKILT (Discussienota / RIKILT 80.44) - 2
bromide - graan - graansoorten - graanproducten - broom - besmetting - voedselbesmetting - grain - cereals - cereal products - bromine - contamination - food contamination
Verlaging van het bromidegehalte in het voedselpakket door inventarisatie van de bronnen van besmetting. De ADI voor anorganisch broom is 10 mg/dag (RIV voorstel). De gemiddelde dagelijkse opname via het voedsel is 9,9 mg per dag (CIVO onderzoek - Vos R. H. de (1978 ) Voedingsmiddelen technologie 11, 24-26). Uit bijlage 1 kunnen we constateren dat de graanprodukten en melk(produkten) de belangrijkste bijdragen leveren aan de dagelijkse besmetting.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.