Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==graastijd
Check title to add to marked list
Beweidbare oppervlakte en weidegang op melkveebedrijven in Nederland
Pol, A. van den; Blokland, P.W. ; Gies, T.J.A. ; Haan, M.H.A. de; Holshof, G. ; Naeff, H.S.D. ; Philipsen, A.P. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 917) - 57
begrazing - graastijd - graasduur - melkveehouderij - oppervlakte (areaal) - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke productie - dierenwelzijn - melkvee - huisvesting, dieren - weiden - grazing - grazing date - grazing time - dairy farming - acreage - farm management - animal production - animal welfare - dairy cattle - animal housing - pastures
Het doel van dit onderzoek was om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre weidegang nu en in de toekomst mogelijk is (zowel technisch als bedrijfseconomisch) op melkveebedrijven in Nederland gezien de grootte van de beweidbare oppervlakte. Uit de resultaten wordt duidelijk dat uitgaande van de beschikbare beweidbare oppervlakte er nog ruimte is voor beweiding binnen de bestaande bedrijfsvoering, met name bij de wat extensievere bedrijven. Ook bij verdergaande schaalvergroting of intensivering blijft er ruimte voor beweiding. De hoeveelheid beschikbaar weidegras per bedrijf zal dan wel afnemen evenals het aantal uren weidegang per dag. Op de meeste melkveebedrijven is een vorm van weidegang mogelijk, al is deze soms beperkt. Dit rapport geeft een theoretisch beeld van de mogelijkheden van weidegang. Het is aan de belanghebbende partijen onderling, waar eventueel grenzen worden getrokken voor de beoordeling van de mogelijkheden van weidegang.
Weiden van biologisch melkvee = The grazing of organic dairy cows
Smolders, E.A.A. ; Plomp, M. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 594) - 36
begrazing - graasduur - graastijd - melkkoeien - melkveehouderij - biologische landbouw - houding van boeren - agrarische bedrijfsvoering - vragenlijsten - grazing - grazing time - grazing date - dairy cows - dairy farming - organic farming - farmers' attitudes - farm management - questionnaires
In a questionnaire 89 farmers supplied details about farming conditions and grazing management and gave their opinions about grazing their dairy herd. Fourteen farmers with different grazing systems were interviewed about their attitude towards grazing and the way they implemented grazing in the farm. All organic dairy farmers in the Netherlands value grazing cows but circumstances limit length of the grazing period and/or number of grazing hours per day. Qualitative results are combined with animal based welfare parameters and production and fertility data of the cows.
Lammeren grazen op een veldkavel
Eekeren, N.J.M. van - \ 2010
BioKennis bericht Geiten (2010)7. - 4
biologische landbouw - dierenwelzijn - geitenhouderij - lammeren - graastijd - maagdarmziekten - coccidiose - organic farming - animal welfare - goat keeping - lambs - grazing date - gastrointestinal diseases - coccidiosis
Veel geitenbedrijven hebben een beperkt huiskavel. Als de lammeren ook op het huiskavel geweid worden, wordt de beweidingruimte voor de melkgevende geiten nog krapper. Een oplossing zou zijn om de lammeren van huis te laten grazen. Sander Koster van Gerbrande State heeft al jarenlang goede ervaringen met het dag en nacht weiden van lammeren op afstand. Afgelopen jaar hebben ook de families Wanders en Tuenter hun lammeren naar tevredenheid op een veldkavel geweid. In dit bioKennisbericht zijn hun ervaringen op een rij gezet.
Weidegang in Nederland anno 2008 : Eindmeting Koe & Wij
Well, E. van; Schans, F.C. van der - \ 2008
Culemborg : CLM Onderzoek en Advies BV (Publicatie / CLM 679-2008) - 62 p.
melkveehouderij - melkveebedrijven - melkkoeien - begrazing - graastijd - weiden - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - vragenlijsten - nederland - voedersystemen - melkveehouderijsystemen - dairy farming - dairy farms - dairy cows - grazing - grazing date - pastures - farm management - farm development - questionnaires - netherlands - feeding systems - dairy farming systems
Het project Koe & Wij werkt aan een sectorbrede bewustwording van het belang van weidegang en enthousiasmeert melkveehouders voor weidegang door het bieden van technische en economische oplossingen voor knelpunten bij weidegang. Het effect van het project Koe & Wij is gemonitord middels een nulmeting bij de start en een eindmeting na afloop. Doel van deze eindmeting is: de verandering (voorjaar 2008 ten opzichte van zomer 2006) van bewustzijn, houding en gedrag van melkveehouders ten aanzien van weidegang vast te leggen; inzicht in de (spreiding van) persoonlijke waarden van melkveehouders; inzicht krijgen in de resultaten van het project Koe & Wij voor een beoordeling van de effectiviteit van het project; ideeën en suggesties voor de invulling van een eventueel vervolgproject. Dit is de rapportage van de eindmeting welke CLM Onderzoek en Advies in het kader van het project Koe & Wij heeft uitgevoerd. Deze eindmeting is uitgevoerd middels een telefonische enquête onder een representatieve groep van 600 melkveehouders verdeeld over het gehele land
Beperk zo de nadelen van kleine huiskavel
Versteeg, A. - \ 2007
Boerderij/Veehouderij 92 (2007)8. - p. 19 - 19.
rundvee - melkkoeien - begrazing - optimalisatie - standweiden - graastijd - gebruik van grasland - weiden - perceelsgrootte (landbouwkundig) - maaien - graslandbeheer - kwaliteitszorg - cattle - dairy cows - grazing - optimization - set stocking - grazing date - grazing tenancy - pastures - field size - mowing - grassland management - quality management
Melkkoeien kunnen ook de wei in als er een kleine huiskavel in gebruik is. Sleutelwoorden voor beweiding op een kleine kavel zijn optimale benutting en kwaliteitsbewaking. Dertien tips worden gegeven
Koeien in de klaver, melkgift stijgt
Hoefman, R. - \ 2007
Boerderij/Veehouderij 92 (2007)9. - p. 20 - 21.
rundvee - melkveehouderij - melkkoeien - weiden - begrazing - beweidingssystemen - graastijd - melkmachines - klavers - krachtvoeding - melkafgifte - voedersystemen - cattle - dairy farming - dairy cows - pastures - grazing - grazing systems - grazing date - milking machines - clovers - force feeding - milk ejection - feeding systems
Vers gras maximaal benutten staat voor Alfons Lubbers voorop. Dat bleef zo na aanschaf van de melkrobot. De koeien zijn maximaal buiten. Van eind maart tot in november halen de koeien een groot deel van het rantsoen zelf op. Tot volle tevredenheid van boer en koe
Maak paden hard en geef koe ruimte
Versteeg, A. - \ 2007
Boerderij/Veehouderij 92 (2007)11. - p. 16 - 17.
veehouders - melkveebedrijven - rundvee - koeien - begrazing - weiden - beweidingsintensiteit - grasmatvernietiging - flexibiliteit - melkkoeien - weer - graastijd - stockmen - dairy farms - cattle - cows - grazing - pastures - grazing intensity - sward destruction - flexibility - dairy cows - weather - grazing date
Veehouders met veel vee zijn al gauw huiverig om de koeien naar buiten te doen. He gebrek aan overzicht en vertrapping in het land zijn gemakkelijk te voorkomen. Een dertiental tips worden gegeven
Mineralenvoorziening rundvee via Voerspoor of Bodem- en gewasspoor
Bussink, D.W. ; Boer, D.J. den; Duinkerken, G. van; Zom, R.L.G. - \ 2007
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group O 1139) - 138
graastijd - graasduur - melkveehouderij - melkvee - grazing date - grazing time - dairy farming - dairy cattle
In onderzoek en praktijk bestaat er een verschil van inzicht over hoe graasdieren optimaal te voorzien met mineralen en spoorelementen (Mg, Na, Cu, Co, Zn, Se, Mn, Fe en Mo). Moet dit nu vooral via het bodem- en gewasspoor met op maat bemesting of vooral via het voerspoor (krachtvoeders, mineralenmengsels of likstenen)? Het gevolg is dat op veel melkveebedrijven zowel bemesting als een ruime aanvulling via het voerspoor wordt toegepast. Dit kan nadelig zijn voor de diergezondheid, leidt tot onnodig hoge kosten voor de melkveehouder en kan leiden tot een onnodig hoge belasting van bodem en water. In deze studie is nagegaan wat de voor- en nadelen en de mogelijkheden zijn van het voerspoor en het bodem- en gewasspoor
Weiden of opstallen : (on)mogelijkheden van weidegang
Pol, A. van den; Boer, D.J. den; Gerritsen, P. - \ 2007
[S.l.] : Koe & Wij - 34
rundveehouderij - rundvee - weiden - graastijd - cattle husbandry - cattle - pastures - grazing date
Over de keuze tussen weiden en opstallen
Weidegang en opstallen van melkvee
Bruijnis, M.R.N. - \ 2006
S.l. : s.n. - 92
melkveehouderij - melkvee - graastijd - weiden - dairy farming - dairy cattle - grazing date - pastures
De RDA kreeg vragen over de gezondheid en het welzijn van melkvee in relatie tot weidegang en opstallen. De Dierenbescherming vroeg of het weiden van melkvee wenselijk dan wel noodzakelijk was. De Directie Landbouw wilde weten, de trend van het langer dan wel permanent opstallen van melkvee meenemend, of dit schadelijk was voor de gezondheid en het welzijn van melkvee. Directie Landbouw wilde tevens weten hoe negatieve effecten van langdurige dan wel permanente opstalling ondervangen kunnen worden
Kosten milieumaatregelen tegen het licht : De Marke op zoek naar goedkopere beweiding
Sleurink, D. - \ 2005
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2005 (2005)19. - p. 4 - 4.
melkveehouderij - beweidingssystemen - begrazing - graslandbeheer - graastijd - bewerking - productiekosten - kostenbeheersing - dairy farming - grazing systems - grazing - grassland management - grazing date - handling - production costs - cost control
Onderzoekers denken dat de beweiding op De Marke anders en daarmee goedkoper kan. De siëstabeweiding tijdens een deel van de zomer veroorzaakt hogere kosten voor arbeid en loonwerk. Veel milieumaatregelen hebben als gemeenschappelijk trekje dat ze de bewerkingskosten verhogen.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.