Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 96

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==grain legumes
Check title to add to marked list
Kansrijke eiwitgewassen : eindrapportage veldproeven 2016
Prins, U. ; Timmer, R.D. - \ 2017
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 10 p.
eiwitproducten - eiwitrijke voedingsmiddelen - veldproeven - lupinen - peulvruchten - glycine (fabaceae) - tuinbonen - rassen (planten) - eiwitgehalte - plantaardig eiwit - protein products - protein foods - field tests - lupins - grain legumes - faba beans - varieties - protein content - plant protein
Kansrijke eiwitgewassen is een project dat in 2016 tot stand is gekomen vanuit de Brancheorganisatie Akkerbouw rond de teelt van peulvruchten voor menselijke consumptie. In dit project wordt aansluiting gezocht bij het reeds lopende project vanuit de Europese Unie, Protein-2-Food dat zich naast de teelt ook richt op de verwerking en vermarkting van nieuwe consumentenproducten op basis van plantaardige eiwitten. In deze eindrapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de teeltproeven in 2016. In deze veldproeven is gekeken naar blauwe en witte lupine, veldbonen en soja. De proeven lagen op twee locaties: Klazienaveen (Veenkoloniën) op dalgrond en WPR-Lelystad (Flevopolder) op jonge zeeklei. Vanwege het hoge kalkgehalte van het proefveld in Lelystad zijn hier geen blauwe lupines uitgezaaid. Uitvoering van de proeven werd in Lelystad verzorgd door WPR en in Klazienaveen door het LBI.
De boon op de troon
Weele, Cor van der; Goot, Atze Jan van der; Giller, Ken ; Jager, Ilse de - \ 2016
food security - human feeding - beans - grain legumes - lentils - food consumption - protein sources - food and agriculture organization - meat alternates - soil fertility - pisum sativum

Geinterviewd voor artikel in Wageningen World Nr.3 2016 In het kader van het Internationaal jaar van de peulvruchten.

Smaakfestijn Slowfood 2016
Bas, Noortje - \ 2016
grain legumes - vegetable legumes - gene banks - legumes - agro-biodiversity - domestication - habitats - food supply - climatic change
Diversiteit in peulvruchten : op je bord en in de vriezer
Plantaardige biefstuk
Goot, A.J. van der - \ 2015
WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 4 - 4.
voedseltechniek - voedseltechnologie - vleesvervangers - peulvruchten - plantaardige producten - productontwikkeling - food engineering - food technology - meat alternates - grain legumes - plant products - product development
Onderzoekers van Wageningen
University ontwikkelden op basis van
peulvruchten een vleesvervanger met
de bite van een echt stuk vlees.
Biefstuk van plantaardige eiwitten
Goot, A.J. van der - \ 2015
Wageningen UR
sojaeiwit - peulvruchten - vleesvervangers - planteiwitten - voedselproductie - nieuwe producten - nieuwe voedingsmiddelen - soya protein - grain legumes - meat alternates - plant proteins - food production - new products - novel foods
Een vleesvervanger, op basis van peulvruchten, die niet onderdoet voor een biefstuk. Dat is de veelbelovende toekomst en tussentijdse resultaat van een omvangrijk onderzoek naar duurzame vleesvervangers met puur plantaardige ingrediënten. Onderzoeker Atze Jan van der Goot van Wageningen University presenteerde op zondag 1 november 2015 zijn bevindingen.
Optimalisatie N-bemesting soja
Timmer, R.D. ; Visser, C.L.M. de - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 15
akkerbouw - sojabonen - peulvruchten - veevoeding - bemesting - stikstofmeststoffen - opbrengst - duurzaamheid (sustainability) - rhizobium - arable farming - soyabeans - grain legumes - livestock feeding - fertilizer application - nitrogen fertilizers - outturn - sustainability
Soja is weliswaar een vlinderbloemig gewas dat (via de vorming van stikstofknolletjes aan de wortels) in z’n eigen stikstofbehoefte kan voorzien, de ervaring leert echter dat het gewas in Nederland vaak een erg lichte bladkleur heeft gedurende het seizoen wat kan duiden op N-gebrek. Voor de vorming van de stikstofknolletjes aan de wortels is een goed geslaagde enting nodig met Rhizobium bacteriën. Over hoeveel knolletjes er per plant nodig zijn om in de N-behoefte te kunnen voorzien bestaat nog grote onduidelijkheid. Ook is niet duidelijk of een N-bemesting bij soja kan leiden tot hogere en stabielere opbrengsten.
Ontwikkeling van de sojateelt in Zuidoost Nederland
Timmer, R.D. ; Visser, C.L.M. de - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 15
duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - peulvruchten - sojabonen - nederland - zuid-nederland - oost-nederland - veevoeding - rassen (planten) - proeven op proefstations - opbrengst - sustainability - arable farming - grain legumes - soyabeans - netherlands - south netherlands - east netherlands - livestock feeding - varieties - station tests - outturn
Gedurende het seizoen werden de belangrijkste raseigenschappen, zoals stevigheid en vroegrijpheid, vastgelegd en van alle velden werd de opbrengst en het vochtgehalte bij de oogst bepaald. Aan een monster werd bij BLGG via de Kjeldahl-methode het N-gehalte bepaald waaruit het eiwitgehalte is te berekenen. Eén van de belangrijke eigenschappen van een goed sojaras is dat het tot aan de oogst overeind blijft staan en niet gaat legeren. Op die manier kan het gewas optimaal produceren en kunnen de bonen zonder al teveel verliezen geoogst worden.
Ontwikkeling van de sojateelt in Noord Nederland
Timmer, R.D. ; Visser, C.L.M. de - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 17
duurzaamheid (sustainability) - peulvruchten - akkerbouw - sojabonen - nederland - noord-nederland - veevoeding - sustainability - grain legumes - arable farming - soyabeans - netherlands - north netherlands - livestock feeding
In Europa wordt voor non-GMO soja een premie betaald van zo'n 150 euro per ton. Dit geldt voor soja voor de humane voeding zoals sojadrinks en vleesvervangers. Het volume van deze markt is beperkt, maar in Hamburg staat een fabriek die graag Nederlandse soja koopt terwijl inmiddels ook een Nederlands sojabedrijf zijn oog heeft laten vallen op “Nedersoja”. De genoemde premie geldt ook voor de niche-markten van vleesproducten die met non-GMO soja zijn geproduceerd. Deze markt is groter maar heeft wel grotere volumes nodig. De vraag is nu welke kansen deze ontwikkeling biedt voor Noord Nederland. Dit gebied heeft enerzijds een grote melkveehouderij en anderzijds een groot akkerbouwareaal. Op de eerste plaats liggen er kansen voor de Noord Nederlandse melkveehouderij om soja te gebruiken die in de regio geteeld is. Dat moet wel voldoende volume hebben om soja regionaal te extruderen om de soja verteerbaar te maken. Op de tweede plaats kan het akkerbouwareaal gebruikt worden om soja te produceren voor in eerste plaats de non-GMO sojamarkt.
Mengteelten graan met erwten of veldbonen
Beeckman, A. ; Govaerts, W. - \ 2014
Biokennis bericht Dierlijke sectoren (2014)1. - 4 p.
gemengde teelt - graansoorten - erwten - tuinbonen - voedergewassen - eiwitleverende planten - peulvruchten - biologische landbouw - rassenkeuze (gewassen) - mixed cropping - cereals - peas - faba beans - fodder crops - protein plants - grain legumes - organic farming - choice of varieties
Door de stijgende krachtvoederprijzen – voornamelijk bij de eiwitrijke componenten – stijgt de interesse in eiwitteelten van eigen bodem. De teelt van peulvruchten zoals lupinen, erwten en veldbonen in monocultuur blijft echter een risicovolle onderneming. De voorbije jaren werd zowel in Vlaanderen als in Nederland ruime ervaring opgedaan met mengteelten. Hieronder een aantal praktische wenken gebaseerd op de ervaring en proefresultaten van voorbije jaren.
Screening herbiciden in kleine gewassen (AGV4421, 2004)
Zeeland, M.G. van; Hoek, J. - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 28
groenteteelt - papaver somniferum - vollegrondsteelt - veldproeven - boerenkool - chinese koolsoorten - erwten - preien - eruca vesicaria - peulvruchten - knolselderij - venkel - gewasbescherming - onkruidbestrijding - herbiciden - schade - kwaliteit - proeven op proefstations - vegetable growing - outdoor cropping - field tests - curley kales - chinese cabbages - peas - leeks - grain legumes - celeriac - fennel - plant protection - weed control - herbicides - damage - quality - station tests
In het kader van het meerjarig onderzoek naar de selectiviteit van herbiciden in gewassen met een klein areaal, zijn in 2004 de volgende gewassen onderzocht: blauwmaanzaad, boerenkool, Chinese kool, erwt, zaaiprei, raketblad, stamslaboon, knolselderij en venkel. Er is een keuze gemaakt uit potentiële bodem- en contactherbiciden, waarvan er zeven herbiciden of combinaties van herbiciden zowel als bodem als contactherbiciden zijn meegenomen, één herbicide alleen als bodemherbicide en zeven herbiciden alleen als contact herbicide. De gewassen zijn op twee verschillende tijdstippen gezaaid. Door op twee tijdstippen te spuiten werd getracht om in vier verschillende gewasstadia te toetsen op selectiviteit. Na de bespuitingen zijn de gewassen beoordeeld op de mate van gewasschade door het middel, en groeireductie.
Praktijknetwerk: soja van eigen bodem
Timmer, R.D. - \ 2014
akkerbouw - veldgewassen - sojabonen - peulvruchten - teeltsystemen - voedergewassen - voederpeulvruchten - arable farming - field crops - soyabeans - grain legumes - cropping systems - fodder crops - fodder legumes
De Europese consument is niet happig op genetisch gemodificeerde soja, of sojabonen uit voormalige regenwouden. Maar een groeiende groep pioniers laat zien dat de teelt van soja ook in Nederland mogelijk is. ‘Behalve naar nóg meer pioniers, zijn we nu vooral op zoek naar nieuwe rassen die meer opbrengen en eerder afrijpen’, zegt ing. Ruud Timmer, onderzoeker bij Wageningen UR in Lelystad.
Impacts of legume-related policy scenarios
Helming, J.F.M. ; Kuhlman, T. ; Linderhof, V.G.M. ; Oudendag, D.A. - \ 2014
The Hague : LEI Wageningen UR (Report D4.5) - 95
landen van de europese unie - peulgewassen - peulvruchten - voederpeulvruchten - oppervlakte (areaal) - teeltsystemen - bedrijfssystemen - european union countries - legumes - grain legumes - fodder legumes - acreage - cropping systems - farming systems
Legume-supported cropping systems for Europe (Legume Futures) is an international research project funded by the European Union through the Framework 7 Programme (FP7) under grant agreement number 245216 (FP7-KBBE-2009-3). The Legume Futures research consortium comprises 20 partners in 13 countries.
EIP-AGRI Focus Group; Protein Crops: final report
Schreuder, R. ; Visser, C.L.M. de - \ 2014
EIP-AGRI - 49
organische meststoffen - organisch bodemmateriaal - middellandse-zeegebied - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - bodemvruchtbaarheid - peulvruchten - akkerbouw - kennisoverdracht - teeltsystemen - organic fertilizers - soil organic matter - mediterranean region - innovations - sustainability - soil fertility - grain legumes - arable farming - knowledge transfer - cropping systems
This report is the result of the EIP-AGRI Focus Group (FG) on Soil organic matter (SOM) content in Mediterranean regions, which was launched under the European Innovation Partnership Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI). The Focus Group brought together 19 experts with different backgrounds and experiences to make recommendations on transferable innovative solutions for the purpose of improving soil organic matter content in the Mediterranean region in a cost-effective way while securing soil functionality and soil fertility in the specific context of Mediterranean regions
Perspectieven van diverse bonen in het Zuidwesten
Timmer, R.D. - \ 2014
Kennisakker.nl (2014).
veldproeven - peulvruchten - akkerbouw - eiwitleverende planten - gewasopbrengst - zeeuws-vlaanderen - field tests - grain legumes - arable farming - protein plants - crop yield
In opvolging van het project “Verbetering ketenresultaat bruine bonen door beter uitgangsmateriaal” is in 2012 en 2013 door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van de teelt van diverse soorten bonen in het Zuidwesten.
Perspectieven van peulvruchten op Zuidwestelijke zavel
Timmer, R.D. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 21
peulvruchten - vollegrondsteelt - lichte zavel - zeeuws-vlaanderen - eiwitleverende planten - akkerbouw - phaseolus vulgaris - veldproeven - grain legumes - outdoor cropping - sandy loam soils - protein plants - arable farming - field tests
In opdracht van het Productschap Akkerbouw zijn diverse bonensoorten en droge peulvruchten in Zeeuws-Vlaanderen proefsgewijs geteeld en de perspectieven hiervan nagegaan. Het betreft de teeltjaren 2012 en 2013. Doel is om de zelfvoorzieningsgraad van plantaardig eiwit in de EU te verhogen.
Perspectief inlandse teelt eiwithoudende gewassen voor de mengvoederindustrie
Mheen, H.J.C.J. van der; Timmer, R.D. - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)11 dec.
akkerbouw - glycine soja - glycine (fabaceae) - eiwitleverende planten - peulvruchten - opbrengst - rentabiliteit - optimalisatie - prijsvorming - erwten - vicia faba - arable farming - protein plants - grain legumes - outturn - profitability - optimization - price formation - peas
In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.
Lupinus mutabilis in Ecuador with special emphasis on anthracnose resistance
Falconi, C. - \ 2012
Wageningen University. Promotor(en): Richard Visser, co-promotor(en): Sjaak van Heusden. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461732231 - 150
lupinus mutabilis - peulvruchten - voedingswaarde - schimmelziekten - colletotrichum acutatum - plantenziekteverwekkende schimmels - ziekteresistentie - ecuador - voedselsoevereiniteit - grain legumes - nutritive value - fungal diseases - plant pathogenic fungi - disease resistance - food sovereignty

The Tailoring Food Sciences to Endogenous Patterns of Local Food Supply for Future Nutrition (TELFUN) project aimed to support people to choose their own way of producing, processing, and consuming local foods that fit best in their local conditions. The central research question was: how do technological practices, developed from within food networks, enhance food-sovereignty and the nutritional status of people? TELFUN was an interdisciplinary and comparative research program based on twelve research projects, divided in four disciplines and carried out in three geographical locations. Its scientific development was divided in four disciplines - plant breeding, food technology, human nutrition, and sociology of science and technology - for a more complete understanding of the production, processing, utilization and consumption of lupin in Ecuador. Similar studies took place in West Africa and cowpea and India with mungbean (www.telfun.info). The lupin (Lupinus mutabilis) is a native legume of the Andean zone. Like other species of lupin it has easily adapted to marginal regions with limited water supply and poor nourished soils. As compared to other legumes used in human nutrition, lupin seeds have high protein, and variable iron and zinc content. These are just a few attributes that make the Andean lupin be considered a food of the future (www.telfun.info). Disadvantages of lupine are its high susceptibility to anthracnose and its high content of alkaloids (which have to be removed by processing). A specific research question to tackle lupin production in Ecuador was studied in the breeding discipline: How do exploratory studies, both on the pathogen and on the lupin genetic diversity, contribute to the development of better lupin varieties in the Cotopaxi province - Ecuador?

Chapter 1 presents the importance, nutritional value, agronomical characteristics and breeding for anthracnose resistance of lupin in Ecuador. In Chapter 2, the actual lupin production, a number of agronomic characteristics, the nutritional value and anthracnose susceptibility of a set of lupin cultivars were determined. The importance of characterizing genetic resources of L. mutabilis for crop improvement is outlined. In Chapter3, morphological, molecular and pathological methods were developed to identify the causal agent of anthracnose in lupin and tamarillo (another Andean native crop). Anthracnose diversity and the phylogenetic relationships between isolates of both hosts were studied. The techniques developed can be used to identify and monitor the dominant Colletotrichum species in the multi cropping Andean system to establish an appropriate disease management and breeding strategies. In Chapter 4, anthracnose susceptibility and the disease development of lupin cultivars was assessed under natural infection of C. acutatum. Seed samples of naturally infected plants were used to determine the level of anthracnose infection in seeds. Recommendations are made to reduce the impact of the disease in the field and for the appropriate local management of lupin seed until new anthracnose resistant lupin varieties are developed. In Chapter 5, the development of methods for screening anthracnose resistance in individual lupin plants are described. Inoculation methods, phenological stages and the relation of resistance and alkaloid content are discussed. In Chapter 6, we put in perspective our findings and the appropriate methodologies we developed for starting an Andean lupin breeding program with emphases on anthracnose resistance.

In conclusion, lupin can play an important role in increasing living conditions of the poor farmers in Ecuador. It is needed that the agro-ecological production systems are maintained by using sustainable farming methods. The use of disease free lupin seed is of utmost importance and a good understanding of the plant– pathogen interactions can increase yield. Lupin breeding should aim at anthracnose resistance, high yielding varieties, and cultivars with high levels of protein and micronutrients. Having high-quality lupin cultivars will, together with the results in the other three disciplines - food technology, human nutrition, and sociology of science and technology –contribute to the food sovereignty concept, that is to connect local networks chains for a better production, processing and consumption of lupin (www.telfun.info).

Lupine : een gezond alternatief voor boer en burger
Prins, U. ; Vijver, L.P.L. van de - \ 2011
Louis Bolk Instituut
lupinus - teelthandleidingen - akkerbouw - eiwit - vleesvervangers - lupinen - peulvruchten - cultivation manuals - arable farming - protein - meat alternates - lupins - grain legumes
Korte teelthandleiding voor lupine als consumptiegewas en maatschappelijke redenen om lupine te telen.
Technologie voor vleesalternatief
Knol, J.J. - \ 2010
Kennis Online 7 (2010)sept. - p. 8 - 8.
vleesvervangers - plantaardig eiwit - planteiwitten - voedseltechnologie - peulvruchten - kunstvlees - nieuwe producten - innovaties - meat alternates - plant protein - plant proteins - food technology - grain legumes - meat analogues - new products - innovations
In Nederland is binnenkort een nieuwe generatie vleesvervangers te verkrijgen. Dankzij de nieuwe technologie die het Wageningse Food and Biobased Research (FBR) samen met het innovatiebedrijf TOP ontwikkelde. Het nieuwe kunstvlees zal niet direct in ieders pan liggen, verwacht projectleider Jeroen Knol van FBR. Maar er valt niet aan te ontkomen.
Schaderelaties Meloidogyne chitwoodi
Korthals, G.W. ; Visser, J.H.M. - \ 2008
meloidogyne chitwoodi - oogstschade - nematoda - schade - gevoeligheid van variëteiten - aardappelen - penen - suikerbieten - cichorium intybus - erwten - peulvruchten - spinacia oleracea - spinazie - vollegrondsteelt - crop damage - damage - varietal susceptibility - potatoes - carrots - sugarbeet - peas - grain legumes - spinach - outdoor cropping
Dit project richt zich op het bepalen van schaderelaties tussen Meloidogyne chitwoodi en een aantal economisch belangrijke gewassen (aardappel, suikerbiet, waspeen, witlof, spinazie en erwt); onderzoek, resultaten en de praktijk
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.