Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 1294

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==graslanden
Check title to add to marked list
Effect verandering landgebruik op emissies broeikasgassen
Vellinga, T. ; Eekeren, N. van - \ 2017
V-focus 14 (2017)2. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
landgebruik - bodemkwaliteit - broeikasgassen - emissie - melkveehouderij - graslanden - wisselbouw - grasklaver - land use - soil quality - greenhouse gases - emission - dairy farming - grasslands - ley farming - grass-clover swards
In het vorige nummer van V-focus is besproken wat het optimale landgebruik voor bodemkwaliteit is op melkveebedrijven met gras en mais, namelijk: 60% blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20% grasklaver (rode en witte klaver) in rotatie met 20% bouwland. In het hetzelfde nummerwerd uitgerekend dat dit een gemiddeld melkveebedrijf 7.000 euro per jaar oplevert. In het Project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) is gekeken wat dit betekent voor de emissie van broeikasgassen. In de kennisgroep Melk&Klimaat van VKA werken melkveehouders, samen met FrieslandCampina, aan het verminderen van de ‘carbonfootprint’ van melk
Forest-grassland transitions : How livestock and fire shape grassy biomes
Bernardi, Rafael E. - \ 2017
University. Promotor(en): Marten Scheffer, co-promotor(en): Milena Holmgren Urba; Matías Arim. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436212 - 129
forests - grasslands - fire - cattle - livestock - subtropics - south america - trees - bossen - graslanden - brand - rundvee - vee - subtropen - zuid-amerika - bomen

Plant associations are determined by complex interactions with their environment depending on resource availability, landscape features, and periodic disturbances that shape the structure and functions of these communities. Forests, savannas and grasslands extend across the global land surface, contribute to planetary processes and provide ecosystems services sustaining local production. However, the factors that explain the distribution of trees and determine these biomes are still not well understood. In this thesis, long-standing questions about the origins and distribution of these ecosystems are discussed in light of new evidence suggesting that a feedback of fire and grasses may maintain forests, savannas and grasslands as alternative tree cover states. I also address how anthropogenic land use, including the introduction of livestock, may be affecting these dynamics, particularly in the neotropics, with consequences in terms of potential transitions in tree cover regimes.

I analyze the distribution of trees in the grasslands of subtropical South America, looking at what may determine current tree cover and change dynamics (Chapters 2 & 3). The results suggest that, in non-cultivated areas, the expansion of trees into grasslands is likely limited by fire, livestock and precipitation, and that livestock likely reduces fire frequency (Chapter 2). The analyses also suggest that in the Uruguayan Campos of southeastern South America, where fire frequency is low and livestock densities are high, a release in livestock density may cause a moderate expansion of forests into grasslands (Chapter 3). To understand the consequences of a potential transition to higher tree cover by increasing precipitation, I looked at the effects of tree cover in subtropical rangelands (Chapter 5). The results indicated that isolated trees can improve the forage quality and abundance of these rangelands, with potential benefits in terms of biodiversity and ecosystem services. Lastly, I analyzed correlational patterns relating livestock density to vegetation structure across the global tropics and subtropics (Chapter 4), in an attempt to generalize the findings of Chapter 2. The results indicate that extensive livestock systems reduce fire frequency and impact vegetation structure, maintaining savannas and grasslands with low tree cover, low fire frequency and a higher presence of shrubs and dwarf trees.

Weidevogelscenario’s : Mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland
Melman, Dick ; Sierdsema, Henk - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2769) - 29
weidevogels - graslanden - populatiebiologie - landschapsbeheer - kosten - habitats - natuurbescherming - nederland - grassland birds - grasslands - population biology - landscape management - costs - nature conservation - netherlands
Biotic interactions and trait-based ecosystem functioning in soil
Sechi, Valentina - \ 2017
University. Promotor(en): Lijbert Brussaard, co-promotor(en): Ron de Goede; C. Mulder; M. Rutgers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431316 - 176
soil - ecosystems - plant-animal interactions - interactions - soil biology - soil quality - grasslands - collembola - diversity - bodem - ecosystemen - plant-dier interacties - interacties - bodembiologie - bodemkwaliteit - graslanden - diversiteit

Recent emphasis on ecosystem services as a framework to evaluate ecosystems and to promote their sustainable use has drawn attention to how organisms contribute to the delivery of services. Soil attributes and biotic interactions play important roles in ecological processes (e.g. soil formation, nutrient turnover, carbon sequestration and transformation) and, consequently, in the related delivery of ecosystem services.

Therefore, understanding how soil organisms interact and how they respond to environmental conditions is fundamental to preserve soil functioning and provide a meaningful assessment of ecosystem services. Functional traits determine individual responses to pressures and their effects on ecosystem functioning hence, investigating soil ecosystems from a trait-based perspective offers an interesting opportunity to link the functional responses of the organisms to environmental pressures and to give insight into how the entire community influences ecological processes.

The main objective of this thesis is to develop and to test concepts for a trait-driven quantification of ecosystem services through the assessment of the effects of land management on soil processes. In particular, it focuses on exploring the potential of a trait-based approach in identifying and better understanding the response of the soil biota to environmental pressures and analyses the responses of soil organisms in terms of changes in functional trait distribution and trophic interactions.

This work shows that approaches taking the whole soil community into consideration are more suitable to give insight into the effect of anthropogenic pressure on ecosystem functioning than approaches based on single taxonomic groups. Moreover, performing combined analysis (e.g. analysing body-mass distribution and trophic grouping) helps to better identify community response to environmental pressure.

A clear methodology for the next step, i.e. quantification of ecosystem services, is still lacking due to the current difficulties to link and quantify the effect of anthropogenic pressure to ecosystem functioning in soil. For this reason, it is essential that methods analysed in this thesis will be further explored under different environmental pressures to enable the development of tools to be used at the interface of science and society for sustainable development.

Naar een Actieplan Heischrale graslanden : hoe behouden en herstellen we heischrale graslanden in Nederland?
Zee, Friso van der; Bobbink, Roland ; Loeb, Roos ; Wallis de Vries, Michiel ; Oostermeijer, Gerard ; Luijten, Sheila ; Graaf, Maaike de - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2812) - 135
graslanden - graslandbeheer - ecologisch herstel - habitats - grasslands - grassland management - ecological restoration
Heischraal grasland is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem in het zandlandschap, het heuvellandschap en de duinen. De staat van instandhouding van de habitattypen H6230 en H2130C (waar dit ecosysteem in Nederland wordt verdeeld) is slecht, met name de droge varianten. Dat is extra zorgelijk, omdat het om prioritaire habitattypen gaat, dat wil zeggen dat er extra aandacht moet zijn voor het zo spoedig mogelijk bereiken van een gunstige staat van instandhouding. Er is landelijk gezien nog maar 30-40 ha redelijk ontwikkeld heischraal grasland over. Veel heischrale graslanden, ook die er qua soortensamenstelling nog relatief goed uitzien, zijn sterk verzuurd. Door menselijke aanvoer van eerst zwavel en nu stikstof is de zuurbuffering in de bodem ernstig aangetast, en monitoring van de stikstofbelasting laat zien dat deze nog nauwelijks is verminderd.
Ecohydrologische systeemanalyse Liefstinghsbroek
Delft, S.P.J. van; Waal, R.W. de; Jansen, P.C. ; Bijlsma, R.J. ; Wegman, R.M.A. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2790) - 133
ecohydrologie - hydrologie - vegetatie - natura 2000 - bossen - graslanden - historische geografie - groningen - ecohydrology - hydrology - vegetation - forests - grasslands - historical geography
Het Lieftinghsbroek in Oost-Groningen bestaat uit gevarieerd loofbos met enkele schraalgraslandjes in het dal van de Ruiten Aa. Het gebied is aangewezen voor Natura 2000 habitattypen bos en schraalland en is tevens bosreservaat. Om meer inzicht te krijgen in het effect van vernattingsmaatregelen in de directe omgeving van het gebied is een ecohydrologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij geologisch/bodemkundige, hydrologische en vegetatiekundige gegevens verzameld zijn (uit literatuur en in het veld) en het historisch grondgebruik is beschreven. Voor de bossen is het gebied te nat geworden, of te zuur door het ontbreken van kwelinvloed. Ook voor Blauwgraslanden zijn de mogelijkheden beperkt. Er wordt aanbevolen aanvullende maatregelen te treffen om de sterke vernatting te verminderen door minder neerslagwater vast te houden in het gebied.
BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmest stikstof : resultaten 2014 en 2015
Verloop, Koos ; Hilhorst, Gerjan ; Oenema, Jouke ; Gielen, Jaap - \ 2017
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien en kansen nr. 77) - 38
melkveehouderij - bemesting - kunstmeststoffen - stikstof - graslanden - akkerbouw - wetgeving - nederland - dairy farming - fertilizer application - fertilizers - nitrogen - grasslands - arable farming - legislation - netherlands
Large herbivores as a driving force of woodland-grassland cycles : the mutual interactions between the population dynamics of large herbivores and vegetation development in a eutrophic wetland
Cornelissen, Perry - \ 2017
University. Promotor(en): Frank Berendse; Karle Sykora, co-promotor(en): Jan Bokdam. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430159 - 151
grasslands - woodlands - herbivores - population dynamics - vegetation - wetlands - graslanden - bosgebieden - herbivoren - populatiedynamica - vegetatie

This thesis examines the mutual interactions between the population dynamics of large herbivores and wood-pasture cycles in eutrophic wetlands. Therefore, habitat use and population dynamics of large herbivores, the effects of large herbivores on vegetation development, and the mutual interactions between vegetation development and herbivore population dynamics were studied in the eutrophic wetland the Oostvaardersplassen. At the Oostvaardersplassen cattle, horses and red deer were introduced in a fenced area with no predators, and population numbers are bottom-up controlled by food supply. The study showed that high densities of cattle, horses and red deer were able to break down woody vegetation and create grasslands. As the populations of large herbivores increased, the amount of the preferred grass available per animal decreased. This forced the large herbivores to use other food plants in other vegetation types, such as scrub, and transforming these into grasslands. In this way, the large herbivores facilitated high numbers of geese. As geese can clip the grass very short (<2 cm), they forced the large herbivores even more to forage in alternative vegetation types. Cattle, the largest herbivore in the system, were the first to experience the negative consequences of this strong competition, and their numbers declined. This raises the question whether an assemblage of bottom-up regulated populations of cattle, horses and red deer, or other large herbivores, can sustainably coexist under these circumstances. The results of our modelling study and experiences in the field suggest that resource partitioning may be a more reliable mechanism for long term coexistence than temporal variability due to climatic extremes or disease outbreaks. The best way to provide opportunities for resource partitioning in the Oostvaardersplassen is to enlarge the area and connect it to other reserves in order to increase the heterogeneity of the grazed system. Although the results of our model suggest that weather variability and presence of geese gave minor opportunities for the coexistence of large herbivores, both factors were necessary for creating windows of opportunity for the establishment of thorny shrubs. Weather variability creates strong reductions of the large herbivore populations while geese influence the maximum and minimum numbers, which are lower when geese are present. The effects of geese on the minimum numbers are small, but apparently sufficient to make the wood-pasture cycle operate. This raises another question whether a large predator, such as the wolf, could have similar effects on these ecosystems as the geese in the model. The impact of geese combined with a possible positive effect of wolves on wood-pasture cycles could perhaps increase the frequency of the windows of opportunity and increase the survival of established thorny shrubs. Until now, we have seen that a few conditions for the wood-pasture cycle are met by the herbivores. However, a few important requirements are not satisfied: (a) a temporary reduction of large herbivore numbers allowing the establishment of light demanding thorny shrubs and the development of thorny scrubland within the created grasslands; (b) the establishment of palatable trees within these thorny scrubs; (c) the formation of closed canopies which shade out the shrubs and lead to unprotected groups of trees and groves. This means that we still cannot conclude if the large herbivores are a driving force for the whole cycle in a highly productive environment. As long as we have not experienced a complete wood-pasture cycle in the Oostvaardersplassen or any other area, it remains to be seen what will happen in the future. Whatever the outcome will be, the results of our study suggest that some adjustments would benefit the Oostvaardersplassen-system such as increasing heterogeneity through connecting the area with other large nature reserves. This will not only increase opportunities for resource and space partitioning and thus increase opportunities for the coexistence of the large herbivores, but also for wood-pasture cycles and increased biodiversity.

Quickscan zodekwaliteit dijkgrasland Afsluitdijk op basis van visuele beoordeling van doorworteling, vegetatietype en bedekking; situatie 2016
Huiskes, H.P.J. ; Vries, Daisy de - \ 2016
Wageningen UR Alterra - 42 p.
graslanden - dijken - graslanden, conditie - wortels - vegetatie - graslandbeheer - afsluitdijk - nederland - grasslands - dykes - grassland condition - roots - vegetation - grassland management - netherlands
In februari 2016 is door Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, een quickscan uitgevoerd om de kwaliteit van de zode van de Afsluitdijk te bepalen. Gegevens over de doorworteling van de zode, het graslandtype en de vegetatiebedekking vormen de basis om tot een kwaliteitsoordeel van de zode te komen. Daarnaast is een korte vergelijking gemaakt tussen de huidige uitkomst en de situatie van 2010. Afsluitend wordt een beheeradvies gegeven.
Fosfaatonderzoek Noorderpark 2016 : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden, uitbreiding bij onderzoek uit 2013
Delft, S.P.J. ; Brouwer, F. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2775) - 51
bodem - fosfaten - bodemonderzoek - natuurontwikkeling - graslanden - eutrofiëring - soortenrijkdom - utrecht - soil - phosphates - soil testing - nature development - grasslands - eutrophication - species richness
In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij zijn de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenlagen vastgesteld. Er zijn 36 boringen gedaan waarbij twee lagen bemonsterd zijn. Van drie boringen is een derde laag bemonsterd. De bodemmonsters zijn voor analyse samengevoegd tot 25 mengmonsters waaraan de analyses zijn uitgevoerd. Voor het plannen van de bemonstering en het samenstellen van de mengmonsters is een stratificatie uitgevoerd op basis van de Landschapsleutel. De nutriëntentoestand is beoordeeld op basis van de fosfaattoestand en de kans op het vrijkomen van nutriënten door mineralisatie en interne eutrofiëring. Bij de beoordeling van de fosfaattoestand is ook beoordeeld in hoeverre deze verbeterd kan worden door verschralingsbeheer of door afgraven van een deel van de bovengrond. Afhankelijk van de realisatiekans voor natuurdoelen bij verschillende maatregelen is per deelperceel een inrichtingsadvies opgesteld.
Selenium speciation and bioavailability in Dutch agricultural soils: the role of soil organic matter
Supriatin, Supriatin - \ 2016
University. Promotor(en): Rob Comans, co-promotor(en): Liping Weng. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579309 - 265
agricultural soils - selenium - bioavailability - soil organic matter - grasslands - soil chemistry - fertilizers - fertilizer application - netherlands - landbouwgronden - biologische beschikbaarheid - organisch bodemmateriaal - graslanden - bodemchemie - kunstmeststoffen - bemesting - nederland

Selenium (Se) is an essential micronutrient for animals and humans. In the food chain, the intake of Se by animals and humans depends largely on Se content in plants, whereas the major source of Se in plants lies in the soil. Therefore, understanding Se bioavailability in soils for plant uptake and its controlling factors and mechanisms is important. The objective of this thesis is to study the amount, speciation, bioavailability, plant uptake and fertilization of Se in agricultural soils in the Netherlands and underlying controlling factors and mechanisms, to provide guidance for soil testing and fertilization recommendation for efficient Se management in agriculture.

The majority of agricultural soils (grassland and arable land) in the Netherlands contains low total Se (i.e. in the range of Se deficient), which is predominantly present as organic Se. Only a small fraction of total Se is present as inorganic Se (mainly as selenite) and residual Se. In this thesis, the evidences of association between Se and soil organic matter in these low Se soils have been shown. The associations include: (1) the total Se content is positively correlated to soil organic matter content; (2) the solubility and extractability of Se in soils follow the solubility and extractability of soil organic C; (3) the majority of Se present in soils is in organic form, both in the soil solution and solid phase; (4) the distributions of Se and organic C in the different fractions of solid organic matter (i.e. humic acids, hydrophobic organic neutral, hydrophilic acids) and dissolved organic matter (i.e. hydrophilic acids and fulvic acids) are comparable; and (5) the Se richness in solid and dissolved organic matter are related to properties of soil organic matter from different land uses. The relatively high soil organic matter content in these low Se soils is likely responsible for these associations.

In general, Se content in crops (e.g. grass and wheat) grown on grassland soils and arable land soils, respectively in the Netherlands is low due to low amount of bioavailable Se in the soils. Different soil parameters determine Se plant uptake in these low Se soils with predominantly organic Se, depending on the properties of Se-containing soil organic matter. The intensity parameter of Se-rich dissolved organic matter (DOM) in soil solution (i.e. Se to DOC ratio in 0.01 M CaCl2 extraction) determines Se plant uptake in soils containing Se-rich organic matter (e.g. potato arable land soils), whereas the buffer capacity of labile organic Se to supply Se-rich DOM in soil solution limits Se plant uptake in soils containing Se-poor organic matter (e.g. grassland soils). Further research is needed to confirm the generality of the conclusion above, because the two experiments were carried out under different conditions (pot experiment and field experiment), using different plant species (wheat and grass) and covering different soil types from different land uses (potato fields and grassland). Site-specific properties in the field in addition to soil parameters included in the current study may largely (> 50%) determine Se content in grass under field conditions, which is in contrast with the results of the pot experiment in which the soil parameter explains 88% of Se content in wheat shoots. In general, the content of Se-rich DOM in soils increases with the increase of soil pH (with the decrease of soil C:N ratio), and the amount of labile organic matter in soils that can resupply Se-rich DOM is determined by the amount of clay (and Fe-(hydr)oxide). NPK fertilization, as one of the external factors, can reduce Se plant uptake, especially in organic-rich soils.

Selenium (as selenate) fertilization on grassland with N plus cattle slurry or NPK application shows a positive effect to increase Se content in grass grown on different soil types with a large range of total Se, pH, clay content and organic matter content. Selenium content in grass grown on different soil types upon Se fertilization becomes more similar than before the fertilization. The results indicate that the effectiveness of Se fertilization is only weakly modified by soil properties, probably due to the high solubility of selenate in the soils. Nevertheless, the Se fertilization tends to be slightly more effective on sandy soils than on clay and organic rich soils.

This thesis has shown that the content and quality of soil organic matter play an important role in determining the amount, speciation and bioavailability of Se in low Se soils with predominantly organic Se. The results in this thesis can be used as guidance to develop soil testing and fertilization recommendation for efficient Se management, especially in low Se soils with predominantly organic Se, such as in Dutch agricultural soils.

Handboek melkveehouderij
Remmelink, G.J. ; Dooren, Henk Jan van; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Ouweltjes, Wijbrand ; Wemmenhove, Harm - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Handboek / Wageningen Livestock Research 32)
melkveehouderij - graslanden - graslandbeheer - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - dairy farming - grasslands - grassland management - farm management - animal manures
Klassenindelingen voor de fosfaattoestand van de bodem, ten behoeve van de afleiding van fosfaatgebruiksnormen
Oenema, O. ; Mol, J.P. ; Voogd, J.C.H. ; Ehlert, P.A.I. ; Velthof, G.L. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2743) - 39 p.
bodem - fosfaten - graslanden - bouwland - akkergronden - graslandgronden - soil - phosphates - grasslands - arable land - arable soils - grassland soils
In 2006 is het stelsel van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat ingevoerd in de Nederlandse landbouw om de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat vanuit de landbouw naar grondwater en oppervlaktewater te verminderen. In 2010 zijn de gebruiksnormen voor fosfaat gedifferentieerd naar de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden vier klassen voor de fosfaattoestand van de bodem onderscheiden, namelijk arm, laag, neutraal en hoog. De grenzen tussen de klassen worden bepaald via een bepaling van het Pw-getal (voor bouwland) en het P-AL-getal (voor grasland). In 2015 heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) voorgesteld om de fosfaattoestand te bepalen op basis van een gecombineerde indicator, namelijk P-CaCl2 en het P-AL-getal, omdat een gecombineerde indicator in theorie een betere voorspelling geeft van de fosfaattoestand, en de gecombineerde indicator reeds in de praktijk en voor de bemestingsadviezen van grasland en maisland wordt toegepast. Ook speelt een rol dat het Pw-getal door verschillende analyselaboratoria niet meer wordt bepaald. In onderhavig rapport worden voor de gecombineerde indicator klassengrenzen afgeleid voor de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij is gebruikgemaakt van een grote database (ruim 55.000 monsters) en van statistische analyses om een klassenindeling gebaseerd op het Pw-getal voor bouwland en op het P-AL-getal voor grasland om te rekenen naar een klassenindeling voor de gecombineerde indicator P-CaCl2 en het P-AL-getal. Verschillende varianten zijn voorgesteld. Effecten van de varianten op fosfaatplaatsingsruimte zijn verkend.
Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond
Deru, Joachim ; Eekeren, Nick van; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
V-focus 13 (2016)3. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
veengronden - graslanden - stikstof - calciummeststoffen - magnesiummeststoffen - indicatoren - bodemkwaliteit - duurzaam bodemgebruik - landbouwkundig onderzoek - peat soils - grasslands - nitrogen - calcium fertilizers - magnesium fertilizers - indicators - soil quality - sustainable land use - agricultural research
Uit onderzoek in 2010 blijkt dat het gemeten stikstofleverend vermogen van veengraslanden varieert tussen 170 en 340 kg N per ha, en dat de verhouding tussen calcium (Ca) en magnesium (Mg) in de bodem hier een belangrijke voorspeller voor is. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut, het Veenweiden Innovatiecentrum en WUR-Alterra onderzocht of er ook een oorzakelijk verband is tussen de Ca/Mg-verhouding en het stikstofleverend vermogen. Verschillende calcium- en magnesiummeststoffen zijn hiervoor getoetst.
Woningbouw Abbekerk : effect op weidevogelgrasland in open landschap
Schotman, A.G.M. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2732) - 23 p.
weidevogels - woningbouw - woningbouwbeleid - graslanden - ecologie - ruimtelijke ordening - landschapsecologie - noord-holland - grassland birds - house building - housing policy - grasslands - ecology - physical planning - landscape ecology
De gemeente Medemblik wil in Abbekerk woningbouw realiseren. Hiervoor zijn drie scenario’s met twee bouwfasen. Deze woningbouw is strijdig met de provinciale ruimtelijke verordening, artikel 25. Het te bebouwen gebied is op kaart gezet als ‘weidevogelleefgebied’. Een bestemmingsplan mag daar alleen woningbouw toelaten als er van ‘netto geen verstoord’ weidevogelgebied sprake is. Uit het onderzoek blijkt dat in de eerste bouwfase van de drie scenario’s het netto verstoorde oppervlak varieert van 2,9 tot 9,4 ha en het aantal verstoorde gruttoterritoria (2014) daarin van 0 tot 4. Formeel is er dus netto-verstoring. In een inbreidingslocatie is dit niet het geval. Er worden argumenten aangevoerd dat er in ecologische zin geen sprake is van verstoring van het door het beleid beoogde weidevogelkerngebied, o.a. omdat de gebieden op de kaart in 2014 al niet voldeden aan de criteria en in 2016 ook niet.
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014
Lukács, S. ; Koeijer, T.J. de; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2016
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2016-0052) - 118 p.
dierlijke meststoffen - graslanden - nitraten - grondwaterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - mest - waterkwaliteit - landbouwbedrijven - animal manures - grasslands - nitrates - groundwater quality - eu regulations - manures - water quality - farms
De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en in 2013 250 kilogram per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie inzetten de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. LEI Wageningen UR en het RIVM stellen jaarlijks deze rapportage op. Dit rapport beschrijft de situatie in 2013 en de trends voor de periode tussen 2006 en 2014. Uit de resultaten blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater in deze periode, afhankelijk van de regio, is gedaald of gelijk is gebleven.
Voederbieten : minder stikstofverliezen na scheuren grasland
Pijlman, J. ; Hilhorst, G.J. ; Gerner, L. ; Kessel, T. van - \ 2016
V-focus 13 (2016)2. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
voederbieten - graslanden - mineralen - stikstof - oppervlaktewater - grondwater - maïs - melkveehouderij - fodder beet - grasslands - minerals - nitrogen - surface water - groundwater - maize - dairy farming
In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken 250 melkveehouders aan het verbeteren van de mineralenbenutting op bedrijfsniveau en het beperken van verliezen naar oppervlakte- en grondwater. Wat betreft stikstof zijn de verliezen het hoogst bij maisteelt op gescheurd grasland. In de Kennisgroep Bodem van het project heeft melkveehouder Arjan Freriks de handschoen opgepakt om dit probleem op te lossen met de teelt van voederbieten.
Milieufactoren en beschikbaarheid nectar en stuifmeel in graslanden
Ozinga, W.A. ; Geerts, R.H.E.M. ; Hennekens, S.M. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 45 - 47.
functionele biodiversiteit - graslanden - milieufactoren - nectar - stuifmeel - ecosysteemdiensten - bloemen - plantengemeenschappen - functional biodiversity - grasslands - environmental factors - pollen - ecosystem services - flowers - plant communities
Plantengemeenschappen spelen bij veel ecosysteemfuncties en -diensten een cruciale rol. De bijdrage van plantensoorten hangt af van functionele eigenschappen als het aanbod van nectar en stuifmeel in bloemen. Lokale plantengemeenschappen verschillen sterk in het spectrum aan eigenschappen van de soorten en inzicht in deze variatie kan helpen bij duurzaam beheer en gebruik van deze functionele diversiteit. Stilgestaan wordt bij factoren die de variatie in het aanbod van nectar en stuifmeel in graslanden beïnvloeden.
Natuurherstel door grondtransplantatie
Wubs, E.R.J. ; Putten, W.H. van der; Bosch, M. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 11 - 14.
ecologisch herstel - natuurbeheer - grondverzet - landverbetering - landbouwgronden - zandgronden - heidegronden - graslanden - veldproeven - natuurgebieden - bodembiologie - ecological restoration - nature management - earth moving - land improvement - agricultural soils - sandy soils - heathland soils - grasslands - field tests - natural areas - soil biology
Natuurherstel op voormalige landbouwpercelen, vooral op zandgronden, wordt uitgevoerd om bestaande natuurgebieden te vergroten en ecologische verbindingszones te versterken. Belangrijke beperkende factoren zijn bodemgerelateerd: hoge nutriëntengehaltes, ongeschikte zaadbanken en tekort aan geschikt bodemleven. Een combinatie van ontgronden en transplantatie van grond uit verder ontwikkelde natuurgebieden kan het natuurherstel op akkers sterk versnellen.
Fosfaatgehalte in de bodem blijft voldoende hoog : jarenlange fosfaatbemesting volgens bedrijfsspecifieke gebruiksnormen zorgt voor zes procent lagere drogestofopbrengst
Middelkoop, J.C. van; Ehlert, P.A.I. ; Regelink, I.C. - \ 2016
Veeteelt 33 (2016)8. - ISSN 0168-7565 - p. 44 - 45.
bemesting - kunstmeststoffen - fosfaat - graslanden - veldproeven - opbrengen op het land - droge stof - fertilizer application - fertilizers - phosphate - grasslands - field tests - application to land - dry matter
In Nederland is de fosfaatbemesting op grasland via gebruiksnormen beperkt tot een evenwichtsbemesting. Om de verwachte daling van de fosfaattoestand van de bodem en de grasproductie te monitoren, deed Wageningen UR vana f 1997 een veldproef.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.