Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 33

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==grass seeds
Check title to add to marked list
Faunaschade ganzen 2011 : Inventarisatie van schade en extra kosten op een aantal akkerbouwbedrijven met ganzenvraat in granen en graszaad
Vlaswinkel, M.E.T. ; Wijk, C.A.P. van; Uijthoven, W. - \ 2012
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, AGV - 42
beweidingsschade - ganzen - vogelbestrijding - vogelafweermiddelen - oogstschade - akkerbouw - vergoeding - graansoorten - graszaden - gewasbescherming - browsing damage - geese - bird control - bird repellents - crop damage - arable farming - compensation - cereals - grass seeds - plant protection
In 2010 en 2011 zijn in dit project op 6 praktijkbedrijven in totaal 15 praktijkpercelen gevolgd op schade door ganzen en de extra kosten voor verjaging. Het doel was de financiële gevolgen van ganzenschade voor granen en graszaad door een praktijkinventarisatie beter te onderbouwen. Het ging in eerste instantie om schade door overzomerende ganzen. Er zijn diverse waarnemingen gedaan en bij meerdere percelen is bij de oogst de opbrengst bepaald. Verder zijn de maatregelen geïnventariseerd die genomen zijn om de schade te beperken.
Recovery of rangelands : the functioning of soil seed banks in a semi-arid African savanna
Tessema, Z.K. - \ 2011
University. Promotor(en): Herbert Prins, co-promotor(en): Fred de Boer; R.M.T. Baars. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859987 - 198
zaadbanken - zaden - bodem - savannen - vegetatie - begrazing - kieming - graszaden - semi-aride klimaat - semi-aride klimaatzones - plantenecologie - ecologie - afrika - seed banks - seeds - soil - savannas - vegetation - grazing - germination - grass seeds - semiarid climate - semiarid zones - plant ecology - ecology - africa

Rangelands in Africa provide important forage resources for herbivores; particularly perennial grasses provide grazing for domestic and wild herbivores. However, semi-arid African rangelands experience severe vegetation and soil degradation due to heavy grazing, causing negative impacts on the ecosystems, livestock production and livelihoods of the people. Semi-arid African rangelands can be described by a state-and-transition models, often with three stable states, the first one being a state with ample herbaceous cover, perennial grasses and scattered trees, the second one as a state with a poor cover of annual grasses, absence of perennial grasses, and the third state with a high proportion of bare soil and/or often bush encroached. This thesis aims to fill important information gaps concerning soil seed banks that play in the recovery and possible restoration of degraded semi-arid African rangelands with particular emphasis on Ethiopia. This was done through investigating the mechanisms of how heavy grazing affects the soil seeds bank dynamics so as to understand stable states and transition processes of aboveground vegetation. In this thesis, aboveground vegetation and soil seed bank dynamics were studied under heavy and light grazing pressures in a field and experimental conditions. Results show that heavy grazing resulted in the disappearance of perennial grasses, a reduction in herbaceous species diversity and their plant abundance, standing biomass and basal cover, as well as a decrease in the soil nutrient conditions. The soil seed banks was correlated to differences in grazing pressure, with a greater seedling density under light grazing compared with heavy grazing. Immediately after seed dispersal, the seedling density increased over the first first three months until the eight months of soil sampling, and decreased thereafter. Under light grazing, perennial grass species dominated, whereas annual species were abundant at the heavily grazed sites, indicating that perennial grasses, with good fodder value, are replaced by annual species in the soil seed banks due to heavy grazing. With increasing soil depth, the seedling density and its species richness declined. Moreover, the seeds of perennial grasses were less abundant in the soil seed banks under heavy grazing. The similarity in species composition between the soil seed banks and aboveground vegetation was low under heavy grazing. Results also show that annual grasses had a lower germination and mortality, and higher viability, leading to a longevity of 62% over the 120 days burial in the soil, which was high compared to the 28% for perennials. Moreover, most perennial grasses germinate rapidly after initial seed dispersal at the first rains early in the year, whereas annual grasses show a linear germination pattern over time, indicating that perennial grasses have different survival strategy in semi-arid Africa. As a result, annual species are expected to dominate the soil seed banks, whereas most perennial grass species do not form persistent soil seed banks.The mean mortality from the seedling stage to adult plants in grass species was 65%, and the seed–to–seedling stage was found the most critical transitional stage for grass survival on these rangelands, suggesting that exclusion from grazing and trampling in the early germination stage is important to facilitate the transition from seedling to established plants. Depletion of perennial grass seeds in the soil due to heavy grazing coupled with high seedling mortality leads to a strong decrease in perennial grasses both in the soil seed banks, as well as in the aboveground vegetation. I found that the positive relationship between plant cover and differences in soil seed bank dynamics, i.e., seed density, seed germination rate and longevity, trigger the transition from perennial grasses to annuals and from annual plant cover to bare soil under heavy grazing. I hypothesize that the restoration of perennial grasses from the soil seed banks in heavily grazed areas in semi-arid African rangelands cannot be successful without an extraneous source of perennial grass seeds and without protecting the young plant’s regrowth from trampling and grazing. Therefore, the persistence of species and maintenance of biodiversity in semi-arid rangelands depends mainly on the recruitment of seedlings from annual species, and on vegetative reproduction of perennial grasses and woody species. These findings have important implications for the management, conservation and restoration of semi-arid African rangelands.

Keywords:Africa; Aboveground vegetation; Ethiopia; Pastoral system; Rangeland; Restoration; Soil seed bank; Savanna; Semi-arid ecosystem; Vegetation and soil degradation

Bedrijfsinventarisatie van schade en extra kosten van ganzenvraat in granen en graszaad
Wijk, C.A.P. van; Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2011
Kennisakker.nl 2011 (2011)8 april.
ganzen - plagenbestrijding - vogelbestrijding - oogstschade - kosten - akkerbouw - graansoorten - graszaden - geese - pest control - bird control - crop damage - costs - arable farming - cereals - grass seeds
Faunaschade is in de akkerbouw een groot probleem en volgens de praktijk wordt faunaschade niet altijd of maar gedeeltelijk vergoed. Op verzoek van het Productschap Akkerbouw is daarom in 2010 op bedrijfsniveau een eerste inventarisatie van de faunaschade uitgevoerd. In 2010 trad er op 4 van de 7 aangemelde percelen daadwerkelijk schade door overzomerende ganzen op, waardoor een groot verschil in opbrengst ontstond. Andere percelen met zichtbare beginschade gaven weinig opbrengstreductie; de periode waarin schade optreedt is erg belangrijk. Ook zat er een groot verschil in de opbrengsten van het stro. Stro is voor veel bedrijven ook een belangrijke bron van inkomsten. De kosten die nodig zijn voor het verjagen van de ganzen bleken uiteen te lopen van € 1.000 tot € 6.000 per perceel. Vooral de tijd die men bezig is met het verjagen ligt vele malen hoger dan vaak wordt ingeschat. Verder is het lastig te achterhalen wanneer iets structuurschade is en wanneer ganzenschade.
Faunaschade ganzen 2010 : eerste inventarisatie van schade en extra kosten op een aantal akkerbouwbedrijven met ganzenvraat in granen en graszaad
Vlaswinkel, M.E.T. ; Wijk, C.A.P. van; Uijthoven, W. - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, AGV - 37
ganzen - plagenbestrijding - vogelbestrijding - kosten - oogstschade - akkerbouw - graansoorten - graszaden - geese - pest control - bird control - costs - crop damage - arable farming - cereals - grass seeds
In 2010 zijn in het kader van het project Faunaschade op 5 praktijkbedrijven 7 praktijkpercelen gevolgd op schade door ganzen en de extra kosten voor verjaging. Het ging in eerste instantie om schade door overzomerende ganzen. Er zijn diverse waarnemingen gedaan en bij meerdere percelen is bij de oogst de opbrengst bepaald. Verder zijn de maatregelen die genomen zijn om de schade te beperken, geïnventariseerd. Het jaar 2010 was het 1e inventarisatie jaar. Van de 7 percelen wintertarwe, traden er in 4 percelen ook daadwerkelijk schade door overzomerende ganzen op. Het bleek dat er op enkele percelen een duidelijke vraatschade was waardoor een groot verschil in opbrengst ontstond. Andere percelen met zichtbare schade, gaven weinig opbrengstreductie. De periode waarin schade optreedt is erg belangrijk. Ook zat er een groot verschil in de opbrengsten van het stro. Stro is voor veel bedrijven ook een belangrijke bron van inkomsten. De kosten die nodig zijn voor het verjagen van de ganzen bleken uiteen te lopen van 1000 tot 6000 euro. Vooral de tijd die men bezig is met het verjagen ligt vele malen hoger dan vaak wordt ingeschat. Verder is het lastig te achterhalen wanneer iets structuurschade is en wanneer ganzenschade. Een tweede inventarisatiejaar is nodig om een breder en beter onderbouwd beeld te krijgen over vraatschade en de gevolgen daarvan voor de hectareopbrengst. Als extra zou het aan te bevelen zijn in 2011 meer te doen met het volgen van schade via GPS. Misschien is het ook mogelijk om via MijnAkker.nl of Cropview vanuit de lucht de opbrengst en schade te bepalen. Ook is het belangrijk opnieuw te inventariseren wat de kosten van het verjagen zijn.
Screening opslagbestrijding raaigrassen in rietzwenkgras
Zeeland, M.G. van; Hoek, H. - \ 2009
Kennisakker.nl 1009 (2009)22 juli.
gewasbescherming - onkruidbestrijding - grassen - lolium - festuca arundinacea - herbiciden - zaden - opslag (planten) - graszaden - zaadproductie - akkerbouw - plant protection - weed control - grasses - herbicides - seeds - volunteer plants - grass seeds - seed production - arable farming
Opslagbestrijding van raaigrassen in rietzwenkgras is zowel in eerste- als tweedejaars rietzwenkgras een probleem. In 2003 gaf de graszaadsector aan behoefte te hebben aan geschikte herbiciden om deze opslag te bestrijden. Daarom werd in 2004 een screeningsproef in Biervliet aangelegd. Chloor-IPC (toegelaten in rietzwenkgras) en één experimenteel middel kwamen als meest perspectiefvolle middelen uit deze proef. In 2005 werd vervolgens een deugdelijkheidsproef in Axel aangelegd, waarbij ook andere mogelijke geschikte middelen werden getoetst. Het experimentele middel, dat in 2004 in de screeningsproef was beproefd, bleek in 2005 wederom voldoende effectief en redelijk selectief.
Kiezen voor duurzaamheid bij de aankoop van graszaad
Visser, A. ; Guldemond, A. - \ 2007
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2007 (2007)25. - p. 2 - 2.
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - grassen - graszaden - rassenkeuze (gewassen) - dairy farming - farm management - sustainability - grasses - grass seeds - choice of varieties
De levensduur van de graszode verlengen staat hoog op het verlanglijstje van de Koeien & Kansen-boer. Met een enquête is onderzocht in hoeverre Koeien & Kansen-boeren duurzaamheidkenmerken meenemen bij de keuze van hun graszaad. Een hoge grasproductie vinden ze het belangrijkst direct gevolgd door de smakelijkheid. De prijs van het graszaad is voor de meeste boeren niet doorslaggevend.
Optimalisatieonderzoek van herbiciden in veldbeemd
Zeeland, M.G. van - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 maart.
poa annua - poa trivialis - poa pratensis - onkruidbestrijding - herbiciden - chemische bestrijding - spuiten - toedieningswijzen - gewasbescherming - akkerbouw - graszaden - weed control - herbicides - chemical control - spraying - application methods - plant protection - arable farming - grass seeds
Bestrijding van straatgras en ruwbeemdgras is een probleem in veldbeemd. Met het huidige middelenpakket worden deze onkruiden maar matig bestreden. In dit onderzoek wordt een mogelijke bestrijdingsstrategie ontwikkeld, waarbij zowel middelen worden toegepast in als na de oogst van de dekvrucht en als correctiemiddel in het voorjaar van de oogst van het veldbeemdgras. In de dekvrucht was toepassing van Stomp (1,25 l/ha), Boxer (2 l/ha) en Hussar (0,2 kg/ha + 1 l/ha Actirob) wel veilig voor veldbeemd, maar de bespuitingen leidden na de oogst van de dekvrucht niet tot een geringere straatgrasbezetting (alleen getoetst in 2005). Straatgras werd in 2004 het beste bestreden door een herhaalde toepassing van Luxan ethofumesaat (3 l/ha) na de oogst van de dekvrucht in het najaar. In 2005 gaven de combinaties Stomp, Boxer en Luxan ethofumesaat in combinatie met Hussar in het voorjaar het beste bestrijdingsresultaat. Een herhaalde toepassing van Luxan ethofumesaat (3 l/ha) na de oogst van de dekvrucht óf een enkele toepassing van ethofumesaat na Stomp of Boxer in het najaar leidde wel tot een zekere opbrengstderving. De financiële opbrengst was bij een herhaalde toepassing van ethofumesaat in 2004 5% hoger dan onbehandeld. In 2005 lukte het voor geen van de objecten om een voldoende zuiverheid (minder dan 0,5 % Poa annua, straatgras, in het geschoonde zaad) te bereiken en kon door de forse straatgrasvervuiling niet voor alle objecten de financiële opbrengst worden berekend.
Bestrijding van slakken in graszaad
Ester, A. ; Huiting, H.F. - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 nov.
grassen - zaadproductie - slakkenbestrijding - plagenbestrijding - mollusciciden - pesticiden - bestrijdingsmethoden - graszaden - akkerbouw - grasses - seed production - mollusc control - pest control - molluscicides - pesticides - control methods - grass seeds - arable farming
Slakken kunnen bij najaarszaai van graszaadgewassen flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en het drie-bladstadium is het graszaad erg gevoelig voor slakkenschade. Bij grote slakkenactiviteit kan toepassen van slakkenkorrels onvoldoende zijn, ook als ze meermalen worden toegepast. Resultaat is een holle stand, met veel kans voor onkruiden. In tegenstelling tot behandeling met slakkenkorrels is een zaadbehandeling met een molluscicide altijd daar waar het zijn werk moet doen. Doelstelling van het onderzoek is om een zaaizaadbehandeling te vinden, die een vergelijkbare of betere bestrijding van slakken geeft dan de huidige behandelingsmethode met slakkenkorrels. Dit onderzoek haakt aan bij lopend onderzoek naar zaaizaadbehandeling van tarwe tegen slakken. Uit het onderzoek komt een paar middelen naar voren die een vergelijkbaar bestrijdingseffect geven als drie behandelingen met slakkenkorrels.
Zwavelbemesting van graszaad Engels raaigras
Schoot, J. van der - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 feb.
lichte kleigronden - zwavel - zwavelmeststoffen - plantenvoeding - deficiëntie - tarwe - graslanden - proeven - graszaden - akkerbouw - silt loam soils - sulfur - sulfur fertilizers - plant nutrition - deficiency - wheat - grasslands - trials - grass seeds - arable farming
De depositie van zwavel is de laatste decennia sterk teruggelopen als gevolg van milieumaatregelen. Met name op lichte gronden veraf gelegen van industriegebieden is in een aantal gevoelige gewassen (o.a. wintertarwe) zwavelgebrek geconstateerd. Een zwavelbemesting leidde bij deze gewassen tot een duidelijke stijging van de opbrengst. Bij graszaadgewassen, met name de percelen die voor een tweede of latere zaadoogst worden aangehouden, bestaat de indruk dat mogelijk als gevolg van zwavelgebrek de begingroei in het voorjaar traag op gang komt. Omdat in Noord Nederland de grootste effecten zijn te verwachten zijn in opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw als eerste verkenning op een lichte zavelgrond op een 1e en een 2e-jaars perceel proeven aangelegd.
Uitbreiding toelating Targa opsteker voor graszaadteelt
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 sept.
zaadgewassen - grassen - zaadproductie - pesticiden - lolium perenne - poa pratensis - nematiciden bevattende planten - onkruidbestrijding - gewasbescherming - graszaden - toelating van bestrijdingsmiddelen - akkerbouw - seed crops - grasses - seed production - pesticides - nematicidal plants - weed control - plant protection - grass seeds - authorisation of pesticides - arable farming
In 2005 maakte het College voor de Toelating voor Bestrijdingsmiddelen (CTB) bekend dat Targa Prestige ook toegepast mag worden in de teelt van zaadgewassen van Engels raaigras en veldbeemdgras. Hiermee heeft de graszaadsector weer een herbicide in handen waarmee in deze grassoorten graanopslag kan worden bestreden. Met Targa Prestige is het weer beter mogelijk om een deel van het areaal Engels raaigras in het voorjaar onder dekvrucht granen te zaaien. Voor veldbeemdgras is wintertarwe nu ook weer een geschikte dekvrucht en nemen de teeltmogelijkheden van deze soort in Nederland toe. De juiste toepassing vraagt wel de nodige aandacht. Het veldbeemdgras moet goed gezond zijn bij toepassing van Targa Prestige. Een goede toepassingsperiode is in deze soort half september tot half oktober. De toevoeging van Agral leidde in deze grassoort tot wisselende resultaten. Bij Engels raaigras kan het beste met de toepassing van Targa Prestige tot de tweede helft van oktober worden gewacht. De toevoeging van Agral verhoogt vooral bij Engels raaigras de kans op gewasschade en moet dan ook in deze soort worden afgeraden. Overlap van bespuiting dient bij allebei de soorten te worden voorkomen, omdat dit tot een (sterke) daling van de zaadopbrengst kan leiden.
Teelthandleiding graszaad - groeiregulatie
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
zaadproductie - graszaden - groeiregulatoren - grassen - cultuurmethoden - akkerbouw - teelthandleidingen - seed production - grass seeds - growth regulators - grasses - cultural methods - arable farming - cultivation manuals
In dit hoofdstuk van de teelthandleiding graszaad is informatie te vinden over de groeiregulatie van graszaad.
Teelthandleiding graszaad - plant en gewas
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
grassen - zaadbehandeling - zaadproductie - plantenanatomie - plantenontwikkeling - gewasopbrengst - akkerbouw - graszaden - teelthandleidingen - grasses - seed treatment - seed production - plant anatomy - plant development - crop yield - arable farming - grass seeds - cultivation manuals
Bij een grasplant komen verschillende organen voor zoals blad, wortel, stengel, bloem en zaad. Spruiten en bloeiwijzen zijn opgebouwd uit meerdere organen.
Teelthandleiding graszaad - graszaad in het bouwplan
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
grassen - zaadbehandeling - zaadproductie - teeltsystemen - rotaties - bodemvruchtbaarheid - mechanisatie - werkorganisatie - akkerbouw - graszaden - teelthandleidingen - grasses - seed treatment - seed production - cropping systems - rotations - soil fertility - mechanization - organization of work - arable farming - grass seeds - cultivation manuals
In deze teelthandleiding graszaad wordt aandacht besteed aan de perceelskeuze, inpasbaarheid in het bouwplan, vruchtwisseling, bodemvruchtbaarheid, stoppelbewerking en de mechanisatie en werkverdeling.
Teelthandleiding graszaad - zaaien
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
grassen - zaadbehandeling - teeltsystemen - zaaien - zaaitijd - cultuurmethoden - akkerbouw - graszaden - teelthandleidingen - grasses - seed treatment - cropping systems - sowing - sowing date - cultural methods - arable farming - grass seeds - cultivation manuals
In deze teelthandleiding wordt ingegaan op de zaadbehandeling, rijenafstand en zaaizaadhoeveelheid, zaaitijd, zaaimethode en diepte bij graszaad.
Teelthandleiding graszaad - dekvruchten
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
grassen - dekgewassen - zaadbehandeling - wintertarwe - zaaitijd - onkruidbestrijding - akkerbouw - rassenlijsten - bemesting - graszaden - teelthandleidingen - grasses - cover crops - seed treatment - winter wheat - sowing date - weed control - arable farming - descriptive list of varieties - fertilizer application - grass seeds - cultivation manuals
Omdat er vóór half augustus nog vrijwel geen gewassen zijn die het veld geruimd hebben, wordt voor de zwenkgrassen en veldbeemd de groeiperiode verlengd door deze soorten onder dekvrucht uit te zaaien. Engels en Italiaans raaigras kunnen zowel na vroeg geoogste gewassen in open land in september als onder dekvrucht worden gezaaid. De bijzondere grassoorten met een beperkt areaal zoals kropaar, struisgras, beemdlangbloem en timothee kunnen eveneens zowel onder dekvrucht als voor een bepaalde datum in open land worden gezaaid. Vooral voor de langzaam groeiende soorten veldbeemd en roodzwenk is inzaaien onder dekvrucht noodzakelijk om een gewas te krijgen dat in de herfst voldoende ontwikkeld is om in het volgende jaar zaad te kunnen vormen. Daarnaast moet het ook sterk genoeg zijn om bespuitingen met onkruidbestrijdingsmiddelen te kunnen verdragen.
Teelthandleiding graszaad - herfstbehandeling
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
grassen - zaadbehandeling - teeltsystemen - oogsten - akkerbouw - graszaden - teelthandleidingen - grasses - seed treatment - cropping systems - harvesting - arable farming - grass seeds - cultivation manuals
De hoogte van de opbrengst van graszaad wordt hoofdzakelijk bepaald door het aantal bloeihalmen per m2, de zaadzetting en de zwaarte van het zaad. Op het aantal bloeihalmen kan de teler invloed uitoefenen. Het aantal voldoende ontwikkelde spruiten voor de winter is hiervoor medebepalend, vooral bij de grassen veldbeemd en roodzwenk. Belangrijk is dus hoe de gewassen de winter ingaan. Daarnaast is van belang hoeveel van de gevernaliseerde spruiten erin slagen om tot pluimvorming te komen.
Teelthandleiding graszaad - bodem en bemesting
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
grassen - zaadbehandeling - cultuurmethoden - grondbewerking - stikstofmeststoffen - dierlijke meststoffen - bodem - akkerbouw - bemesting - graszaden - teelthandleidingen - grasses - seed treatment - cultural methods - tillage - nitrogen fertilizers - animal manures - soil - arable farming - fertilizer application - grass seeds - cultivation manuals
In deze teelthandleiding wordt ingegaan op de diverse mestmethoden in het voor- en najaar bij graszaad.
Teelthandleiding graszaad - onkruidbestrijding
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
grassen - zaadbehandeling - teeltsystemen - chemische bestrijding - onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - akkerbouw - mechanische bestrijding - graszaden - teelthandleidingen - grasses - seed treatment - cropping systems - chemical control - weed control - manual weed control - arable farming - mechanical control - grass seeds - cultivation manuals
In deze teelthandleiding wordt ingegaan op de mechanische en chemische onkruidbestrijding bij graszaad.
Teelthandleiding graszaad - bestrijding en plagen
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
grassen - zaadbehandeling - teeltsystemen - plagen - zaden - insectenplagen - akkerbouw - graszaden - teelthandleidingen - grasses - seed treatment - cropping systems - pests - seeds - insect pests - arable farming - grass seeds - cultivation manuals
In deze teelthandleiding wordt in gegaan op verschillende plagen veroorzaakt door: bladluizen, emelten (Tipula spp.), fritvlieg (Oscinella frit), graszaadstengelgalmug (Mayetiola spp.), mijten, rouwvlieg (Dilophus febrilis), slakken en muizen.
Teelthandleiding graszaad - oogst
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
grassen - zaadbehandeling - teeltsystemen - oogsten - oogsttijdstip - rijpen - maaidorsen - akkerbouw - graszaden - teelthandleidingen - grasses - seed treatment - cropping systems - harvesting - harvesting date - maturation - combine harvesting - arable farming - grass seeds - cultivation manuals
Bij de graszaadteelt is het bepalen van het juiste oogsttijdstip erg belangrijk. Bij de meeste soorten valt het zaad makkelijk uit. Uitzonderingen hierop zijn veldbeemdgras, struisgrassen en timothee. De afrijping verloopt onregelmatig. De vroegste halmen (bloeiwijzen) zijn al rijp terwijl de laatste halmen nog maar net uitgebloeid zijn. Bij de beoordeling van de rijpheid kan gelet worden op verkleuring van de halmen/bloeiwijzen, los zitten van het zaad en rijpheid van het zaad.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.