Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==grind
Check title to add to marked list
Mogelijk verband tussen het storten van zeegrind en sterfte van mosselen op nabij gelegen percelen Hammen 62, 63 en 64
Smaal, A.C. - \ 2015
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C105/15) - 24
mossels - oeverecosystemen - oeverbescherming van rivieren - aquatische ecosystemen - oosterschelde - grind - mussels - riparian ecosystems - riverbank protection - aquatic ecosystems - eastern scheldt - gravel
In november 2014 is sterfte vastgesteld van mosselen op de kweekpercelen Hammen 62, 63 en 64 die zijn gelegen naast de locatie waar in september 2014 bestortingen zijn uitgevoerd met zeegrind ten behoeve van de vooroeververdediging. De vraag is in hoeverre er een causaal verband aannemelijk is tussen de gevolgen van het uitvoeren van de bestortingen en de door kwekers en visserijkundig ambtenaar geconstateerde mosselsterfte.
Effect van vooroeversuppletie met zeegrind op groei en ontwikkeling van mosselen in Oosterschelde
Wijsman, J.W.M. ; Brummelhuis, E.B.M. - \ 2015
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C063/15) - 32
mossels - grind - zeeland - oosterschelde - oevers - oeverbescherming van rivieren - dijken - mussels - gravel - eastern scheldt - shores - riverbank protection - dykes
In het najaar van 2014 zijn er bij de locatie Zierikzee en Burghsluis vooroeververdedigings-werkzaamheden uitgevoerd met zeegrind. Bij het storten van het zeegrind kan slib vrijkomen dat effect kan hebben op de efficiëntie van de voedselopname van de mosselen en daarmee kan leiden tot groeivertraging. De verzamelde gegevens zijn daarom gebruikt om te onderzoeken of er groeivertraging is opgetreden bij de mosselen in de mandjes zijn uitgezet op 5 locaties (2 locaties bij Zierikzee, 2 bij Burghsluis en 1 als referentie bij Neeltje Jans), tijdens het storten van zeegrind in het kader van de werkzaamheden aan de vooroever bij Zierikzee en Burghsluis.
Quantitative evaluation of liquid deposition by herbicide application systems for weed control on hard surfaces
Kempenaar, C. ; Groeneveld, R.M.W. ; Uffing, A.J.M. - \ 2000
Wageningen : Plant Research International - 18
herbiciden - grind - bestrating - wegen - onkruiden - spuitapparaten - herbicides - gravel - pavements - roads - weeds - sprayers
Verkleuringen in grindtegels
Bisdom, E.B.A. ; Schreiber, J.D. - \ 1999
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 12
grind - bestrating - kleur - microscopie - analyse - elektronenmicroscopie - gravel - pavements - colour - microscopy - analysis - electron microscopy
Use of the catena principle in geomorphological impact assessment: a functional approach
Wolfert, H.P. - \ 1995
Zeitschrift für Geomorphologie 39 (1995)4. - ISSN 0372-8854 - p. 417 - 431.
milieueffect - milieueffectrapportage - extractie - geomorfologie - grind - grindgroeven - mijnbouw - zand - zandafgravingen - environmental impact - environmental impact reporting - extraction - geomorphology - gravel - gravel pits - mining - sand - sand pits
An integral method for assessing geomorphological landscape qualities is presented, to be used in environmental impact assessments. Five groups of landform functions are distinguished in the Netherlands, an area of low relief: orientation functions, information functions, ordering functions, regulation functions and carriage functions. The assessment of landform functions is related to topographical, morphodynamic and chronological catenae. For each group of functions different evaluation criteria are selected. The method was applied in an environmental impact assessment of sand and gravel extraction sites in a fluvial lowland area in the Netherlands. A 1 : 50 000 analytical geomorphological map was used for the assessment.
Verhardingen van gestabiliseerde kleigrond met asfaltdeklagen : ontwerp, uitvoering en beproeving = Pavements with stabilized clay soil and asphalt top layers : design, construction and testing
Swierstra, D. - \ 1993
Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 93-33) - ISBN 9789054060642 - 37
cement - grind - verbetering - bestrating - wegenbouw - wegen - zand - bodemverdichting - bodemstabilisatie - bovenlagen - belastingskenmerken (grond) - gravel - improvement - pavements - road construction - roads - sand - soil compaction - soil stabilization - surface layers - bearing characteristics
Kop tegen kei; een onderzoek naar de voorwaarden voor maatschappelijk aanvaardbare grindwinning in Limburg.
Lengkeek, J. ; Voet, J.L.M. van der; Sidaway, R. ; Keken, G.E. van - \ 1993
Wageningen [etc.] : Landbouwuniversiteit [etc.] - ISBN 9789067542715 - 127
mijnbouw - extractie - zand - zandafgravingen - grindgroeven - grind - landbouwgrond - landschap - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - participatie - nederland - limburg - mining - extraction - sand - sand pits - gravel pits - gravel - agricultural land - landscape - physical planning - land use - zoning - participation - netherlands
Effecten van alternatieven uit het Industriezandwinningsplan Gelderland 2e fase op de geomorfologische gesteldheid : een functionele beschouwing toegepast in de milieu-effectrapportage
Wolfert, H.P. - \ 1991
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 175) - 31
mijnbouw - extractie - zand - zandafgravingen - grindgroeven - grind - milieueffect - milieueffectrapportage - geomorfologie - nederland - betuwe - gelderland - mining - extraction - sand - sand pits - gravel pits - gravel - environmental impact - environmental impact reporting - geomorphology - netherlands
De water- en stoffenbalans van de Put van Weber in relatie met gestort afval en de toekomstige recreatieve bestemming
Bogaard, E.A.J.M. van den; Hoeks, J. - \ 1990
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 50) - 212
kanalen - extractie - grind - grindgroeven - stortterreinen - mijnbouw - huisvuilverwijdering - vuilnisbelten - rivieren - zand - zandafgravingen - bodemwaterbalans - waterlopen - oppervlaktewater - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - waterrecreatie - Nederland - utrecht - canals - extraction - gravel - gravel pits - landfills - mining - municipal refuse disposal - refuse tips - rivers - sand - sand pits - soil water balance - streams - surface water - waste disposal - waste disposal sites - water pollution - water quality - water recreation - Netherlands
Een kostenmodel voor de ophoogzandvoorziening
Rest, F.A. van - \ 1988
Wageningen : ICW (ICW nota 1934) - 187
kostenanalyse - extractie - grind - grindgroeven - landvorming - mijnbouw - nederland - zand - zandafgravingen - cost analysis - extraction - gravel - gravel pits - land forming - mining - netherlands - sand - sand pits
Landbouwkundige beschrijving van de potentiele industriezandwinningsgebieden in Gelderland
Kleef, H.A. van; Hartog, H. de - \ 1986
Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1744) - 48
extractie - agrarische bedrijfsvoering - grind - grindgroeven - grondvermogen - landevaluatie - mijnbouw - zand - zandafgravingen - bodemgeschiktheid - nederland - gelderland - veluwe - extraction - farm management - gravel - gravel pits - land capability - land evaluation - mining - sand - sand pits - soil suitability - netherlands
Perceel Thijendijk, Steenwijkerwold : bodemkundig onderzoek i.v.m. plaatselijke zandontgraving
Visschers, R. - \ 1984
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1795) - 21
extractie - grind - grindgroeven - kaarten - mijnbouw - zand - zandafgravingen - bodemkarteringen - nederland - overijssel - noordwest-overijssel - extraction - gravel - gravel pits - maps - mining - sand - sand pits - soil surveys - netherlands
Optimale allocatie van zandwinobjecten
Vreke, J. - \ 1982
Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1335) - 65
analyse - extractie - grind - grindgroeven - mijnbouw - onderzoek - zand - zandafgravingen - systeemanalyse - analysis - extraction - gravel - gravel pits - mining - research - sand - sand pits - systems analysis
The Devonian Gilwood sandstone of the Athabasca River area, Alberta, Canada : a sedimentological study, based on subsurface data
Smit, P.W. - \ 1981
Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): J.D. de Jong, co-promotor(en): J.R. van de Fliert. - Wageningen : Smit - 72
canada - grind - natuurlijke hulpbronnen - gesteenten - zand - zandsteen - sediment - devoon - gravel - natural resources - rocks - sand - sandstone - devonian
<p/>The Gilwood Member of de Watt Mountain Formation (upper Middle Devonian) in the Athabasca River area of central Alberta, Canada consists of a deltaic deposit fringing the emergent Peace River Arch and West Alberta Ridge. Paleotopography reconstruction techniques, trend analysis on the sandstone isolith and detailed well log examination, used to obtain the paleogeography of the deposits, show a system of submerged ridges, which radiate from the uplands into the Elk Point Basin, influencing the depositional pattern in the northern part of the area. They cause the existence of a quiet lagoonal area north of Twp. 60 and west of Rge. 10 W5M. A thick (20 metre or more) sequence of coarse clastic material, belonging to a prograding delta complex, covers the Cambrian and Middle Devonian strata. Finer grained deposits occupy the eastern part of the lagoon. Outside this protected area, an agitated open marine environment has prevented the formation of extensive delta complexes. Tidal currents, sweeping into the Elk Point Basin from the north have possibly built up the barrier bars in which the Nipisi and Mitsue oilfields (Twp. 76-81, Rges. 1-7 W5M and Twp. 67-73, Rges. 3-6 W5M respectively) have been found. A northwesterly. running counter current in the area south of Twp. 60, has transported the available sediments and redeposited them as bars off the coast. Data derived from core study and petrographic investigations reveal that the Gilwood Sandstone originated from two different source areas: the Peace River Arch and the West Alberta Ridge. The Peace River Arch consists of metamorphic and igneous rocks, while the West Alberta Ridge consists of Cambrian sediments. The climate during the Watt Mountain deposition has been inferred as tropical, causing deep weathering of the exposed surface associated with extensive leaching of the weathered zone. The deposition of coarse clastics ceased as the uplands became planated. A following transgression has been interrupted by two periods of stillstand or slight regression. The Watt Mountain Fm. is believed to be diachronous in the vicinity of the Peace River Arch and West Alberta Ridge. Evaporites and carbonates of the younger Fort Vermilion Formation have been deposited in shallow lagoons and embayments on the abandoned Gilwood delta complexes.
Plaatskeuze van zandwinobjecten
IJkelenstam, G.F.P. - \ 1980
Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1168)
extractie - grind - grindgroeven - mijnbouw - zand - zandafgravingen - extraction - gravel - gravel pits - mining - sand - sand pits
Ontgrondingen in de uiterwaarden : landschapsbouwkundig advies aan de commissie ontgrondingen van de Voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiene
Dijkstra, H. ; Stortelder, A.H.F. ; Vos, W. - \ 1979
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 211) - 83
landgebruik - zand - zandafgravingen - grindgroeven - grind - natuurbescherming - landschapsbescherming - landbouwgrond - landschapsbouw - nederland - grondverzet - uiterwaarden - land use - sand - sand pits - gravel pits - gravel - nature conservation - landscape conservation - agricultural land - landscaping - netherlands - earth moving - river forelands
Verhardingsmaterialen voor fietspaden
Anonymous, - \ 1979
Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 4327)
plattelandswegen - bedrijfswegen - wegen - zand - grind - verbetering - bibliografieën - landbouw - rural roads - farm roads - roads - sand - gravel - improvement - bibliographies - agriculture
Oostelijke groenzone zandwinplaats Alphen aan den Rijn : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid
Kleijer, H. ; Zegers, H.J.M. - \ 1974
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1163) - 13
recreatiegebieden - extractie - grind - grindgroeven - groene zones - grondvermogen - landevaluatie - landvorming - kaarten - mijnbouw - publieke tuinen - openbare parken - zand - zandafgravingen - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - nederland - zuid-holland - amenity and recreation areas - extraction - gravel - gravel pits - green belts - land capability - land evaluation - land forming - maps - mining - public gardens - public parks - sand - sand pits - soil suitability - soil surveys - netherlands
Berger- en Gemeenteheide, flora, vegetatie en landschap
Hulst, R.K.J. van - \ 1971
Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer
extractie - grind - grindgroeven - landschap - landschapsecologie - mijnbouw - plantengemeenschappen - onderzoek - zand - zandafgravingen - vegetatie - nederland - limburg - extraction - gravel - gravel pits - landscape - landscape ecology - mining - plant communities - research - sand - sand pits - vegetation - netherlands
Vegetatieonderzoek RIN
Toekomstige zandwinning "Zevenhuizerplas" : globaal bodemkundig onderzoek naar de aard van de holocene afzettingen in verband met hun geschiktheid als ophoogspecie
Dekkers, J.M.J. ; Zegers, H.J.M. - \ 1971
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1003) - 14
extractie - grind - grindgroeven - kaarten - mijnbouw - zand - zandafgravingen - bodemkarteringen - nederland - zuid-holland - extraction - gravel - gravel pits - maps - mining - sand - sand pits - soil surveys - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.