Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==grondmarkten
Check title to add to marked list
Agrarische grondmarkt kwartaal 4 2015 : kwartaalbericht van LEI Wageningen UR en Kadaster
Silvis, H.J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR
grondprijzen - grondmarkten - landbouwgrond - overdrachten van grond - land prices - land markets - agricultural land - land transfers
De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2013 uit op 49.900 euro per hectare. Met uitzondering van de opleving in het eerste kwartaal van dit jaar, is de grondprijs vanaf het tweede kwartaal van 2012 vrijwel onveranderd blijven steken op circa 50.000 euro per hectare. In het derde kwartaal staat de agrarische grondmarkt overigens zoals gebruikelijk op een laag pitje.
Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2013
Silvis, H.J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR - 10
grondprijzen - grondmarkten - landbouwgrond - overdrachten van grond - land prices - land markets - agricultural land - land transfers
De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2013 uit op 49.900 euro per hectare. Met uitzondering van de opleving in het eerste kwartaal van dit jaar, is de grondprijs vanaf het tweede kwartaal van 2012 vrijwel onveranderd blijven steken op circa 50.000 euro per hectare. In het derde kwartaal staat de agrarische grondmarkt overigens zoals gebruikelijk op een laag pitje.
Toolkit grondinstrument Midden-Delfland : analyse effectiviteit en kosten-baten
Vogelzang, T.A. ; Luijt, J. - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota 13-089) - 26
regionale ontwikkeling - landbouwontwikkeling - grondmarkten - melkveehouderij - economische analyse - inventarisaties - multifunctionele landbouw - westland - zuid-holland - regional development - agricultural development - land markets - dairy farming - economic analysis - inventories - multifunctional agriculture
De centrale doelstelling voor Midden-Delfland is het behouden en versterken van het agrarisch cultuurlandschap met behoud van koeien in de weide. De grondgebonden melkveehouderij is de drager van het kwalitatief hoogwaardige landschap in de regio. Om de rol van drager van het gebied goed te kunnen blijven vervullen, is het van belang dat deze sector economisch vitaal blijft. Een aandachtspunt daarbij is verbreding van de landbouw. Verschillende innovatieve maatregelen, waaronder kavelruil, een grondruilbank, gebiedsontwikkeling, zijn ontwikkeld om te sturen op de grondmarkt ten gunste van (melk-)veebedrijven met toekomst in Midden-Delfland.
Grond voor schaalvergroting; Achtergronddocument
Luijt, J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Natuurlijke hulpbronnen ) - 37
landbouw - extensieve landbouw - landgebruik - melkveehouderij - akkerbouw - grondmarkten - bedrijfsgrootte in de landbouw - agriculture - extensive farming - land use - dairy farming - arable farming - land markets - farm size
Het beleid van de agrarische sector is gericht op het versterken van de marktpositie, concurrentiekracht, innovatievermogen en duurzaamheid. De vraag is in welke mate de realisatie van beleidsdoelen afhankelijk is van het tempo van schaalvergroting in de grondgeboden agrarische sectoren
Betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij transnationale grondverwerving en pacht : een eerste verkenning
Meijerink, G.W. ; Kamphuis, B.M. - \ 2012
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Nota ) - 62
particuliere sector - buitenlandse investering - oppervlakte (areaal) - landbouwgrond - grondmarkten - particuliere investering - private sector - foreign investment - acreage - agricultural land - land markets - private investment
Vooral sinds de scherpe stijging van de voedselprijzen in 2007/2008 is er een sterk toegenomen belangstelling van landen en bedrijven om grond in andere landen in gebruik te nemen voor de productie van landbouwgewassen, zowel voor voedselgewassen als voor biobrandstoffen. Het gaat om zeer grote oppervlaktes cultuurgrond, met soms vergaande consequenties voor de plaatselijke bevolking. Naast China en de olierijke maar ‘voedselarme’ landen in het Midden Oosten zijn ook Europese bedrijven actief op dat terrein. Het is onduidelijk in hoeverre Nederlandse bedrijven bij dit fenomeen zijn betrokken. Nederland heeft een lange geschiedenis ten aanzien van het gebruik van landbouwgrond in het buitenland, denk aan de plantages in de Nederlands koloniën, de grootscheepse emigratie na de Tweede Wereldoorlog maar ook de (neven)vestigingen van landbouwbedrijven in Oost-Europa en groente en bloementeelt in Oost-Afrika. Het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie heeft het LEI gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar het areaal grond dat Nederlandse bedrijven in bezit of gebruik hebben in het buitenland en de omvang van de Nederlandse investeringen in grond in de wereld.
Van de grond : verkenning mogelijkheden voor het inzetten van publieke grond voor maatschappelijke doelen in Eemland
Westerink - Petersen, J. ; Straalen, F.M. van; Schrijver, R.A.M. ; Schaap, B.F. ; Nijhoff, J. ; Have, P. ten; Brummelhuis, A. ; Brink, M. ; Egas, E. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 269) - ISBN 9789085857259 - 66
landbouwgrond - landgebruik - grondmarkten - relaties tussen stad en platteland - pachtovereenkomsten - grondbanken - agrarisch natuurbeheer - ecosysteemdiensten - eemland - agricultural land - land use - land markets - rural urban relations - farm leases - land banks (organizations) - agri-environment schemes - ecosystem services
Eemland is één van de beste weidevogelgebieden van Nederland. Veel boeren doen al aan agrarisch natuurbeheer, maar de groei is eruit. Agrarische natuur- en landschapsvereniging Ark & Eemlandschap zou graag meer in handen hebben dan de subsidieregeling SNL om boeren te stimuleren om mee te doen. Zij ziet in grondgebruiksrecht een potentiële extra beloning, juist omdat grond schaars is. Hoge grondprijzen en een lage grondmobiliteit zijn typische problemen van stadsrandgebieden zoals Eemland. Ark & Eemlandschap zou grond in bezit bij overheden en maatschappelijke organisaties graag inzetten om extra groenblauwe diensten te stimuleren. Voor het verdelen van de publieke grond kan worden gedacht aan een grondbank als organisatievorm. Ark & Eemlandschap wil namelijk met de grondbank publieke grond in pacht uitgeven, in ruil voor extra agrarisch natuurbeheer (of klompenpaden) op grond die de boer al in gebruik of in bezit heeft. Op deze manier wil Ark & Eemlandschap boeren verleiden om bijvoorbeeld op voor de weidevogel gunstige plekken agrarisch natuurbeheer te gaan doen.
Efficiëntie als leidraad voor natuurbeleid?
Woltjer, G.B. ; Smits, M.J.W. ; Vader, J. - \ 2009
In: Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid / Brouwer, F.M., Dirkx, G.H.P., Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-studie 8) - ISBN 9789078207061 - p. 20 - 25.
landschapsbescherming - natuurbescherming - besluitvorming - grondbeleid - grondmarkten - ecologische hoofdstructuur - natuurbeleid - landscape conservation - nature conservation - decision making - land policy - land markets - ecological network - nature conservation policy
Dit LEI artikel geeft een aanzet tot een analyse van de efficiëntie van de besluitvorming rond de bescherming en versterking van natuur en landschap in Nederland. Drie onderwerpen worden nader belicht: de aankoop van grond voor de EHS, de ontwikkelingen van het EHS beleid vanuit het perspectief van dynamische efficiëncy. In dat kader komt ook de wildgroei van bedrijventerreinen ter sprake
Land rental, off-farm employment and technical efficiency of farm households in Jiangxi Province, China
Feng, S. - \ 2008
NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)4. - ISSN 1573-5214 - p. 363 - 378.
migratie - rurale migratie - stochastische modellen - grondmarkten - huurders - efficiëntie - landbouwhuishoudens - jiangxi - china - migration - rural rural migration - stochastic models - land markets - tenants - efficiency - agricultural households - agricultural productivity growth - tenure contracts - markets - ethiopia - reforms - determinants - models - impact
Land rental market development and off-farm employment have important implications for agricultural production. This study examined the effects of land rental market participation, the resulting land tenure contracts, and off-farm employment on the technical efficiency in rice production in rural China, using the one-step stochastic frontier approach. Data from a survey held at household and plot level in three villages in north-east Jiangxi Province were used to estimate the stochastic frontier model. We found that the mean technical efficiency of rice production in north-east Jiangxi Province ranged from 0.36 to 0.97, with an average of 0.82. The determinants of technical efficiency show that households that rented land achieved higher technical efficiency than households that did not rent land. Rice production on rented plots was technically as efficient as on contracted plots. Additionally, participation in migration did not have an effect on technical efficiency
Are farm households' renting and migration decisions inter-related in rural China?
Feng, S. ; Heerink, N. - \ 2008
NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)4. - ISSN 1573-5214 - p. 345 - 362.
probit-analyse - grondmarkten - arbeidsmarkt - migratie - rurale migratie - china - probit analysis - land markets - labour market - migration - rural rural migration - nonfarm employment - labor migration - rental markets - rights - determinants - education - incomes
Economic reforms in rural China have stimulated the development of land and labour markets. The increasing importance of these two markets suggests that they might be closely inter-related, but proper statistical tests are lacking. This paper examines the factors that determine the participation of farm households in land renting and migration, and investigates whether participation in land renting and migration influence each other, using a seemingly unrelated bivariate probit regression. Data from a household survey held in 2000 in three villages in the north-east of the Jiangxi Province were used to estimate the land renting and migration equations. Household characteristics, fixed factors, household land and labour endowments, institutional factors, and land and labour prices were used as explanatory variables in both equations. We found that the error terms of the land renting equation and the migration equation were strongly correlated, confirming that there is a negative relationship between land renting and migration
Strategisch gedrag grondeigenaren : van belang voor de realisatie van natuurdoelen
Luijt, J. - \ 2007
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 38) - 58
landbouwgrond - grondmarkten - grondprijzen - grondmobiliteit - grondeigendom - winsten - natuurbescherming - overdrachten van grond - nederland - ecologische hoofdstructuur - agricultural land - land markets - land prices - land mobility - land ownership - profits - nature conservation - land transfers - netherlands - ecological network
Sinds het vrijlaten van de prijs van onverpachte grond, in 1963, heeft er in Nederland zowel eind jaren zeventig als eind jaren negentig een explosieve grondprijsstijging plaats gevonden, gevolgd door een bijna even forse daling. De reële grondprijsontwikkeling laat zien dat beide pieken ongeveer even hoog zijn. Voor elk van de 2 perioden werd in dit onderzoek de prijs afgezet tegen de verhandelde oppervlakte. Dat leverde in beide gevallen een cyclus op. Een grondmarktcyclus vangt aan wanneer grondeigenaren verwachten dat de grondprijs zal gaan stijgen en vervolgens de verkoop van de grond uitstellen. Wanneer de prijs uiteindelijk gaat stijgen en vooral wanneer die prijs, vanwege de steeds krapper wordende grondmarkt, ook nog eens doorschiet, bieden grondeigenaren weer meer grond aan: gaan winst nemen. Echter, dan gaan kopers anticiperen op een daling van de dan zeer hoge grondprijs. Bij het grotere aanbod en stakende kopers, daalt de grondprijs en neemt het aantal transacties nog verder af. Pas wanneer kopers er van overtuigd raken dat er geen verdere daling van de grondprijs meer in zit, gaat men weer aankopen. Trefwoorden: Landbouwgrond, grondmarkt, grondprijs, grondmobiliteit, marktcyclus, grondeigenaar, belegging in grond, rendement landbouwgrond, flow market, stock market, real estate cycles, business cycles, bedrijfsbeeindiging.
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010'. Government expenditure on land acquisition and nature development for the National Ecological Network (EHS) and expenditure for international biodiversity projects : fact sheet
Gaaff, A. ; Verburg, R.W. - \ 2007
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 53.11) - 32
biodiversiteit - nationale bestedingen - overheidsbeleid - grondprijzen - grondmarkten - nederland - kosten - natuur - natuurontwikkeling - ecologische hoofdstructuur - biodiversity - national expenditure - government policy - land prices - land markets - netherlands - costs - nature - nature development - ecological network
An inventory of LEI on government land transactions as to nature conservation
Betekenis van macro-economische ontwikkelingen voor natuur en landschap : een eerste oriëntatie van het veld
Woltjer, G.B. ; Jongeneel, R.A. ; Groot, H.L.F. de - \ 2007
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 50) - 72
landschap - natuurbescherming - economische ontwikkeling - economische groei - grondmarkten - discontotarieven - kosten-batenanalyse - nederland - natuur - natuurontwikkeling - landschapsanalyse - landscape - nature conservation - economic development - economic growth - land markets - discount rates - cost benefit analysis - netherlands - nature - nature development - landscape analysis
Vanuit een theoretisch perspectief wordt de relatie geanalyseerd tussen macro-economie en natuur- en landschaps-ontwikkeling. Het is een poging te komen tot een juiste invalshoek: een denkoefening vanuit economisch-theoretisch perspectief. Allereerst wordt het probleem in verband gebracht met de literatuur over de Groene Kuznetscurve. Op basis daarvan concluderen we dat overheidsbeleid een essentieel onderdeel is van mogelijke relaties tussen macro-economie en natuur- en landschapsontwikkeling. Consistentie is een eis om een optimale combinatie van groei en natuur tot stand te brengen. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van twee voorbeelden: de grondmarkt en de disconteringsvoet in de kosten-baten analyse. Tot slot wordt als uitsmijter kort ingegaan op de vraag of bij het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur gebruik gemaakt zou kunnen worden van conjuncturele fluctuaties in grondprijzen. Trefwoorden: natuur, landschap, macro-economie, groei, Environmental Kuznetscurve, grondmarkt, disconteringsvoet, MKBA
Land rental market and off-farm employment: rural households in Jiangxi Province, P.R. China
Feng, S. - \ 2006
University. Promotor(en): Arie Kuyvenhoven; Ruerd Ruben, co-promotor(en): Nico Heerink. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9085045355 - 137 p.
economische ontwikkeling - plattelandsontwikkeling - landbouwhuishoudens - grondmarkten - huur - pachtstelsel - grondrente - arbeidsmarkt - agrarische economie - werkgelegenheid buiten het landbouwbedrijf - china - economic development - rural development - agricultural households - land markets - rent - tenure systems - ground rent - labour market - agricultural economics - off-farm employment
The allocation of scarce resources in miscellaneous cases
Hamsvoort, C.P.C.M. van der - \ 2006
University. Promotor(en): Henk Folmer; L.C. Zachariasse. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9086150527 - 126 p.
middelentoewijzing - hulpbronnen - economische theorie - duurzaamheid (sustainability) - veilingen - landbouwgrond - grondmarkten - handelsonderhandelingen - milieu - landgebruiksplanning - schaarste - resource allocation - resources - economic theory - sustainability - auctions - agricultural land - land markets - trade negotiations - environment - land use planning - scarcity
Potgrond voor vereveningsconstructies
During, R. ; Kersten, P.H. ; Pleijte, M. ; Weijschedé, T.J. - \ 2006
In: Te Koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland / Aarts, N., During, R., van der Jagt, P., Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9032703501 - p. 73 - 80.
grondmarkten - regionale planning - projecten - financieren - land markets - regional planning - projects - financing
Verevening is het benutten van de financiële ontwikkelingswinst van het ene project als dekkingsmiddel voor een financieel ontwikkelingstekort van een ander project, waarbij de projecten al dan niet in hetzelfde plangebied gelegen kunnen zijn. Dit essay gaat in op verevening in het planproces, met aandacht voor grondeigenaar en grondwaarde. Visie op het VROM beleid
De markt voor landbouwgrond
Segeren, A. ; Groen, J. ; Luijt, J. - \ 2005
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 86 (2005)1. - ISSN 1384-6531 - p. 44 - 46.
grondmarkten - overdrachten van grond - grondprijzen - land markets - land transfers - land prices
Een bijdrage vanuit LEI en Ruimtelijk Planbureau; de auteurs onderzoeken de handel in eigendomsrechten van de Nederlandse landbouwgrond
Economische aspecten van de bodem: op zoek naar nieuwe arrangementen
Luijt, J. ; Poppe, K.J. - \ 2004
Bodem 14 (2004)6. - ISSN 0925-1650 - p. 232 - 235.
bodem - land - grondprijzen - grondmarkten - overdrachten van grond - grondrechten - soil - land prices - land markets - land transfers - land rights
Grond en daarmee ruimte is een schaars goed in Nederland. Die schaarste komt tot uiting in hoge prijzen en in wetgeving. Van oudsher houden economen zich vooral bezig met de prijzen en de daarmee samenhangende bestemming van grond. Meer recent is er het inzicht dat ook organisatievormen en instituties als wet- en regelgeving economische keuzes zijn, waarin innovatie mogelijk is. De grondmarkt biedt een goede bodem voor nieuwe economische arrangementen
De grondmarkt : op zoek naar nieuwe arrangementen : [thema 50 jaar Landeigenaar]
Poppe, K.J. ; Luijt, J. - \ 2004
De Landeigenaar 50 (2004)6. - ISSN 0166-5839 - p. 9 - 13.
grondmarkten - overdrachten van grond - landgebruik - landbouw - natuurbescherming - land markets - land transfers - land use - agriculture - nature conservation
De positie van de Nederlandse landbouw en de grondprijzen tegen de achtergrond van grondgebruik en verstedelijking. Een bijdrage vanuit het LEI
Verhandelbare ontwikkelingsrechten : ervaringen in de VS, effectiviteit en toepasbaarheid in Nederland
Luijt, J. - \ 2003
Den Haag : LEI - 32
landinrichting - recht op ontwikkeling - bouwnijverheid - grondmarkten - landbouwgrond - vs - nederland - verkoopbaar - land development - development rights - building industry - land markets - agricultural land - usa - netherlands - saleable
Segmenting the market for agricultural land in the Netherlands
Segers, A. ; Luijt, J. - \ 2002
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 42(2002) (2002)5. - ISSN 0040-747X - p. 570 - 575.
grondmarkten - grondprijzen - landgebruik - grondbeleid - nederland - land markets - land prices - land use - land policy - netherlands
In spatial planning the land market is of fundamental importance. The price level and transferability of land has consequences for possibilities with respect to buildings, recreation areas, nature development, roads, etc. Information not only for different regions, but also for different groups of players in the market is essential for planning different 'green' and 'red' functions in the future. However, statistical information of the land market used to be limited. The research as described in this paper made a first attempt to segment all the transactions (where land in agricultural use was involved) into different coherent buyer¿groups. The transactions from the years 1998¿2000 have been used to build a land¿transaction database. As is shown, there are some regional differences in the total sales of land and the land price. Where possible an explanation for these differences is given
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.