Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==groningen white headed
Check title to add to marked list
Verwantschap en inteelt bij de Groninger blaarkop
Oldenbroek, K. ; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
Zeldzaam huisdier 40 (2015)3. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
rundvee - melkproductie - vleesproductie - groninger blaarkop - rassen (dieren) - dubbel-doel rassen - verwantschap - inteelt - zeldzame rassen - nageslachtproductie - rundveerassen - cattle - milk production - meat production - groningen white headed - breeds - dual purpose breeds - kinship - inbreeding - rare breeds - progeny production - cattle breeds
Sinds de vorming van de rundveestamboeken in 1874 wordt de
Groninger blaarkop als een apart ras beschouwd. Van oudsher werd
het ras voornamelijk gefokt in Groningen en in Zuid- en Noord-
Holland als een echt dubbeldoelras: geschikt voor melk- en vleesproductie.
Hoe staat het ras er nu voor qua verwantschap en inteelt?
Blaarkopfokplan voor de toekomst : ras van het jaar
Oldenbroek, J.K. ; Faber, J.H. ; Wieringa, R. - \ 2014
Zeldzaam huisdier 39 (2014)4. - ISSN 0929-905X - p. 8 - 9.
rundvee - rundveeteelt - rundveerassen - groninger blaarkop - dierveredeling - fokkerijmethoden - veredelingsprogramma - cattle - cattle farming - cattle breeds - groningen white headed - animal breeding - animal breeding methods - breeding programmes
Eind 2013 heeft de SZH met de blaarkopbestuurders een strategiedag gehouden. Daaruit kwam onder meer naar voren dat er behoefte is aan een goed en doelgericht fokplan. Onlangs is de Landelijke (Fok)-Commissie begonnen het fokplan uit te werken.
Bloedgroepen bij rundvee. Deel 3: Bloedgroepenonderzoek bij blaarkoppen
Oldenbroek, J.K. ; Buys, K. - \ 2014
Zeldzaam huisdier 39 (2014)3. - ISSN 0929-905X - p. 8 - 9.
groninger blaarkop - rundveerassen - rundveeteelt - bloedgroepen - rassen (dieren) - genetische variatie - zeldzame rassen - groningen white headed - cattle breeds - cattle farming - blood groups - breeds - genetic variation - rare breeds
Dat de Groninger blaarkop een ras is met bijzondere eigenschappen blijkt ook uit het bloedgroepenonderzoek. De bloedgroepsystemen van blaarkoppen verschillen duidelijk van die van roodbonten en zwartbonten. Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat ze al sinds de oprichting van de stamboeken gescheiden gefokt zijn.
Bloedgroepen bij rundvee. Deel 2: Verschillen tussen zwartbont en roodbont
Oldenbroek, J.K. ; Buys, J. - \ 2014
Zeldzaam huisdier 39 (2014)2. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 13.
rundveeteelt - bloedgroepen - rundveerassen - rassen (dieren) - genetische variatie - roodbont maas-rijn-ijsselvee - groninger blaarkop - zwartbont - zeldzame rassen - cattle farming - blood groups - cattle breeds - breeds - genetic variation - meuse-rhine-yssel - groningen white headed - holstein-friesian - rare breeds
In het vorige nummer is uiteengezet wat bloedgroepen zijn en dat met bloedgroepen erfelijke verschillen en overeenkomsten tussen rassen aangetoond kunnen worden. In 1993 heeft John Bruin de verschillen tussen zwartbonte en roodbonte runderen onderzocht. Dit is het laatste onderzoek geweest dat met bloedgroepen is uitgevoerd.
Eureca onderzoek naar consument
Hoving, A.H. ; Haas, Y. de; Groot, L. de - \ 2011
De Blaarkopper 2011 (2011)1. - p. 23 - 23.
groninger blaarkop - melkveerassen - conservering - maatschappelijk draagvlak - vragenlijsten - inheems vee - groningen white headed - dairy breeds - conservation - public support - questionnaires - native livestock
In het kader van het vervolg van het Eurecaproject werd door CGN/WUR een onderzoek gedaan naar 'Wat is een lokaal runderras de burger waard?'. In dit artikel staat het verslag.
Towards self-sustainable European regional cattle breeds : breed demonstration cases
Haas, Y. de; Diaz, C. ; Collado, D.M. ; Duclos, D. ; Colinet, F. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 410) - 21
belgisch witblauw - rassen (dieren) - inheems vee - rundveerassen - in-situ conservering - multi-stakeholder processen - avilena-iberisch zwartvee - groninger blaarkop - dierveredeling - belgian blue - breeds - native livestock - cattle breeds - in situ conservation - multi-stakeholder processes - avilena-black iberian - groningen white headed - animal breeding
This report describes the process to re-develop the breed conservation and development strategy in Belgium, France, Spain and the Netherlands with involvement of multistakeholders.
De blaarkop: ouderwets goed : inventarisatie van de mogelijkheden voor een dubbeldoelkoe in deze tijd
Winter, M.A. de; Vogelzang, T.A. ; Schaick, J. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086154241 - 49
rundveehouderij - rundvee - rundveerassen - rassen (dieren) - groninger blaarkop - multifunctionele landbouw - cattle husbandry - cattle - cattle breeds - breeds - groningen white headed - multifunctional agriculture
De Kruidenier Groep ziet de blaarkop als spil in de door haar beoogde duurzame en rendabele keten voor kwalitatief hoogwaardig vlees en zuivel voor het foodservice- en slagerskanaal in Nederland. Op verzoek van de Kruidenier Groep is hiertoe in 2009 een verkenning uitgevoerd. Samengevat komt de blaarkop in hoge mate tegemoet aan de wensen van boeren, burgers en buitenlui, evenals aan die van de consument en overheid. Daarmee biedt de blaarkop de Kruidenier Groep en haar ketenpartners perspectief in moderne tijden, in het bijzonder voor veehouders met een bedrijfsvoering die gericht is op natuur en/of multifunctionele landbouw.
Groninger Blaarkop
Haas, Y. de; Hoving, A.H. ; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Bohte-Wilhelmus, D.I. ; Sulkers, H. ; Hiemstra, S.J. - \ 2009
Wageningen UR - 8 p.
cattle - cattle husbandry - cattle farming - breeds - groningen white headed
De Groninger Blaarkop is een oud Nederlands ras waarvan de eerste beschrijvingen dateren uit de 14e eeuw. Vanaf de Middeleeuwen worden de dieren op schilderijen weergegeven, met zowel rode als zwarte blaarkoppen. Ook de witkop, zonder aftekeningen op de kop, kwam regelmatig voor. In de provincie Groningen bestond aan het begin van de 20e eeuw de veestapel voor 90% uit Blaarkoppen. Behalve in Groningen fokte men de dieren in Zuid-Holland rondom Leiden en de rijnstreek van Utrecht. Ook in het buitenland komen runderen voor met de typische blaarkoptekening, namelijk in de Oekraïne en in bepaalde streken van Afrika en Azië. In Engeland zou door kruisingen met witkoppen uit Nederland in de 17e eeuw de Hereford zijn typische witte kop hebben verkregen
Groningen White Headed
Haas, Y. de; Hoving, A.H. ; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Bohte-Wilhelmus, D.I. ; Sulkers, H. ; Hiemstra, S.J. - \ 2009
[Wageningen] : Wageningen UR
rundvee - rundveehouderij - rundveerassen - groninger blaarkop - cattle - cattle husbandry - cattle breeds - groningen white headed
The Groningen White Headed is a native Dutch breed. First descriptions of this breed go back to the 14th century. Already in the Middle Ages portraits of red and black White Headed cows were painted. Friesian cattle traders bought White Headed cattle for slaughtering on a cattle market in London at the end of the 19th century. At the start of the 20th century, 90% of all cattle in the Province Groningen existed of White Headed cattle. White Headed cattle was, however, also bred in the Province Zuid-Holland, around Leiden, and along the Rhine in Utrecht. In other countries (e.g. Ukraine, Africa and Asia) the typicalpattern of White Headed is seen as well
Revival runderrassen?
Hiemstra, S.J. - \ 2009
V-focus 6 (2009)2. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
rundveehouderij - zeldzame rassen - rassen (dieren) - genetische bronnen van diersoorten - roodbont maas-rijn-ijsselvee - groninger blaarkop - brandrode - cattle husbandry - rare breeds - breeds - animal genetic resources - meuse-rhine-yssel - groningen white headed - deep red cattle
De belangstelling voor onze Nederlandse runderrassen neemt toe. Tegelijkertijd zijn deze rassen kwetsbaar. Want, wie zorgt ervoor dat unieke runderrassen in stand blijven? Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) coördineert het 3-jarige EU-project met de naam EURECA (Towards selfsustainability of EUropean REgional CAttle breeds). Binnen dit project zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart gebracht van de Groninger Blaarkop, MRIJ en het Brandrode rund
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.