Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==grote grazers
Check title to add to marked list
Quickscan Contraceptie Hoefdieren
Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-notitie ) - 18 p.
dierenwelzijn - wilde dieren - grote grazers - hoefdieren - huisvesting, dieren - diergezondheid - dierethiek - animal welfare - wild animals - large herbivores - ungulates - animal housing - animal health - animal ethics
Uit de wetenschap : hoe tel je wilde hoefdieren?
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Dekker, J. ; Cornelissen, P. - \ 2013
Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)3. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 16.
wildbeheer - grote grazers - herbivoren - natuurgebieden - monitoring - populatiedichtheid - zuidelijk flevoland - wildlife management - large herbivores - herbivores - natural areas - population density
Tellen van wilde hoefdieren wordt steeds belangrijker, onder andere vanwege eventuele beperking van de wildstand. Maar hoe moeten herbivoren geteld worden om een goed beeld te krijgen van de aantallen? Begrippen als precisie (herhaling van tellingen), nauwkeurigheid (geschatte waarneming t.o.v. werkelijkheid) en betrouwbaarheid (systematische fouten)
Kleine bosmieren versus grote grazers
Mabelis, A.A. ; Houwelingen, V. van - \ 2012
Holland's Duinen 2012 (2012)60. - ISSN 1389-7373 - p. 35 - 41.
duingebieden - fauna - formicidae - begrazing - nadelige gevolgen - grote grazers - spreiding - zuid-holland - duneland - grazing - adverse effects - large herbivores - spread
Hollands duinen bezitten geschikt leefgebied voor bosmieren, vooral op plaatsen waar een eikenberkenbos tot ontwikkeling is gekomen, zoals in de vallei Bierlap in de duinen bij Den Haag. In dit bos hebben veel studenten tijdens de jaarlijkse cursus ecologie onderzoek verricht naar de relatie tussen bosmieren en andere soorten die in het duin leven. Daartoe werden soms dagen achtereen mieren geteld die naar en van een mierennest liepen, al of niet met een prooi in hun kaken. De laatste tien jaar is echter het aantal bosmieren teruggelopen. Getracht is de vraag te beantwoorden of dit een gevolg kan zijn van introductie van grote grazers (koeien en paarden) in het duingebied
Stikstofoverschot door bijvoeren van grazers
Wamelink, G.W.W. ; Klimkowska, A. ; Dobben, H.F. van; Slim, P.A. ; Til, M. van - \ 2012
Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)7. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
duingebieden - grote grazers - depositie - emissie - stikstof - habitats - begrazingsbeheer - bijvoeding - noord-holland - duneland - large herbivores - deposition - emission - nitrogen - grazing management - supplementary feeding
In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt verruiging bestreden door het inscharen van runderen. Het bijvoeren van het vee in de winter zorgt voor een extra input van stikstof boven op de aanwezige atmosferische depositie. Het bijvoeren kan daardoor leiden tot een (verdere) overschrijding van de kritische depositie voor enkele gevoelige habitattypen zoals de grijze duinen.
Ecologische effecten van het ontwormingsmiddel ivermectine
Lahr, J. ; Kats, R.J.M. van; Hout, A. van der; Lammertsma, D.R. ; Werf, D.C. van der; Zweers, A.J. ; Siepel, A. - \ 2011
Vakblad Natuur Bos Landschap 8 (2011)10. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 31.
paarden - excreten - veterinaire producten - wormen - ziektebestrijding - bodembiologie - grote grazers - natuurgebieden - ecosystemen - horses - excreta - veterinary products - helminths - disease control - soil biology - large herbivores - natural areas - ecosystems
Het is inmiddels een bekend feit dat ontwormingsmiddelen die aan vee worden gegeven, giftig kunnen zijn voor de mestfauna, de insecten die zich met mest voeden en er hun eieren in leggen. Het verdwijnen van bepaalde soorten mestfauna kan er in bepaalde gevallen toe leiden dat de afbraak van mest in het veld vertraagd wordt, zo blijkt uit buitenlandse studies. Enquêtes wezen eerder uit dat ontwormingsmiddelen in veel Nederlandse natuurgebieden worden toegediend aan grote grazers. Komen dit soort ecologische effecten dus ook in onze natuurgebieden voor? Dit is de afgelopen jaren door Alterra onderzocht in opdracht van het ministerie van EL&I.
Ecologische risico's van doorvergiftiging door cadmium in het Dommeldal : ruimtelijke modellering voor de steenuil en grote grazers met het BERISP-model
Lahr, J. ; Jacobs, T. ; Heidema, A.H. ; Winter, W.P. de; Brink, N.W. van den - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2019)
bodemverontreiniging - cadmium - overstromingen - strigidae - uilen - voedselketens - ecotoxicologie - beekdalen - bodemecologie - grote grazers - noord-brabant - soil pollution - floods - owls - food chains - ecotoxicology - brook valleys - soil ecology - large herbivores
In het overstromingsgebied van de Dommel ten zuiden van Eindhoven is in het verleden vastgesteld dat er een doorvergiftigingsrisico van cadmium via de voedselketen van de steenuil bestaat. Om een indruk te krijgen van deze problematiek op gebiedsniveau is een studie uitgevoerd naar de ruimtelijke risico’s van doorvergiftiging voor steenuilen en groter grazers aan de hand van het model BERISP. De modelberekeningen wijzen uit dat de huidige risico’s voor steenuilen in het gebied (situatie 2003) groot zijn. De risico’s treden vooral op in habitats waar de uilen veel op gecontamineerde wormen foerageren, zowel in het overstromingsgebied als op bouwland en weilanden hierbuiten. Realisatie van het Natuurgebiedsplan (NGP 2006) zal vooral binnen het overstromingsgebied zelf leiden tot een afname van de risico’s doordat men habitats laat ontstaan waar uilen op minder verontreinigde woelmuizen foerageren, met name door verruiging.
Herstel van hellingschraallanden : verslag veldwerkplaats Heuvelland, Gulpen, 30 september 2009
Smits, N.A.C. ; Noordwijk, T. van; Kloet, P. - \ 2009
Gulpen : s.n. - 6
graslanden - hellingen - begrazing - natuurbeheer - natuurgebieden - grote grazers - grasslands - slopes - grazing - nature management - natural areas - large herbivores
Het gaat niet goed met de schaarse reservaten van hellingschraallanden. Al sinds de jaren tachtig wordt geprobeerd om deze unieke ecosystemen te herstellen, maar tot op heden met een tegenvallend resultaat. Onder leiding van het deskundigenteam Heuvelland is van 2004-2008 onderzoek gedaan naar de oorzaken van achteruitgang en de mogelijkheden voor herstel, met de nadruk op de mogelijke beheerstrategieën voor zowel de flora als de fauna. Tijdens deze veldwerkplaats presenteerden twee onderzoekers de resultaten van dit onderzoek en vertelde beheerder Patrick Kloet van Staatsbosbeheer over de pilot gescheperde beweiding.
Asian Eden : large herbivore ecology in India
Ahrestani, F.S. - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins, co-promotor(en): Ignas Heitkonig. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854876 - 117
dierecologie - gaur - grootte - voedingsgedrag - seizoenvariatie - distributie - india - grote grazers - animal ecology - size - feeding behaviour - seasonal variation - distribution - large herbivores
The study of large mammalian herbivore ecology has a strong allometric tradition. The
majority of studies that have helped better understand how body mass affects large herbivore
ecology in the tropics, from a biological, functional, and ecological perspective, are from
Africa. India’s large herbivore assemblage—the richest outside of Africa and with a body
mass range similar to Africa’s—is a poorly understood assemblage that has never been studied
from the perspective of body mass theory. The goal of this study was to bridge this gap. I
tested hypotheses of large herbivore biology and ecology in India based on body mass theory
across different spatial, temporal and organizational scales. Data collection and analyses
included: a 20 month field study the provided data of forage availability, the seasonal variation
in diet, habitat preference and overlap, the timing of parturition, and the life history traits of
different body mass large herbivore species in South India; a year long treatment based
exclosure field experiment that provided a better understanding of the seasonal variation in
graminoid biomass and quality in South India; a country level analysis of the distribution of
the large herbivore assemblage with respect to environmental covariates; and a modelling
approach to determine the impact of body mass on reproductive biology. Results showed that
body mass based principles offered explanations for some, but not all, of what I observed and
predicted. This study for the first time proposes that the impact of body mass might explain
why some smaller herbivore species show seasonality in annual parturition while some large
herbivores species do not. Also, as predicted and similar to Africa, large herbivore species
richness in India is highest in areas with high soil nutrients and intermediate moisture levels.
Beyond this study, important questions that still remain are “Which environmental and
ecological conditions shaped species richness in Africa to be four times higher than what is
found in India?” As India remains the last stronghold—Asia’s Eden—for most of Asia’s large
herbivores, there is a need for further studies of the biology and ecology of large herbivore
species in India.

Natuur als nooit tevoren. Beschouwingen over natuurbeheer in Nederland
Schaminée, J.H.J. ; Weeda, E.J. - \ 2009
Zeist : KNNV uitgeverij (Vegetatiekundige Monografieën 2) - ISBN 9789050113137 - 191
natuurbescherming - bossen - landbouw - klimaatverandering - geïntroduceerde soorten - nederland - natuurbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeleid - grote grazers - ecologisch herstel - nature conservation - forests - agriculture - climatic change - introduced species - netherlands - nature management - nature development - nature conservation policy - large herbivores - ecological restoration
Natuurbeheer en natuurontwikkeling gaan in Nederland vaak hand in hand, maar staan soms ook op gespannen voet. Hoe is dat zo gegroeid en wat is de actuele stand van zaken? Daarover gaat Natuur als nooit tevoren, een afwisselende verzameling essays. Het bevat onder meer hoofdstukken over de rol van grote grazers, oude en nieuwe bossen, landbouw en natuur, klimaatverandering, natuurherstel en exoten. Ieder hoofdstuk is geschreven voor een student samen met een gerenommeerde vakgenoot.
Satisfying giant appetites : mechanisms of small scale foraging by large African herbivores
Pretorius, Y. - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins; R. Slotow, co-promotor(en): Fred de Boer. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854784 - 141
herbivoren - afrika - ruwvoer (forage) - foerageren - zoekgedrag - morfologie - monddelen - voedingsstoffenopname (mens en dier) - lichaamssamenstelling - lichaamsgewicht - lineair programmeren - allometrie - grote grazers - herbivores - africa - forage - foraging - searching behaviour - morphology - mouthparts - nutrient intake - body composition - body weight - linear programming - allometry - large herbivores
Variation in body mass allows for resource partitioning and co-existence of different species. Body mass is also seen as the main factor governing nutrient requirements in herbivores as metabolic rate and requirements have often been found to scale to ¾ power of body mass. Although the consequences of body mass on foraging behaviour of herbivores has been extensively studied, the mechanism behind how body mass differences determines the small scale foraging patterns of especially larger herbivores, has up to now been unclear. In this study, I looked at how body mass and small scale vegetation characteristics shaped the mouth morphology of herbivores and how body mass of a herbivore affects the scale at which intake is maximized. The results indicate that the dilution of plant mass and more specifically leaf mass in space requires that mega-herbivores such as elephant have enlarged soft mouth parts to compensate for this dilution. Finally, I demonstrate, using linear programming techniques with multiple nutrients as constraints, how a mega-herbivore’s daily diet choice is determined by forage abundance whereas a small herbivore is more constrained by fibre.
Geography of mammalian herbivores in the Indian Trans-Himalaya: patterns and processes
Namgail, T. - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins, co-promotor(en): Sip van Wieren. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085855248 - 122
herbivoren - zoogdieren - zoögeografie - geografische verdeling - india - biogeografie - ecotonen - soortendiversiteit - soortenrijkdom - grote grazers - himalaya - herbivores - mammals - zoogeography - geographical distribution - biogeography - ecotones - species diversity - species richness - large herbivores
Animals need adequate resources so that their populations not only survive but thrive. So they seek places that can best provide them. Yet, they face several challenges, while obtaining these resources, e.g., predators, competitors and physical obstacles: mountains and rivers. Some animals are better-equipped to overcome these challenges, and are widely distributed, while others are not. These differences generate uneven pattern of distribution of life on earth. Tsewang Namgail’s study on the mammalian herbivores in the arid regions of the Himalayan mountains shows that interspecific competition is a major factor determining distribution and diversity patterns of these animals. Topography is also an important factor determining their coexistence, and thus it plays a crucial role in the formation and maintenance of herbivore assemblies in these drier, alpine regions. The study highlights that herbivores change their diet spectrum in response to the number of other herbivore species in an assemblage, and therefore emphasizes the inclusion of interspecific interactions in species distribution models.
Ontwormingsmiddel doodt ook kevers
Lahr, J. - \ 2008
Kennis Online 5 (2008)november 2008. - p. 8 - 8.
rundvee - geneesmiddelen - mest - bodemverontreiniging - coleoptera - insecten - natuurbescherming - grote grazers - ecotoxicologie - natuur - cattle - drugs - manures - soil pollution - insects - nature conservation - large herbivores - ecotoxicology - nature
Niet alleen dieren in de veehouderij krijgen medicatie tegen wormen. Ook grote grazers in natuurgebieden krijgen ontwormingsmiddelen om te voorkomen dat ze ziek worden. Alleen komt een deel van de schadelijke medicijnen via hun poep vrij in de natuur, en daar gaan onder meer insecten aan dood. Alterra pleit daarom voor terughoudend gebruik
Risico's van zware metalen in sediment in het natuurontwikkelingsgebied in de Logtse Baan
Sival, F.P. ; Rietra, R.P.J.J. ; Riksen, M.J.P.M. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1605) - 28
bodemchemie - zware metalen - sediment - natuurontwikkeling - grote grazers - ecotoxicologie - noord-brabant - natuurgebieden - soil chemistry - heavy metals - nature development - large herbivores - ecotoxicology - natural areas
In het Beerzedal in het natuurontwikkelingsgebied de Logtse Baan komen sterk verhoogde gehalten aan zink, koper en in mindere mate cadmium, nikkel en arseen in het sediment voor tov de gehalten in de bodem. Het gebied is door Natuurmonumenten aangewezen als gebied voor grote grazers. Door de hoge gehalten in de bodem is het niet duidelijk of de kwaliteit van het gras wel voldoet aan wettelijke normen voor veevoer. Belangrijk om op te merken is dat koper en nikkel nutriënten zijn die alleen bij hoge gehalten ongewenste stoffen zijn. Onbekend is in hoeverre de aangetroffen gehalten van sedimentmonsters in andere beken en of dit alles problematisch is. Op basis van nader onderzoek zou bepaald kunnen worden in hoeverre de huidige en toekomstige situatie (met meer sediment) leidt tot ongewenste situaties. In enkele grond- en sedimentmonsters zijn relatief hoge cadmiumgehalten aangetroffen (4 tot 9 mg.kg-1 in de jaren 2004-2006). In geen van de grasmonsters zijn echter nog hoge cadmiumgehalten aangetroffen
Resource ecology : spatial and temporal dynamics of foraging
Prins, H.H.T. ; Langevelde, F. van - \ 2008
Dordrecht : Springer (Wageningen UR Frontis series vol. 23) - ISBN 9781402068485 - 304
natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnenbeheer - ecologie - herbivoren - begrazing - foerageren - voeropname - dieetstudies - bevolkingsspreiding - kuddes (herds) - vee - migratie - voedingsgedrag - ruimtelijke verdeling - grote grazers - plant-herbivoor relaties - natural resources - resource management - ecology - herbivores - grazing - foraging - feed intake - diet studies - population distribution - herds - livestock - migration - feeding behaviour - spatial distribution - large herbivores - plant-herbivore interactions
This multi-author book deals with 'resource ecology', which is the ecology of trophic interactions between consumers and their resources. Resource ecology is perhaps the most central part of ecology. In its linkage between foraging theory and spatial ecology, it shows how old and fundamental questions can be tackled afresh. It addresses crucial aspects of the interactions between consumers and resources. Foraging is the central process in resource ecology because it leads to growth, survival and reproduction of the animal. Resource ecology forms the basis for comprehending the functioning of multi-species assemblages, and is thus key to grasp the organisation of biodiversity. For the purposes of stimulating future research, each chapter ends with two or three testable hypotheses. Each chapter is followed by a comment. This makes the book ideal for teaching and course work, because it highlights the fact that ecology is a living and active research field.
The Ecology of Browsing and Grazing
Gordon, I.J. ; Prins, H.H.T. - \ 2008
Berlin, Heidelberg : Springer (Ecological Studies 195) - ISBN 9783540724216 - 328
afgrazen - voedingsgewoonten - begrazing - herbivoren - dierecologie - plantenecologie - voedingsgedrag - populatiedynamica - biodiversiteit - vegetatie - grote grazers - voedingsecologie - browsing - feeding habits - grazing - herbivores - animal ecology - plant ecology - feeding behaviour - population dynamics - biodiversity - vegetation - large herbivores - feeding ecology
Falende grazers : hooglanders als metaforen voor goedkope wildernis
Zeilmaker, R. ; Bokdam, J. - \ 2007
NRC-Handelsblad 2007 (2007)24/25 maart. - ISSN 0002-5259 - p. 49 - 49.
schotse hooglander - begrazing - natuurbescherming - grote grazers - highland - grazing - nature conservation - large herbivores
Grote grazers hebben in korte tijd het Nederlandse natuurterrein veroverd. Maar de oerkoeien lijken de vergrassing en verbossing niet te kunnen stoppen. Ondertussen brengen ze schade toe aan fauna en broedvogels. 'Het zijn goedkope grasmaaiers geworden'. Visie van mensen als: Frits van Beusekom, Frans Vera, Peter de Boer. Het was de Wageninger Harm van de Veen, die aan de wieg stond van natuurlijk bosbeheer
Verbinding Oostvaardersplassen - Hollandse Hout : onderdeel van de uitvoering van het ICMO-advies (Hoofdstuk 3, Recommendations, 4: additional measures)
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Kuiters, A.T. ; Kwak, R.G.M. ; Henkens, R.J.H.G. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1595) - 87
natuurreservaten - fauna - oppervlakte (areaal) - migratie - grote grazers - habitatverbindingszones - zuidelijk flevoland - nature reserves - acreage - migration - large herbivores - habitat corridors
Één van de aanbevelingen van het ICMO (2006) luidde om, uit oogpunt van dierenwelzijn, de Oostvaardersplassen te verbinden met het bosgebied “De Hollandse Hout”. Op die manier zouden de voedselvoorziening en schuilmogelijkheden voor de grote grazers kunnen worden uitgebreid. Gesteld werd dat voorafgaand aan de realisatie van die verbinding een prognose diende te worden gemaakt over de mogelijke gevolgen voor de grote grazers, de vegetatie en de moeras bewonende vogels. Ook diende de aandacht uit te gaan naar de toekomstige mogelijkheden voor de recreatie in het nieuwe, samengevoegde gebied. Dit rapport gaat in op deze aspecten en vormt een voorlopige verkenning.
Geactualiseerd overzicht van begraasde natuurterreinen
Kuiters, A.T. ; Hazebroek, E. ; Hennekes, S.M. - \ 2003
Vakblad Natuurbeheer 2003 (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 79 - 82.
natuurbescherming - natuurreservaten - vegetatiebeheer - begrazing - grote grazers - landschapsbescherming - begrazingsbeheer - rundveerassen - paarden - schapen - geiten - nature conservation - nature reserves - vegetation management - grazing - large herbivores - landscape conservation - grazing management - cattle breeds - horses - sheep - goats
Tussen 1995-2003 zijn ongeveer 60 nieuwe terreinen in begrazingsbeheer genomen. De totale oppervlakte van begraasde terreinen is naar schatting momenteel 55.500 ha. Op grond van een enquête onder beheerders van begraasde natuurterreinen een overzicht van het aantal terreinen in begrazingsbeheer sinds 1970, de oppervlakten en landschapstypen, de aantallen grazers en de gebruikte huisdierrassen (rund, paard, schaap, geit), een top-tien van de meest gebruikte rassen, en de beherende organisaties (met aantallen begraasde terreinen en oppervlakten). Vooral in het rivierengebied nam het aantal begraasde terreinen de afgelopen jaren sterk toe
Schotse Hooglanders in de Broekpolder?; analyse van de veterinair-toxicologische risico's van de verontreinigde bodem voor grote grazers
Ma, W.C. ; Bosveld, A.T.C. ; Brink, D.B. van den - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 260) - 63
grote grazers - begrazing - rundvee - bodemverontreiniging - zware metalen - bagger - natuurontwikkeling - ecotoxicologie - zuid-holland - large herbivores - grazing - cattle - soil pollution - heavy metals - dredgings - nature development - ecotoxicology - ecological engineering
De Broekpolder bij Vlaardingen is in de jaren zestig en zeventig opgespoten met zwaar verontreinigd Rotterdams havenslib. Vooral zware metalen en cyclodieeninsecticiden (drins) komen in hoge concentraties voor. Dit kan een belemmering vormen voor plannen om een gedeelte van de Broekpolder te bestemmen voor natuur- en landschapsontwikkeling door het uitzetten van grote grazers, zoals Schotse Hooglanders. In dit rapport wordt nagegaan of extensieve begrazing in de Broekpolder tot gezondheidsrisico's voor de dieren kan leiden. Bij de risicoberekeningen wordt de inname van gronddeeltjes, vegetatie en oppervlaktewater en de daarin aanwezige verontreiniging in beschouwing genomen. Geconcludeerd wordt dat extensieve begrazing in de door de gemeente Vlaardingen daarvoor aangewezen delen van de Broekpolder wel toelaatbaar is, mits uitgegaan wordt van een gespreid begrazingsbeheer.
Interacties tussen grote grazers en recreanten; een verkenning van risico's en oplossingen
Henkens, R.J.H.G. ; Berends, H.A. ; Jonkers, D.A. ; Molenaar, J.G. de - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 249) - 45
herbivoren - begrazing - natuurgebieden - gedrag - recreatie - risico - risicoschatting - grote grazers - nederland - openluchtrecreatie - nadelige gevolgen - herbivores - grazing - natural areas - behaviour - recreation - risk - risk assessment - large herbivores - netherlands - outdoor recreation - adverse effects
Zijn grote grazers gevaarlijk voor recreanten? Deze onderzoeksvraag werd gesteld naar aanleiding van een (gering) aantal serieuze incidenten. Voor het onderzoek werd de ter zake doende literatuur doorgespit en werd een adviescommissie bestaande uit wetenschappers, beheerders en beleidsmakers geraadpleegd. Het resultaat hiervan maakt duidelijk dat het risico momenteel niet onverantwoord groot is. De ontwikkelingen in het recreatie- en natuurbeleid zullen echter wel leiden tot een toename van het aantal interacties tussen grote grazers en recreanten en daarmee tot een toename van de kans op incidenten. Om de risico's ook in de toekomst acceptabel te houden is een intensievere voorlichting over het natuurlijke gedrag en de omgang met de dieren geen overbodige luxe. Dit geldt vooral voor recreanten maar ook voor menig beheerder. Daarnaast wordt gepleit voor de ingebruikneming van een incidentenregistratieformulier om zo mogelijk de ware toedracht van een incident te kunnen achterhalen en vastleggen. Ook toepassingsgericht onderzoek ten behoeve van de inrichting en het begrazingsbeheer van natuurterreinen behoort tot de oplossingsrichtingen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.