Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 89

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==habitatfragmentatie
Check title to add to marked list
Ontsnipperingsplan N525 : advies voor het ontwerp en de positionering van een faunapassage
Grift, E.A. van der - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2823) - 49
bosfragmentatie - habitatfragmentatie - het gooi - vechtstreek - wildpassages - natuurreservaten - fauna - wildbeheer - forest fragmentation - habitat fragmentation - wildlife passages - nature reserves - wildlife management
De Hilversumseweg (N525), een provinciale weg tussen Hilversum en Laren, vormt een barrière tussen enkele grote bos- en heideterreinen in het centrale deel van het Gooi. Dit betreft aan de noordzijde van de weg de Bussummer- en Westerheide en aan de zuidzijde de Zuiderheide en het Laarder Wasmeer. In het programma Gooi en Vechtstreek van de provincie Noord-Holland is voorzien in het opstellen van een plan van aanpak voor ‘ontsnippering’ van deze verkeersweg. Een natuurverbinding bij de N525 moet het mogelijk maken dat diersoorten vrijelijk tussen de natuurgebieden aan weerszijden van de weg kunnen bewegen zonder het risico te lopen om te worden aangereden. In dit kader verkent de provincie Noord-Holland momenteel, in samenspraak met de gemeenten Hilversum en Laren en het Goois Natuurreservaat, nut en noodzaak van faunamaatregelen bij de N525. Het doel van onderhavig onderzoek is om het waarom, wat en waar van ontsnippering van de N525 te onderzoeken.
Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid : programma van eisen voor woningbouw nabij de Natuurbrug vanuit ecologisch perspectief
Grift, E.A. van der; Lammerstma, D.R. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2799) - 31
habitatfragmentatie - natuur - kwaliteit - ecologische verstoring - woningbouw - habitatverbindingszones - wildpassages - noord-holland - habitat fragmentation - nature - quality - ecological disturbance - house building - habitat corridors - wildlife passages
MetaNatuurplanner v2.0 : status A
Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Adrichem, M.H.C. van; Knegt, B. de; Greft-van Rossum, J.G.M. van der - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-technical report 64) - 102 p.
biodiversiteit - modellen - natuurbeleid - ecosysteembeheer - verdroging - habitatfragmentatie - milieuafbraak - klimaatverandering - wateropslag - biodiversity - models - nature conservation policy - ecosystem management - desiccation - habitat fragmentation - environmental degradation - climatic change - water storage
Het Planbureau voor de Leefomgeving en Alterra Wageningen UR hebben de MetaNatuurplanner ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversiteit te bepalen. Het model legt relaties tussen de milieu-, water- en ruimtecondities en de duurzame instandhouding van de biodiversiteit en wordt gebruikt voor zowel signalering, beleidsevaluatie en (nationale) verkenningen. De soortresultaten en het realiseren van duurzame leefgebieden worden geaggregeerd tot indicatoren die aansluiten op het Nederlandse en Europese beleid. In deze rapportage worden alle facetten beschreven van het model die nodig zijn om de kwaliteitsstatus A voor modellen van de WOT Natuur & Milieu te verkrijgen.
Effect straatverlichting op paddentrek
Grunsven, R.H.A. van; Joosten, K. ; Creemers, R. - \ 2015
RAVON 17 (2015)3. - p. 56 - 58.
padden - migratie - habitats - habitatfragmentatie - habitatverbindingszones - verlichting - kunstmatige verlichting - wildbescherming - toads - migration - habitat fragmentation - habitat corridors - lighting - artificial lighting - wildlife conservation
Al duizenden jaren gaan padden in het vroege voorjaar ’s nachts op pad naar voortplantingswateren om daar te paren en eieren af te zetten. De wereld om hen heen is in al die jaren sterk veranderd. Wegen doorkruisen hun leefgebied en straatverlichting langs de wegen is eerder regel dan uitzondering. En dat heeft effect op de paddentrek, zo blijkt uit een lichtonderzoek.
Using Minimum Area Requirements (MAR) for assemblages of mammal and bird species in global biodiversity assessments
Verboom, J. ; Snep, R.P.H. ; Stouten, J. ; Pouwels, R. ; Pe’er, G. ; Goedhart, P.W. ; Adrichem, M.H.C. van; Alkemade, J.R.M. ; Jones-Walters, L.M. - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 33) - 22
habitatfragmentatie - biodiversiteit - fauna - zoogdieren - vogels - landschapsecologie - habitat fragmentation - biodiversity - mammals - birds - landscape ecology
Habitat loss, fragmentation and degradation are important factors in the decline of biodiversity worldwide. It is important to be able to evaluate the success of policies at different levels, including, increasingly, the global level. Whilst attention has been given to the development of predictive models that focus on individual species within biogeographic regions or smaller areas, however, to assess the impact of land-use change and policy measures on biodiversity at global level, there is an urgent need for generic tools (models, algorithms, databases). In this paper we test the potential of a generic tool, as part of the GLOBIO model, for assessing the impact of habitat loss and fragmentation. It combines existing data for the minimum viable populations of terrestrial bird and mammal species with knowledge of individual area requirements to derive estimates of their minimum area requirements (MAR). This approach focuses on comparing the minimum area requirements (MAR) to the natural habitat areas, assuming that below a certain threshold populations are no longer viable and the species assembly will eventually be reduced. The relationship between nature area and percentage of species meeting Minimum Area Requirements appears to be log-linear between 10 km2 and 10 000 km2 for conservation priority species and has the form Y=-15.45 + 28.61* LOG(AREA). Our results suggest that many existing parks and reserves might be too small for the long-term viability of species that they are meant to preserve. Applying this relationship to a global land cover dataset reveals that substantial proportions of mammal and bird species occur in areas that fail to cover sufficient space to support long term viable populations. This applies even at current state, especially for those areas of the globe where rapid urbanisation and agricultural expansion have taken place and are anticipated to proceed.
Infrastructurele knelpunten voor de otter : overzicht van verkeersknelpunten met mate van urgentie voor het nemen van mitigerende maatregelen
Kuiters, A.T. ; Lammertsma, D.R. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2513) - 69
lutra lutra - migratie - zoogdieren - habitatfragmentatie - wegen - verkeersongevallen - habitats - inventarisaties - migration - mammals - habitat fragmentation - roads - traffic accidents - inventories
De afgelopen jaren zijn op veel plaatsen mitigerende maatregelen genomen om leefgebieden veiliger te maken voor de otter en de kans op verkeersslachtoffers te beperken. Echter, het aantal verkeersslachtoffers neemt ieder jaar toe, deels omdat bestaande voorzieningen in leefgebieden tekort schieten, deels omdat de otter zich aan het verspreiden is naar nieuwe leefgebieden. Om het aantal slachtoffers terug te dringen is het dringend noodzakelijk om op korte termijn verdere maatregelen te nemen. Op verzoek van het ministerie van EZ is een inventarisatie gemaakt van alle verkeersknelpunten binnen en tussen de huidige otterleefgebieden (situatie voorjaar 2013), zijn deze geprioriteerd en zijn oplossingsrichtingen beschreven.
Ontsnipperingsplan Naardermeer : advies voor faunapassages bij de spoorlijn
Grift, E.A. van der; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2521) - 56
habitatfragmentatie - wildpassages - landschap - spoorwegen - ecologische hoofdstructuur - habitatverbindingszones - infrastructuur - noord-holland - habitat fragmentation - wildlife passages - landscape - railways - ecological network - habitat corridors - infrastructure
In opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten is onderzocht wat de beste manier is om de versnipperingseffecten van de spoorlijn Weesp-Hilversum in het Naardermeer op te heffen. Het onderzoek geeft antwoord op de vragen: (1) Waarom is ‘ontsnippering’ van het Naardermeer nodig? (2) Wat zijn de doelsoorten en doelen voor de ontsnippering van het Naardermeer? (3) Kennen de doelsoorten verschillende prioriteiten en is er op basis hiervan een ranking aan te brengen van de doelsoorten? (4) Welke eisen stellen de doelsoorten aan het ontwerp en de dichtheid van faunapassages? (5) Op welke locaties binnen het Naardermeer is een faunapassage gewenst? (6) Welk ontwerp wordt voor deze faunapassages aanbevolen per locatie? (7) Wat is de verwachte functionaliteit van de faunapassages? Het resultaat van het onderzoek is een concreet ontsnipperingsplan voor de spoorlijn in het Naardermeer, inclusief een pakket van eisen voor de aanbevolen faunapassages
Population dynamics of Great Bittern (Botaurus stellaris) in the Netherlands: interaction effects of winter weather and habitat fragmentation
Cormont, A. ; Vos, C.C. ; Verboom-Vasiljev, J. ; Turnhout, C.A.M. van; Foppen, R.P.B. ; Goedhart, P.W. - \ 2014
Regional Environmental Change 14 (2014)3. - ISSN 1436-3798 - p. 943 - 952.
ardeidae - fauna - populatiedynamica - klimaatverandering - winter - weersgegevens - habitatfragmentatie - klimaatadaptatie - nederland - population dynamics - climatic change - weather data - habitat fragmentation - climate adaptation - netherlands - climate-change - britain - variability - models - trends
The increased variability in weather as a manifestation of climate change is expected to have negative impacts on population survival in wildlife species, because it will likely lead to increased variation in vital demographic rates (mortality and reproduction) in these populations. For the effective protection of biodiversity, adaptation measures are needed to compensate for the expected increase in weather variability and the negative interaction with habitat fragmentation. As a case study, we studied the fluctuations in Great Bittern numbers (Botaurus stellaris) from 28 monitoring plots scattered over the Netherlands to explore the interaction between the effect of weather and possible remediating effects of the landscape structure. Great Bittern habitat surrounding these plots differs with respect to area, quality, and degree of isolation of this habitat. In western Europe, Great Bitterns are found to be susceptible to continuous loss of suitable habitat due to vegetation succession and fragmentation. Moreover, year-to-year fluctuations in local Great Bittern populations can be caused by severe winter weather or other weather extremes. Our results show that severe winter weather has indeed a significant negative impact on Great Bittern population growth rates. Furthermore, we found that an increased carrying capacity and spatial cohesion (i.e. inverse of habitat fragmentation) contribute to an increase in mean growth rates over the years. As growth rates are higher in large, well-connected habitats, we argue that recovery from negative effects of, e.g. severe winters on Great Bittern population numbers is enhanced in these less-fragmented habitats. We derived generic adaptation measures for enhancing the recovery rate of populations of species in general: one should invest in more large, well-connected nature areas, not only to diminish the negative effects of habitat fragmentation on wildlife populations, but additionally to reduce the impacts of climatic variability.
Ecologische verbinding De Groene Schakel en HOV Huizen-Hilversum : toetsing effecten HOV en advies voor mitigatie
Grift, E.A. van der - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2459) - 45
ecologische hoofdstructuur - habitatverbindingszones - habitatfragmentatie - wildpassages - migratie - infrastructuur - fauna - het gooi - noord-holland - ecological network - habitat corridors - habitat fragmentation - wildlife passages - migration - infrastructure
In opdracht van de provincie Noord-Holland is beoordeeld welke ontwerpvariant voor de HOV Huizen- Hilversum – inclusief aanpassingen aan de Weg over Anna’s Hoeve die daarmee samenhangen – de meeste kansen biedt aan de ontwikkeling van natuurverbinding De Groene Schakel. Daarnaast is onderzocht wat de ecologische functionaliteit zal zijn van de ecologische voorkeursvariant en hoe de andere ontwerpvarianten van deze ontwerpvariant verschillen wat betreft ecologische functionaliteit. Er zijn aanbevelingen gedaan voor aanvullende maatregelen die het ecologisch functioneren van De Groene Schakel kunnen optimaliseren.
HOV Huizen-Hilversum en natuurbrug Anna's Hoeve : effectbeschrijving en advies voor mitigatie
Grift, E.A. van der - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2458) - 29
ecologische hoofdstructuur - habitatverbindingszones - wildpassages - habitatfragmentatie - fauna - infrastructuur - het gooi - utrechtse heuvelrug - ecological network - habitat corridors - wildlife passages - habitat fragmentation - infrastructure
In opdracht van de provincie Noord-Holland zijn de effecten geschat van de geplande HOV Huizen- Hilversum, die in de vorm van een busbaan wordt uitgevoerd, op het ecologisch functioneren van Natuurbrug Anna’s Hoeve. Deze natuurbrug maakt deel uit van natuurverbinding De Groene Schakel en moet de natuurgebieden op de Heuvelrug en die in het Gooi met elkaar verbinden. Er is een programma van eisen voor de HOV opgesteld, gericht op het zo optimaal mogelijk functioneren van het ecoduct. Er is een advies voor mitigerende maatregelen uitgewerkt om verstoring door licht, geluid, voertuigen en mensen op het ecoduct te minimaliseren. Dit advies richt zich niet alleen op de geplande HOV, maar ook op de verstoringseffecten van de bestaande infrastructuur rond het ecoduct. Tenslotte zijn twee ontwerpvarianten voor de HOV - Fly-over Oostelijk en Fly-over Westelijk - beoordeeld vanuit ecologisch perspectief
Is er ruimte voor wolven in Nederland?
Potiek, A. ; Wamelink, G.W.W. ; Jochem, R. ; Langevelde, F. van - \ 2013
Vakblad Natuur Bos Landschap 100 (2013). - ISSN 1572-7610 - p. 32 - 35.
wolven - fauna - habitatfragmentatie - populatiedynamica - schattingen - predatie - inventarisaties - wolves - habitat fragmentation - population dynamics - estimates - predation - inventories
De wolf nadert Nederland. Uit een modelstudie blijkt dat er genoeg geschikt leefgebied is voor mogelijk vijftig wolven. Door de aanwezigheid van ecoducten wordt de kans op een duurzame wolvenpopulatie aanzienlijk vergroot.
Potential for Grey wolf Canis lupus in the Netherlands : effects of habitat fragmentation and climate change on the carrying capacity and population dynamics
Potiek, A. ; Wamelink, G.W.W. ; Jochem, R. ; Langevelde, F. van - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2349) - 66
wolven - fauna - wildbescherming - wildbeheer - habitatfragmentatie - oriëntatie - nederland - populatiedynamica - wolves - wildlife conservation - wildlife management - habitat fragmentation - orientation - netherlands - population dynamics
Recolonization of the Netherlands by wolves is likely to occur within 5 to 10 years, and for management reasons the habitat suitability should be understood. Therefore, I predicted the carrying capacity and population dynamics of the wolf in the Netherlands, and studied the effects of habitat fragmentation and climate change. The effects of climate change on soil processes, vegetation structure and prey abundance for wolves were simulated with the models SMART2 and SUMO2. I assessed the effects of habitat fragmentation by comparing a scenario with and without wildlife overpasses. Population dynamics were simulated applying the model METAPHOR. Due to climate change, primary productivity increased, resulting in higher prey availability. Wolf carrying capacity and population dynamics are hence positively affected by climate change, although the effect was smaller than for habitat fragmentation. The average number of adults after a 110 year model run more than doubled in the presence of overpasses compared to the scenario without. Population persistence is negatively affected by habitat fragmentation. This study indicates the importance of overpasses for carnivores, which therefore should be an integrated part of nature management.
Wrong place, wrong time: climate change-induced range shift across fragmented habitat causes maladaptation and declined population size in a modelled bird species
Cobben, M.M.P. ; Verboom, J. ; Opdam, P.F.M. ; Hoekstra, R.F. ; Jochem, R. ; Smulders, M.J.M. - \ 2012
Global Change Biology 18 (2012)8. - ISSN 1354-1013 - p. 2419 - 2428.
vogels - habitatfragmentatie - klimaatverandering - modellen - birds - habitat fragmentation - climatic change - models - expanding population - genetic diversity - wave-front - metapopulation - mutations - dispersal - evolution - expansion - adaptation - survival
Many species are locally adapted to decreased habitat quality at their range margins, and therefore show genetic differences throughout their ranges. Under contemporary climate change, range shifts may affect evolutionary processes at the expanding range margin due to founder events. Additionally, populations that are affected by such founder events will, in the course of time, become located in the range centre. Recent studies investigated evolutionary changes at the expanding range margin, but have not assessed eventual effects across the species’ range. We explored the possible influence of range shift on the level of adaptation throughout the species’ total range. For this we used a spatially explicit, individual-based simulation model of a woodland bird, parameterised after the middle spotted woodpecker (Dendrocopus medius) in fragmented habitat. We simulated its range under climate change, and incorporated genetic differences at a single locus that determined the individual's degree of adaptation to optimal temperature conditions. Generalist individuals had a large thermal tolerance but relatively low overall fitness, while climate specialists had high fitness combined with a small thermal tolerance. In equilibrium, the populations in the range centre were comprised of the specialists, while the generalists dominated the margins. In contrast, under temperature increase, the generalist numbers increased at the expanding margin and eventually also occupied the centre of the shifting range, while the specialists were located in the retracting margins. This was caused by founder events and led to overall maladaptation of the species, which resulted in a reduced metapopulation size and thus impeded the species’ persistence. We therefore found no evidence for a complementary effect of local adaptation and range shifts on species’ survival. Instead we showed that founder events can cause local maladaptation which can amplify throughout the species’ range, and, as such, hamper the species’ persistence under climate change
Adapt, move or perish : the interaction of genetics and demography in fragmented populations under climate change
Cobben, M.M.P. - \ 2012
Wageningen University. Promotor(en): Rolf Hoekstra; Paul Opdam, co-promotor(en): Rene Smulders; Jana Verboom-Vasiljev. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461731999 - 132
dendrocopos - habitats - habitatfragmentatie - biodiversiteit - populaties - klimaatverandering - adaptatie - genetica - demografie - modellen - verspreiding - habitat fragmentation - biodiversity - populations - climatic change - adaptation - genetics - demography - models - dispersal
In reactie op klimaatverandering verschuift van veel soorten het areaal, maar het is duidelijk dat dit voor lang niet alle soorten snel genoeg gaat. Habitatfragmentatie zal in het algemeen de noodzakelijke areaalverschuivingen vertragen. Er is geopperd dat de combinatie van areaalverschuivingen en de lokale aanpassing van soorten aan de veranderende omstandigheden hun overleving positief zal beïnvloeden
Climate change and habitat fragmentation; impacts and adaptation strategies
Vos, C.C. ; Schaap, B.F. ; Tamis, W.L.M. - \ 2011
Amsterdam : KVR (Adaptation KvR 029/11) - ISBN 9789088150272 - 28
habitatfragmentatie - soortendiversiteit - klimaatverandering - ecologische hoofdstructuur - habitat fragmentation - species diversity - climatic change - ecological network
In het onderzoeksproject zijn de effecten van klimaatverandering op de natuur onderzocht, met speciale aandacht voor de interactie met versnippering. Uit de resultaten blijkt dat soort eigenschappen een goede indicator zijn om de gevoeligheid van soorten voor klimaatverandering te voorspellen. Vier groepen van eigenschappen zijn daarbij bepalend: dispersiecapaciteit, mate van habitatspecialisatie, groeicapaciteit en de omvang en ligging van het huidige verspreidingsgebied. Er is aangetoond dat versnippering van leefgebied de negatieve effecten van klimaatverandering versterkt. Door klimaatverandering verschuiven de geschikte klimaatzones van soorten.
On the wings of change : species' responses in fragmented landscapes under climate change
Cormont, A. - \ 2011
Wageningen University. Promotor(en): Paul Opdam, co-promotor(en): Jana Verboom-Vasiljev; Claire Vos. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859574 - 217
klimaatverandering - weer - verspreiding - overleving - uitsterven - populatiedynamica - landschap - habitatfragmentatie - fauna - lepidoptera - climatic change - weather - dispersal - survival - extinction - population dynamics - landscape - habitat fragmentation
Omdat klimatologische condities bepalen wat geschikt habitat is voor soorten, kan klimaatverandering in de zin van temperatuursstijging ook leiden tot verschuivingen in de verspreiding van soorten. De mogelijkheid van soorten om zich ook daadwerkelijk te vestigen in de nieuwe geschikte habitatgebieden, is afhankelijk van hun reproductiesnelheid en dispersiecapaciteit. Soorten die weinig mobiel zijn, hebben een langere periode nodig om zich te verplaatsen naar locaties met nieuw ontstaan habitat, en óf die soorten deze locaties daadwerkelijk zullen bereiken, hangt af van de mate van habitatfragmentatie en de mate waarin de soorten daar last van hebben.
Advies ontsnippering Merwedezone voor bever en otter
Grift, E.A. van der; Dirksen, J. ; Eupen, M. van; Jansman, H.A.H. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2146) - 56
lutra lutra - castor - wildpassages - habitatverbindingszones - ecologische hoofdstructuur - habitatfragmentatie - zuid-holland - biesbosch - wildlife passages - habitat corridors - ecological network - habitat fragmentation
In opdracht van de provincie Zuid-Holland is onderzocht op welke plek het beste een ecologische verbinding voor Bever en Otter tussen Biesbosch en Alblasserwaard kan worden gerealiseerd. Deze verbinding maakt deel uit van de plannen voor een ‘Groene Ruggengraat’ tussen Biesbosch en Gooimeer. De studie geeft richtlijnen voor het ontwerp en de inrichting van de ecologische verbinding en de benodigde faunapassages bij kruisende infrastructuur. Tevens zijn de kosten van alle benodigde maatregelen globaal in beeld gebracht.
Spatial Planning of a climate adaptation zone for wetland ecosystems
Vos, C.C. ; Hoek, D.C.J. van der; Vonk, M. - \ 2010
Landscape Ecology 25 (2010)2010. - ISSN 0921-2973 - p. 1465 - 1477.
klimaatverandering - biodiversiteit - klimaatadaptatie - regionale planning - habitatfragmentatie - climatic change - biodiversity - climate adaptation - regional planning - habitat fragmentation - dynamic landscapes - conservation - metapopulation - persistence - networks - extreme - impacts - policy
Here we present a spatial planning approach for the implementation of adaptation measures to climate change in conservation planning for ecological networks. We analyse the wetland ecosystems of the Dutch National Ecological Network for locations where the effectiveness of the network might be weakened because of climate change. We first identify potential dispersal bottlenecks where connectivity might be insufficient to facilitate range expansions. We then identify habitat patches that might have a too low carrying capacity for populations to cope with additional population fluctuations caused by weather extremes. Finally, we describe the spatial planning steps that were followed to determine the best locations for adaptation measures. An essential part of our adaptation strategy is to concentrate adaptation measures in a ‘climate adaptation zone’. Concentrating adaptation measures is a cost-effective planning strategy, rendering the largest benefit per area unit. Measures are taken where abiotic conditions are optimal and measures to enhance the spatial cohesion of the network are taken close to existing areas, thus creating the highest possible connectivity with the lowest area demands. Another benefit of a climate adaptation zone is that it provides a spatial protection zone where activities that will have a negative impact on ecosystem functioning might be avoided or mitigated. The following adaptation measures are proposed within the climate adaptation zone: (1) link habitat networks to enable species to disperse from present to future suitable climate zones, (2) enlarge the carrying capacity by either enlarging the size of natural areas or by improving habitat quality to shorten population recovery after disturbances, (3) increase the heterogeneity of natural areas, preferably by stimulating natural landscape-forming processes, to avoid large synchronised extinctions after extreme weather events. The presented approach can be generalised to develop climate adaptation zones for other ecosystem types inside or outside Europe, where habitat fragmentation is a limiting factor in biodiversity responses to climate change.
Travelling to a former sea floor: colonization of forests by understorey plant species on land recently reclaimed from the sea
Pierik, M. ; Ruijven, J. van; Bezemer, T.M. ; Berendse, F. - \ 2010
Journal of Vegetation Science 21 (2010)1. - ISSN 1100-9233 - p. 167 - 176.
bosecologie - habitatfragmentatie - plantenkolonisatie - klimaatverandering - flevoland - forest ecology - habitat fragmentation - plant colonization - climatic change - central new-york - seed dispersal - agricultural landscape - relative importance - potential impact - vascular plants - climate-change - woodlands - migration
Questions: What are important forest characteristics determining colonization of forest patches by forest understorey species? Location: Planted forests on land recently reclaimed from the sea, the Netherlands. Methods: We related the distribution of forest specialist species in the understorey of 55 forests in Dutch IJsselmeer polders to the following forest characteristics: age, area, connectivity, distance to mainland (as a proxy for distance to seed source) and path density. We used species of the Fraxino-Ulmetum association for the Netherlands as reference for species that could potentially occur in the study area. Results: Area and age of the surveyed forests explained a large part of the variation in overall species composition and species number of forest plant species. The importance of connectivity and distance to the mainland of forest habitats became apparent only at a more detailed level of dispersal groups and individual species. The importance of forest parameters differed between dispersal groups and also between individual species. After 60 years, 75% of the potential pool of wind-dispersed species has reached the polders, whereas this was only 50% for species lacking specific adaptations to long-distance dispersal. However, the average percentage of successful colonizing species present per forest was substantially lower, ranging from 15 to 37%. Conclusions: The data strongly suggest that the colonization process in polder forests is still in its initial phase, during which easily dispersed species dominate the vegetation. Colonization success of common species that lack adaptations to long-distance dispersal is affected by spatial configuration of the forests, and most rare species that could potentially occur in these forests are still absent. Implications for conservation of rare species in fragmented landscapes are discussed
Actualisering doelsoorten en doelen Meerjarenprogrmma Ontsnippering
Grift, E.A. van der; Dirksen, J. ; Jansman, H.A.H. ; Kuipers, H. ; Wegman, R.M.A. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1941) - 72
fauna - migratie - infrastructuur - wegen - habitatverbindingszones - habitatfragmentatie - migration - infrastructure - roads - habitat corridors - habitat fragmentation
Belangrijk uitgangspunt bij dit MJPO onderzoek was te komen tot een goede evaluatie van de effectiviteit van dit ontsnipperingsprogramma. Het onderzoek richt zich specifiek op de vragen: wat zijn de doelsoorten voor ontsnippering; welke soorten zijn aan te wijzen per knelpunt; welke problemen van versnippering worden door de doelsoorten ervaren (?); welke doelen voor ontsnippering zijn er per doelsoort te formuleren
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.