Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==handmatige onkruidbestrijding
Check title to add to marked list
On the development, environmental effects and human dimension of weed management strategies
Riemens, M.M. - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Martin Kropff, co-promotor(en): Bert Lotz. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856696 - 176
onkruidbestrijding - onkruiden - zaadbanken - milieueffect - handmatige onkruidbestrijding - gedrag - weed control - weeds - seed banks - environmental impact - manual weed control - behaviour
Bestrijding van ridderzuring in grasland op de Hondspol in Driebergen
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
Bioveem
onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - melkveehouderij - biologisch-dynamische landbouw - rumex obtusifolius - graslandverbetering - opnieuw zaaien - weed control - manual weed control - dairy farming - biodynamic farming - grassland improvement - resowing
Het bedrijf de Hondspol in Driebergen is een zorgboerderij. De landbouw staat hier ten dienste van de zorgverlening aan gehandicapten. Het bedrijf is een gemengd bedrijf, maar sterk gericht op de melkveehouderij. Het bedrijf werkt volgens de biologisch dynamische principes. Marcel Schoenmakers is bedrijfsleider op de Hondspol. Hij vond een oplossing om ridderzuring in zijn grasland effectief te bestrijden.
Innovation in mechanical weed control in crop rows
Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O. ; Achten, V.T.J.M. ; Lotz, L.A.P. ; Melander, B. ; Fogelberg, F. - \ 2008
Weed Research 48 (2008)3. - ISSN 0043-1737 - p. 215 - 224.
biologische landbouw - handmatige onkruidbestrijding - aftasten - onkruidwieders - organic farming - manual weed control - sensing - weeders - cultural methods - yield response - sugar-beet - segmentation - competition - plants - model - speed
Weed control within crop rows is one of the main problems in organic farming. For centuries, different weed removal tools have been used to reduce weeds in the crop rows. Stimulated by the demand from organic farmers, research in several European countries over the last decade has focused on mechanisation using harrowing, torsion finger weeding and weeding with compressed air (Pneumat). Intelligent weeders are now being developed which offer more advanced ways to control weeds, including larger ones and to leave the crop plants unharmed. One of the first commercially available intelligent weeders, the Sarl Radis from France, has a simple crop detection system based on light interception, which guides a hoe in and out of the crop row, around the crop plants. The inclusion of innovative technologies, including advanced sensing and robotics, in combination with new cropping systems, might lead to a breakthrough in physical weed control in row crops leading to significant reductions, or even elimination, of the need for hand weeding
Integratie maatregelen onkruidbeheersing op biologische bedrijven
Weide, R.Y. van der; Riemens, M.M. ; Schans, D.A. van der; Bleeker, P.O. ; Jong, P.F. de; Groeneveld, R.M.W. - \ 2008
onkruidbestrijding - biologische landbouw - mechanische methoden - handmatige onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - weed control - organic farming - mechanical methods - manual weed control - mechanical control
Uitgangspunten bij het integreren van bestaande kennis en nieuw verworven inzichten tot praktisch uitvoerbare onkruidbeheersingsstrategieën op biologische bedrijven; onderzoek, resultaten en de praktijk
Onkruid krijgt dreun met Stomp
Hoek, J. ; Zeeland, M.G. van - \ 2006
Boerderij/Akkerbouw 91 (2006)9. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
daucus - penen - onkruidbestrijding - herbiciden - handmatige onkruidbestrijding - carrots - weed control - herbicides - manual weed control
Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen kunnen in de peenteelt niet gemist worden. Het mechanisch wieden kan zowel voor als na opkomst gebeuren. Met name waspeen en fijne bospeen kunnen niet mechanisch gewied worden, omdat de rijafstand te klein is en er dan gewasschade kan ontstaan
Teelthandleiding graszaad - onkruidbestrijding
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
grassen - zaadbehandeling - teeltsystemen - chemische bestrijding - onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - akkerbouw - mechanische bestrijding - graszaden - teelthandleidingen - grasses - seed treatment - cropping systems - chemical control - weed control - manual weed control - arable farming - mechanical control - grass seeds - cultivation manuals
In deze teelthandleiding wordt ingegaan op de mechanische en chemische onkruidbestrijding bij graszaad.
Perspectief innovatieve onkruidbestrijdingsmethoden in de biologische landbouw
Spruijt, J. ; Bleeker, P.O. ; Schans, D.A. van der; Zuilichem, J.A.A. van; Wekken, J.W. van der - \ 2005
Lelystad : PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 56
gewasbescherming - onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - onkruidwieders - akkerbouw - bloembollen - biologische landbouw - vollegrondsteelt - plant protection - weed control - manual weed control - weeders - arable farming - ornamental bulbs - organic farming - outdoor cropping
In deze publicatie van het Onderzoeksprogramma Systeeminnovaties geïntegreerde en biologische open teelten zijn de economische perspectieven beoordeeld van nieuwe beschikbare technologie die kan worden toegepast om tot een effectievere onkruidbestrijding te komen. Bij de nieuwe technieken die worden doorgerekend in dit rapport is gekozen voor technieken waarvan in onderzoek bleek dat ze van praktische waarde zijn bij de onkruidbestrijding in diverse gewassen. Het betreft: torsiewieder; pneumat; stuursystemen; RTK-GPS. De mogelijke economische voordelen van verschillende technieken zijn eerst per gewas beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in onkruidbestrijdingstrategieën per gewas die zijn weergegeven in de bijlage. Vervolgens zijn de economische gevolgen van toepassing van deze technieken voor de akkerbouw en vollegrondsgroenten op bedrijfsniveau en gewasniveau doorgerekend. Dit aan de hand van een biologisch modelbedrijf op klei en op zand. Voor de bloembollen zijn de economische gevolgen uitsluitend op gewasniveau doorgerekend; voor zowel zand als zavel/lichte klei.
Innovaties in de mechanische intrarij-onkruidbestrijding
Molema, G.J. ; Weide, R.Y. van der; Achten, V.T.J.M. ; Bleeker, P.O. ; Lotz, L.A.P. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)6. - ISSN 0166-6495 - p. 275 - 276.
gewasbescherming - onkruidbestrijding - landbouwtechniek - mechanische methoden - cultuurmethoden - rijenoriëntatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - handmatige onkruidbestrijding - schoffelen - wieden - innovaties - plant protection - weed control - agricultural engineering - mechanical methods - cultural methods - row orientation - cultural control - manual weed control - hoeing - weeding - innovations
Samenvatting van de voordracht te houden op 30 november 2005 tijdens de Najaarsvergadering van de KNPV (Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging).
Innovaties in onkruidbeheersing: voordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
Lotz, L.A.P. ; Weide, R.Y. van der; Kempenaar, C. ; Molema, G.J. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)Suppl.. - ISSN 0166-6495 - p. 43S - 44S.
gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - spuiten - duurzaamheid (sustainability) - biologische landbouw - pesticiden - plant protection - integrated control - weed control - manual weed control - spraying - sustainability - organic farming - pesticides
Samenvatting van resultaten uit het LNV-onderzoeksprogramma Innovatieve onkruidbeheersing en schetsing van gewenst onkruidkundig onderzoek na 2005
Mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij anno 2005
Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O. ; Molema, G.J. ; Kurstjens, D.A.G. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 76 - 79.
gewasbescherming - handmatige onkruidbestrijding - onkruidwieders - wiedmachines - eggen - wieden - onkruiden - mechanisatie - arbeidsvereisten - vollegrondsteelt - plant protection - manual weed control - weeders - rod weeders - harrows - weeding - weeds - mechanization - labour requirements - outdoor cropping
In de biologische landbouw is de onkruidbestrijding een van de belangrijkste problemen. Vooral in de langzaam groeiende en weinig concurrentiekrachtige gewassen is veel handwiedwerk nodig. Er zijn verschillende machines om de onkruiden in de gewasrij aan te pakken. Onderzoek heeft zich gefocust op de mogelijkheden van achtereenvolgens eggen, torsiewieden, vingerwieden, wieden met lucht onder hoge druk (Pneumat) en een met sensoren uitgeruste schoffel. Knelpunt bij de mechanische onkruidbestrijding is de vernietiging van onkruid in de gewasrij bij jonge, tere gewassen. Ten opzichte van de eg zijn er de afgelopen jaren diverse verbeterde machines beschikbaar gekomen. De eerste intelligente wieder is inmiddels commercieel beschikbaar. In deze publicatie worden (on)mogelijkheden, innovaties en uitdagingen belicht
Management en onkruidbeheersing op biologische bedrijven
Riemens, M.M. ; Groeneveld, R.M.W. ; Weide, R.Y. van der; Schans, D.A. van der - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 52 - 54.
gewasbescherming - onkruidbestrijding - biologische landbouw - wieden - grondbewerking - handmatige onkruidbestrijding - houwen - overblijvende onkruiden - agrarische bedrijfsvoering - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - vollegrondsteelt - plant protection - weed control - organic farming - weeding - tillage - manual weed control - slashing - perennial weeds - farm management - cultural control - outdoor cropping
Deelnemende bedrijven aan het project Biologische landbouw Innovatie en Omschakeling (BIOM) 'Uitgerekend Biologisch' werden bij aanvang van dat project gevraagd aan te geven welke onderzoeks- en aandachtswensen er bij hen leefden. Van de veertig ondernemers noemden 27 beheersing en bestrijding van onkruiden als belangrijke aandachtspunt beschouwd. Dit mede door de zowel economische als organisatorische last die het benodigde aantal uren handwieden met zich meebrengt. Bij zestien BIOM-telers is in 2003 een groot meerjarig onderzoek gestart om de mogelijkheden tot sanering van de onkruiddruk te onderzoeken. Hierbij worden vragen ten aanzien van de bron, het moment van veronkruiding en de rol van groenbemesters en braakperioden hierop onderzocht
Onkruidpreventie in bouwplanverband
Riemens, M.M. ; Lotz, L.A.P. ; Groeneveld, R.M.W. ; Weide, R.Y. van der - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 49 - 51.
onkruidbestrijding - gewasbescherming - onkruiden - biologische landbouw - rotatie - zaadproductie - handmatige onkruidbestrijding - teelt - akkerbouw - weed control - plant protection - weeds - organic farming - rotation - seed production - manual weed control - cultivation - arable farming
In de biologische landbouw in Nederland vraagt onkruidbeheersing veel arbeidsinzet. Deze arbeid is in veel gevallen niet voorradig of simpelweg te duur. In dit artikel worden de resultaten beschreven van een zevenjarig onderzoek naar de mogelijkheden om de arbeidsinzet in onkruidbeheersing te verminderen door zaadproductie door onkruiden te verhinderen
Rijafstand als de sleutel tot efficiënt onkruidbeheer in de biologische suikerbietenteelt
Bastiaans, L. ; Reijnierse, T.H. ; Wevers, J.D.A. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 59 - 62.
gewasbescherming - biologische landbouw - suikerbieten - handmatige onkruidbestrijding - onkruidbestrijding - wieden - rijenafstanden - gewasdichtheid - akkerbouw - plant protection - organic farming - sugarbeet - manual weed control - weed control - weeding - row spacing - crop density - arable farming
In de biologische bietenteelt kan de hoeveelheid arbeid voor handmatig wieden behoorlijk oplopen. In proeven met variabele rijafstand is nagegaan in hoeverre het aantal wieduren te verkleinen is door een nauwere (betere onkruidonderdrukking door het gewas) of juist ruimere (groter aandeel mechanische bestrijding) rijafstand te gebruiken dan de nu algemeen gangbare vijftig centimeter. Verruiming van de rijafstand komt uit het onderzoek als meest perspectiefvolle optie naar voren en biedt de mogelijkheid het handwerk met ruim 30% te verminderen
Ridderzuring gevreesd in de wei : beste middel is constante aandacht
Klein Swormink, B. ; Livestock Research, - \ 2004
Oogstplus. Veehouderij 17 (2004)26. - p. 17 - 17.
rumex obtusifolius - onkruiden - onkruidbestrijding - biologische landbouw - weiden - graslandbeheer - graslanden - bestrijdingsmethoden - mechanische methoden - handmatige onkruidbestrijding - overblijvende onkruiden - mechanische bestrijding - weeds - weed control - organic farming - pastures - grassland management - grasslands - control methods - mechanical methods - manual weed control - perennial weeds - mechanical control
De bestrijding van ridderzuring in de grasklaverweiden van biologisch melkveehouder Jan Vis in Sijbekarspel (NH). Als regel wordt het grasland schoon gehouden door consequente handmatige bestrijding. Daarnaast is in het kader van het Bioveem-project geprobeerd de ridderzuring terug te dringen door een teelt van gerst voor geheleplantsilage. Na de oogst werd het perceel geploegd en daarna regelmatig bewerkt met de vastetandcultivator om ridderzuringwortels te kunnen rapen. Een extensieve bewerking (om de twee weken) bleek beter te werken dan een intensieve bewerking (om de week)
Het ideale bed nog niet gevonden : notities uit Wageningen
Roelofs, P.F.M.M. - \ 2004
Landbouwmechanisatie 55 (2004)9. - ISSN 0023-7795 - p. 16 - 17.
handmatige onkruidbestrijding - wieden - lichaamshouding - ergonomie - handarbeid - bedden - manual weed control - weeding - posture - ergonomics - manual work - beds
Een onderzoek is verricht naar het gebruik van ligbedden voor het verrichten van handmatige werkzaamheden bij het onkruidwieden of bij andere werkzaamheden op het veld. 4 typen werkbedden zijn onderzocht: waar men gestrekt op ligt; waar men met opgetrokken knieën op ligt; waar men op zit; en waar men op knielt, terwijl het bovenlichaam wordt ondersteund met een verend ophangtuigje
Improving weed management and crop productivity in maize systems in Zimbabwe
Mashingaidze, A.B. - \ 2004
Wageningen University. Promotor(en): Martin Kropff, co-promotor(en): Bert Lotz; Wopke van der Werf. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9085040957 - 196
zea mays - maïs - onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - herbiciden - teeltsystemen - tussenteelt - zimbabwe - maize - weed control - manual weed control - herbicides - cropping systems - intercropping
Onkruid vraagt aandacht : juiste strategie kan arbeidsbehoefte aanzienlijk verminderen
Wijnands, F.G. ; Leeuwen, W. van - \ 2003
Ekoland 23 (2003)3. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
onkruidbestrijding - onkruiden - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - wieden - handmatige onkruidbestrijding - arbeid (werk) - werkorganisatie - handarbeid - arbeid in de landbouw - weed control - weeds - organic farming - farm management - weeding - manual weed control - labour - organization of work - manual work - farm labour
Ervaringen met onkruidbestrijding en het benodigde aantal uren handwieden op BIOM-bedrijven (het innovatie-praktijkproject voor de biologische landbouw). Om tot een goed onkruidbeheer te komen is naast een goede mechanisatie en een perfecte arbeidsvoorziening en -organisatie ook een strategische kijk op het probleem nodig (vruchtwisselingskeuze, perceelsbeheer, keuze van bestrijdingsmomenten en methoden). Er worden hoge eisen gesteld aan bedrijfsorganisatie en ondernemerschap
Onkruidbestrijding op OBS : door optimalisatie onkruidbestrijding is nog veel winst te behalen
Dekking, A.J.G. - \ 2003
Ekoland 23 (2003)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
biologische landbouw - alternatieve landbouw - onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - wieden - mechanische methoden - arbeid (werk) - agrarische bedrijfsvoering - bestrijdingsmethoden - mechanisatie - grondbewerking - proefbedrijven - bedrijfssystemenonderzoek - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - tarwe - uien - penen - biologisch-dynamische landbouw - mechanische bestrijding - handarbeid - arbeid in de landbouw - proefboerderijen - organic farming - alternative farming - weed control - manual weed control - weeding - mechanical methods - labour - farm management - control methods - mechanization - tillage - pilot farms - farming systems research - cultural control - wheat - onions - carrots - biodynamic farming - mechanical control - manual work - farm labour - experimental farms
Overzicht van de ontwikkeling van de onkruidbestrijding op het biologisch-dynamische bedrijf van PPO-locatie OBS te Nagele, met in tabellen het bouwplan en de werktuigen voor onkruidbestrijding die ingezet worden in de verschillende gewassen, en in figuren de ontwikkeling van het aantal uren handwieden en het aantal (mechanische) bewerkingen in de periode 1992-2002, zowel op bedrijfsniveau als op gewasniveau (zomertarwe, zaaiuien, winterpeen). Aanscherping van de bestrijdingsstrategie, aanpassing van het bouwplan en uitbreiding van de mechanisatie en het aantal bewerkingen hebben de benodigde inzet van handwerk meer dan gehalveerd; op termijn komt de streefwaarde van 20 uur handwieden per ha binnen bereik
Onkruidbestrijding in de biologische teelt van rode bes : verslag van een proef met afdekking van de boomstrook voor onkruidbestrijding
Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Zuidam, C.A. van - \ 2003
Randwijk : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2003-7) - 19
ribes rubrum - kleinfruit - handmatige onkruidbestrijding - onkruidbestrijding - fruitteelt - biologische landbouw - small fruits - manual weed control - weed control - fruit growing - organic farming
Onkruidbestrijding door afdekking van de bodem met houtsnippers in vergelijking met handmatig schoffelen in een biologische teelt ( volgens de SKAL richtlijn ) van 3 rassen rode aalbessen. Gemeten zijn de uren per ha. nodig, de kosten, de groei van de struiken, de productie en kwaliteit en de opname van mineralen door de plant
Onkruidbestrijding met wiedbedden minder effectief
Hendrix, A.T.M. ; Looije, A.A.J. - \ 2001
Ekoland 21 (2001)11. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
onkruidbestrijding - onkruiden - wieden - handmatige onkruidbestrijding - arbeidskunde - werk - werkuren - arbeidsomstandigheden - tijd - arbeid (werk) - ergonomie - lichaamshouding - penen - uien - kwaliteit - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - handarbeid - weed control - weeds - weeding - manual weed control - work study - work - working hours - working conditions - time - labour - ergonomics - posture - carrots - onions - quality - farm management - farm labour - manual work
Resultaten van tijdstudies op een aantal akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven naar handmatige onkruidbestrijding in uien en peen bij diverse werkmethoden en onkruiddichtheden. Voor handwieden en wieden met een wiedbed het wiedresultaat, de benodigde tijd, de arbeidsbehoefte per hectare bij variërende onkruidbezetting, en een ergonomische beoordeling aan de hand van de ARBO-checklist 'Kwaliteit van de arbeid'
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.