Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 93

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==heggen
Check title to add to marked list
Verkenning herstel kleinschalige lijnvormige infrastructuur Heuvelland
Wallis de Vries, M.F. ; Boesveld, A. ; Bosman, W. ; Reemer, M. ; Regelink, J. ; Rossenaar, A.J. ; Schaminée, J.H.J. ; Veling, K. - \ 2009
Ede : Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rapport DK nr. 2009/dk110-O) - 82
kalkgraslanden - bossen - landschap - herstel - heuvels - hellingen - flora - fauna - heggen - natuurwaarde - natuurbeheer - ecologisch herstel - zuid-limburg - houtwallen - natura 2000 - chalk grasslands - forests - landscape - rehabilitation - hill land - slopes - hedges - natural value - nature management - ecological restoration - hedgerows
Kalkgraslanden en hellingbossen zijn voorbeelden van soortenrijke natuur in het Limburgse Heuvelland. In het kader van OBN is een verkennend overzicht van natuurwaarden van lijnvormige elementen gemaakt, met een visie op mogelijk herstel van natuur in bermen, heggen en houtwallen. Deze inventarisatie is tot stand gekomen dankzij de inzet van: RAVON, Vlinderstichting, Stichting Anemoon, Floron, Zoogdierenvereniging VZZ, EIS Nederland, en Alterra
Verrassende hagen
Hop, M.E.C.M. - \ 2008
Tuin en Landschap 30 (2008)10. - ISSN 0165-3350 - p. 16 - 19.
heggen - heggenplanten - levende omheiningen - soortenkeuze - gebruikswaarde - hedges - hedgerow plants - live fences - choice of species - use value
Kleine (lage)hagen zijn de laatste jaren populair in de particuliere tuin, dit is te danken aan het formaat van de tuin. De tuinbezitter kan zijn heg ook gebruiken als begrenzing van de (voor)tuin en als afscheiding tussen verschillende gedeeltes binnen de tuin. PPO deed een gebruikswaardeonderzoek van hagen naar plantensoorten die geschikt zijn voor kleine heggen
Regulering van rasters en verhekking Natura 2000, EHS en landschap op de Veluwe : Een rechtstheoretische instrumentenanalyse
Kistenkas, F.H. - \ 2007
Wageningen : Alterra ; leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid Wageningen Universiteit - 16
hekken - heggen - landschap - wildbeheer - regelingen - recht - ecologische hoofdstructuur - veluwe - natuurbeschermingsrecht - Nederland - fences - hedges - landscape - wildlife management - regulations - law - ecological network - nature conservation law - Netherlands
Als kennisvraag heeft DRZ-Oost de vraag voorgelegd welke juridische mogelijkheden er zijn om rasters en verhekking binnen Natura 2000, de EHS en landschappelijk te beschermen gebieden te reguleren. Denk aan verpaarding. Een rechtstheoretische instrumentenanalyse zou mogelijkerwijs een geschikt bestuursrechtelijk instrument kunnen opleveren. In het nu volgende wordt allereerst het huidige en toekomstige ruimtelijke instrumentarium geanalyseerd en geschematiseerd
Handreiking bedrijfsuitbreiding Duin- & Bollenstreek : het creëren van kansen voor agrarische bedrijven en het landschap van de Duin- & Bollenstreek
Reijers, N. ; Geers, F.A.M. ; Schreuder, R. - \ 2007
Wageningen : PPO Bloembollen en Bomen - 51
agrarische bedrijfsplanning - agrarische bedrijfsvoering - bomen - landschap - beplantingen - heggen - landschapselementen - ecologische hoofdstructuur - bollenstreek - farm planning - farm management - trees - landscape - plantations - hedges - landscape elements - ecological network
Handreiking voor agrarische bedrijfsuitbreiding in de Duin- en Bollenstreek, bedoeld om (agrarisch) ondernemers de bouwstenen te bieden om een goede ruimtelijke onderbouwing samen te stellen en om gemotiveerd van bestaand beleid af te wijken. De handreiking maakt bedrijfsuitbreiding voor agrarische bedrijven mogelijk mits er tevens een kwaliteitsverbetering van het landschap wordt gerealiseerd
Veranderingen in lijnvormige cultuurhistorische landschapselementen : resultaten van een steekproef over de periode 1900-2003
Koomen, A.J.M. ; Maas, G.J. ; Weijschedé, T.J. - \ 2007
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 34) - 54
heggen - landschap - geschiedenis - bemonsteren - nederland - cultuurlandschap - hedges - landscape - history - sampling - netherlands - cultural landscape
In het recente verleden zijn er diverse studies uitgevoerd naar cultuurhistorische elementen in het landschap. Tot op heden kennen deze studies belangrijke beperkingen in de tijd of qua methode. Het gevolg hiervan is dat er onvoldoende onderbouwde informatie over de exacte veranderingen in cultuurhistorische elementen in het landschap beschikbaar is. Deze studie sluit aan bij een benadering met behulp van een steekproef. Voor geheel Nederland is in 72 kilometerhokken over de periode 1900-2003 op basis van topografische kaarten (en vanaf 1990 ook met luchtfoto’s) bepaald welke elementen die in 1900 in het landschap aanwezig waren, zijn blijven bestaan. Voor Nederland, hoog en laag Nederland en enkele landschapstypen zijn de resultaten beschikbaar. Deze zijn, voor zover mogelijk, vergeleken met de resultaten uit andere studies. Trefwoorden: cultuurhistorie, landschap, steekproef
Natuurlijke plaagonderdrukking in de vollegrondsgroenteteelt: groenblauwe dooradering is onmisbaar
Belder, E. den; Elderson, J. - \ 2006
Ekoland 26 (2006)5. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
biologische landbouw - slootkanten - heggen - levende omheiningen - dijken - organismen ingezet bij biologische bestrijding - natuurlijke vijanden - biotopen - organic farming - ditch banks - hedges - live fences - dykes - biological control agents - natural enemies - biotopes
Plant Research International (PRI) van Wageningen UR doet onderzoek naar natuurlijke methoden van plaagonderdrukking. Samenvattende conclusie van diverse proeven met kool en prei is dat groenblauwe dooradering natuurlijke vijanden meer mogelijkheid kan geven of juist en barriere kan vormen voor plaaginstecten. Groenblauwe dooradering zijn bomenrijen, wegbermen, dijken, sloten, kreken en dergelijke. Afstemming van het bouwplan op het bouwplan van de buren is ook een middel om verspreiding van plagen tegen te gaan.
Lijnvormige beplanting Groene Woud : een studie naar het verdwijnen van lanen en perceelsrandbegroeiing in de Meierij
Straalen, F.M. van - \ 2005
Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 10) - 60
landschap - landschapsbescherming - landschapsarchitectuur - heggen - populieren - straatbomen - planning - nederland - noord-brabant - nationale landschappen - landscape - landscape conservation - landscape architecture - hedges - poplars - street trees - netherlands - national landscapes
WOT Natuur & Milieu landschapsanalyse in het kader van aanwijzing van het gebied als nationaal landschap. Het kleinschalige en groene karakter van het Groene Woud is aan het verdwijnen. Het onderzoek richt zich specifiek op het behoud van opgaande begroeiing als een van de dragers van de kernkwaliteiten van het Groene Woud, en de mate waarin met het bestaande ruimtelijk beleid behoud wordt gerealiseerd
Op weg naar een duurzaam elzensingellandschap
Boer, J. de; Oosterbaan, A. - \ 2005
Vakblad Natuur Bos Landschap 2 (2005)8. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 20.
heggen - bomen - landschap - landschapsbescherming - friesland - hedges - trees - landscape - landscape conservation
Veel elzensingels zijn verdwenen of sterk in kwaliteit achteruit gegaan. De instandhouding van dit type landschap is tegenwoordig enkel mogelijk met behulp van vrijwilligers voor landschapsbeheer en subsidies van de overheid. Alterra heeft met een groep betrokkenen als Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Friesland, LNV Noord, Stichting Boslandbouw bekeken, hoe dit landschap duurzaam ontwikkeld kan worden
Windhagen als emissiereducerende maatregel bij bespuitingen in de fruitteelt
Wenneker, M. ; Anbergen, R.H.N. ; Heijne, B. ; Zande, J.C. van de - \ 2004
Randwijk : PPO Fruit (Rapport PPO 2004-06) - 59
fruitteelt - pesticiden - emissie - oppervlaktewater - reductie - windsingels - heggen - fruit growing - pesticides - emission - surface water - reduction - shelterbelts - hedges
Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving, en in het bijzonder het oppervlaktewater, kan op verschillende manieren beperkt worden. Een teeltmaatregel is het aanleggen van een teeltvrije zone, waardoor de afstand tussen het te bespuiten gewas en het oppervlaktewater vergroot wordt, en de emissie zal afnemen. Wanneer op de teeltvrije zone een windhaag geplaatst wordt, zal de driftdepositie op het oppervlaktewater door de filterende werking van de haag verder verminderen.
Mogelijke alternatieve haagsoorten voor emissiebeperking bij gewasbespuitingen in de fruitteelt
Wenneker, M. ; Anbergen, R.H.N. ; Heijne, B. - \ 2004
Randwijk : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2004-18) - 34
fruitteelt - heggen - emissie - windbescherming - nederland - zeeland - fruit growing - hedges - emission - wind protection - netherlands
Beheer van kleine landschapselementen in Gorssel; een inventarisatie van de kansen en knelpunten bij het beheer van kleine landschapselementen
Blitterswijk, H. van; Oosterbaan, A. ; Aertsen, E. ; Berg, C.A. van den - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 771) - 46
landschap - bomen - landschapsbescherming - heggen - bedrijfsvoering - nederland - gelderland - agrarisch natuurbeheer - maatregelen - landscape - trees - landscape conservation - hedges - management - netherlands - agri-environment schemes - measures
Bij het beheer van de landschapselementen in Gorssel zijn veel organisaties en personen betrokken. Sommigen zien het beheer van de elementen als hun formele of ideële taak; voor anderen, zoals agrariërs, komt het bovenop hun normale bedrijfsuitoefening. De terreinbeherende organisaties zien geen grote onderhoudsachterstand op eigen terrein. Andere beheerders zijn niet tevreden over het gevoerde beheer en de onderhoudstoestand van de landschapselementen: elementen verdwijnen of gaan achteruit in kwaliteit. Verbetering is mogelijk door een betere afstemming van het beheer op beleidsplannen, door betere coördinatie van activiteiten binnen een (landschaps)gebied en door een meer adequate en flexibele subsidieregeling.
Plaagregulatie door groenblauwe dooradering
Bianchi, F.J.J.A. - \ 2003
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 20 (2003)3. - ISSN 0169-6300 - p. 133 - 141.
biologische bestrijding - heggen - landschap - plagenbestrijding - gewasbescherming - dierecologie - biodiversiteit - hedges - landscape - animal ecology - plant protection - pest control - biological control - biodiversity
Landschapselementen vormen de groenblauwe dooradering van het landschap. Hoewel ze geen productiefunctie hebben, kunnen ze toch een positieve bijdrage leveren aan de landbouw. Veel natuurlijke vijanden, die plagen in landbouwgewassen kunnen reguleren, zijn namelijk afhankelijk van deze groenblauwe dooradering. De aanwezigheid van voldoende en de juiste soort groenblauwe dooradering kan dan ook tot een verhoogde plaagonderdrukking leiden en bijdragen aan een duurzame landbouw met een minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Landschapselementen in de proeftuinen GBDA : een analyse op basis van het digitaal topografisch bestand 1 : 10 000
Dijkstra, H. ; Griffioen, A.J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 466) - 38
landschap - kwaliteit - sloten - heggen - boomgaarden - proefvelden - taxatie - beleid - geografische informatiesystemen - nederland - landscape - quality - ditches - hedges - orchards - experimental plots - valuation - policy - geographical information systems - netherlands
In het kader van de kwaliteitsimpuls landschap zijn door de provincies proeftuinen groen-blauwe dooradering (GBDA) aangewezen. Er is op basis van het digitale topografische bestand schaal 1 : 10 000 (TOP10) nagegaan hoeveel landschapselementen aanwezig zijn binnen deze proeftuinen. Op grond hiervan is een typering gegeven van de proeftuinen en een indicatie van de beheerskosten van landschapselementen. Gezien de betrouwbaarheid van de TOP10 dienen de absolute getallen met de nodige voorzichtigheid teworden gehanteerd.
Het belang van groenblauwe dooradering voor natuur en landschap : achtergronddocument natuurbalans 2002
Geertsema, W. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering 2002/02) - 51
landschap - heggen - landgebruik - kwaliteit - nederland - bomen - sloten - houtwallen - cultuurlandschap - landscape - hedges - trees - ditches - land use - quality - netherlands - hedgerows - cultural landscape
het betreft halfnatuurlijke landschapselementen als sloten, slootkanten, houtwallen en bomenrijen
Groenblauwe dooradering; een kwaliteitsimpuls voor het landschap
Wiel, K. van der; Hootsmans, M. ; Poort, R. ; Janssen, A. ; Kalkhoven, J.T.R. ; Steingröver, E.G. - \ 2001
Wageningen : Expertisecentrum LNV - 35
landschap - landbouwgrond - ecosystemen - landgebruik - natuurbescherming - nederland - landschapsbescherming - sloten - windsingels - plassen - heggen - natuur - landelijk gebied - landschapsecologie - platteland - water - landscape - agricultural land - ecosystems - landscape conservation - ditches - shelterbelts - ponds - hedges - land use - nature conservation - netherlands - nature
Houtwallen van invloed op aangrenzende percelen
Zwart-Roodzant, M.H. - \ 1999
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 3 (1999)4. - ISSN 1385-5298 - p. 25 - 27.
heggen - windbescherming - windsingels - opbrengsten - microklimaat - onkruiden - plantenplagen - houtwallen - natuur - hedges - wind protection - shelterbelts - yields - microclimate - weeds - plant pests - hedgerows - nature
De overheid stimuleert de aanleg van natuur op het platteland en houtwallen staan hierbij in de belangstelling. Houtwallen beinvloeden echter de gewasopbrengsten en het microclimaat op de aangrenzende percelen
The use of edge habitats by commuting and foraging bats
Verboom, B. - \ 1998
Agricultural University. Promotor(en): Herbert Prins; J. Veen. - Wageningen : IBN-DLO - ISBN 9789054858386 - 123
communicatie tussen dieren - geluiden - geluidsleer - dieren - voedingsgedrag - Chiroptera - verspreiding - windbescherming - windsingels - heggen - Nederland - diergemeenschappen - communication between animals - sounds - acoustics - animals - feeding behaviour - dispersal - wind protection - shelterbelts - hedges - Netherlands - animal communities
<p>Travelling routes and foraging areas of many bat species are mainly along edge habitats, such as treelines, hedgerows, forest edges, and canal banks. This thesis deals with the effects of density, configuration, and structural features of edge habitats on the occurrence of bats. Four hypothetical functions of edge habitats for bats were studied: foraging areas, shelter from wind, shelter from avian predators, and acoustical landmarks.</p><p>Both wind and food abundance were found to affect the occurrence of foraging pipistrelle bats, Pipistrellus pipistrellus, near treelines. Feeding activity of pipistrelle bats was positively related to height, width and foliage density of treelines. The preference by pipistrelle bats of commuting routes leading from the roost to foraging areas was explained by the distribution of potentially good feeding sites at close distance from the roost.</p><p>The results stress the importance of wind protected areas where bats can feed during windy conditions. Predator avoidance is argued to be a constraint on the movements of commuting bats at relatively high light levels, i.e. at dusk and dawn. Indications that vertical landscape elements play a role in the navigation by bats as acoustical landmarks come from a study where pond bats, Myotis dasycneme, commuting over canals gradually adapted their pulse emissions to the distance to the banks. Practical guidelines are provided to implement the results into the planning, conservation, and management of edge habitats for bats.</p>
Landbouwbedrijven in het landschap: de ruimtelijke wisselwerking tussen landbouwbedrijf en landschap nader bekeken.
Reitsma, T. ; Hendriks, K. ; Stobbelaar, D.J. - \ 1998
Landinrichting 38 (1998)1. - ISSN 0922-6419 - p. 27 - 34.
perceptie - milieu - landschap - windbescherming - windsingels - heggen - landbouwgrond - landbouw - friesland - perception - environment - landscape - wind protection - shelterbelts - hedges - agricultural land - agriculture
Diversity in plantations around conventional and organic farm buildings
The effect of shoot length of Gliricidia cuttings on survival rate and rooting ability
Tolkamp, G.W. ; Saweni, - \ 1997
Balikpapan : International MOF Tropenbos-Kalimantan Project - 5
bosbouw - vegetatieve vermeerdering - scheutstekken - bomen - wortels - plantenontwikkeling - groene zones - heggen - kalimantan - borneo - gliricidia sepium - forestry - vegetative propagation - shoot cuttings - trees - roots - plant development - green belts - hedges
Taksterfteproblemen in de Forsythiateelt
Kerssies, A. ; Amsing, J.A. ; Hoog, J. de - \ 1996
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer 62) - 20
snijbloemen - bodembedekkende planten - heggen - nederland - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektekunde - plantenvirussen - symptomen - forsythia - cut flowers - ground cover plants - hedges - netherlands - ornamental woody plants - plant diseases - plant pathogenic bacteria - plant pathogenic fungi - plant pathology - plant viruses - symptoms
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.