Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==hepialus lupulinus
Check title to add to marked list
Bestrijding van de slawortelboorder Hepialus lupulinus met de insectenpathogene schimmel Beauveria bassiana : praktijkproeven pioenroos 2004 - 2005
Boertjes, B.C. - \ 2005
Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 21
hepialus lupulinus - plantenplagen - beauveria bassiana - biologische bestrijding - paeonia - bestrijdingsmethoden - plantenziektebestrijding - snijbloemen - nederland - plant pests - biological control - control methods - plant disease control - cut flowers - netherlands
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat Beauveria bassiana een goede bestrijder is van de slawortelboorder Hepialus lupulinus L. Door de schimmel aangetaste rupsen zijn makkelijk aan te treffen in en buiten het behandelde perceel. Doordat in deze proeven Beauveria bassiana ook werd aangetroffen in de onbehandelde veldjes en de aantasting bij alle behandelingen sterk daalde, kunnen uit deze proeven geen conclusies worden getrokken over het optimale spuittijdstip en de toe te passen dosering. De beste strategie op dit moment is het opsplitsen van de dosering over meerdere bespuitingen met een interval van één tot twee weken. De bespuitingen moeten worden uitgevoerd op het moment dat de larven boven in de grond aanwezig zijn, op een bij voorkeur vochtige
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.