Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 362

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==herbiciden
Check title to add to marked list
Arable weeds and non-target plants in prospective risk assessment for plant protection products : Specific protection goal and exposure assessment goal options
Arts, Gertie ; Boesten, Jos ; Brock, Theo ; Roessink, Ivo - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2836) - 31
plant protection - herbicides - weed control - weeds - nontarget organisms - wild flowers - environmental impact - ecotoxicology - ecological risk assessment - gewasbescherming - herbiciden - onkruidbestrijding - onkruiden - niet-doelorganismen - wilde bloemen - milieueffect - ecotoxicologie - ecologische risicoschatting
Effect onkruidbestrijdingsstrategieën op de opbrengstreductie van snijmaïs : Resultaten van een éénjarige veldproef in 2016
Huiting, H.F. ; Schooten, H.A. van - \ 2017
Lelystad : Wageningen Plant Research - 25 p.
zea mays - maïs - onkruiden - onkruidbestrijding - herbiciden - experimenteel veldonderzoek - nederland - maize - weeds - weed control - herbicides - field experimentation - netherlands
Achtergrondinformatie Praktijkdag Suikerbieten & Cichorei 2 juli 2015, Vredepeel
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
Vredenpeel : PPO - 17
akkerbouw - suikerbieten - cichorei - wortelgewassen - proeven op proefstations - zandgronden - organische meststoffen - bodemvruchtbaarheid - mechanische bestrijding - herbiciden - onkruidbestrijding - gewasbescherming - bladschimmels - rhizoctonia - rassenproeven - bemesting - arable farming - sugarbeet - chicory - root crops - station tests - sandy soils - organic fertilizers - soil fertility - mechanical control - herbicides - weed control - plant protection - phylloplane fungi - variety trials - fertilizer application
Deze Praktijkdag aandacht voor: Investeren in organische stof loont. Mechanische onkruidbestrijding. Bladschimmelbeheersing suikerbieten. Proefveld rhizoctoniaresistente suikerbietenrassen. Stikstof- en fosfaatbemesting in relatie tot het 5e actieprogramma. Nitraatrichtlijn. Stel de juiste diagnose van ‘zieke’ planten. Vooruitgang door nieuwe rassen bij cichorei. Onkruidbeheersing. Opbrengstverhoging. en Spuittechniek
Kans op schade door hoog doseren
Hoek, H. - \ 2014
Boerderij 99 (2014)34. - ISSN 0006-5617 - p. 57 - 57.
akkerbouw - maïs - aardappelen - suikerbieten - gewasbescherming - herbiciden - schade - opbrengst - toepassingsdatum - doseringseffecten - mechanische bestrijding - arable farming - maize - potatoes - sugarbeet - plant protection - herbicides - damage - outturn - application date - dosage effects - mechanical control
Te hoge dosering van herbiciden kunnen soms leiden tot opbrengstderving. Dat blijkt uit een onderzoek door PPO-agv en CLM. Ze adviseren het LDS-systeem te combineren met een goede middelenkeuze en mechanische onkruidbestrijding, om het risico op gewasschade te beperken. Dat is ook nog eens goed voor de waterkwaliteit.
Screening herbiciden in kleine gewassen (AGV4421, 2004)
Zeeland, M.G. van; Hoek, J. - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 28
groenteteelt - papaver somniferum - vollegrondsteelt - veldproeven - boerenkool - chinese koolsoorten - erwten - preien - eruca vesicaria - peulvruchten - knolselderij - venkel - gewasbescherming - onkruidbestrijding - herbiciden - schade - kwaliteit - proeven op proefstations - vegetable growing - outdoor cropping - field tests - curley kales - chinese cabbages - peas - leeks - grain legumes - celeriac - fennel - plant protection - weed control - herbicides - damage - quality - station tests
In het kader van het meerjarig onderzoek naar de selectiviteit van herbiciden in gewassen met een klein areaal, zijn in 2004 de volgende gewassen onderzocht: blauwmaanzaad, boerenkool, Chinese kool, erwt, zaaiprei, raketblad, stamslaboon, knolselderij en venkel. Er is een keuze gemaakt uit potentiële bodem- en contactherbiciden, waarvan er zeven herbiciden of combinaties van herbiciden zowel als bodem als contactherbiciden zijn meegenomen, één herbicide alleen als bodemherbicide en zeven herbiciden alleen als contact herbicide. De gewassen zijn op twee verschillende tijdstippen gezaaid. Door op twee tijdstippen te spuiten werd getracht om in vier verschillende gewasstadia te toetsen op selectiviteit. Na de bespuitingen zijn de gewassen beoordeeld op de mate van gewasschade door het middel, en groeireductie.
Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij
Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 27
apium graveolens var. rapaceum - knolselderij - onkruiden - herbiciden - veldproeven - nederland - celeriac - weeds - herbicides - field tests - netherlands
Doel van het onderzoek is te komen tot toelating van één of meerdere nieuwe herbiciden in geplante knolselderij. Dit onderzoek wordt alleen uitgevoerd met herbiciden die in eerdere screeningen met knolselderij en/of bleekselderij goed voldaan hebben of waarvan vanuit andere informatiebronnen de indruk is verkregen dat er perspectieven zijn in knolselderij. Daarnaast moet voor de te onderzoeken herbiciden gelden dat de toelatingshouder (de fabrikant) het onderzoek ondersteunt en dat deze bij goede onderzoeksresultaten bereid is om een toelating voor knolselderij aan te vragen dan wel een aanvraag door ‘derden’ (de zogenaamde “derden toelating”) te ondersteunen. Na overleg met diverse fabrikanten zijn voor het groeiseizoen 2014 een aantal middelen in de proeven opgenomen, die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.
Kopstekers in de opkweek van linde : oorzaken en mogelijkheden voor beheersing
Helsen, H.H.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 29
tilia platyphyllos - dasineura - insecticiden - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - symptomen - cultivars - schade - proeven - herbiciden - insecticides - plant protection - control methods - symptoms - damage - trials - herbicides
Het verschijnsel kopstekers in linde kan verschillende oorzaken hebben. De belangrijkste is de lindebladplooigalmug (Dasineura thomasiana). De larven van deze galmug zuigen aan de jongste bladeren waardoor die op typerende wijze samenvouwen. Bestrijding is mogelijk met een gerichte inzet van insecticiden. Naast de typische galmugschade vertonen verschillende soorten en cultivars ook symptomen die zeker niet door galmuggen worden veroorzaakt. Het gaat meestal om vergelende bladranden, komvormige blaadjes en “genepen blad”. In een veldproef werd aangetoond dat deze verschijnselen niet worden veroorzaakt door herbiciden of galmijten.
Chemische onkruidbestrijding in zaaiprei : deugdelijkheidsonderzoek in 2003
Hoek, J. - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 37
allium porrum - onkruidbestrijding - herbiciden - chemische bestrijding - gewasbescherming - veldgewassen - weed control - herbicides - chemical control - plant protection - field crops
In 2001, 2002 en 2003 is door het PPO-AGV deugdelijkheidsonderzoek uitgevoerd met herbiciden in zaaiprei. In 2003 zijn veldproeven uitgevoerd bij het PPO in Lelystad en Meterik (Horst). In het onderzoek zijn nieuwe middelen vergeleken met enerzijds een object waarin alleen handmatig is gewied (chemisch onbehandeld) en anderzijds met vóór en ná opkomst toepassingen van chloorprofam (Brabant chloor-IPC vloeibaar). In het onderzoek zijn zowel vóór opkomst herbiciden toegepast (bodemherbiciden), als ná opkomst herbiciden (contactherbiciden) en ook enkele combinaties van beide. Door een zware aantasting van Pseudomonas is de proef in Meterik voor een aanzienlijk deel mislukt, er konden op deze locatie alleen effectiviteitgegevens tegen diverse belangrijke onkruidsoorten worden vastgesteld. Het toegelaten middel Brabant chloor-IPC vloeibaar (chloorprofam) heeft goed gepresteerd. Het middel is zowel vóór als ná opkomst goed selectief in zaaiprei en bestreed een aantal belangrijke onkruidsoorten. Ook in dit onderzoek bleek overigens dat onkruidbestrijding met alleen chloorprofam in (zaai)prei veela l onvoldoende resultaten geeft en dat daarnaast andere middelen noodzakelijk zijn. In een lage dosering toepassing ná opkomst bleek in 2002 dat chloorprofam gecombineerd kan worden met het middel Totril. Het bodemherbicide Stomp (pendimethalin) voldeed in de vóór opkomst toepassing goed. De selectiviteit (ook van de ‘dubbele’ dosering) in zaaiprei is goed en het middel bestrijdt een groot aantal belangrijke onkruidsoorten. Ook Boxer (prosulfocarb) voldeed goed. De selectiviteit (ook in de ‘dubbele’ dosering) is goed en ook dit herbicide bestrijdt een groot aantal belangrijke onkruidsoorten. Daarnaast lijkt Boxer ook ná opkomst van de zaaiprei goed selectief te zijn. Het middel Totril (ioxynil) heeft eveneens goed voldaan. Totril is vrij goed selectief in lage doserings toepassing ná opkomst. Wel lijkt het middel enige gewasschade te veroorzaken bij een niet afgehard (jong) gewas, met name bij de wat hogere doseringen. Totril bestrijdt een flink aantal belangrijke onkruidsoorten en lijkt ook een goede werking op aardappelopslag te hebben. Om het werkingsspectrum te verbreden kan het middel (in een LDS toepassing) gemengd worden met andere middelen zoals Bromotril of met chloorprofam bevattende middelen (zoals Brabant chloor-IPC). Bromotril (bromoxynil) heeft in het onderzoek ook goed voldaan. Het middel is ná opkomst in een lage doserings toepassing goed selectief en bestrijdt meerdere belangrijke onkruidsoorten. Met name bij wat hogere doseringen lijkt er tevens een goede werking te zijn tegen aardappelopslag. Bromotril kan (via een LDS toepassing) gemengd worden met Totril om het werkingsspectrum te verbreden.
Maisteelt kent grote en kleine zorgen
Have, H. ten; Kroonen-Backbier, B.M.A. - \ 2014
V-focus 11 (2014)2. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
melkveehouderij - zea mays - voedergewassen - bemesting - mestbeleid - groenbemesters - ondergewassen - nitraten - uitspoelen - herbiciden - dairy farming - fodder crops - fertilizer application - manure policy - green manures - catch crops - nitrates - leaching - herbicides
De maisteelt in Nederland kent grote en kleine zorgen. Dat zei Brigitte Kroonen van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR op de themadag ‘Van Beslisboom Snijmais naar een Ruwvoerplatform’ in Hengelo, Gelderland. Eén van de grote zorgen is de mestwetgeving: bemesting van mais op zand- en lössgrond in Zuid(oost)-Nederland wordt lastig.
Chemische onkruidbestrijdingstrategieën in schorseneren : onderzoek naar chemische onkruidbestrijdingstrategieën in schorseneren 2012
Hoek, H. ; Verstegen, H.A.G. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 31
schorseneren - scorzonera hispanica - wortelgewassen - veldgewassen - groenteteelt - onkruidbestrijding - chemische bestrijding - herbiciden - gewasbescherming - nederland - veldproeven - proeven op proefstations - salsify - root crops - field crops - vegetable growing - weed control - chemical control - herbicides - plant protection - netherlands - field tests - station tests
Ontwikkelen chemische onkruidbestrijdingsstrategieën in de teelt van schorseneren, mede op basis van nieuwe perspectiefvolle middelen (onkruidbestrijdingsschema)op de PPO-proeflocatie Vredepeel.
Screening herbiciden voor toepassing na opkomst in bloembolgewassen
Bulle, A.A.E. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 79
bloembollen - onkruidbestrijding - herbiciden - fytotoxiciteit - toelating van bestrijdingsmiddelen - tests - ornamental bulbs - weed control - herbicides - phytotoxicity - authorisation of pesticides
Voor de onkruidbestrijding in de teelt van bloembollen worden na opkomst contactherbiciden toegepast. Het aantal herbiciden dat hiervoor beschikbaar is, is zeer beperkt. In dit onderzoeksproject zijn negen herbiciden onderzocht voor toepassing na opkomst. De proeven zijn gedurende twee jaar uitgevoerd in lelie, gladiool, tulp, narcis en hyacint. De keuze voor de te testen middelen is gemaakt in overleg met fabrikanten en de KAVB. Veel van de geteste herbiciden hebben al een toelating in de land- en/of tuinbouwsector. Doel van het project is het testen van de fytotoxiciteit (gewasveiligheid) van herbiciden in verschillende bloembolgewassen toegepast na opkomst, met als doel een toelating te krijgen voor de perspectiefvolle middelen. De proeven zijn uitgevoerd in de periode 2010 – 2012. Zes middelen zijn in de proeven waarin ze waren opgenomen veilig gebleken (middelen A, B, C, E, F en H). Een aantal middelen heeft in één of enkele proeven schade of opbrengstderving gegeven. Eén middel (middel G) bleek niet veilig en gaf in de meeste proeven flinke schade. In de combinaties van middelen is soms wat opbrengstderving gezien. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de middelen-(combinaties) in de verschillende gewassen en of deze middelen gewasschade hebben gegeven. Vijf van de onderzochte middelen zijn perspectiefvol voor de praktijk. Voor drie hiervan is inmiddels ook de fabrikant met onderzoek bezig om tot toelating in de bloembollen te komen. Voor de twee andere middelen zal ook bekeken worden of toelating mogelijk is. Middel H bleek bij nader inzien kieming tegen te gaan en geen dodende werking op aanwezig onkruid te hebben. Bekeken zal moeten worden of dit middel perspectief heeft voor toepassing in bloembollen.
Meer met taken in Integraal Pakket Akkerbouw 2015
Heijting, S. ; Datuma, W. ; Kempenaar, C. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International (PPL rapport 123) - 15
akkerbouw - onkruidbestrijding - loofvernietiging - aardappelen - herbiciden - precisielandbouw - arable farming - weed control - haulm destruction - potatoes - herbicides - precision agriculture
In dit zijn een aantal belangrijke vervolgstappen genomen en geïmplementeerd binnen het ontwikkeltraject Integraal Pakket Akkerbouw 2015. Dit gebeurt voor de volgende vier cases: (1) het variabel doseren van bodemherbiciden aan de hand van bodemkaarten, (2) het variabel doseren van loofdoodmiddel in aardappel op basis van biomassabeelden verkregen met een onbemand vliegtuigje, (3) het variabel doseren van loofdoodmiddel in aardappel op basis van een satellietbeeld, en (4) het variabel doseren van meststoffen met behulp van lutumkaarten, graanopbrengstkaarten en eigen kennis en ervaring van de teler.
Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas
Kempenaar, C. ; Heijting, S. ; Kessel, G.J.T. ; Michielsen, J.G.P. ; Wijnholds, K.H. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 496b) - 56
gewasbescherming - precisielandbouw - pesticiden - fungiciden - herbiciden - bodemecologie - akkerbouw - milieubeheersing - plant protection - precision agriculture - pesticides - fungicides - herbicides - soil ecology - arable farming - environmental control
Dit rapport bevat kennis en ervaring die nodig is voor brede introductie van variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De resultaten komen uit Programma Precisielandbouwproject (PPL). Variabel doseren betekent het automatische aanpassen en toedienen van doseringen van middelen aan de plaatselijke behoefte binnen een perceel of gewas. Door enkele recente technische ontwikkelingen (positiebepalingstechnologie (GNSS), sensortechnologie en geavanceerde spuittechniek) komt variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen voor de praktijk binnen handbereik, met voordelen voor (bedrijfs)economie, ecologie en volksgezondheid.
Toepassingsmogelijkheden van herbiciden in de bloemzaadteelt 2012
Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV
bloementeelt - zaadproductie - zaadgewassen - onkruidbestrijding - herbiciden - herbicidenmengsels - toelating van bestrijdingsmiddelen - vollegrondsteelt - proefvelden - zeeuwse eilanden - floriculture - seed production - seed crops - weed control - herbicides - herbicide mixtures - authorisation of pesticides - outdoor cropping - experimental plots
Eén van de grootste knelpunten in de bloemzaadteelt vormt de onkruidbestrijding. Zonder een goede onkruidbestrijding is de teelt veelal gedoemd te mislukken. Reeds gedurende een aantal jaren wordt er onderzoek verricht naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in de bloemzaadteelt. In 2012 is onderzoek uitgevoerd middels een proef te St.- Annaland. In een screeningsproef zijn 53 gewassen en 24 herbiciden of combinaties hiervan bekeken.
Melganzevoet de baas : resistentie tegen metamitron en metribuzin
Hoek, H. ; Wijnholds, K.H. - \ 2013
Akker magazine 2013 (2013)3. - ISSN 1875-9688 - p. 18 - 19.
onkruidbestrijding - herbiciden - tegen herbiciden resistente onkruiden - resistentie tegen herbiciden - chenopodium album - fabrieksaardappelen - suikerbieten - gewasbescherming - akkerbouw - weed control - herbicides - herbicide resistant weeds - herbicide resistance - starch potatoes - sugarbeet - plant protection - arable farming
De onkruidbestrijding in aardappelen en bieten kan tegenvallen, vooral van melganzevoet. Dit kan komen door resistentie tegen metamitron of metribuzin. Uit PPO-onderzoek blijkt dat resistente melganzevoet in consumptie- en zetmeelaardappelen zijn te bestrijden door Challenge plus een linuron bevattend middel. In bieten zijn goede resultaten behaald met Betanal Expert plus Goltix.
Chemische bestrijding resistente melganzevoet
Hoek, H. - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)3 juli.
chenopodium album - chemische bestrijding - herbiciden - resistentie tegen herbiciden - onkruidbestrijding - veldproeven - fabrieksaardappelen - aardappelen - suikerbieten - gewasbescherming - akkerbouw - chemical control - herbicides - herbicide resistance - weed control - field tests - starch potatoes - potatoes - sugarbeet - plant protection - arable farming
In Nederland is op sommige percelen in melganzevoet resistentie gevonden tegen middelen met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin. In dit onderzoek is nagegaan hoe deze resistente melganzevoet in aardappelen en suikerbieten chemisch goed bestreden kan worden.
Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen
Kruijne, R. ; Deneer, J.W. - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-report 2447) - 60
grondwater - grondwaterverontreiniging - uitspoelen - pesticiden - residuen - landbouw - tuinbouw - herbiciden - modellen - indicatoren - grondwaterkwaliteit - nederland - groundwater - groundwater pollution - leaching - pesticides - residues - agriculture - horticulture - herbicides - models - indicators - groundwater quality - netherlands
De Nationale Milieu Indicator NMI 3 is gebruikt om een overzicht te maken van de uitspoeling naar het grondwater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het jaar 2008 in de Nederlandse land- en tuinbouw. Vrachten op jaarbasis zijn gegeven per werkzame stof en per gewas, voor het landbouwoppervlak ter hoogte van grondwaterlichamen, die in de Kaderrichtlijn Water worden onderscheiden. De meest uitspoelingsgevoelige stoffen worden momenteel toegepast als herbicide in de teelt van snijmaïs. Controle van de vrachten met een geavanceerd model heeft geleid tot een bevestiging dat de combinaties van stof en gewas op de juiste manier zijn gerangschikt.
Beheersing resistente melganzevoet : beheersing van melganzevoet (Chenopodium album) die minder gevoelig is voor de herbiciden met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin
Hoek, H. ; Wijnholds, K.H. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 538) - 18
herbiciden - tegen herbiciden resistente onkruiden - onkruidbestrijding - chenopodium album - chemische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - aardappelen - suikerbieten - akkerbouw - herbicides - herbicide resistant weeds - weed control - chemical control - agricultural research - potatoes - sugarbeet - arable farming
In opdracht van het Productschap Akkerbouw heeft het PPO-AGV in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot bestrijding van resistente melganzevoet (Chenopodium album) in aardappelen en suikerbieten. In aardappelen leidt de toevoeging van een linuron bevattend middel aan Sencor niet tot een goede bestrijding van resistente melganzevoet. Melganzevoet die resistent is tegen Sencor, kan in zetmeel- en consumptieaardappelen wel goed bestreden worden met de combinatie van Challenge en linuron. Van de middelen die in suikerbieten zijn onderzocht, bleek de combinatie van Betanal Expert en Goltix de beste werking tegen resistente melganzevoet te hebben.
Drift en driftreducerende spuittechnieken voor onkruidbestrijding in de boomteelt : referentie techniek en driftreducerende spuitdoppen veldmetingen 2010-2011
Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de; Lans, A.M. van der; Velde, P. van; Michielsen, J.M.G.P. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 454) - 54
boomteelt - onkruidbestrijding - spuiten - drift - meting - veldspuiten - spuitdoppen - landbouwkundig onderzoek - emissiereductie - herbiciden - arboriculture - weed control - spraying - measurement - field sprayers - fan nozzles - agricultural research - emission reduction - herbicides
Voor neerwaartse bespuitingen in de boomteelt (laan - en parkbomen, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen, rozestruiken , sierconiferen, etc.) wordt nu gebruik gemaakt van de driftcijfers voor veldspuiten. Deze driftcijfers zijn afgeleid van bespuitingen in aardappelen met een veldspuit. Onkruidbestrijding wordt in de boomteelt echter vooral uitgevoerd met onkruidspuiten met spuitboompjes die laag boven het grond oppervlak (max. 30 cm) bewegen met neerwaarts gerichte spuitdoppen. Aangenomen mag worden dat de drift bij deze toepassing aanzienlijk lager zal zijn dan bij een bespuiting van aardappelen (50 cm boomhoogte boven een gewas van 50 - 75 cm hoog). Om de optredende drift bij onkruidbespuitingen in de boomteelt te kwantificeren en aan te tonen dat de drift bij bespuitingen met een onkruidspuit lager is dan het nu gehanteerde driftpercentage in het Toelatingsbeleid (1%) zijn in 2010 en 2011 veldmetingen uitgevoerd in een perceel laanbomen.
Onkruid, wat kunt u er aan doen?
Bulle, A.A.E. - \ 2013
herbiciden - onkruidbestrijding - bloembollen - vollegrondsteelt - landbouwkundig onderzoek - herbicides - weed control - ornamental bulbs - outdoor cropping - agricultural research
Poster met informatie over herbiciden voor gebruik in de bloembollenteelt.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.