Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 453

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==herstel
Check title to add to marked list
Green and Healthcare : A summary of the positive effects of greenery on well-being in recovery environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
health - hospitals - patient care - patients - well-being - public green areas - botanical gardens - plantations - social welfare - health indicators - stress - rehabilitation - gezondheid - ziekenhuizen - patiëntenzorg - patiënten - welzijn - openbaar groen - botanische tuinen - beplantingen - sociaal welzijn - gezondheidsindicatoren - herstel
Greenery in and around nursing homes, hospitals and clinics is beneficial for the climate inside and outside the organisation, and has a positive effect on the patients’ state of mind and ability to recover, as well as the general well-being of patients, staff and visitors. This document provides information on the benefits of greenery in relation to recovery and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Monitoring effecten zandsuppletie Leuvenumse beek 2016
Verdonschot, Ralf ; Dekkers, Dorine ; Verdonschot, Piet - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research - ISBN 9789463431170 - 34
waterlopen - herstel - ecologisch herstel - zandsuppletie - macrofauna - gelderland - streams - rehabilitation - ecological restoration - sand suppletion
In de Leuvenumse beek wordt vanaf 2014 het suppleren van zand als beekherstelmaatregel toegepast door Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten. Omdat over deze relatief nieuwe maatregel nog niet veel kennis voorhanden is, worden sindsdien de hydromorfologische en biologische ontwikkelingen gevolgd. In 2016 zijn in een aantal suppletietrajecten metingen verricht aan het profiel van de beekbodem, zijn substraatschattingen en metingen aan stroomsnelheid en diepte van de beek verricht en is de samenstelling van de macrofaunalevensgemeenschap onderzocht met behulp van een quickscan-techniek. De macrofauna- en substraatmetingen zijn een herhaling van metingen in 2014, zodat de ontwikkeling in de tijd is vastgelegd.
Doorstroommoerassen en moerasbeken : typebeschrijvingen en ontwikkeling maatlatten voor de biologische kwaliteitselementen
Verdonschot, Ralf ; Runhaar, Han ; Buijse, Tom ; Bijkerk, Ronald ; Verdonschot, Piet - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research - ISBN 9789463431118 - 128
moerassen - wateropslag - waterlopen - ecologisch herstel - herstel - macrofauna - marshes - water storage - streams - ecological restoration - rehabilitation
In deze rapportage worden maatlatten beschreven voor het beoordelen van doorstroommoerassen en moerasbeken. In dit rapport wordt de nadruk gelegd op beken met moerasontwikkeling op zandgrond (KRW-typen R4 en R5), omdat deze wateren talrijk en wijd verspreid voorkomen op de Nederlandse hogere zandgronden. In hoofdstuk 2 wordt een systeembeschrijving gegeven van het doorstroommoeras en de moerasbeek. Ook wordt de relatie tussen deze wateren en de bestaande KRW-typen beschreven. In hoofdstuk 3 tot en met 8 wordt een aanzet gegeven voor maatlatten voor de verschillende biologische, fysisch-chemische en hydromorfologische kwaliteitselementen op basis van de huidige kennis van deze systemen en beschikbare datasets uit Nederland en het buitenland. In hoofdstuk 9 een monitoringsprotocol gegeven, omdat de huidige voorschriften niet in alle gevallen bruikbaar zijn in doorstroommoerassen en moerasbeken. Ten slotte zijn in de hoofdstukken 11 en 12 de maatlatbeschrijvingen opgenomen analoog aan de beschrijvingen opgenomen in Van der Molen et al. (2012).
Grote investering in natuurherstel vereist onderzoek. Kennisontwikkeling is van doorslaggevend belang voor het slagen van de PAS
Bobbink, R. ; Jansen, A. ; Siepel, H. ; Verstrael, T. ; Wiersinga, W. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)113. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
natuurbeheer - herstel - stikstof - herstelbeheer - wetenschappelijk onderzoek - kennismanagement - provincies - nature management - rehabilitation - nitrogen - restoration management - scientific research - knowledge management - provinces
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet in de komende achttien jaar zorgen dat stikstofgevoelige natuur weer opfleurt in Natura 2000-gebieden: er wordt gestreefd naar een combinatie van economische ontwikkeling, dalende stikstofdepositie en natuurherstel. Daarvoor worden in de komende tijd flinke investeringen gedaan. Om de kans op succes te vergroten, en de altijd aanwezige risico’s zo klein mogelijk te houden, is begeleidend wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Het Kennisnetwerk OBN kan een grote bijdrage leveren aan de opzet, begeleiding en toetsing van toekomstig onderzoek zodat de PAS-herstelmaatregelen echt effectief zijn.
Omgaan met bodemverontreiniging in het landelijk gebied
Waarde, J.J. van der; Boels, D. ; Hopman, M. - \ 2015
De Levende Natuur 105 (2015)3. - ISSN 0024-1520 - p. 110 - 114.
bodemverontreiniging - bodembiologie - herstel - natuurbescherming - ecologie - risicoschatting - bodemkwaliteit - soil pollution - soil biology - rehabilitation - nature conservation - ecology - risk assessment - soil quality
Bodemverontreiniging kan leiden tot ecologische effecten en risico's voor plant en dier. Soms moeten er daarom maatregelen worden getroffen. In de praktijk van natuurbeheer en natuurontwikkeling is er nog veel onduidelijkheid over hoe deze effecten bepaald moeten worden. Daartoe is door VROM, LNV, RIZA, RIVM en Bioclear (mede gefinancierd door SKB) PERISCOOP opgezet (Platform Ecologische Risicobeoordeling)
Handboek geomorfologisch beekherstel : leidraad voor een stapsgewijze en integrale ontwerpaanpak
Makaske, B. ; Maas, G.J. - \ 2015
Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Rapport / STOWA 2015-02) - ISBN 9789057736612 - 188
geomorfologie - waterlopen - herstel - hydraulica - landschapsbouw - natuurtechniek - geomorphology - streams - rehabilitation - hydraulics - landscaping - ecological engineering
Om de verschillende aspecten van beekherstel te belichten staat in dit deel de geologische en morfologische processen van beken centraal. Aanleiding voor dit boek is dat in veel beekherstelprojecten de beekbedding een nieuwe vorm krijgt. In de praktijk bestaan er veel vragen over het ontwerp en de vormgeving van deze nieuwe beddingen. Het gaat hierbij om de vraag wat het ‘juiste’ ontwerp is en wat de te verwachten afvoerdynamiek is van de herstelde beek. In dit handboek worden theorie en praktijk gecombineerd. U vindt een praktisch stappenplan voor het ontwerpproces, maar ook een theoretisch kader. Ook worden enkele praktijkvoorbeelden gegeven.
A review of coral reef restoration techniques
Meesters, H.W.G. ; Smith, S.R. ; Becking, L.E. - \ 2015
Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C028/14) - 37
koraalriffen - herstel - mariene gebieden - caribische eilanden - coral reefs - rehabilitation - marine areas - caribbean islands
In this review the following three reef restoration techniques are discussed: 1. Coral gardening, 2. Larval seeding, and 3. Reef balls. In this report we provide a description of each method and review the pro/cons using the following criteria: 1. Survival of fragments and larvae before transplantation to the reef; 2. Survival of transplants at the restoration site; 3. Introduction of exonogous material; 4. Indirect effects of coral restoration on the reef; 5. Genetic diversity; 6. Feasibility and effectiveness. We also suggest further research to answer current gaps in our knowledge in the Dutch Caribbean.
Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten
Tangelder, M. ; Dalen, J. van; Ijzerloo, L. van; Ysebaert, T. - \ 2015
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C024/15) - 54
wetlands - kweldergronden - herstel - dijken - bekledingen - habitat vernietiging - natuurtechniek - oosterschelde - westerschelde - salt marsh soils - rehabilitation - dykes - linings - habitat destruction - ecological engineering - eastern scheldt - western scheldt
Projectbureau Zeeweringen verbetert de dijkbekledingen langs de Oosterschelde en Westerschelde. Daarbij kan helaas niet voorkomen worden dat kwetsbare schorren en slikken verstoord en deels vernietigd worden tijdens de dijkverbeteringswerkzaamheden. Het doel van deze studie was om na te gaan onder welke omstandigheden herstel en groei van schorvegetatie in dijkwerkstroken en pionierzones mogelijk is door het aanplanten van Engels Slijkgras (Spartina anglica) in zogenaamde kokosmatten. Het basiskokosmateriaal fungeert als substraat en bescherming tegen erosie voor de jonge planten gedurende de eerste groeiperiode totdat ze goed geworteld zijn in de bodem.
Veldexperiment in de Hooge Raam: winst voor beekherstel èn wetenschap
Eekhout, J.P.C. ; Hoitink, A.J.F. ; Mosselman, E. ; Kits, M. ; Talsma, M. - \ 2014
Stromingen : vakblad voor hydrologen 20 (2014)2. - ISSN 1382-6069 - p. 11 - 21.
waterlopen - herstel - morfologie - veldproeven - geologische sedimentatie - noord-brabant - streams - rehabilitation - morphology - field tests - geological sedimentation
In de beek de Hooge Raam is een beekherstelproject gekoppeld aan een uniek veldexperiment. Het doel van het veldexperiment was om over een periode van drie jaar de temporele morfodynamiek te volgen van een rechte beekloop met een breed en ondiep dwarsprofiel. Ongeveer 8 maanden na aanleg zijn alternerende banken ontstaan. In eerste instantie namen de banklengte en bankamplitude toe. Vervolgens stabiliseerde de banklengte, maar nam de bankamplitude af. Uiteindelijk verdween het regelmatige alternerende bankenpatroon en maakte het plaats voor een grillig bodemprofiel. De dynamiek van de alternerende banken liep parallel aan het verloop van het bodemverhang; het bodemverhang halveerde van initieel 1,8 m/km naar 0,9 m/km. Het uiteindelijke bodemverhang ligt tegen de bovengrens van bodemverhangen die typisch zijn voor laaglandbeken. Het is daarom onwaarschijnlijk dat alternerende banken in laaglandbeken zullen ontstaan. Dit alternatief voor hermeandering is waarschijnlijk niet geschikt voor het herstel van laaglandbeken. Hermeandering lijkt daarom nog steeds de meest effectieve methode om de ruimtelijke stromingsvariatie in Nederlandse laaglandbeken terug te brengen
Wat doet een beek zelf na een project van beekherstel?
Eekhout, J.P.C. ; Hoitink, A.J.F. ; Huising, C. ; Talsma, M. - \ 2014
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2014)5. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
waterlopen - herstel - morfologie - gelderse vallei - streams - rehabilitation - morphology
Al 25 jaar voeren waterbeheerders projecten uit waarbij laglandbeken een kronkelende loop terugkrijgen. Maar wat gebeurt er precies met de vorm van zo'n beek na uitvoering van het project? Hoe lang duurt de aanpassingsperiode en welke factoren hebben invloed? De conclusies van een onderzoek in de Lunterse Beek.
Advies ‘Herstel Leuvenumse beek’
Dongen, R. van; Verdonschot, P.F.M. - \ 2014
Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur - 20
waterlopen - herstel - hydrologie van stroomgebieden - maatregelen - inventarisaties - natuurgebieden - veluwe - streams - rehabilitation - catchment hydrology - measures - inventories - natural areas
Het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap is gevraagd advies uit te brengen over de geplande herstelmaatregelen in de Leuvenumse beek. Dit advies is verwerkt in de definitieve herstelvisie (Bell Hullenaar) en heeft ook doorgewerkt in de wijze waarop de maatregelen zullen worden uitgevoerd. Kort gezegd heeft het advies ervoor gezorgd dat het herstel van het beeksysteem op meer systematische wijze zal gaan plaatsvinden
Meer jongen bij de korenwolf dankzij actief genetisch herstel
Haye, M.J.J. la; Koelewijn, H.P. ; Siepel, H. ; Verwimp, N. ; Windig, J.J. - \ 2014
De Levende Natuur 115 (2014)4. - ISSN 0024-1520 - p. 162 - 166.
natuurbeheer - genetica - herstel - hamsters - bedreigde soorten - zuid-limburg - nature management - genetics - rehabilitation - endangered species
De Korenwolf is voor Nederland behouden gebleven door het opzetten van een fokprogramma in 1999. Door het kleine aantal Hamsters waarmee de fok gestart is, waren er vanaf de start zorgen over mogelijke genetische problemen in de fokpopulatie. Herintroductie van Hamsters in het wild zou daardoor veel lastiger kunnen worden. In 2003 en 2004 zijn daadwerkelijk drie onverwante mannetjes (afkomstig uit België en Duitsland) aan het Nederlandse fokprogramma toegevoegd. Dankzij genetische monitoring is bekend of dit positief effect heeft gehad op de Hamster in Nederland.
Morfodynamiek van Nederlandse laaglandbeken
Eekhout, J.P.C. ; Hoitink, A.J.F. - \ 2014
Amersfoort : Stowa (Rapport / Stowa 2014-15) - 92
waterlopen - herstel - morfologie - geologische sedimentatie - waterkwaliteit - streams - rehabilitation - morphology - geological sedimentation - water quality
In de eerste helft van de 20ste eeuw zijn veel laaglandbeken in Nederland gekanaliseerd. Dit heeft vaak geleid tot grote veranderingen in de hydrologie en morfologie van beken, met als gevolg een sterke achteruitgang van de bijbehorende karakteristieke aquatische en terrestrische ecosystemen. In de afgelopen 25 jaar zijn de Nederlandse waterschappen begonnen met beekherstel om wateroverlast te voorkomen, verdroging terug te dringen en de ecologische (water)kwaliteit van beeksystemen te verbeteren (KRW). Eén van de meest toegepaste maatregelen hierbij is hermeandering.
Kwelderontwikkeling van de Karhoek in de Mokbaai op Texel
Baptist, M.J. ; Smit, C.J. ; Duin, W.E. van; Treffers, S.E.A. - \ 2014
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C168/13) - 35
kweldergronden - vegetatietypen - natuurgebieden - nationale parken - herstel - nederlandse waddeneilanden - noord-holland - inventarisaties - salt marsh soils - vegetation types - natural areas - national parks - rehabilitation - dutch wadden islands - inventories
De kwelder De Karhoek in de Mokbaai op Texel maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Duinen van Texel. De Werkgroep Onderzoek van het Nationaal Park vermoedt dat het kwelderoppervlak de afgelopen decennia aanzienlijk is afgenomen en vreest dat de kwelder in de toekomst nog kleiner zal worden. Een ander punt van zorg is de voortgaande rietvorming aan de zuidrand van de Mokbaai. De rietvegetatie verdringt op grote schaal de typische kweldervegetatie
De macrobenthosgemeenschap van de Zeeuwse Banken na zandwinning. Een overzicht van drie T0 jaren en een eerste jaar van rekolonisatie
Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Escaravage, V. ; Wijnhoven, S. - \ 2014
Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C164/13) - 95
bodemfauna - schaaldieren - mariene gebieden - zand - mijnbouw - herstel - nadelige gevolgen - monitoring - kustgebieden - zeeland - soil fauna - shellfish - marine areas - sand - mining - rehabilitation - adverse effects - coastal areas
De hoofdvraag van dit onderzoek is: wat is de ruimtelijke en temporele dynamiek van de bodemdiergemeenschap van de Zeeuwse Banken in relatie tot de zandwinning activiteiten. Na zandwinning zal de bodemdiergemeenschap zich weer herstellen. In theorie is het herstel compleet als er geen significante verschillen zijn in bodemdiersamenstelling en biomassa in het gewonnen gebied en hetzelfde gebied als er niet was gewonnen. In de praktijk wordt het herstel in het gewonnen gebied vergeleken met een referentiegebied in de buurt waar geen zand is gewonnen.
Bodemontwikkeling voor natuur - het uitmijnexperiment voor de Westelijke Langstraat
Delft, S.P.J. van; Chardon, W.J. ; Dijkman, W. - \ 2013
bodemchemie - fosfor - natuurontwikkeling - landbouwgrond - herstel - noord-brabant - soil chemistry - phosphorus - nature development - agricultural land - rehabilitation
Het verlagen van de fosfaatgehaltes in het profiel van de landbouwgrond in de Westelijke Langstraat kan twee doelen dienen: • Voorkomen dat de bodem fosfaat afgeeft aan het grondwater (en dus oppervlaktewater) waardoor er fosfaat arm oppervlaktewater wordt aangevoerd naar de Natura 2000 natuurgebieden binnen de WL. • Verschralen van de bouwvoor waardoor de soortensamenstelling van de vegetatie verandert, toeneemt en bijzonder kan worden.
Uitbreiding en herstel van Zuid-Limburgse hellingschraallanden. Eindrapportage 2e fase O + BN onderzoek
Noordwijk, C.G.E. ; Weijters, M.J. ; Smits, N.A.C. ; Bobbink, R. ; Kuiters, A.T. ; Verbaarschot, E. ; Versluijs, R. ; Kuper, J. ; Floor-Zwart, W. ; Huiskes, H.P.J. ; Remke, E. ; Siepel, H. - \ 2013
Driebergen : Bosschap (2013/OBN177-HE ) - 167
graslanden - plantengemeenschappen - herstel - natuurgebieden - herstelbeheer - natura 2000 - zuid-limburg - grasslands - plant communities - rehabilitation - natural areas - restoration management
In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. In dit rapport staan de Zuid-Limburgse kalkgraslanden (H6210) en heischrale graslanden (H6230) centraal. Bijna alle nog bestaande hellingschraallanden in Nederland liggen binnen de als Natura2000 aangewezen gebieden. Beide habitattypen zijn prioritair en de opgave in deze gebieden bestaat uit uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit. Uit de 1e fase van het O+BN onderzoek aan de Zuid-Limburgse hellingschraallanden is gebleken dat veel karakteristieke planten- en diersoorten binnen de huidige natuurreservaten nog steeds achteruitgaan. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de verhoogde beschikbaarheid van stikstof.
Bomen en stroming verhogen ecologische kwaliteit. Herstel Hierdense beek
Verdonschot, R.C.M. ; Puijenbroek, P.J.T.M. van; Verdonschot, P.F.M. - \ 2013
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 30 (2013)3. - ISSN 0169-6300 - p. 83 - 92.
waterlopen - herstel - beperkende factoren - macrofauna - waterkwaliteit - aquatische gemeenschappen - kaderrichtlijn water - veluwe - streams - rehabilitation - limiting factors - water quality - aquatic communities - water framework directive
Veel beken hebben een onvoldoende ecologische kwaliteit. Ondanks dat sterk wordt ingezet op beekherstel, leidt dit niet altijd tot het gewenste kwaliteitsverbetering. De oorzaak hiervan is het eenzijdig aanpakken van bepaalde factoren in plaats van het geheel dat sturend is voor een levensgemeenschap. Aan de hand van de Hierdense Beek laten we zien hoe verschillende factoren inwerken op de ecologische kwaliteit en waar de kansen en beperkingen liggen voor beekherstel.
Ecological rehabilitation of Lac Bonaire by wise management of water and sediments
Wosten, J.H.M. - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2448) - 40
mangroves - zoutgehalte - sediment - vee - waterkwaliteit - waterbeheer - herstel - ecologisch herstel - bonaire - salinity - livestock - water quality - water management - rehabilitation - ecological restoration
Lac Bonaire is confronted with a gradually decreasing open water area because mangrove is occupying this area. At the same time mangrove growth deteriorates at the back of the mangrove belt, the area of hyper saline flats gradually increases and sediment is deposited in the bay area. During a field visit, the most prominent problems are identified and concrete management actions are proposed for the ecological rehabilitation of Lac Bonaire.
Van Recht naar Krom : onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid voor de (her)inrichting van watersystemen bij waterschap Regge en Dinkel
Hattum, T. van; Maas, G.J. - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2432) - 74
waterlopen - ecologisch herstel - herstel - waterbeheer - kaderrichtlijn water - beleid - twente - nederland - waterbeleid - streams - ecological restoration - rehabilitation - water management - water framework directive - policy - netherlands - water policy
http://edepot.wur.nl/259243
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.