Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==hippeastrum
Check title to add to marked list
Recirculatie snij-amaryllis ( Hippeastrum) in tweede teeltjaar (2014) : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
Kromwijk, J.A.M. ; Baar, P.H. van; Nijs, L. den; Overkleeft, J. ; Blok, C. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Grootscholten, M. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1362) - 48
glastuinbouw - sierteelt - hippeastrum - snijbloemen - plantgezondheid - recirculatiesystemen - ultraviolette straling - waterstofperoxide - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - cut flowers - plant health - recirculating systems - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide
In the Netherlands most crops grown in greenhouses reuse drain water. However, in the cultivation of amaryllis cut flowers (Hippeastrum) little drainage water is being reused so far because of strong suspicions of inhibitory substances in the drainage water. To reduce the emission of nutrients to the environment an experiment was started on request of the amaryllis growers. In a greenhouse experiment drainage water of amaryllis was treated with advanced oxidation and reused. This was compared with the reuse of drainage water treated with an UV disinfector and a control treatment without the reuse of drainage water. In the first and second year of cultivation, there was no difference in production and no adverse effects were seen in crop growth. In this experiment the reuse of drainage water has been for a relatively short period for amaryllis cut flower cultivation. Therefore, the research will be continued for a third year of cultivation in 2015 with a financial contribution from amaryllis growers, the ‘Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’ and the Product Board for Horticulture.
Hoog isolerend schermen in amaryllis (Hippeastrum) : onderzoek naar energiebesparing met behulp van een tweede schermdoek en energiezuinige klimaatregeling in het kader van Kas als Energiebron
Kromwijk, J.A.M. ; Zwart, H.F. de; Eveleens-Clark, B.A. ; Baar, P.H. van; Grootscholten, M. ; Overkleeft, J. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1358) - 44
glastuinbouw - hippeastrum - snijbloemen - schermen - thermische schermen - energiebesparing - klimaatregeling - kwaliteit na de oogst - vaasleven - greenhouse horticulture - cut flowers - blinds - thermal screens - energy saving - air conditioning - postharvest quality - vase life
In the cultivation of amaryllis cut flowers the current energy consumption is around 25 to 30 m³/m² per year. Research into reducing energy consumption using a second energy screen and an energy-efficient climate control strategy was carried out in Bleiswijk, The Netherlands. When the air in the greenhouse became too humid, the vents above the closed screens were opened. If this did not have the required effect the upper energy screen was slightly opened and if this was not enough both energy screens were opened. The normally applied minimum pipe temperature setting was eliminated. Together with growers and a crop advisor the climate and energy consumption were monitored and adjusted if necessary. After correction for differences in weather conditions and heating setpoint 2,6 m³ of natural gas per m2 (13 was saved compared to the energy consumption in the same greenhouse with only one energy screen and standard climate control in the preceding year. No adverse effects on the crop and the shelf life of cut flowers has been noticed.
Recirculatie snij-amaryllis (Hippeastrum) in 1e teeltjaar : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
Klein, M. ; Kromwijk, J.A.M. ; Woets, F. ; Overkleeft, J. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 43
amaryllis - hippeastrum - snijbloemen - irrigatiewater - hergebruik van water - teeltsystemen - behandeling - proeven - plantenontwikkeling - cut flowers - irrigation water - water reuse - cropping systems - treatment - trials - plant development
In de teelt van snij-amaryllis (Hippeastrum) wordt nog weinig drainwater hergebruikt vanwege sterke vermoedens van groeiremmende stoffen in het drainwater. Om de hoeveelheid spuiwater terug te dringen is op verzoek van de amarylliscommissie onderzoek gestart naar mogelijkheden om drainwater van amaryllis her te gebruiken met zo min mogelijk risico op groeiremming. In een kasproef bij het GreenQ IC in Bleiswijk is in samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw, Groen Agro Control en LTO Groeiservice hergebruik van drainwater behandeld met geavanceerde oxidatie (=toediening van waterstofperoxide net voordat het drainwater door de UV-ontsmetter gaat) vergeleken met hergebruik van drainwater na UV-ontsmetting en met een controlebehandeling zonder hergebruik van drainwater. In het eerste teeltjaar was er geen verschil in productie en zijn geen nadelige effecten gezien op de gewasgroei. Het hergebruik van drainwater is voor een amaryllisgewas dat 3 à 4 jaar vast staat relatief kort geweest.
Opbrengstverhoging snij-amaryllis (Hippeastrum) - Teelt voor kerstbloei in 3-jarig gewas van 2010 t/m 2012
Kromwijk, J.A.M. ; Gelder, A. de; Driever, S.M. ; Overkleeft, J. ; Grootscholten, M. ; Baar, P.H. van - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1264) - 139
snijbloemen - hippeastrum - amaryllis - oogsttoename - rentabiliteit - cultuurmethoden - gewaskwaliteit - schermen - glastuinbouw - klimaatregeling - bloeidatum - cut flowers - yield increases - profitability - cultural methods - crop quality - blinds - greenhouse horticulture - air conditioning - flowering date
Om de rentabiliteit van snij-amaryllis ( Hippeastrum ) te verbeteren is onderzoek uitgevoerd naar productieverhoging voor de kerstbloei. In een kas van 600 m2 is een teeltstrategie toegepast gericht op optimalisatie van de fotosynthese met verneveling en een diffuus schermdoek. De productie was vergelijkbaar tot iets hoger dan gemiddeld in de praktijk, maar lager dan verwacht door een tragere doorgroei tot bloeibare knop en toename van achterblijvende bollen. Geoogste bloemstelen bleken 10 tot 22 maanden voor de oogst aangelegd. De oudste knoppen zijn het meest gevoelig voor knopverdroging. Verhoging van de bodemtemperatuur van 22 naar 24o C vanaf het vroege voorjaar tot de start van de koeling gaf meer Fusarium en geen productieverbetering ten opzichte van continu 22o C. Op perliet was de productie iets hoger dan op kleikorrels. De cultivar Mont Blanc gaf minder bloemstelen, maar een hoger steelgewicht dan Red Lion. Omdat productieverhoging van een enkele bol lastig is, zal productieverhoging vooral moeten komen uit een vermindering van achterblijvers en gezond houden van de bollen.
Molecular characterization of Nerine latent carlavirus (NeLV)
Pham, K.T.K. ; Lemmers, M.E.C. ; Chang, C.A. ; Meekes, E. ; Kock, M.J.D. de - \ 2010
latent nerine-virus - nerine - hippeastrum - lycoris - narcissus - moleculaire kartering - gewasbescherming - nerine latent virus - molecular mapping - plant protection
Poster met resultaten uit onderzoek naar de karakterisering van het latente Nerine carlavirus.
Weefselkweekvermeerdering van diverse bolgewassen. Hippeastrum, Nerine, Hyacint en Zantedeschia
Leeuwen, P.J. van; Dijkema, M.H.G.E. ; Bouman, H. ; Paffen, A.M.G. - \ 2006
Lisse : PPO Bloembollen - 79
weefselkweek - hippeastrum - nerine - hyacinthus - zantedeschia - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - nederland - tissue culture - ornamental bulbs - agricultural research - netherlands
Bij de in vitro vermeerdering van Hippeastrum leveren drie stappen problemen op. Ten eerste is er veel uitval van explantaten na inzetten vanwege inwendige besmettingen. Ten tweede verloopt de vermeerdering in weefselkweek traag. Ten derde is de uitgroei van de bolletje na het uitplanten slecht. Bij de in vitro vermeerdering van Nerine leveren drie stappen problemen op. Ten eerste is er veel uitval van explantaten na inzetten vanwege inwendige besmettingen. Ten tweede verloopt de vermeerdering in weefselkweek traag. Ten derde is de uitgroei van de bolletje na het uitplanten slecht. Bij de weefselkweekvermeerdering van hyacint vormt de bolvorming aan het einde van de vermeerdering een probleem evenals het overlevingspercentage van de bolletjes na uitplanten. Het onderzoek was gericht op de snelle productie van veel grote scheuten in weefselkweek omdat grote scheuten grote bolletjes geven. Grote bolletjes zijn noodzakelijk om de overgang naar de in vivo teelt te overleven. Zantedeschia is een gewas in opkomst. De verkoop als snijbloem of potplant is de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen. Daardoor nam ook de vraag naar knollen toe. Een mogelijkheid om snel aan grote aantallen van bestaande én nieuwe cultivars te komen is vermeerdering via weefselkweek. Deze methode van vermeerdering is inmiddels niet meer weg te denken voor Zantedeschia. De laatste jaren zijn echter in de praktijk steeds meer problemen geconstateerd die worden toegeschreven aan de vermeerdering via weefselkweek.
Bestrijding van mijtplagen in de bloembollenteelt met mijtpathogenen
Bulle, A.A.E. ; Conijn, C.G.M. ; Breedeveld, M.E. - \ 2006
Lisse : PPO Bloembollen - 54
aceria tulipae - rhizoglyphus robini - steneotarsonemus laticeps - mijten - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - predatoren van schadelijke insecten - gewasbescherming - bloembollen - tulipa - hippeastrum - lilium - mites - biological control - biological control agents - predators of insect pests - plant protection - ornamental bulbs
Biologische bestrijding van mijten met schimmels biedt voor bestrijding van tulpengalmijt perspectief, voor bestrijding van bollenmijt en narcismijt niet. Tulpengalmijt kon in de proeven voor een belangrijk deel worden bestreden met een schimmel, die in combinatie met een olie-achtige stof als boldompeling werd toegediend. Het zal echter moeilijk zijn om hiermee jaren achter elkaar verschoond te blijven van tulpengalmijt. Een combinatie met andere methoden, zoals bijvoorbeeld ULO, zouden dit wel mogelijk moeten maken. Verder onderzoek is nodig om bestrijding met een pathogene schimmel te implementeren in een goede beheersstrategie voor tulpengalmijt. Voorwaarde voor nieuwe methoden zal altijd zijn dat ze arbeidstechnisch en economisch in verschillende teeltsystemen moeten passen. Ook in dit onderzoek is daar op gelet, hoewel hier geen studie naar is gedaan. Verder onderzoek naar de bestrijding van bollenmijt zal zich moeten richten op andere middelen, zowel chemisch als van natuurlijke oorsprong (GNO’s). Voor de bestrijding van narcismijt biedt een CA-bewaring perspectief, maar verder onderzoek is nodig om deze methode te optimaliseren. De mogelijkheden van biologische bestrijding van narcismijt worden momenteel onderzocht door PPO Glastuinbouw.
Schade wortellesie-aaltjes bij amaryllis aanzienlijk
Stapel, L.H.M. - \ 2006
BloembollenVisie 2006 (2006)83. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - plantenparasitaire nematoden - amaryllis - hippeastrum - gewasbescherming - toegepast onderzoek - nematodenbestrijding - ornamental bulbs - plant parasitic nematodes - plant protection - applied research - nematode control
PPO-onderzoek naar de effecten van wortellesie-aaltjes bij amaryllis. Hoe ontwikkelen de aaltjes zich in de loop van de tijd en hoeveel schade kunnen ze veroorzaken
Wortellesieaaltjes in amaryllis (Hippeastrum) : invloed van de temperatuur op de vermeerdering : populatieontwikkeling en schadelijkheid
Stapel, L.H.M. - \ 2005
Aalsmeer : PPO BU Glastuinbouw (Publicatie / PPO nr. 596) - 35
hippeastrum - amaryllis - wortelrot - pratylenchus penetrans - pratylenchus scribneri - plantenparasitaire nematoden - plantenziekten - temperatuur - populatiedynamica - glastuinbouw - sierplanten - root rots - plant parasitic nematodes - plant diseases - temperature - population dynamics - greenhouse horticulture - ornamental plants
In de teelt van amaryllis kunnen twee soorten wortellesieaaltjes wortelrot veroorzaken. In bestaande kennis is geen informatie beschikbaar over de invloed van de temperatuur op de vermeerdering op de waardplant amaryllis op deze aaltjes, in welke mate deze aaltjes zich in de loop van de teelt kunnen ontwikkelen en wanneer ze schade geven. In dit rapport worden twee proeven beschreven: - invloed van de temperatuur op de ontwikkeling van wortellesieaaltjes bij amaryllis; - populatieontwikkeling en schade van wortellesieaaltjes bij amaryllis.
Onderzoek in de pijplijn: N-bemesting tulp in Noordoostpolder; Hippeastrum als droogbloeier; Aantastingen in Allium
Wees, N.S. van; Leeuwen, P.J. van; Vink, P. - \ 2005
BloembollenVisie 2005 (2005)53. - ISSN 1571-5558 - p. 25 - 25.
bloembollen - landbouwkundig onderzoek - stikstof - npk-meststoffen - wetgeving - hippeastrum - cultuurmethoden - allium - plantenziekten - plantmateriaal - bollen - bemesting - Nederland - ornamental bulbs - agricultural research - nitrogen - npk fertilizers - legislation - cultural methods - plant diseases - planting stock - bulbs - fertilizer application - Netherlands
Nieuwsflitsen uit het PPO onderzoek, waarbij aandacht voor de nieuwe meststoffenwet die in 2006 wordt ingevoerd. In hoeverre zijn Hippeastrumbollen te gebruiken als droogbloeier en ziekteverschijnselen bij diverse sieruien
Grenzen warmwaterbehandelingen bepaald
Stapel, L.H.M. ; Doorduin, J.C. - \ 2005
BloembollenVisie (2005)65. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - hippeastrum - amaryllis - heetwaterbehandeling - steriliseren - nematoda - nematodenbestrijding - gewasbescherming - proefopzet - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - hot water treatment - sterilizing - nematode control - plant protection - experimental design - agricultural research
In de (bloemen) teelt van Hippeastrum of amaryllis kan aantasting door de wortellesieaaltjes Pratylenchus penetrans en/of P.scribneri een groot probleem zijn. Niet alleen in de volle grond, maar ook in substraten. Het 'koken' van de bollen is niet altijd voor 100% effectief. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor chemische bestrijding tijdens de teelt beperkt
Cultuurkoken technisch moeilijk uitvoerbaar
Warmenhoven, M.G. ; Weel, P.A. van - \ 2005
BloembollenVisie (2005)66. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - hippeastrum - amaryllidaceae - heetwaterbehandeling - temperatuur - teeltsystemen - cultuurmethoden - laboratoriumproeven - ornamental bulbs - hot water treatment - temperature - cropping systems - cultural methods - laboratory tests
De technische uitvoering van het cultuurkoken van Hippeastrum is technisch gezien geen eenvoudige opgave gezien de nauwe temperatuurband en de lange tijd dat deze gerealiseerd moet worden. Daarom is in een laboratoriumopstelling getest in hoeverre het haalbaar is om de bollen direct in het teeltbed te koken. In dit artikel de resultaten van de proeven
Energiebesparing amaryllis (Hippeastrum): teeltonderzoek naar toepassing temperatuurintegratie en verlaagde kastemperatuur bij verschillende substraattemperaturen
Baas, R. ; Doorduin, J. ; Kromwijk, A. - \ 2004
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport PPO ) - 36
hippeastrum - amaryllis - bloembollen - kassen - teelt onder bescherming - nederland - energiebesparing - ornamental bulbs - greenhouses - protected cultivation - netherlands - energy saving
Bolpreparatie van amaryllis (Hippeastrum) voor de verre markt: Behandeling voor droogverkoop voor de USA en Japan
Doorduin, J.C. - \ 2003
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Glastuinbouw (Rapporten PPO ) - 31
hippeastrum - bloembollen - ornamental bulbs
Voor de droogverkoop van amaryllisbollen naar verre bestemmingen als de USA en Japan is voor elk afzonderlijk land onderzoek gedaan naar goede bolbehandelingen. De eis is dat bollen tijdens een zo lang mogelijke uitstalperiode (van enkele tot 8 à 10 weken) in het grootwinkelbedrijf niet te ver mogen spruiten en daarna bij de consument de bol goed in bloei komt. Na een preparatie behandeling variërend van 2 tot 12 weken 13°C waren er geen problemen met voortijdige bolspruiting. Dit ontstond pas tijdens de uitstalperiode bij 23°C. Voor een lange uitstalperiode moeten de bollen minimaal een korte periode worden geprepareerd bij 13°C, rasafhankelijk 2 tot 4 weken. Dan nog variëren de grenzen van de uitstalperiode rasafhankelijk tot maximaal 4 à 8 weken. Verkorting van de totale preparatie- en uitstalduur verlengt evenredig de trekduur en geeft kwalitatief een wat mindere plantopbouw. Voor de Japan proef is, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, gestart met een rustbehandeling bij 5°C, al dan niet gevolgd door preparatie bij 13°C en geëindigd met een uitstaltemperatuur van maximaal 4 weken bij 23°C. Vóór de start van de uitstalfase waren er geen problemen met voortijdige bolspruiting. Dit ontstond pas tijdens de uitstalperiode bij 23°C. Bij de temperatuurcombinatie met 13°C had deze temperatuur een sterker effect op te snel spruiten van de bollen tijdens de uitstalfase dan de 5°C. Tot 12 weken 5°C direct gevolg door de uitstaltemperatuur gaf geen problemen met te snelspruiten van de bollen. Omdat de bollen niet meer dan 4 weken zijn uitgestald kan geen uitspraak worden gedaan over langere uitstalduur na 5°C. In zijn algemeen geldt dat het oprekken van de aanbied- cq uitstalperiode met enkele weken mogelijk is bij een lagere uitstaltemperatuur, van 14 à 18°C of dat de schappen periodiek worden aangevuld met bollen vanuit een bewaarruimte met lage temperaturen. Dit blijkt echter bij veel grote retailers niet mogelijk te zijn. De in beide onderzoeken gevonden behandelingen met een te snelle knopspruiting zijn uitstekend geschikt voor de professionele pottenbroeier. Een screening van het belangrijkste sortiment ter ondersteuning van de afzet is meer noodzakelijk dan een ideale wens. Veredelaars doen er goed aan dit bij de selectiecriteria op te nemen en in een vroeg stadium de uitstalmogelijkheden voor potentiële droogverkooprassen te testen.
Terugdringen van koprot bij amaryllis (Hippeastrum) m.b.v. watergeefsysteem: Resultaten onderzoek 1999-2001
Doorduin, J.C. ; Engelaan, L.Th. - \ 2003
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapporten PPO GT 13068) - 20
hippeastrum - plantenziekten - plant diseases
Boltemperatuurbehandeling tijdens de strekkingsinductieperiode bij amaryllis (Hippeastrum) : eindrapport
Bartels-Schouten, C.A.M. ; Doorduin, J.C. - \ 2002
Horst : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (PPO 548) - 31
hippeastrum - amaryllis - bloembollen - koelen - ornamental bulbs - cooling
Bij de bloementeelt van amaryllis wordt het grootste deel van het areaal niet meer elk jaar gerooid. De noodzakelijke koudebehandeling van de bol voor inductie van de knopstrekking wordt gegeven door middel van koeling van de kasgrond of het substraatbed waarin de bollen worden geteeld. Meestal wordt op basis van bewaring van gerooide bollen in de cel een periode van ca. 10 weken 13-15°C aangehouden. Dit is hoofdzakelijk gebaseerd op één ras. Er zijn aanwijzingen dat hiermee bij een aantal belangrijke rassen, en met name in een periode met hoge kastemperaturen, niet altijd het optimale resultaat wordt behaald. Het doel van het onderzoek dat beschreven wordt in deze publicatie, is meer inzicht verkrijgen in de optimale behandelingstemperatuur tijdens de koudeperiode van amaryllis. Onderzocht is wat het effect is van verschillende temperaturen op de kwaliteit, de uniformiteit van de bloei en de productie van snij-amaryllis en in hoeverre met een lagere energie-input kan worden volstaan
Toets spoort mozaiekvirus in amaryllis beter op: bolbloemen - Hippeastrum.
Derks, A.F.L.M. - \ 2002
Vakblad voor de Bloemisterij 57 (2002)38. - ISSN 0042-2223 - p. 56 - 57.
potplanten - snijbloemen - amaryllis - hippeastrum - plantenvirussen - plantenziekten - diagnostische technieken - dna - dna-fingerprinting - bloembollen - biotechnologie - glastuinbouw - ornamental bulbs - pot plants - cut flowers - plant viruses - plant diseases - diagnostic techniques - dna fingerprinting - biotechnology - greenhouse horticulture
De nieuwe PCR-toets (Polymerase Chain Reaction) is gevoeliger voor het aantonen van virussen in amaryllis dan de conventionele ELISA-toets. De nieuwe toets, het aantal virussen en de virusziektebeelden komen uitgebreid aan de orde in dit artikel
Gebruikswaarde onderzoek hippeastrum - bollenteelt ; resultaten 1997-2000
Berents, A.J.H. ; Brabander, E. ; Elgersma, R. - \ 2001
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, vestiging Naaldwijk (Rapport / Praktjkonderzoek Plant & Omgeving 331) - 38
hippeastrum - sierplanten - gebruikswaarde - cultivars - ornamental plants - use value
De veredeling van Hippeastrum (amaryllis) zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. De opbouw van een partij plantmateriaal gaat langzaam en het duurt jaren voordat de waarde van een nieuw ras bekend is. Het gebruikswaarde-onderzoek is gericht op het beoordelen van rassen op teelteigenschappen en uiterlijke kenmerken. Deze eigenschappen bepalen gezamenlijk de waarde van een ras voor de teelt, afzet en consument. Dit driejarig gebruikswaarde-onderzoek Hippeastrum is gericht op de bollenteelt met als slot een opplanting als potplant, waarbij de bollen kort (direct na preparatie opplanten), middellang (3 maanden na preparatie) en lang (6 maanden na preparatie) werden bewaard. In dit verslag is de Nederlandse naam amaryllis voor Hippeastrum gebruikt. Beoordeling van nieuwe amaryllis rassen op geschiktheid voor de bollenteelt en de teelt als potplant na verschillende bewaarperioden in vergelijking met het standaard ras Red Lion.
Jaarrond levering amaryllis (Hippeastrum) : bollenteelt voor de vroege pottenbroei
Doorduin, J.C. - \ 2000
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 280) - 27
hippeastrum - amaryllis - bloembollen - teelt - opslag - koudeopslag - cultuurmethoden - nederland - jaarrondproductie - ornamental bulbs - cultivation - storage - cold storage - cultural methods - netherlands - all-year-round production
Hippeastrum (Amaryllis) : gebruikswaarde - onderzoek 1985 - 1988
Heidemans, C. ; Gelder, A. de; Hoogeveen, M.G. - \ 1988
Naaldwijk : Proefstation voor Tuinbouw onder Glas [etc.] (Intern verslag / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas no. 31) - 39
cultivars - economische impact - economie - sierplanten - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - gebruikswaarde - hippeastrum - kwaliteit - economic impact - economics - ornamental plants - races - varieties - use value - quality
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.