Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==hoge grondwaterspiegels
Check title to add to marked list
Ruimte voor water; kansen voor nieuwe natte bossen
Hommel, P.W.F.M. ; Rooij, S.A.M. van; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2007
Vakblad Natuur Bos Landschap 4 (2007)3. - ISSN 1572-7610 - p. 2 - 6.
bossen - hoge grondwaterspiegels - waterbeheer - wateropslag - forests - high water tables - water management - water storage
Natte bossen zouden een mooie manier zijn om waterberging met natuurontwikkeling te combineren. Toch denken waterbeheerders niet meteen aan natte bossen als ze natuur willen ontwikkelen. Ze zijn huiverig omdat ze denken dat aanleg en beheer veel geld zullen kosten. Alterra deed een onderzoek, en concludeert dat er wel degelijk kansen zijn. Hoofdlijnen uit het rapport "Bos in water, water in bos"
Bos in water, water in bos; kansenkaarten voor multifunctionele natte bossen met meerwaarde voor waterbeheer, natuur en recreatie
Hommel, P.W.F.M. ; Rooij, S.A.M. van; Waal, R.W. de; Vries, F. de; Goossen, C.M. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1267) - 75
bossen - oeverbossen - hoge grondwaterspiegels - waterbeheer - ruimtelijke ordening - meervoudig gebruik - recreatie - nederland - kennis - kaarten - bodemkarteringen - forests - riparian forests - high water tables - water management - physical planning - multiple use - recreation - netherlands - knowledge - maps - soil surveys
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de combinatie van water en bos gunstig kan zijn voor natuur, waterbeheer en recreatie. Dit vervolg onderzoek heeft tot doel in beeld te brengen wáár in Nederland de meest kansrijke plekken voor deze combinatie liggen. De volgende hoofdtypen 'nat bos' worden onderscheiden: zachthout-ooibos, hardhout-ooibos, elzenbroekbos en essen-elzenbos. De grootste kansen voor combinatie van functies werden gevonden in beekdalen en beekoverstromingsvlakten in pleistoceen Nederland, delen van de Friese en Groningse kleigebieden, voormalige strandvlakten langs de Hollandse kust en het rivierengebied van Midden-Nederland
Wateroverlast aan de westzijde van de IJssel na diepploegen
Beuving, J. - \ 1981
Wageningen : ICW - 13
hoge grondwaterspiegels - diepploegen - zware kleigronden - drainage - veluwe - high water tables - deep ploughing - clay soils
Dit onderzoek beoogt de oorzaak van wateroverlast vast te stellen, ontstaan na mengend diepploegen van een profiel dat bestond uit circa 50 cm zware rivierklei op matig grof rivierzand. Het betreft een perceel van circa 10 ha dat sinds de diepe grondbewerking in gebruik is voor akkerbouw en ligt in het rivierkleigebied ten westen van de IJssel. Door de regelmatige grondbewerking is een homogene bouwvoor ontstaan welke met zware zavel overeenkomt.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.