Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 182

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==hoogwaterbeheersing
Check title to add to marked list
Kansenkaarten voor duurzaam benutten Natuurlijk Kapitaal
Knegt, B. de; Hoek, D.C.J. van der; Veerkamp, C.J. ; Woltjer, I. ; Aa, N.G.F.M. van der; Boekel, E.M.P.M. van; Diederiks, J.F.H.A. ; Goosen, H. ; Koekoek, A. ; Lesschen, J.P. ; Staritsky, I.G. ; Vries, F. de; Hendriks, C.M.A. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 75) - 122
ecosysteemdiensten - natuur - water - drinkwater - hoogwaterbeheersing - landbouw - nederland - ecosystem services - nature - drinking water - flood control - agriculture - netherlands
Local projects conducted within the framework of the Natural Capital Netherlands (NKN) programmeidentified various opportunities for mutual improvement of natural capital and the economy. In a follow-upstudy we investigated whether the insights gained also apply to other parts of the Netherlands. Which areasoffer the best opportunities? What measures are needed in these areas to actually capitalise on theseopportunities, and who are the relevant stakeholders? To address these questions, the local opportunitiesidentified in the NKN projects were explored at the national level, using ‘opportunity maps’. The three localprojects are: Greening the Common Agricultural Policy, Clean Water and Delta Programme
Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik : constructies van risico’s uit onzekerheden die redenen geven voor voorzorg : publieksrapport
During, R. ; Pleijte, M. ; Vreke, J. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 324a) - ISBN 9789462578180 - 39 p.
klimaatverandering - rivieren - waal - hoogwaterbeheersing - afvoer - burgers - waterbeheer - rivierregulering - climatic change - rivers - river waal - flood control - discharge - citizens - water management - river regulation
“Wat is de legitimatie van de geprojecteerde nevengeul van de Waal bij Varik en Heesselt?” In het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar de wijze waarop er in de planvorming met de onzekerheden rondom de maatgevende afvoer is omgegaan. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar de onderbouwing die door de provincie en door het stafbureau van de Deltacommissaris is aangeleverd aan de bewoners. In tweede instantie moest er veel ruimer gezocht worden naar onderbouwende publicaties, want die onderbouwing had het karakter van “work in progress”.
Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik : constructies van risico’s uit onzekerheden die redenen geven voor voorzorg : achtergrondrapport
During, R. ; Pleijte, M. ; Vreke, J. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 324b) - ISBN 9789462573895 - 141 p.
klimaatverandering - rivieren - waal - hoogwaterbeheersing - afvoer - burgers - waterbeheer - rivierregulering - climatic change - rivers - river waal - flood control - discharge - citizens - water management - river regulation
“Wat is de legitimatie van de geprojecteerde nevengeul van de Waal bij Varik en Heesselt?” In het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar de wijze waarop er in de planvorming met de onzekerheden rondom de maatgevende afvoer is omgegaan. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar de onderbouwing die door de provincie en door het stafbureau van de Deltacommissaris is aangeleverd aan de bewoners. In tweede instantie moest er veel ruimer gezocht worden naar onderbouwende publicaties, want die onderbouwing had het karakter van “work in progress”.
Meerwaarde ecosysteemdiensten voor Deltaprogramma
Franken, Ron ; Meulen, Suzanne van der; Kwakernaak, C. ; Bos, Maaike ; Lenselink, Gerda ; Hartgers, E.M. - \ 2016
Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals 22 (2016)3. - ISSN 1873-5436 - p. 12 - 14.
waterbeheer - hoogwaterbeheersing - veiligheid - biodiversiteit - ecosysteemdiensten - dijken - regionale planning - natuurbeheer - water management - flood control - safety - biodiversity - ecosystem services - dykes - regional planning - nature management
Het PBL verkent de mogelijkheden om natuur een rol te laten spelen in de uitvoering van het Deltaprogramma om onze waterveiligheid te waarborgen. Dit gebeurt met oog voor de meerwaarde voor de biodiversiteit. Kennis wordt opgedaan in twee praktijkprojecten: de verbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl en de aanleg van een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt.
Vissen in de nieuw aangelegde hoogwatergeul in de Raaijweide bij Venlo
Pollux, B.J.A. ; Korosi, A. ; Nagelkerke, L.A.J. ; Pollux, P.M.J. - \ 2016
Natuurhistorisch Maandblad 105 (2016)5. - ISSN 0028-1107 - p. 100 - 106.
nature development - river forelands - channels - fish fauna - natural areas - limburg - flood control - aquatic ecology - fishes - natuurontwikkeling - uiterwaarden - kanalen, klein - visfauna - natuurgebieden - hoogwaterbeheersing - aquatische ecologie - vissen
De afgelopen decennia is er in toenemende mate aandacht gekomen voor natuurontwikkeling in rivieruiterwaarden. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het graven van hoogwatergeulen: korte nevenlopen die (bij hoogwater) parallel aan de hoofdstroom met de rivier meestromen en die gedurende de rest van het jaar ook water houden. Zulke geulen worden vaak gekenmerkt door een lagere stroomsnelheid dan de rivier zelf, gevarieerde oevers met ondiepe zandbanken en een rijke oever- en onderwatervegetatie. In dit artikel wordt de visfauna beschreven in een recent aangelegde hoogwatergeul in natuurgebied de Raaijweide bij Venlo.
Volksdijk; de adaptieve dijk, studielocatie Grebbedijk : De adaptieve dijk; strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar
Blokland, J. ; Ziegler, P. ; Aben, R. ; Vries, R. de; Broekhuizen, R.E. van; Agricola, H. ; Kuiper, E. - \ 2016
In: Volksdijk; de adaptieve dijk, studielocatie Grebbedijk BNA Onderzoek Amsterdam - p. 32 - 41.
dijken - veiligheid - hoogwaterbeheersing - waterbouwkunde - innovaties - ruimtelijke ordening - gebiedsontwikkeling - dykes - safety - flood control - hydraulic engineering - innovations - physical planning - area development
Hoe kan de dijk weer volwaardig onderdeel worden van de maatschappij, zonder daarbij de veiligheid aan te tasten? Kunnen we onze democratie –die een oorsprong heeft in de waterschappen- herijken en waarde geven? Hoe maken van de dijk als technisch kunstwerk ook een democratisch kunstwerk dat past bij 21ste eeuw? Hoe transformeren we de verkrampte en functioneel eenzijdige dijk in een adaptieve en veelzijdige dijk?
Kansenkaart Natuurambitie Grote Wateren : inventarisatie van kansrijke uitvoeringsprojecten in de periode 2016-2021die kunnen bijdragen aan de Natuurambitie Grote Wateren
Hattum, T. van; Timmerman, J.G. ; Buuren, M. van; Lange, H.J. de; Veraart, J.A. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2690) - 57 p.
water - nederlandse wateren - natuur - klimaat - ecosysteemdiensten - hoogwaterbeheersing - nederland - dutch waters - nature - climate - ecosystem services - flood control - netherlands
In het kader van het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gaan de komende jaren veel projecten in uitvoering. Dat biedt veel kansen om wateropgaven en natuurdoelen te combineren. Voor EZ is het waardevol om beter inzicht te hebben in regionale projecten en initiatieven die in de periode 2015 – 2021 in uitvoering gaan en die kunnen bijdragen aan de NAGW. Daarvoor is behoefte aan een kansenkaart met projecten die relevant zijn voor NAGW en inzicht geven in hoe EZ bij die projecten kan bijdragen aan het concretiseren van het gedachtegoed van NAGW. Op basis daarvan kan EZ beoordelen hoe en bij welke projecten/processen EZ om strategische redenen betrokken wil zijn. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, heeft in opdracht van EZ deze kansrijke projecten in beeld gebracht.
Natuurambitie Grote Wateren en de uitvoering van het Deltaprogramma : inventarisatie van bestuurlijke en organisatorische aanknopingspunten
Veraart, J.A. ; Fontein, R.J. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2691) - 81 p.
waterbeheer - nederlandse wateren - binnenwateren - deltawerken - natuurbeheer - nederland - hoogwaterbeheersing - water management - dutch waters - inland waters - delta works - nature management - netherlands - flood control
Dit rapport beschrijft de inhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische overeenkomsten en verschillen tussen
het Deltaprogramma (DP) en de Natuurambitie grote wateren (NAGW). Het doel van deze analyse was
daarbij om kansrijke aanknopingspunten te identificeren die nuttig zijn voor het ministerie van Economische
Zaken om het gedachtegoed uit de NAGW in te bedden bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Daarnaast
is gekeken in welke beleids- en uitvoeringstrajecten het relevant is om vanuit EZ deel te nemen met
menskracht, kennisontwikkeling of cofinanciering. De analyse is gedaan voor het Rivierengebied, de
Zuidwestelijke Delta (inclusief Rijnmond-Drechtsteden) en het IJsselmeergebied. De inhoudelijke samenhang
is het grootst tussen DP en NAGW binnen rivierverruimingsprojecten, projecten die gedeeltelijk herstel van
estuariene dynamiek beogen en projecten in het IJsselmeergebied die uitgaan van de ‘Building with Nature’-
benadering. De MIRT en KRW Uitvoerings- en financieringsprogramma’s van het ministerie van IenM bieden
meer aanknopingspunten dan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de NAGW. Ook programma’s
zoals LIFE en EFRO, die vaak worden gecoördineerd vanuit EZ, bieden kansen voor interdepartementale
kennisontwikkeling samen met de regio’s.
Natural foreshores as an alternative to traditional dike re-enforcements: a field pilot in the large shallow lake Markermeer, The Netherlands
Penning, W.E. ; Steetzel, H.J. ; Santen, R. van; Fiselier, J. ; Lange, H.J. de; Vuik, V. ; Ouwerkerk, S. ; Thiel de Vries, J.S.M. van - \ 2015
In: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress. - 2015 : - 4 p.
nature development - flood control - dykes - riparian vegetation - coasts - hydrodynamics - natuurontwikkeling - hoogwaterbeheersing - dijken - oevervegetatie - kusten - hydrodynamica
Natural foreshores are shallow zones and beaches with a gradual slope and a (near-)natural vegetation that can be used
as an additional protection against flooding by reducing the wave attack on existing dikes, or can even completely
replace an existing dike system. In order to test the applicability of this concept a 500 m long pilot section of a sandy
foreshore was constructed along an already existing dike in the large shallow lake Markermeer, the Netherlands. The
pilot was equipped with permanent monitoring equipment for hydrodynamics and meteorological conditions and monthly
surveys of the morphology of the pilot section. These measurements will be carried out for the coming four years. This
paper presents the first results after the construction and the first winter season with the pilot in place.
Natuurrealisatie in het programma Ruimte voor de Rivier : Wat zijn de leerpunten van het programma Ruimte voor de Rivier voor combineren vanwater- en natuuropgaven?
Hartgers, E.M. ; Buuren, M. van; Fontein, R.J. ; Hattum, T. van; Lange, H.J. de; Maas, G.J. - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2687) - 75 p.
rivieren - natuurbescherming - natuurbeheer - natuurontwikkeling - hoogwaterbeheersing - nederland - rivers - nature conservation - nature management - nature development - flood control - netherlands
In het Ruimte voor de Rivier-programma is ruime ervaring opgedaan in het combineren van hoogwaterveiligheidsopgaven met andere doelen, waaronder natuur. Het is een succesvol programma, dat grotendeels op tijd en binnen budget is uitgevoerd, met veel belangstelling vanuit het buitenland. Dit uitvoeringsprogramma is gebruikt om acht sleutelfactoren te identificeren die van belang zijn bij het realiseren van natuur in uitvoeringsprojecten. De acht sleutelfactoren zijn verdeeld over de categorieën Ambitie, Voldoen aan de wet en Daadkracht. Deze sleutelfactoren bevatten diverse aanbevelingen om natuur in toekomstige water gerelateerde uitvoeringsprojecten mee te nemen. Voor toekomstige uitvoeringsprojecten is het van cruciaal belang om in een vroege fase van een project kansen voor win-winsituaties voor natuur en water in beeld te krijgen. Daarbij is het cruciaal dat in het project de ‘dubbeldoelstelling’ natuurrealisatie en waterveiligheid expliciet benoemd wordt. Gezien de tijdsgeest en de insteek van het Deltaprogramma, dat meer dan het Ruimte voor de Rivierprogramma een sectorale insteek kent, is dit een toekomstige uitdaging.
Investigation of Desso GrassMaster® as application in hydraulic engineering
Steeg, P. van der; Paulissen, M.P.C.P. ; Roex, E. ; Mommer, L. - \ 2015
Deltares - 42 p.
Grass dike - Dessa GrassMaster - grass reinforcement - dykes - grasses - cladding - hydraulic engineering - reinforcement - revetments - flood control - sports grounds - dijken - grassen - bekleding, bouw - waterbouwkunde - versterking - steunmuren - hoogwaterbeheersing - sportterreinen
Dessa GrassMaster® is a reinforced grass system which is applied successfully on sports fields and enables to use a sports field more intensively than a normal grass field. In this report the possibility of an application of Dessa GrassMaster®in hydraulic conditions, with a focus on grass dikes, is discussed.
A description of several aspects of grass dikes is given as well as other known reinforcement grass systems. A comparison between grass on sports fields and grass of grass dikes is made. Based on state-of-the art literature, requirements for Dessa GrassMaster® as a revetment under hydraulic loading are provided. Potential applications are identified and knowledge gaps are given. From the point of view of hydraulic engineering and based on theoretical and existing
knowledge, it is concluded that Dessa GrassMaster® may potentially be used as a dike revetment but more insight in the strength of this system is required/before it will be applied as a revetment. It is currently not clear what effect Dessa-Grasslvlaster'" will have on root volume and distribution in dike grasslands and how this influences overall strength of the grass cover. The strength of Dessa GrassMaster®can be determined by performing physical hydraulic experiments.
Several knowledge gaps concerning ecological, toxicological and environmental issues have been identified that may hamper the implementation of Dessa Grasslvlaster". It is recommended to perform tests to quantify these potential impacts on the environment in order to find solutions to mitigate potential negative effects. This will lead to increased societal acceptability of application of the product on dikes. For comprehensive conclusions, langerterm full-scale tests (2-4 years) are recommended.
Samenvatting onderzoek: Inventarisatie van dichtheden van kreeften op zowel bestorte als niet recentelijk bestorte vooroevers in de Oosterschelde
Tangelder, M. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES (samenvatting) C120/15 samenvatting) - 3 p.
monitoring - hoogwaterbeheersing - dijken - oevers - homarus gammarus - populatiedichtheid - oosterschelde - populatie-ecologie - flood control - dykes - shores - population density - eastern scheldt - population ecology
Om de veiligheid tegen overstromingen te kunnen blijven waarborgen versterkt Rijkswaterstaat de vooroevers van de dijken door vooroever bestortingen uit te voeren met staalslakken, breuksteen en zeegrind. De bestortingen hebben gevolgen voor het plaatselijke bodemleven. In de lopende monitoring wordt onderzoek gedaan naar mogelijke gevolgen van bestorten van vooroevers op hard en zacht substraat gemeenschappen. Echter, effecten op mobiele organismen zoals kreeften zijn onbekend. Rijkswaterstaat heeft IMARES gevraagd om een onderzoek uit te voeren waarmee meer inzicht verkregen kan worden in kreeft aantallen, schaallengte en verhouding tussen vangst en discard, op zowel verdedigde vooroevers (oevers met bestorting) en niet verstoorde vooroevers (oevers waar niet recentelijk een bestorting is uitgevoerd).
Modelling foredune dynamics in response to climate change
Keijsers, J.G.S. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Coen Ritsema, co-promotor(en): Michel Riksen; Alma de Groot. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575844 - 186
klimaatverandering - duinen - kustgebieden - vegetatie - sedimentatie - hoogwaterbeheersing - modelleren - nederland - climatic change - dunes - coastal areas - vegetation - sedimentation - flood control - modeling - netherlands

Coastal dunes are prominent features along many of the world’s sandy shorelines. They are valued for their contributions to flood protection, biodiversity, fresh water supply and recreation. The most seaward dune ridge or foredune is the most dynamic part, showing fluctuations in size and morphology in response to erosion by the sea and subsequent recovery by interactions between wind-blown sand and vegetation. Given their dependency on multiple natural processes, coastal dunes may be particularly sensitive to the effects of climate change, including sea-level rise (SLR) and changes in temperature and precipitation.

To mitigate anticipated coastal erosion in the next decades, the Dutch sand nourishment regime will be intensified to raise the beach profile proportionally to the SLR. However, it is not clear how the added sand is distributed within the foredune system and whether this enables foredunes to keep up with sea-level rise. In addition, possibilities for dune re-mobilisation are investigated to enhance landward transport and biodiversity. However, effects of this intervention on foredune dynamics and the dune landscape are not entirely clear.

This thesis has examined yearly to decadal scale foredune dynamics and the impacts of climate change and management options on these dynamics.

Which factors control year-to-year variations in dune growth on the Dutch coast?

Dunes depend on aeolian transport for sand supply. While measurements of aeolian transport show complex spatio-temporal variations, we find that the yearly sand supply to dunes along the Dutch coast is relatively constant, between 10-20 m3/m irrespective of the beach width (Chapter 2). This means that a wider beach does not necessarily provide more sand to dunes and beach width is not a limiting factor in sand supply to the dunes.

In contrast to the sand input, the amount of sand lost during a storm surge does depend on the beach width. Wider beaches are able to dissipate more of the incoming wave energy and thus protect the dune better than narrow beaches. On a term of decades, this gives rise to steady dune growth on wider beaches and irregular, frequently interrupted growth on narrow ones.

How do biogeomorphic interactions control foredune shape?

The distribution of sand over the foredune, and therefore the morphological evolution, is strongly tied to vegetation patterns (Chapter 3). It was found that deposition patterns across foredunes show a characteristic distribution, starting with a sharp increase upon crossing the seaward vegetation limit, reaching a maximum between 5-20 m further landward and then gradually decreasing inland of the crest. The deposition pattern is further modified by the general vegetation pattern. On a timescale of years, there is no correlation between density of vegetation cover and the amount of accretion. However, by accounting for the gradual depletion of the sand load over the foredune, an empirical relationship can be defined between vegetation cover and its sand trapping efficiency. For fully covered surfaces, sand trapping efficiency is around 50%, indicating that sediment can pass densely covered foredunes.

Although literature suggests a relation between the level of plant burial and plant growth, we found no evidence for enhanced vegetation growth in high-deposition zones. A gain in vegetation cover was found to occur for burial between 0 m/year and 1 m/year, which indicates that lower and upper tolerance limits of burial have not been exceeded. Other growth limiting factors are likely to be of similar importance, masking any possible dependency of vegetation growth on sand accretion.

What are the effects of climate change on meso-scale evolution of coastal dunes?

The results on yearly erosion/accretion and sedimentation patterns were implemented in a computer for dune evolution called DUBEVEG, developed in Wageningen (Chapter 4). Algorithms for aeolian transport and vegetation growth were taken from existing models and combined with a new module for wave action and dune erosion. The model was calibrated and validated against field measurements. The good agreement between observations and predictions indicates that the model successfully incorporates the suite of biogeomorphic and marine processes involved in dune building.

Model simulations show that the evolution of a dune strongly depends on the sequence of storms and quiet periods. During quiet periods, dunes are able to build seaward at several metres per year as vegetation colonises the area near the dune foot, leading to dune accretion. Following the dune-foot position through time, we find an irregular pattern of seaward advance and regression. However, the average of a large number of runs with varying storm sequences reveals a clear trend. For a given wave climate and beach profile, we find that the model predicts a certain seaward limit to which the foredunes may build, or equilibrium position at which erosion and accretion are balanced. If the momentary position of the dune foot is seaward of this limit, seaward movement can be rapid. If, in contrast, the momentary position is at or seaward of the limit, periods of minor seaward growth are followed by periods of landward retreat, resulting in an oscillation around the equilibrium.

Climate scenarios, consisting of SLR and a gradual change in vegetation growth, were developed to examine climate-change effects on dune dynamics. Sea-level rise largely determines the direction of dune evolution by forcing the dune-foot landwards. The rate of rising controls whether dunes are able to preserve their height or sand volume while migrating landwards. The effect of changing vegetation growth rates, resulting from climate change, is most manifest in dune response to large disturbances. If vegetation is removed halfway into the simulation, vegetation growth rate determines whether a foredune will re-vegetate and re-stabilise: a value below the threshold will preclude complete recovery and the dune remains bare.

What management options are available to mitigate climate-change effects on coastal dune evolution?

Sand nourishments are effective to mitigate the effect of SLR on coastal dunes. Model results show that by raising the beach proportionally to SLR, dunes are able to preserve their dunefoot position, height and volume. sHowever, the associated landward retreat is often not feasible.

A reduction in vegetation cover, related to either (1) artificial remobilisation, (2) dunefoot erosion or (3) climate change promotes landwards transport and therefore contributes to the long-term preservation of a wider dune zone. If vegetation growth is reduced as a consequence of increasing summer drought, re-mobilisation becomes more effective, with high rates of landwards transport persisting for several decades.

On the long term, it is recommended to use a combination of sand nourishments and remobilisation efforts to preserve the coastline, promote landwards transport and make benefit of a dune’s natural self-regenerating capacity. Under the precondition that safety requirements are met, these natural processes enable long-term preservation of flood protection, biodiversity and dynamic landscapes.

Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico's in de toekomst? : handelingsperspectieven voor beleid en beheer afgeleid uit het onderzoek naar toekomstbestendige overstromingsrisicobeheersing van Kennis voor Klimaat
Klijn, F. ; Maarse, M. ; Kok, M. ; Loon-Steensma, J.M. van; Moel, H. de; Mulder, J. - \ 2015
Amersfoort : Stowa (STOWA-rapportnummer 2015-33) - ISBN 9789057737213 - 123
klimaatverandering - klimaatadaptatie - overstromingen - overstromingstolerantie - hoogwaterbeheersing - waterbeheer - risicovermindering - nederland - climatic change - climate adaptation - floods - flooding tolerance - flood control - water management - risk reduction - netherlands
Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Daarover bestaat geen twijfel, hoewel er nog wel onzekerheid bestaat over de snelheid van de veranderingen, en soms over de precieze richting daarvan. Ondanks deze onzekerheden is het verstandig te anticiperen op wat komen gaat. Daar zijn we in Nederland dan ook al volop mee bezig. In de afgelopen jaren is in diverse projecten en programma’s zoals Kennis voor Klimaat, het Deltaprogramma en STOWA/Deltaproof, veel kennis opgedaan over mogelijke strategieën om ons aan te passen aan de veranderende klimatologische omstandigheden. Maar hoe zien dergelijke adaptatiestrategieën er precies uit en hoe kom je tot een concrete invulling? Dit rapport geeft een overzicht van concrete maatregelen die kunnen worden ingezet bij adaptatie in verband met de toenemende overstromingsrisico’s. Het rapport richt zich vooral op wat gemeenten, provincies en waterschappen kunnen doen.
Op weg naar een klimaatactieve regio : een verkenning van knelpunten en kansen voor een klimaatactief Arnhem, Lochem en Zutphen
Limbeek, M.C.E. ; Hagens, J.E. ; Hattum, T. van; Massop, H.T.L. ; Kemenade, M.J.J.M. van - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2646) - 60
klimaatverandering - hoogwaterbeheersing - waterkwaliteit - stadsomgeving - steden - ruimtelijke ordening - stadsontwikkeling - waterverzadiging - gelderland - climatic change - flood control - water quality - urban environment - towns - physical planning - urban development - waterlogging
Klimaatverandering gaat leiden tot meer kans op wateroverlast, meer perioden van droogte, waterkwaliteitsproblemen en hittestress in stedelijke gebieden. Het is daarom van groot belang om bij planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en proactief rekening te houden met de effecten van klimaatverandering. Het concept ‘Klimaatactieve Stad’ geeft de waterschappen een handvat om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering in de stad. Deze studie is uitgevoerd in WaterNexT-verband en is gezamenlijk uitgewerkt door waterschap Rijn en IJssel, Alterra en de Radboud Universiteit. In deze studie zijn voor de drie stedelijke gebieden van Arnhem-Noord, Lochem en Zutphen de klimaatknelpunten voor de aspecten waterveiligheid, wateroverlast, hitte, waterkwaliteit en watertekort geïnventariseerd. Daarnaast zijn in de gemeenten inloopsessies gehouden om ruimtelijke ontwikkelingen binnen de stedelijke gebieden te inventariseren. Vanuit de combinatie van knelpunten en ruimtelijke ontwikkelingen komen elf hotspots naar voren waar kansen liggen om op korte termijn innovatieve en/of klimaatmaatregelen te nemen. Daarnaast geeft het rapport een aantal aanbevelingen voor het realiseren van een klimaatactieve regio Arnhem-Zutphen-Lochem.
Climate change, uncertainty and investment in flood risk reduction
Pol, T.D. van der - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland, co-promotor(en): Hans-Peter Weikard; Silke Gabbert; Eligius Hendrix. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574373 - 147
klimaatverandering - hoogwaterbeheersing - overstromingen - risicovermindering - waterbeheer - economische analyse - economische modellen - investering - climatic change - flood control - floods - risk reduction - water management - economic analysis - economic models - investment

Economic analysis of flood risk management strategies has become more complex due to climate change. This thesis investigates the impact of climate change on investment in flood risk reduction, and applies optimisation methods to support identification of optimal flood risk management strategies. Chapter 2 provides an overview of cost-benefit analysis (CBA) of flood risk management strategies under climate change uncertainty and new information. CBA is applied to determine optimal dike heights under climate change uncertainty and new information in Chapter 3. Chapter 4 studies impacts of rainfall variability and changing return periods of rainfall extremes on cost-effective adaptation of water systems to climate change given a flood protection standard. Chapter 5 departs from expected cost minimisation, and applies the minimax regret decision criterion to identify maximum regret minimising flood risk management strategies under the arrival of new climate impact information. The thesis concludes that the modelling of new climate-related information may improve an economic analysis of flood risk management strategies

Ontwikkeling bodemfauna op en rond de Zandmotor
Wijsman, J.W.M. - \ 2015
zandsuppletie - monitoring - duingebieden - kustbeheer - bodemfauna - milieueffectrapportage - hoogwaterbeheersing - sand suppletion - duneland - coastal management - soil fauna - environmental impact reporting - flood control
In 2011 is er als experiment een grootschalige (19 miljoen m3) strandsuppletie aangelegd tussen Ter Heijde en Kijkduin, de “Zandmotor”. De golven en stroming moeten het zand van de Zandmotor geleidelijk (periode 20 jaar) naar de kust transporteren. Door in één keer een grote hoeveelheid zand te storten wordt voorkomen dat de zeebodem herhaaldelijk (iedere 3-5 jaar) dient te worden verstoord door reguliere vooroever- en strandsuppleties. Een uitgebreid monitoring- en evaluatieprogramma (2011-2016) is opgezet om te onderzoeken of deze innovatieve manier van kustbescherming ook daadwerkelijk werkt.
Greening flood protection in the Netherlands : a knowledge arrangement approach
Janssen, S.K.H. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol; Jan van Tatenhove, co-promotor(en): H.S. Otter. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573345 - 200
hoogwaterbeheersing - dijken - natuurtechniek - zandsuppletie - innovaties - governance - zuid-holland - afsluitdijk - ijsselmeer - nederland - flood control - dykes - ecological engineering - sand suppletion - innovations - lake ijssel - netherlands
Vergroening van kustverdediging (VGK) is een nieuwe trend in waterveiligheidsbeleid. In plaats van harde constructies voor de bescherming tegen overstromingen, worden zachte en meer natuurvriendelijke oplossingen ontwikkeld om golven te dempen, erosie tegen te gaan en sedimentatie processen te ondersteunen. Toch is het realiseren van vergroening in nationale en internationale waterveiligheidsprojecten allesbehalve vanzelfsprekend. Kennis is een essentieel onderdeel van VGK besluitvorming, maar daar is tot nu toe weinig aandacht aan besteed. Het doel van deze studie is daarom zowel het vergroten van inzicht in kennis in VGK besluitvorming als het verbeteren van kennis om VGK in waterveiligheidsprojecten mogelijk te maken. Aan de hand van bestaande projecten is deze studie beschreven. Zijnde zandmotor, Afsluitdijk en Markermeerdijken.
Natuurlijk Kapitaal Nederland pilots Waterveiligheid : ecosysteemdiensten in de praktijk van het Deltaprogramma
Meulen, S. van der; Kwakernaak, C. ; Bos, M. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2653) - 20
ecosysteemdiensten - hoogwaterbeheersing - regionale planning - dijken - groningen - eems-dollard - ecosystem services - flood control - regional planning - dykes
Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuurinclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma. Daarnaast is het doel om te toetsen of en hoe die meerwaarde een rol speelt in de praktijk van het keuzeproces. Voor de pilot in het Rivierengebied is gekozen voor nadere uitwerking van ecosysteemdiensten en natuurwaarden bij enkele alternatieven voor een hoogwatergeul langs de Waal bij Varik – Heesselt. Voor het Waddengebied zijn verschillende invullingen van een innovatief dijkconcept voor het dijktracé tussen de Eemshaven en Delfzijl nader uitgewerkt op hun perspectieven voor ecosysteemdiensten en versterking van de biodiversiteit. De werkzaamheden zijn in nauwe afstemming met betrokkenen in de beide gebiedsprocessen uitgevoerd.
Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma
Bos, M. ; Hartgers, E.M. ; Goossen, C.M. ; Groot, W.J.M. de; Kwakernaak, C. ; Maas, G.J. ; Levelt, O. ; Schasfoort, F. ; Nienhuis, A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2652) - 121
ecosysteemdiensten - rivieren - hoogwaterbeheersing - waal - regionale planning - betuwe - ecosystem services - rivers - flood control - river waal - regional planning
Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak is in het planvormings- en besluitvormingsproces over deze maatregelen. Dit rapport handelt over de pilot “hoogwatergeul Varik-Heesselt”. De pilot was gericht op toepassing en evaluatie van de TEEB-methode. Het project is in nauw contact met de projectleider van de provincie Gelderland van het lopende planproces uitgevoerd.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.