Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 742

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==huisvesting dieren
Check title to add to marked list
Monitoring verduurzaming veehouderij 1.0 : een eerste proeve van een Monitorings-systematiek voor de 15 ambities van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, met initiële resultaten voor drie diersectoren en een aantal keteninitiatieven
Bos, A.P. ; Puente-Rodríguez, Daniel ; Reijs, Joan W. ; Peet, G.F.V. van der; Groot Koerkamp, Peter W.G. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1045) - 113
dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - varkens - pluimvee - huisvesting, dieren - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal housing - animal health - animal behaviour
In 2013, the governance network UDV formulated fifteen ambitions towards a sustainable livestock production. In this way, the UDV’s stakeholders defined the long-term goals of an integrated and sustainable livestock production. To what extent have these 15 ambitions been achieved? And, how substantial is the contribution of supra-legal initiatives to this process? In this report, we present the first elaboration of a monitoring system that enables the visualization of the progress made. Moreover, it also enables comparing the different livestock production systems and creates the basis for a comparison between conventional animal production and supra-legal initiatives. In this concept-report the system is applied initially to the three larger livestock production sectors in the Netherlands (i.e., dairy, pigs, and poultry) and –as far as enough data is available– to four supra-legal initiatives. The system is currently under construction. Particularly because it involves interpretation and a number of value-laden choices that –notwithstanding their current support by arguments and references to the literature– should become shared and supported by (at least) the UDV stakeholders in the near future.
Het effect van een verhoogde rustplaats op het gebruik en het gedrag bij opfok vleeskuikenouderdieren
Emous, R.A. van; Gunnink, H. ; Binnendijk, G.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1047) - 19
dierlijke productie - pluimvee - vleeskuikens - vleeskuikenouderdieren - huisvesting, dieren - diergedrag - animal production - poultry - broilers - broiler breeders - animal housing - animal behaviour
Elearning Cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij
Ruis, M.A.W. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - diergedrag - diergezondheid - huisvesting, dieren - varkenshouderij - gedrag - behandeling - animal welfare - animal production - pigs - animal behaviour - animal health - animal housing - pig farming - behaviour - treatment
Hoe ervaart een varken de omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Deze cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie, waarbij onder andere gekeken wordt naar de manier waarop een varken de wereld ervaart. Dit geeft inzicht in de manier van omgang, met als gevolg minder stress voor dier én mens. Het doel is een win-win situatie; het bevorderen van dierge - zondheid en dierenwelzijn dat onder andere zorgt voor meer werkplezier en meer benutting van het productie potentieel van het varken.
Systeemomschrijving “Plateau 2.0”
Hoofs, Anita - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 5
dierenwelzijn - varkens - huisvesting, dieren - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - pigs - animal housing - animal health - animal behaviour
En varkenshok met plateau is een hok waarin varkens vrij beschikken over twee verblijfsniveaus, één op de begane grond en één op het plateau. Varkens kunnen gemakkelijk het plateau op - en aflopen via een trap. Bij toepassing van een plateau, dat voldoet aan de systeemomschrijving, mag het beschikbare vloeroppervlak van het plateau als beschikbaar vloeroppervlak meegerekend worden.
Signaalindicatoren bij handhaving van "Open Normen" voor dierenwelzijn : pilot klimaat in varkensstallen
Vermeer, Herman ; Hopster, Hans - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1017) - 44
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - wetgeving - toezicht - animal welfare - animal production - pigs - animal housing - animal behaviour - animal health - legislation - surveillance
Effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen
Emous, R.A. van; Gunnink, H. ; Ogink, N.W.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1036) - 20
dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergedrag - pluimvee - animal welfare - animal housing - animal behaviour - poultry
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een experiment naar de effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen. Dit experiment is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door Wageningen Livestock Research. Uit dit onderzoek blijkt dat de strooisellaagdikte slechts marginale effecten heeft op het gedrag van leghennen. In zijn totaliteit suggereren de resultaten van dit experiment dat een 2 cm dikke strooisellaag op gemiddelde basis niet tot minder stofbadgedrag leidt, maar dat er wel sprake is van een ander tijdspatroon waarbij sprake lijkt van uitgesteld stofbadgedrag.
Monitoring integraal duurzame stallen : peildatum 1 januari 2017
Peet, G.F.V. van der; Meer, R.W. van der; Docters van Leeuwen, H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1027) - 19
huisvesting, dieren - stallen - monitoring - dierlijke productie - dierenwelzijn - rundvee - melkvee - pluimvee - duurzaamheid (sustainability) - animal housing - stalls - animal production - animal welfare - cattle - dairy cattle - poultry - sustainability
De overheid ambieert een integraal duurzame veehouderij in 2023. Daarom wordt jaarlijks een nieuw doel gesteld. Voor eind 2016 (peildatum 1 januari 2017) noemt het ministerie als ambitie dat minimaal 14% van de rundvee-, varkens- en pluimveestallen integraal duurzaam is. Deze studie laat zien dat op 1 januari 2017 in Nederland 13,6 % van alle stallen integraal duurzaam is.
Maatregelen Natuurinclusieve landbouw
Erisman, Jan Willem ; Eekeren, Nick van; Doorn, Anne van; Geertsema, Willemien ; Polman, Nico - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2821) - 49
landbouw - natuur - agrarische bedrijfsvoering - maatregelen - biologische landbouw - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - dierlijke productie - melkvee - agriculture - nature - farm management - measures - organic farming - animal welfare - animal housing - animal production - dairy cattle
In deze notitie wordt een overzicht gegeven van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landbouw begint met een gezonde bodem, produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat.
Evaluatie van parkhuisvesting voor vleeskonijnen
Rommers, Jorine ; Jong, Ingrid de; Houwers, Wim ; Hattum, Theo van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1018)
konijnen - slachtdieren - groepshuisvesting - dierenwelzijn - mestresultaten - schoonmaken - dierlijke productie - huisvesting, dieren - rabbits - meat animals - group housing - animal welfare - fattening performance - cleaning - animal production - animal housing
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd op een konijnen praktijkbedrijf en waarbij drie verschillende parksystemen voor vleeskonijnen zijn vergeleken. Gelet is of de systemen voldoen aan de behoefte van konijnen, de productiviteit is gemeten en de hygiëne, de reinigbaarheid en het arbeidsgemak zijn in kaart gebracht.
Open normen licht bij het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren : praktische handvatten voor de controle op het voldoen aan ethologische en fysiologische behoeften van honden en konijnen
Ruis, Marko A.W. ; Borg, Joanne A.M. van der - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 981) - 42
honden - konijnen - licht - kunstlicht - dierenwelzijn - dierhouderij - gezelschapsdieren - diergedrag - huisvesting, dieren - diergezondheid - dogs - rabbits - light - artificial light - animal welfare - animal husbandry - pets - animal behaviour - animal housing - animal health
This report describes the development of practical tools for inspectors to monitor compliance with the target welfare regulations with regard to provison of light for dogs and rabbits that are kept and sold commercially. On the basis of a literature study on the influence of light on the welfare and functioning of dogs and rabbits, and in the context of the situation in practice, tools were developed to supervise and advice in a systematic way. By this the inspector can make an informed assessment about whether or not enforcing rules on the provision of light.
Maatregelen ter reductie van ammoniakemissie in bestaande varkensstallen
Vermeij, I. ; Ellen, H. ; Bokma, S. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1010) - 21
varkenshouderij - huisvesting, dieren - ammoniakemissie - reductie - wetgeving - nederland - pig farming - animal housing - ammonia emission - reduction - legislation - netherlands
The ambition of Global Gap Add-on to reduce ammonia emission exceed the legal standards. Scrubber systems comply with the standards, but are not preferable. Alternatives to reduce ammonia emission on existing farms has been mapped out. A combination of measurements from Rav and PAS lead to different options. The reduction of protein in animal feed in addition to a housing measurement has a positive prospect. Internal deduction on farm level leads to different options. The measurements will lead to more exploitation costs on the pig farm.
Positiefljst
Wageningen Livestock Research, ; Groen Kennisnet, - \ 2017
Wageningen UR Livestock Research
dierenwelzijn - gezelschapsdieren - huisdieren - huisvesting, dieren - diergedrag - diervoeding - diergezondheid - zoönosen - wetgeving - animal welfare - pets - domestic animals - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health - zoonoses - legislation
Per 1 juli 2017 is de Positieflijst van kracht. Op de Positieflijst zijn alle diersoorten opgenomen die zijn beoordeeld in het kader van artikel 2.2 eerste en tweede lid van de Wet dieren. Deze website geeft informatie over de Positieflijst.
Welzijn honden : Houden van honden - Dierenwelzijn in beeld
Borg, J.A.M. van der - \ 2016
Dierenwelzijnsweb
dierenwelzijn - huisdieren - honden - diergezondheid - diergedrag - diervoeding - huisvesting, dieren - animal welfare - domestic animals - dogs - animal health - animal behaviour - animal nutrition - animal housing
De hond is het oudste gedomesticeerde dier. Van wolf via oerhond naar de hedendaagse huishond, met als resultaat een explosie aan rassen. De kleinste is de Chihuahua met amper 500 gram, en de grootste de Duitse dog, met tachtig kilogram. Naar schatting leven 1.5 miljoen honden in Nederland. Hoe goed honden gehouden en verzorgd worden is bepalend voor het hondenwelzijn. Welzijn gaat over natuurlijk gedrag, gezondheid en functioneren en gevoel. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van leven zoals door het dier ervaren. Welzijn meet je het beste door naar gedrag en gezondheid te kijken. Daarbij zijn goede voeding en huisvesting basisvoorwaarden. Deze vier aspecten zijn onderdeel van de Welfare Quality aanpak voor het meten van welzijn aan dieren zelf.
Welzijn dierentuindieren : Zoeken naar uitdaging - Dierenwelzijn in beeld
Beerda, B. ; Borg, J.A.M. van der - \ 2016
Dierenwelzijnsweb
dierenwelzijn - dierentuindieren - diergezondheid - diergedrag - diervoeding - huisvesting, dieren - animal welfare - zoo animals - animal health - animal behaviour - animal nutrition - animal housing
Moderne dierentuinen bouwen dierverblijven die zoveel mogelijk gebaseerd zijn op soortspecifieke behoeften van dieren. Ze stemmen de verzorging af op natuurlijk gedrag. De complexiteit en uitdaging van de natuur is helaas lastig te benaderen, en afhankelijk van de soort vertaalt dit zich in een risico op verminderd welzijn.
Vroegtijdig scheiden van melkkoe en kalf : Implicaties voor gedrag en gezondheid in het licht van de gangbare praktijk
Hopster, H. ; Bergsma, Karin - \ 2016
Leeuwarden : University of Applied Sciences Van Hall Larenstein - 95 p.
dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - diergezondheid - diergedrag - huisvesting, dieren - animal welfare - animal production - dairy cattle - animal health - animal behaviour - animal housing
Vroegtijdige scheiding van melkkoe en kalf roept in de samenleving in toenemende mate vragen op over de effecten daarvan op dierenwelzijn. In de visie van de Duurzame Zuivelketen (DZK) valt de zorg voor kalveren binnen de scope van zuivelkwaliteitssystemen. Ter onderbouwing van haar beleidsvisie aangaande vroegtijdig scheiden van koe en kalf heeft de DZK in 2015 onderzoek laten doen. Dit onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Welzijn van Dieren van Van Hall Larenstein. Het behelst literatuur- en survey-onderzoek waarmee de stand van zaken – wetenschappelijke kennis en gangbare praktijk – rond de kwestie in kaart is gebracht. Tenslotte is door praktijkdeskundigen, onderzoekers en melkveehouders gereflecteerd op de voorlopige resultaten.
APP Herkomst varkensvlees : Een theoretische verkenning
Bondt, N. ; Hovens, R.J.C. ; Immink, V.M. ; Baltussen, W.H.M. - \ 2016
Den Haag : Wageningen Economic Research (Essay / Wageningen Economic Research 2016-131) - 9 p.
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - transparantie - animal welfare - animal production - pigs - animal housing - transparency
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen Economic Research een theoretisch kader opgesteld voor identificatie van vers varkensvlees tot op het niveau van het indivi-duele bedrijf waar de vleesvarkens gehouden zijn. Daarnaast is door middel van een literatuuronder-zoek onderzocht of en hoeveel consumenten willen betalen voor deze informatie.
Effect van strooiselverwijdering bij leghennen in volièrehuisvesting op de emissie van ammoniak, geur, broeikasgassen en fijnstof
Mosquera, J. ; Emous, R. van; Hattum, Theo van; Nijeboer, G. ; Hol, J.M.G. ; Dooren, H.J. van; Ogink, N.W.M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 995) - 69
dierenwelzijn - dierlijke productie - pluimvee - hennen - huisvesting, dieren - diergezondheid - animal welfare - animal production - poultry - hens - animal housing - animal health
This report summarizes the results of measurements performed in the framework of the programmatic Approach nitrogen (PAS) to determine the effect of removing litter from livestock housing of laying hens (to maintain a thin layer of litter in the animal building) on the emission of ammonia, fine dust, odour and greenhouse gases (methane, nitrous oxide). Removing the litter led to significantly lower emissions of NH3 and PM10 (on average 20-22% lower emissions). Although in seven of all nine measurements removing the litter resulted in lower odour emissions (~25% emission reduction), no significant effect was found of removing the litter on odour removal. For CH4 and N2O, removing litter did not result in significantly lower emissions. When a thin litter layer (less than 2-3 cm) can be maintained, a reduction of 25-35% in NH3 and PM10 emissions may be achieved.
Het voorkomen van staartbijten bij varkens
Kluivers-Poodt, M. - \ 2016
Wageningen UR Livestock Research
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - diergezondheid - diergedrag - huisvesting, dieren - animal welfare - animal production - pigs - animal health - animal behaviour - animal housing
Bij veel biggen wordt op jonge leeftijd het staartje er afgehaald, zodat ze elkaar er niet in kunnen bijten. Geen leuke ingreep voor de biggen en veel burgers, dierenartsen en varkenshouders zouden dan ook graag zien dat ermee gestopt wordt. Marion Kluivers, onderzoeker van Wageningen Livestock Research onderzoekt het voorkómen van staartbijten.
Dat doet hij normaal nooit! : Les over welzijn van honden
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4 p.
dierenwelzijn - gezelschapsdieren - honden - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - lesmaterialen - animal welfare - pets - dogs - animal housing - animal behaviour - animal health - teaching materials
Een mooie zwijnenstal! : Les over welzijn van varkens
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4 p.
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - diervoeding - lesmaterialen - animal welfare - animal production - pigs - animal housing - animal behaviour - animal health - animal nutrition - teaching materials
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.