Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 160

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==indicatoren
Check title to add to marked list
Groene Cirkels : Resultaatrapportage
Steingröver, E.G. ; Vos, C.C. - \ 2017
Wageningen : Groene Cirkels - 15 p.
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - duurzame energie - indicatoren - biomassa - bioenergy - biofuels - sustainable energy - indicators - biomass
Met de resultaatmeting wil Groene Cirkels inzichtelijk maken wat er bereikt is ten aanzien van het bereiken van onze doelen en ambities. Met deze informatie wil Groene Cirkels effectief sturen op het behalen van de ambities en inzicht geven in de bijdragen en resultaten van de diverse thema-activiteiten en Groene Cirkels
A comprehensive assessment of agriculture in lowlands of south Brazil: characterization and comparison of current and alternative concepts
Theisen, Giovani - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): Niels Anten, co-promotor(en): Lammert Bastiaans. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436380 - 234
cropping systems - farming systems - crop management - lowland areas - wetlands - pampas - brazil - intensification - sustainability - productivity - indicators - soil management - rice - flooded rice - oryza sativa - maize - zea mays - glycine max - cover crops - livestock - rotation - mixed farming - seedbed preparation - farm machinery - teeltsystemen - bedrijfssystemen - gewasteelt - laaglandgebieden - pampa's - brazilië - intensivering - duurzaamheid (sustainability) - productiviteit - indicatoren - bodembeheer - rijst - natte rijst - maïs - dekgewassen - vee - rotatie - gemengde landbouw - zaaibedbereiding - landbouwwerktuigen

Agriculture in the lowlands of south Brazil is of strategic importance at the national level, since it supplies around 80% of the rice consumed by the Brazilian population. In Rio Grande do Sul, the southernmost state in Brazil, three million hectares of lowlands are ready for grain-based agriculture. Of this area, about half is fallow, partly used for cattle grazing, and irrigated rice is the predominant crop, cultivated annually on 1.1 million ha. The remaining area is used for soybean and other crops. The predominant cropping system is a combination of irrigated rice and cattle. Over the last decades, rice yields have steadily increased, but this rise in yield level has to a large extent been obtained at the expense of a continuously higher use of external inputs. The recent introduction of soybean in rotation with rice has partially improved the system, but in most areas the situation is becoming incompatible with the modern demands for sustainability. This thesis presents a long-term study (2006-2015) of five cropping systems for lowlands. Next to monocrop rice and two rice-soybean rotations conducted in either conventional or minimum tillage, the experiment contained two novel systems based on large ridges, on which soybean and maize were combined with either cover crops or crop-livestock integration in winter. In these last systems, 8-m-wide ridges were built to avoid flooding, thus allowing for diversification of cash crops and the cultivation of cover crops or pastures in winter time, as well as the use of no-tillage. All systems were evaluated at process-level, including soil preparation, seeding, plant nutrition, pest management, irrigation, harvesting, transport and cattle management, as well as regarding their performance for the different dimensions of sustainability, particularly environment, land productivity, economics, energy-use and labour. Next to system assessment, two additional experiments were conducted for the evaluation of two specific technologies for soil management in these areas. Crop livestock integration on the ridge-based system offered the best balance between food production, environmental impact and economics. This system is well suited to be used in fields that are kept fallow, thereby enlarging the agricultural productivity of the lowlands. The additional experiments revealed that a knife-roller can successfully substitute plough-and-harrow for soil preparation after rice harvest, and that germination of weed seeds can be reduced if crop seeding is conducted at a lower speed or using a no-tillage seeder equipped with an improved cutting mechanism. Overall the results show that by using alternative cropping systems that allow for diversification and new methods of field management it is possible to simultaneously attain a larger agricultural production and improved sustainability in the lowlands.

Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant
Verdonschot, Ralf ; Verdonschot, Piet - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research - ISBN 9789463436205 - 50
waterlopen - ecologisch herstel - kaderrichtlijn water - macrofauna - indicatoren - soortensamenstelling - streams - ecological restoration - water framework directive - indicators - species composition
De toestand en ontwikkeling van macrofauna in de langzaam stromende Noord-Brabantse laaglandbeken en -riviertjes (KRW-watertypen R4, R5 en R6) blijft in veel gevallen ver achter bij de doelen die voor deze beken geformuleerd zijn in het kader van, onder andere, de KRW. Om de oorzaken hiervan te identificeren zijn monitoringsdata van de waterschappen, gegevens afkomstig van de NDFF en historische gegevens geanalyseerd, waarbij gekeken is naar de status van voorkomen en de milieu- en habitatpreferenties van de in de macrofauna maatlat genoemde kenmerkende soorten voor de verschillende watertypen.
Procesindicatoren PAS : rapportage 2016
Smits, N.A.C. ; Mucher, C.A. ; Ozinga, W.A. ; Waal, R.W. de; Wamelink, G.W.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2771) - 61
stikstof - indicatoren - monitoring - ecologisch herstel - habitats - vegetatie - nitrogen - indicators - ecological restoration - vegetation
In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is in 2016 doorgewerkt aan een aantal onderwerpen rondom de ecologische onderbouwing van het PAS, waaronder de procesindicatoren. Binnen de PAS-monitoring is afgesproken dat het proces van natuurherstel ook op korte termijn gevolgd wordt om zo snel mogelijk de effectiviteit van de herstelmaatregelen in kaart te brengen. Hiervoor zijn de PAS-procesindicatoren ontwikkeld. Deze procesindicatoren zijn vooral bedoeld om een indicatie van het herstelproces te geven. Deze procesindicatoren kunnen verschillen per habitattype en per maatregel, maar ook per gebied. Om die redenen is een flexibel systeem ontworpen met diverse parameters: luchtfoto’s, abiotische metingen, vegetatie en soorten. De huidige rapportage betreft de verslaglegging van de ontwikkelde systematiek van PAS-procesindicatoren.
Verkenning indicatoren voor de beoordeling van terrestrische natuurkwaliteit op provinciaal schaalniveau
Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Zee, F.F. van der; Knegt, B. de; Pouwels, R. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2750) - 27
natuur - provincies - natuurbeheer - ecologische beoordeling - kwaliteit - indicatoren - nature - provinces - nature management - ecological assessment - quality - indicators
Provincies in Nederland zijn na de decentralisatie meer verantwoordelijk voor de natuurkwaliteit in de provincies. Om de outcome van het natuurbeleid te kunnen monitoren en hierover de Provinciale Staten te kunnen informeren, hebben provincies behoefte aan indicatoren die de kwaliteit van de natuur in de provincie weergeven. De afgelopen jaren is deze kwaliteit in Nederland op verschillende wijzen beoordeeld. Ook zijn enkele provincies gestart met het ontwikkelen van provinciale indicatoren. Het is echter onbekend of alle provincies dezelfde indicatoren willen gebruiken en in hoeverre deze samenhangen met indicatoren op landelijk schaalniveau. In dit project wordt een overzicht gegeven van indicatoren voor de terrestrische natuur en op basis van enkele schema’s wordt de samenhang van de indicatoren weergegeven. Deze schema’s geven inzicht waar provinciale indicatoren mogelijk goed aansluiten bij nationale indicatoren en waar eventuele knelpunten liggen voor een uitwerking op provinciaal niveau. Aandachtspunt daarbij is optimaal gebruik van monitoringssystemen. Naast de indicatoren die momenteel gebruikt worden, is er behoefte aan indicatoren voor het agrarisch gebied en het stedelijk gebied.
Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond
Deru, Joachim ; Eekeren, Nick van; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
V-focus 13 (2016)3. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
veengronden - graslanden - stikstof - calciummeststoffen - magnesiummeststoffen - indicatoren - bodemkwaliteit - duurzaam bodemgebruik - landbouwkundig onderzoek - peat soils - grasslands - nitrogen - calcium fertilizers - magnesium fertilizers - indicators - soil quality - sustainable land use - agricultural research
Uit onderzoek in 2010 blijkt dat het gemeten stikstofleverend vermogen van veengraslanden varieert tussen 170 en 340 kg N per ha, en dat de verhouding tussen calcium (Ca) en magnesium (Mg) in de bodem hier een belangrijke voorspeller voor is. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut, het Veenweiden Innovatiecentrum en WUR-Alterra onderzocht of er ook een oorzakelijk verband is tussen de Ca/Mg-verhouding en het stikstofleverend vermogen. Verschillende calcium- en magnesiummeststoffen zijn hiervoor getoetst.
Monitoring en evaluatie van adaptatie op regionaal en lokaal niveau
Klostermann, J.E.M. ; Sandt, K.H. van de; Minnen, J. van; Betgen, C.D. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport )
klimaatadaptatie - regionale planning - plaatselijke planning - indicatoren - hydrologie - waterkwaliteit - monitoring - gemeenten - rotterdam - zuid-holland - climate adaptation - regional planning - local planning - indicators - hydrology - water quality - municipalities
Eindrapport van onderdeel Kennis voor Klimaat met de titel “Monitoren en evalueren van effecten, kwetsbaarheden en adaptatiebeleid als gevolg van klimaatverandering op verschillende ruimtelijke schalen”. Het rapport beschrijft twee casussen waarin monitoren van klimaatadaptatie op de lokale en regionale schaal is onderzocht. De eerste case studie gaat over de Stadsregio Rotterdam en de tweede over de regio Haaglanden. Gebaseerd op deze case studies is een advies geschreven hoe monitoring op lokale en regionale schaal opgestart kan worden. Er zijn tabellen opgesteld met voor het lokale en regionale niveau mogelijk relevante indicatoren van adaptatie.
Graadmeter Diensten van Natuur : Vraag, aanbod, gebruik en trend van goederen en diensten uit ecosystemen in Nederland
Knegt, B. de - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 13) - 227
ecosysteemdiensten - ecosystemen - indicatoren - marktanalyse - natuurgebieden - landbouwgronden - stedelijke gebieden - ecosystem services - ecosystems - indicators - market analysis - natural areas - agricultural soils - urban areas
De Nederlandse samenleving maakt gebruik van verschillende goederen en diensten die ecosystemen leveren – de zogeheten ecosysteemdiensten. Door zichtbaar te maken wat de status en trends zijn van ecosysteemdiensten in Nederland kunnen ze beter onderdeel worden van de besluitvorming door de overheid en bedrijfsleven. Resultaten laten zien dat voor veel ecosysteemdiensten de trend de afgelopen circa 20 jaar negatief is; het aanbod van diensten uit de natuur neemt af of blijft stabiel, terwijl de vraag groeit. In geen enkel geval voorzien ecosystemen in de hele vraag. Ondanks de inzet van technische alternatieven en import om in de vraag te voorzien, blijft een deel van de vraag onvervuld. Natuurgebieden leveren, ondanks de beperkte oppervlakte, het grootste aandeel bij de meeste ecosysteemdiensten in Nederland.
Duurzaamheidsprestaties Greenport Westland-Oostland; Periode 2007-2012
Ruijs, M.N.A. ; Meer, R.W. van der - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 14-068) - 30
glastuinbouw - duurzaamheid (sustainability) - energiegebruik - gebiedsontwikkeling - waterbeheer - alternatieve methoden - westland - zuid-holland - indicatoren - investering - monitoring - greenhouse horticulture - sustainability - energy consumption - area development - water management - alternative methods - indicators - investment
Het programma Duurzame Greenport Westland-Oostland (DGWO) richt zich op het versterken van de economische basis van de glastuinbouw door het stimuleren van de verduurzaming. Het programma DGWO omvat een aantal initiatieven en projecten, welke gericht zijn op de transitie naar een duurzamere glastuinbouw in de Greenport Westland-Oostland. In het projectplan zijn bij de start van het programma indicatoren opgenomen om de output en effecten aan het eind van het programma te tonen. Gemeente Westland - als penvoerder van de Taskforce DGWO - heeft behoefte aan een monitoring van enkele indicatoren op het terrein van de verduurzaming van de glastuinbouw. Dit betreft de ontwikkeling van het energiegebruik, van de investeringen in R&D, en investeringen in duurzaam energie- en waterbeheer op glastuinbouwbedrijven.
Van internationaal naar provinciaal natuurbeleid : de doorwerking van internationale afspraken over behoud en herstel biodiversiteit naar de provincies
Schmidt, A.M. ; Knegt, B. de - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2566) - 25
biodiversiteit - richtlijnen (directives) - eu regelingen - overeenkomsten - indicatoren - natuurbeleid - provincies - natuurbescherming - noord-holland - biodiversity - directives - eu regulations - agreements - indicators - nature conservation policy - provinces - nature conservation
Dit rapport is in opdracht van de provincie Noord-Holland opgesteld. Het gaat in op de betekenis en het belang van biodiversiteit. Het gaat in op wat er op internationall niveau is afgesproken over het behoud en herstel van biodiversiteit, dit in het kader van wetten en verdragen. Vervolgens wordt ingegaan op hoe deze afspraken vertaald zijn in nationaal beleid en uiteindelijk doorwerken op provinciaal niveau. Het heeft als doel de provincie Noord Holland handvatten te bieden voor het formuleren van provinciale beleidsdoelen en indicatoren voor de evaluatie van desbetreffende doelen.
Kennismodel Effecten Landschap Kwaliteit : KELK versie 2.0
Roos-Klein Lankhorst, J. ; Nieuwenhuizen, W. ; Verweij, P.J.F.M. ; Farjon, J.M.J. ; Koomen, A.J.M. ; Weijschedé, T.J. - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 360) - 53
landschap - landgebruik - monitoring - indicatoren - modellen - landscape - land use - indicators - models
Met het Kennismodel Effecten Kwaliteit Landschap (KELK 2.0) kunnen effecten van veranderingen in het grondgebruik op verschillende landschappelijke kwaliteiten in kaart worden gebracht. De nadruk ligt hierbij op het buitengebied: het gebied buiten de stedelijke kernen. KELK 2.0 is een vervolg op een eerdere versie. Het kennismodel bestaat uit zeven indicatoren die elk een ruimtelijk beeld opleveren in de vorm van GIS-kaarten van Nederland
A New Methodology for Incorporating Nutrition Indicators in Economy-Wide Scenario Analyses
Rutten, M.M. ; Tabeau, A.A. ; Godeschalk, F.E. - \ 2013
The Hague : FOODSECURE project office LEI Wageningen UR (FOODSECURE technical paper 1) - 30
basisproducten - landbouwproducten - voedingsmiddelen - indicatoren - huishoudelijke consumptie - voedingsstoffen - evenwichtstheorie - commodities - agricultural products - foods - indicators - household consumption - nutrients - equilibrium theory
This paper develops an innovative approach for calculating household nutrition indicators in a Computable General Equilibrium framework, using the flow of primary agri-food commodities through the global economy from farm to fork. It has been incorporated as a nutrition module in MAGNET. The method of tracing nutrients through the food system allows for making agriculture, the food supply chain and the economy as a whole nutrition-sensitive in scenario analyses. The validation of the nutrition outcomes in the base year with global data on nutrient consumption from the FAO reveals important differences which stem from differences in data and assumptions. Various solutions are identified to improve the calculations in the future. In the short run, correction factors are applied in the calculation of indicators in the nutrition module to capture and adjust the methodology for the remaining differences.
Effectenindicator soorten : gebruikershandleiding en verantwoording gegevens
Broekmeyer, M.E.A. ; Sanders, M.E. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Woltjer, I. ; Hennekens, S.M. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2487) - 80
flora - fauna - soortendiversiteit - indicatoren - nadelige gevolgen - natuurbescherming - wetgeving - ontheffing - natuurbeleid - nederland - species diversity - indicators - adverse effects - nature conservation - legislation - exemption - nature conservation policy - netherlands
Dit rapport bevat een gebruikershandleiding voor de effectenindicator soorten en de verantwoording van de gegevens. De effectenindicator soorten is een internetapplicatie en dient als hulpmiddel voor vergunningverleners en handhavers bij gemeenten die te maken krijgen met activiteiten in of nabij leefgebieden van soorten beschermd onder de Flora- en faunawet. De effectenindicator geeft een indicatie van de kans op schadelijke effecten op beschermde soorten door activiteiten uit de omgevingsvergunning en watervergunning.
Ecosysteemdiensten van natuur en landschap : aanpak en kennistabellen voor het opstellen van indicatoren
Henkens, R.J.H.G. ; Geertsema, W. - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 351) - 91
ecosysteemdiensten - waterzuivering - wateropslag - kooldioxide - openluchtrecreatie - fijn stof - financieren - indicatoren - natuur - ecosystem services - water treatment - water storage - carbon dioxide - outdoor recreation - particulate matter - financing - indicators - nature
De natuur levert ecosysteemdiensten waarvan de meesten zich onvoldoende bewust zijn, maar die wel degelijk een concrete economische en/of maatschappelijke waarde hebben. Het verlies ervan zou toekomstige generaties met hoge(re) kosten kunnen opzadelen. Om bewustwording te stimuleren kunnen deze diensten worden gekwantificeerd en uiteindelijk ook gemonetariseerd. Hiertoe zijn een achttal ecosysteemdiensten nader uitgewerkt, te weten: waterkering, waterberging, oppervlaktewaterzuivering, CO2-vastlegging, plaagbestrijding, bestuiving, luchtzuivering (afvang fijnstof) en openluchtrecreatie. Per dienst is op basis van literatuuronderzoek en veronderstellingen een kennistabel opgesteld. Deze is gekoppeld aan de beheertypen van de IndexNL en geeft aan in welke mate de dienst door dat beheertype wordt geleverd. Ook worden bepalende ruimtelijke aspecten beschreven. In een volgende stap zouden van iedere dienst trendgrafieken kunnen worden opgesteld die laten zien in welke mate de dienst een aantal jaren terug werd geleverd, hoe het er nu voor staat en hoe dat zal verlopen met het huidige beleid
Clustering van voerstromen in de Peel : case study duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren
Cormont, A. ; Diepen, C.A. van; Galama, P.J. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Roelsma, J. ; Uiterwijk, M. ; Zom, R.L.G. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2456)
voer - agro-industriële ketens - milieueffect - duurzaamheid (sustainability) - indicatoren - de peel - landgebruik - feeds - agro-industrial chains - environmental impact - sustainability - indicators - land use
Verduurzaming van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied vragen om data en kennis. Doel van dit KB12-onderzoek is een beeld te krijgen van de toepasbaarheid en generieke inzetbaarheid van bestaande data en methodieken, zoals CBS-gegevens over mest en mineralen, CRV-gegevens, de GIAB- en BRP-database, het PR-gewasgroeimodel, het Melkveemodel, het Koemodel en het modelinstrumentarium STONE voor nutriëntenuitspoeling. Hiervoor is één van de alternatieven uitgewerkt uit een vorige studie naar intensieve landbouw in de Peel, waarin op basis van regio-specifieke indicatoren verschillende scenario’s onderling beoordeeld werden op duurzaamheidsprestaties. Centraal staat de vraag hoe een clustering van voerstromen in de Peel via centrale voercentra het landgebruik, het inkomen van agrariërs en de nutriëntenuitspoeling in de regio zal beïnvloeden.
Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen
Kruijne, R. ; Deneer, J.W. - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-report 2447) - 60
grondwater - grondwaterverontreiniging - uitspoelen - pesticiden - residuen - landbouw - tuinbouw - herbiciden - modellen - indicatoren - grondwaterkwaliteit - nederland - groundwater - groundwater pollution - leaching - pesticides - residues - agriculture - horticulture - herbicides - models - indicators - groundwater quality - netherlands
De Nationale Milieu Indicator NMI 3 is gebruikt om een overzicht te maken van de uitspoeling naar het grondwater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het jaar 2008 in de Nederlandse land- en tuinbouw. Vrachten op jaarbasis zijn gegeven per werkzame stof en per gewas, voor het landbouwoppervlak ter hoogte van grondwaterlichamen, die in de Kaderrichtlijn Water worden onderscheiden. De meest uitspoelingsgevoelige stoffen worden momenteel toegepast als herbicide in de teelt van snijmaïs. Controle van de vrachten met een geavanceerd model heeft geleid tot een bevestiging dat de combinaties van stof en gewas op de juiste manier zijn gerangschikt.
Assuring dairy cattle welfare : towards efficient assessment and improvement
Vries, M. de - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Imke de Boer; Eddy Bokkers; T. Dijkstra. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461735669 - 130
melkkoeien - melkvee - dierenwelzijn - verbetering - beoordeling - indicatoren - kwaliteit - evaluatie - modellen - melkveestapel - huisvesting van koeien - rundveehouderij - melkveehouderij - dairy cows - dairy cattle - animal welfare - improvement - assessment - indicators - quality - evaluation - models - dairy herds - cow housing - cattle husbandry - dairy farming

In many countries, there is an increasing interest to assure the welfare of production animals. On-farm assessment of dairy cattle welfare, however, is time-consuming and, therefore, expensive. Besides this, effects of housing and management interventions that are aimed at improving welfare can be conflicting for different indicators of dairy cattle welfare. The research described in this thesis aimed to contribute to assurance of dairy cattle welfare by evaluating strategies to improve time-efficiency of welfare assessment and by identifying housing and management interventions for welfare improvement. Results presented are based on an observational study among 194 selected Dutch dairy herds. From these herds, data relating to housing, management, and indicators of the Welfare Quality (WQ) protocol for dairy cattle was collected on-farm, and routine herd data (RHD), relating to demography, management, milk production, milk composition, and fertility, was extracted from several national databases. Because in many countries RHD are regularly collected from dairy farms, it was hypothesized that RHD could be used to identify herds with potentially poor animal welfare and, therefore, reduce the number of on-farm assessments that are needed to identify these herds. Results of the literature review showed that variables of RHD have been associated with almost half of the welfare indicators in the WQ protocol for dairy cattle. When RHD and welfare data collected in the observational study were used to evaluate the value of RHD for predicting dairy cattle welfare at the herd level, predictions based on RHD for welfare indicators varied from less to highly accurate. For most welfare indicators, therefore, RHD can serve as a pre-screening test for detecting herds with poor welfare and reduce the number of on-farm assessments. In order to decide whether a herd should be visited following a pre-screening, however, value judgments about the overall welfare of herds need to be made. This requires combining welfare indicators in an overall score that reflects the multidimensional nature of welfare and the relative importance of indicators. The relative importance of indicators was evaluated for welfare classification of our study herds based on the WQ multicriteria evaluation model. Results showed that a limited number of indicators had a strong influence on classification of herds, and classification was not very sensitive to indicators of good health, such as prevalence of severely lame cows. As a different strategy for improving time-efficiency of welfare assessment, reduction of the time per on-farm assessment of the WQ protocol for dairy cattle was explored. Reduction of on-farm assessment time was simulated by omitting welfare indicators from the WQ protocol, and replacing observed values of omitted indicators by predictions based on remaining welfare indicators in the protocol. Because results showed that agreement between predicted and observed values of indicators was poor to moderate, it was concluded that this strategy has little potential to reduce on-farm assessment time. To contribute to knowledge of housing and management interventions that may lead to improvement of dairy cattle welfare, housing and management factors associated with various indicators in the WQ protocol were identified and compared. Surface of the lying area and pasturing in summer were commonly associated with the prevalence of lameness, lesions or swellings, and dirty hindquarters, but no common risk factors were identified for the average frequency of displacements and other welfare indictors. In conclusion, the present work shows that routine herd data can be used to improve time-efficiency of welfare assessment, whereas replacing welfare indicators by predictions based on other welfare indicators cannot. The WQ multicriteria evaluation model for classification of dairy cattle welfare has limitations in its current form. A softer surface of the lying area and pasturing in summer can enhance simultaneous improvement of multiple welfare indicators.

EBONE: integrated figures of habitat and biodiversity indicators : quantifying indicators of an integrated biodiversity observation system
Roche, P. ; Geijzendorffer, I.R. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2392) - 54
biodiversiteit - habitats - indicatoren - monitoring - protocollen - gegevens verzamelen - europa - biodiversity - indicators - protocols - data collection - europe
The EBONE project developed a method to monitor biodiversity over time in the whole of Europe. In this deliverable, a proof of practice for the developed methodology is presented through an analysis of the data collected. Field data have been collected from a sampling pool of 1km squares throughout Europe and three case study regions outside Europe. The EBONE Habitat Recording Field Protocol allowed the computation of a wide array of indicators from habitat level, pressure and management, life forms and species biodiversity. The protocol ensures the provision of multidimensional and statistically robust estimators of biodiversity for national, environmental strata or any given type of habitats levels. Additionally, it offers new perspectives on both Annex I habitats and semi-natural habitats.
Herbs in grassland and health of the dairy herd. 1: The potential medicinal value of pasture herbs
Laldi, S. - \ 2012
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 5 p.
medicinale planten - weideplanten - diergezondheid - melkvee - indicatoren - biologische landbouw - medicinal plants - pasture plants - animal health - dairy cattle - indicators - organic farming
In the period April - October 2011 Sibilla Laldi (MSc-student WUR) carried out the research project ‘Herbs in grasslands and health of the dairy herd’, a project of the Louis Bolk Institute. In this project the relation between pastures herbs and health of dairy cattle was studied on 22 dairy farms. An indicator was developed which combines the presence of individual herbs expressed as a percentage of pasture dry matter and the potential medicinal value of a herb. The results indicate that pasture herbs do contribute to animal health.
Hoe meet je bodemkwaliteit?
Thoden, T.C. ; Haan, J.J. de - \ 2012
PPO AGV
bodembiologie - bodemkwaliteit - mineralisatie - bodemweerbaarheid - monitoring - indicatoren - akkerbouw - soil biology - soil quality - mineralization - soil suppressiveness - indicators - arable farming
Poster met onderzoeksinformatie. In de veldproeven wordt gekeken welke bodemindicatoren goede inzichten geven in de bodemkwaliteit en in de effecten van maatregelen op de bodemkwaliteit. Zo proberen de onderzoekers tot een kleine effectieve set bodemindicatoren te komen die betaalbaar en in de praktijk toepasbaar is.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.