Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==intensive husbandry
Check title to add to marked list
Nieuwe bedrijfstypering : gevolgen voor de aantallen bedrijven in het LMM
Leeuwen, T.C. van - \ 2012
LMM e-nieuws 2012 (2012)april.
mestbeleid - bedrijfssystemen - melkveebedrijven - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - intensieve dierhouderij - agrarische bedrijfsvoering - waterkwaliteit - nutriëntenuitspoeling - manure policy - farming systems - dairy farms - crop enterprises - intensive husbandry - farm management - water quality - nutrient leaching
Door de nieuwe bedrijfstypering kunnen bedrijven van hoofdbedrijfstype veranderen en daarmee soms ook van Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) categorie. De tabel verdeelt het aantal LMM bedrijven naar bedrijfstype volgens de ‘oude’ typering. Het getal tussen haakjes laat zien bij welke types er sprake is van netto-groei (positieve getallen) van het aantal bedrijven door de nieuwe typering. Bij negatieve waarden is sprake van krimp van het aantal bedrijven. De belangrijkste veranderingen per regio worden beschreven.
Doing things with varkens and words : discursieve technieken in de strijd om transitie van de grootschalige veehouderij
Duineveld, M. - \ 2012
Wageningen : WUR (Zo doen wij dat hier! 2) - 64
intensieve dierhouderij - communicatie - communicatievaardigheden - discussie - dierenwelzijn - intensive husbandry - communication - communication skills - discussion - animal welfare
Dit deel 2 richt zich op de woordenstrijd tussen de voor- en tegenstanders van industrialisatie in de dierhouderij. De uitgave maakt inzichtelijk hoe macht en machtsrelaties zich manifesteren in het gesproken en geschreven woord. Het beschrijft diverse machtsmechanismen en -technieken met voorbeelden, zoals imagostrijd, het scheppen van onduidelijkheid in verantwoordelijkheden en het diskwalificeren en marginaliseren van de tegenstander. De onderzoekers laten zien dat in een woordentwist vaak geen sprake is van werkelijk reageren op elkaars argumenten.
Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden: eerste herhaling = Discomfort among cattle, pigs, poultry, mink and horses: first repetition
Leenstra, F.R. ; Neijenhuis, F. ; Bosma, A.J.J. ; Ruis, M.A.W. ; Smolders, E.A.A. ; Visser, E.K. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 456) - 83
rundveehouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - paarden - nerts - dierenwelzijn - inventarisaties - intensieve dierhouderij - dierlijke productie - melkvee - varkens - pluimvee - cattle husbandry - pig farming - poultry farming - horses - mink - animal welfare - inventories - intensive husbandry - animal production - dairy cattle - pigs - poultry
An inventory of discomfort experienced by cattle, pigs, poultry, mink and horses in The Netherlands is carried out and compared with a similar inventory in 2007. In general, discomfort is reduced, but compared to the overall level of discomfort not to a large extent.
Tot slot: een betere toekomst voor ons allemaal
Dijkhuizen, A.A. - \ 2010
In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 288 - 291.
opinies - publiek - dierenwelzijn - dierhouderij - intensieve dierhouderij - innovaties - Nederland - opinions - audiences - animal welfare - animal husbandry - intensive husbandry - innovations - Netherlands
Interview met Dr. ir Aalt Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur, over de toekomst van de dierhouderij in Nederland
Zorgen over de intensieve veehouderij
Gremmen, H.G.J. ; Scholten, M.C.T. - \ 2010
In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 26 - 33.
dierenwelzijn - intensieve dierhouderij - maatschappelijk verantwoord ondernemen - maatschappelijk draagvlak - landbouw en milieu - dierziekten - emoties - dierlijke productie - animal welfare - intensive husbandry - corporate social responsibility - public support - agriculture and environment - animal diseases - emotions - animal production
In Nederland worden al een paar duizend jaren dieren gehouden. Dierlijke producten werden vroeger geproduceerd op kleinschalige, gemengde bedrijven. Een groot deel van de bevolking werkte toen op deze bedrijven en consumeerde wat ze produceerden. Na de Tweede Wereldoorlog is een verschuiving opgetreden van extensieve naar steeds intensievere veehouderij. ‘Zo veel mogelijk efficiënt produceren voor zo weinig mogelijk geld’, dicteerde de Mansholt-doctrine. Dit had vele gevolgen, zoals de verschuiving van de aandacht van het individuele dier naar de veehouderij als systeem en de professionalisering van de veehouders; maar er zijn ook milieuproblemen opgetreden en de afgelopen jaren een aantal spraakmakende uitbraken van dierziekten
'Welzijnsvloer verdient zich op den duur terug'; van den Berg beproeft de groene vlag roostervloer
Anoniem, - \ 2010
De kalverhouder 30 (2010)6. - ISSN 1389-3386 - p. 26 - 27.
dierenwelzijn - stallen - vloeren - doorlaatbare vloeren - welzijnsvoorzieningen - kalveren - intensieve dierhouderij - animal welfare - stalls - floors - permeable floors - welfare services - calves - intensive husbandry
Het onderzoek van Wageningen UR naar de welzijnsvloeren is nog in volle gang. Maar vleeskalverhouder Wijnand van den Berg uit Kootwijkerbroek heeft op eigen initiatief al een welzijnsrooster in zijn stal op proef
Botsende beelden; innoveren bij maatschappelijke tegenwind, een vertooganalyse van het Gemend Bedrijf
Horlings, L.G. ; Hinssen, J. ; Hermans, F. - \ 2010
Tilburg : Telos en TransForum - 93
intensieve dierhouderij - agro-industriële complexen - clustering - innovaties - regionale voedselketens - recycling - reconstructie - midden-limburg - besluitvorming - intensive husbandry - agroindustrial complexes - innovations - regional food chains - reconstruction - decision making
Het Nieuw Gemengd Bedrijf is een initiatief van vier ondernemers die samen met kennisinstellingen werken aan een samenwerkingsverband van plantaardige en dierlijke productiebedrijven die hun afval- en grondstofstromen koppelen. Het Nieuw Gemengd Bedrijf is gepland in het landbouwontwikkelingsgebied aan de Witveldweg in Horst aan de Maas - buitengebied kern Grubbenvorst - en omvat een concreet voorstel voor een agropark met intensieve veehouderij. Het landbouwont-wikkelingsgebied (LOG) Witveldweg is 211 hectare groot. In de nabije omgeving liggen de kernen Melderslo, Horst, Lottum, Lomm en Grubbenvorst. Het initiatief Nieuw Gemengd Bedrijf in Horst aan de Maas vindt plaats in de context van een Nederlandse landbouw in een metropolitane omgeving. De beleidsinzet vanuit het ministerie van LNV is om tot duurzamere agrarische productie te komen (LNV, Strategische Verkenning 2009-2019).
Antibioticagebruik in de veehouderij : het moet minder
Mevius, Dik - \ 2010
intensive husbandry - antibiotics - animal health - livestock farming - animal disease prevention
Banning antibiotics, reducing resistance, preventing and fighting infections : White paper on research enabling an 'antibiotic-free' animal husbandry
Kimman, T.G. ; Smits, M.A. ; Kemp, B. ; Wever, P. ; Verheijden, J. - \ 2010
Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. - 72
dierhouderij - intensieve dierhouderij - antibiotica - diergezondheid - volksgezondheid - varkenshouderij - rundveehouderij - pluimveehouderij - animal husbandry - intensive husbandry - antibiotics - animal health - public health - pig farming - cattle husbandry - poultry farming
Resistance of bacteria to antibiotics in animal husbandry is increasing and a point of growing concern. The large use of antibiotics in agriculture undoubtedly leads to the development of antibiotic resistance. This has resulted in a growing public concern on the rise of antibiotic resistance, and in particular on the transmission of resistant bacteria and resistance markers from animals to humans. Large antibiotic use in animal husbandry and antibiotic resistance threatens the health and well being of man and animal through a diminished effectiveness of antibiotic treatments. It causes high costs of – unnecessary or ineffective – antibiotic treatments of animals, and it impairs the image and legitimacy of the intensive livestock sector resulting in a further decline of its societal support and the consumer’s demand for its products. Therefore, politicians and industry will have to make forward looking choices. In this White Paper we present work packages for research lines aimed at eliminating the systematic use of antibiotics in the animal production sector and therewith the emergence of, and selection for, antibiotic resistance. We consider it urgent that the animal husbandry will start producing antibiotic-free wherever and as much as possible. Such a development requires large changes in day-to-day practices, attitudes, and behaviour of all participating stakeholders in animal husbandry. Changes may be enabled by new technical solutions and a design of animal husbandry aimed at optimal disease prevention. It is an illusion that a simple solution will suffice to reduce antibiotic use in animal husbandry. Integrated, multidisciplinary and comprehensive approaches will be absolutely required to make progress. A “search-anddestroy” policy may further be necessary to combat remaining resistant bacteria after the use of antibacterials as selective force has been diminished.
Op eieren lopen? De grillige dynamiek van de maatschappelijke aandacht voor innovatieve veehouderijsystemen in kaart gebracht
Pot, W.D. ; Termeer, C.J.A.M. - \ 2010
Wageningen : Wageningen University - 89
intensieve veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - dierhouderij - intensieve dierhouderij - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - maatschappelijk draagvlak - dierlijke productie - dierethiek - intensive livestock farming - sustainability - animal welfare - animal husbandry - intensive husbandry - farm management - innovations - public support - animal production - animal ethics
De intensieve veehouderij is geregeld onderwerp van heftige discussies in de Nederlandse samenleving. In het debat rondom de intensieve veehouderij spelen vele waarden, opvattingen en feiten. Veel burgers geven bijvoorbeeld aan dat ze dierenwelzijn en duurzaamheid belangrijk vinden en weren intensieve veehouderijen uit hun achtertuin. Tegelijkertijd stellen consumenten het belang van goedkoop voedsel voorop, en gaan boeren in de eerste plaats voor rendabiliteit. De beleidsmakers, tot slot, proberen de verschillen die er bestaan tussen burger, boer en consument te overbruggen. Tegen deze achtergrond wordt gezocht naar duurzame, diervriendelijke houderijsystemen die rendabiliteit en maatschappelijk draagvlak weten te combineren. Het Rondeel is een voorbeeld van een dergelijk duurzaam houderijsysteem.
Tussenrapportage kooibodemonderzoek: zijn er verschillen in voetzoolbeschadigingen tussen 'oude' 2mm bodems en 'nieuwe' 3mm bodems?
Jong, I.C. de; Reimert, H.G.M. - \ 2008
Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders 26 (2008)1. - p. 6, 9, 11 - 12.
konijnen - dierhouderij - intensieve dierhouderij - konijnenhokken - kooien - doorlaatbare vloeren - huidziekten - benen - dierenwelzijn - rabbits - animal husbandry - intensive husbandry - rabbit housing - cages - permeable floors - skin diseases - legs - animal welfare
Bij 3 praktijkbedrijven met nieuwe en oude bodems werden de voetzoolbeschadigingen van voedsters vergeleken
Meetmethode voor ammoniakemissiemetingen uit stallen met uitloop = Measurement method for ammonia emissions from animal houses with an outdoor yard
Mosquera, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 't Veld, J.W.H. - \ 2008
Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 100) - 21
dierhouderij - intensieve dierhouderij - huisvesting, dieren - stallen - mest - meting - methodologie - ammoniakemissie - animal husbandry - intensive husbandry - animal housing - stalls - manures - measurement - methodology - ammonia emission
De bepaling van de emissie uit stallen met uitloop is meettechnisch een complex gebied door de nabijheid van de stal als bron, het onregelmatig bemesten van het veld en de obstakelstroming rond de stal. In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van emissiemetingen die uitgevoerd waren om te onderzoeken welke methoden toegepast zou kunnen worden om de ammoniakemissie van stallen met buitenuitloop nauwkeurig te kunnen meten
Fish waste management by conversion into heterotrophic bacteria biomass
Schneider, O. - \ 2006
University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): V. Sereti. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9085044138 - 160
vismest - dierlijk afval - bacteriën - heterotrofe micro-organismen - biomassa productie - conversie - voer - aquacultuur - intensieve dierhouderij - geïntegreerde systemen - duurzaamheid (sustainability) - fish manure - animal wastes - bacteria - heterotrophic microorganisms - biomass production - conversion - feeds - aquaculture - intensive husbandry - integrated systems - sustainability
Windsingels beïnvloeden de verspreiding van ammoniak
Dijk, C.J. van - \ 2004
stankemissie - windsingels - intensieve dierhouderij - reductie - ammoniakemissie - odour emission - shelterbelts - intensive husbandry - reduction - ammonia emission
In deze verkennende studie is de effectiviteit van een windsingel op de verspreiding van ammoniak in beeld gebracht door middel van een meetcampagne rond een bestaande varkenshouderij met een windsingel op korte afstand van de stallen. Met passieve samplers zijn de emissie- en immissieconcenraties gemeten
Blaarkoppen bekeken
Jong, G. ; Berentsen, P.B.M. - \ 2003
Veeteelt 20 (2003)8. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 12.
melkveehouderij - melkvee - zwartbont - zeldzame rassen - extensieve dierhouderij - intensieve dierhouderij - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - bedrijfsvergelijking in de landbouw - dairy farming - dairy cattle - holstein-friesian - rare breeds - extensive husbandry - intensive husbandry - farm management - farm results - farm comparisons
Voor extensieve melkveebedrijven is m.b.v. modelberekeningen een economische vergelijking gemaakt tussen blaarkoppen en HF-koeien
Perspectiefvolle houderijsystemen van rosevlees tot jong rundvlees
Heeres-van der Tol, J.J. - \ 2001
Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 214) - 20
vleeskalveren - vleesvee - kalfsvlees - vleesproductie - intensieve dierhouderij - slachtpremies - slachtgewicht - economische haalbaarheid - huisvesting van kalveren - regelingen - kalverproductie - toekomst - Nederland - veal calves - beef cattle - veal - meat production - intensive husbandry - slaughter premiums - slaughter weight - economic viability - calf housing - regulations - calf production - future - Netherlands
Veel vleesveehouders zijn omgeschakeld naar de productie van rosévlees. Bij dit productiesysteem worden overwegend zwartbonte stierkalveren met een intensief rantsoen van krachtvoer, bijproducten en snijmaos gemest en op een leeftijd van circa 35 weken geslacht (karkasgewicht circa 185 kg).
Psychoneuroimmunology in pigs can the immune system cope with intensive husbandry conditions
Groot, J. de - \ 2001
- 141
varkens - muizen - immuunsysteem - immuniteit - immunologie - intensieve dierhouderij - stress - zenuwstelsel - dierziekten - beschadigingen - adaptatie - psychologische fysiologie - pigs - mice - immune system - immunity - immunology - intensive husbandry - nervous system - animal diseases - injuries - adaptation - psychological physiology
Effecten van kooivergroting op productieresultaten en gedrag van voedsters in de commerciele konijnenhouderij
Rommers, J.M. ; Meijerhof, R. ; Someren, G. van - \ 1996
Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 54) - 41
kooien - huisvesting, dieren - konijnenhokken - prestatieniveau - konijnen - vrouwelijke dieren - kooigrootte - diergedrag - intensieve dierhouderij - stallen - rabbits - cages - animal housing - rabbit housing - performance - female animals - cage size - animal behaviour - intensive husbandry - stalls
De standaard kooigrootte werd vergeleken met een tweemaal zo grote kooi (100x 60 cm). Geobserveerd is of voedsters een voorkeur hebben voor een plaats in de kooi, die verder van de nestkast verwijderd is dan mogelijk is in de standaard kooi. Het bleekdat dit niet het geval was en dat de kooivergroting weinig invloed op de productie had. Voor de kooihoogte werd de standaard vergeleken met een 20 cm hogere kooi, waarbij geobserveerd is of voedsters zich vaker oprichten in een verhoogde kooi. In de verhoogde kooien richten de voedsters zich op, terwijl dit gedrag bij de standaardhoogte nauwelijks werd gezien. Het verhogen van de kooi had tevens een positieve invloed op de productie, waarbij het effect echter afhankelijk was van het type bodem. Op de alternatieve bodem waren de jongen zwaarder in de verhoogde kooien, terwijl dit op de gaasbodem niet werd gevonden.
Toepassing van alternatieve kooibodems te voorkoming van voetzoolbeschadigingen bij voedsters in de commerciele konijnenhouderij
Rommers, J.M. ; Meijerhof, R. ; Someren, G. van - \ 1996
Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 49) - 28
konijnen - vrouwelijke dieren - huisvesting, dieren - kooien - vloeren - doorlaatbare vloeren - lattenvloeren - pododermatitis - prestatieniveau - konijnenhokken - intensieve dierhouderij - stallen - rabbits - female animals - animal housing - cages - floors - permeable floors - slatted floors - performance - rabbit housing - intensive husbandry - stalls
Onderzoek is verricht naar de toepassing van alternatieve kooibodems ter preventie van voetzoolbeschadigingen bij voedsters. Acht verschillende typen alternatieve kooibodems zijn onderzocht en vergeleken met de traditionele gaasbodem (controle). Zes typen alternatieve kooibodems waren afkomstig uit de commerciële konijnenhouderij (Igodt, 2 typen Materlap, kunststof latten, Chabeauti en Extrona). Twee typen bodems waren afkomstig uit de pluimveehouderij (Vencomatic) en de eendenhouderij (Red Rooster)
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.