Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==international transport
Check title to add to marked list
Its life ... but not as we know it : innovations in postharvest technology to support global trade of fresh produce
Woltering, Ernst - \ 2014
fresh products - storage losses - storage decay - agro distribution - international trade - international transport - controlled atmospheres
Green Corridor East Africa. Horticultural supply chain Kenya – Europe
Groot, J.J. ; Westra, E.H. ; Snels, J.C.M.A. - \ 2013
Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1442)
snijbloemen - export - kenya - duitsland - nederland - ketenmanagement - luchttransport - binnenlands transport - internationaal transport - logistiek - cut flowers - exports - germany - netherlands - supply chain management - air transport - inland transport - international transport - logistics
The goal of this project is to gain insight into the current / existing horticultural supply chain (= flower) from Kenya to the Netherlands (Schiphol) and / or Germany (Frankfurt) with inland transport services to the country of destination (= Poland / Warsaw) with a focus on CO2-emission. And also showing the consequences and give recommendations, focussing on CO2-emission, related to possible changes.
Explanatory notes to the ATO-certification of reefer containers (version 4.0)
Paillart, M.J.M. ; Lukasse, L.J.S. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research number 1354) - 20
certificering - internationale handel - internationaal transport - transport - containertransport - koeltransport - bloembollen - zeetransport - certification - international trade - international transport - container transport - refrigerated transport - ornamental bulbs - sea transport
Intercontinental transport of flowerbulbs in general takes place in climate controlled seagoing reefer containers. A shipment may take two up to six weeks. To maintain quality during this time span proper climate inside the container is important. ATO certification yields a quality assurance on aspects not covered in other standards or certification schemes, and primarily of interest to flowerbulb shipments.
Gemeenschappelijke visie op het VersKernNetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten voor en met de topsectoren Logistiek, Tuinbouw en Agrofood
Scheer, F.P. ; Simons, A.E. ; Snels, J.C.M.A. ; Groot, J.J. ; Gogh, J.B. van; Galen, M.A. van - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1363) - ISBN 9789461734846
logistiek - verse producten - agrodistributie - agro-industriële ketens - tendensen - export - internationaal transport - logistics - fresh products - agro distribution - agro-industrial chains - trends - exports - international transport
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) wil een gezamenlijke visie ontwikkelen op (inter)nationale vers stromen. Hiertoe heeft zij Wageningen UR Food & Biobased Research (FBR), opdracht verleent dit onderzoek uit te voeren. FBR is hoofdaannemer en werkt in dit onderzoek samen met het Landbouw Economisch Instituut (LEI) Wageningen UR. De doelstelling luidt:Komen tot een gemeenschappelijke visie op het VersKernNetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten voor en met de topsectoren Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agrofood.
Compact & droog : eindrapport
Harkema, H. ; Paillart, M.J.M. ; Groot, J.J. ; Otma, E.C. ; Somhorst, D. ; Kramer, J.E. de; Boerrigter, H. ; Westra, E.H. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1350)
snijbloemen - vervoerskwaliteit - internationaal transport - transportkosten - modellen - duurzaamheid (durability) - verpakking - cut flowers - transporting quality - international transport - transport costs - models - durability - packaging
In dit project wordt kennis ontwikkeld die toegespitst is op het zo optimaal en compact mogelijk vervoeren van snijbloemen (in termen van vervoerskosten, CO2, en productkwaliteit): bij elke vervoersoptie wordt gekeken naar wat wel/niet kan inzake productkwaliteit; de economische voordelen; en hoe risico's te verkleinen. Verschillende testverpakkingen zullen gevuld worden met vullingsgraden, die de praktijk wenselijk, nog werkbaar en acceptabel acht. In door Wageningen UR begeleide pilots zal aangetoond worden, dat hierdoor de kwaliteit (waarschijnlijk) niet nadelig beïnvloed wordt en in sommige situaties zelfs voordeel oplevert.
Carbon Footprint model voor de broeierij van bolgewassen
Wildschut, J. ; Putten, K. van der - \ 2012
bloembollen - forceren van planten - internationaal transport - kooldioxide - emissie - broeikasgassen - broeikaseffect - modellen - ornamental bulbs - forcing - international transport - carbon dioxide - emission - greenhouse gases - greenhouse effect - models
Met het Carbon Footprint-model kan van een zending bloembollen uit Nederland gemakkelijk worden uitgerekend wat de CO2-uitstoot is bij productie en transport. Ook kan worden uitgerekend wat deze uitstoot is van bolbloemen die in importlanden Zweden en de Verenigde Staten uit in Nederland geteelde broeibollen worden gebroeid.
Kwaliteit van lang transport beoordeeld
Ouweltjes, W. ; Visser, E.K. - \ 2012
V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
veehouderij - veevervoer - internationaal transport - dierenwelzijn - protocollen - dierlijke productie - livestock farming - transport of animals - international transport - animal welfare - protocols - animal production
Binnen Europa vindt er nogal wat diertransport plaats. Zo gaan er varkens van Frankrijk naar Duitsland, runderen van Litouwen naar Spanje en van Nederland naar Frankrijk, paarden van Polen naar Italië en schapen van Hongarije en Roemenië richting Italië. Wageningen UR werkt in het kader van een Europees project aan protocollen om het welzijn van de dieren tijdens lange transporten te kunnen beoordelen.
Importplanten vóór transport kwaliteit meegeven
Harkema, H. ; Westra, E.H. - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)10. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
potplanten - plantmateriaal met wortelkluit - import - gewaskwaliteit - internationaal transport - landbouwkundig onderzoek - pot plants - balled stock - imports - crop quality - international transport - agricultural research
Potplantenketens worden langer, zeker als er sprake is van import van halfwas of gerede planten. Met name in dit lange transport kunnen problemen optreden. Onderzoek aan dracaena, areca en ficus toont aan dat voor de eindkwaliteit met name belangrijk is met welke conditie die planten op transport gaan.
Tomaten straks per trein naar Duitsland
Snels, Joost - \ 2011
international transport - fresh products - supply chain management - cost control - returns - sustainability - water transport - rail transport
Nederland regieland. Transactiekosten van internationale handel in agrarische grondstoffen en voeding
Bunte, F.H.J. ; Dijkxhoorn, Y. - \ 2010
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Markt & ketens ) - ISBN 9789086154678 - 82
tuinbouw - dienstensector - export - internationaal transport - agrarische handel - sierteelt - ketenmanagement - agrodistributie - agro-industriële ketens - logistiek - horticulture - services - exports - international transport - agricultural trade - ornamental horticulture - supply chain management - agro distribution - agro-industrial chains - logistics
Dit rapport gaat in op het belang van transactiekosten voor de internationale handel. Het rapport geeft een uiteenzetting van de theorie en past deze toe op de troetreding van de Centraal Europese landen tot de EU en op de ontwikkeling van de keten voor snijbloemen.
Sustainable production: transporting animals or meat?
Baltussen, W.H.M. ; Spoolder, H.A.M. ; Lambooij, E. ; Backus, G.B.C. - \ 2009
s.n.
paarden - varkens - veevervoer - internationaal transport - dierenwelzijn - varkensvlees - paardenvlees - duurzaamheid (sustainability) - kooldioxide - horses - pigs - transport of animals - international transport - animal welfare - pigmeat - horse meat - sustainability - carbon dioxide
For the EU the impact of a ban on international transport of pigs and horses is assessed, based on three sustainability criteria. The paper concludes that the risks of welfare problems will be reduced, the CO2 emission and transport costs will be lowered but that there will be substantial shifts in regional production, slaughtering and employment within the EU. Transporting meat instead of live animals is more sustainable for these species
Export from Argentina to Europe: getting across : start up of a sustainable vegetable and fruit trade flow from Argentina to Europe
Snels, J.C.M.A. ; Westra, E.H. - \ 2007
Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 891) - ISBN 9789085851707 - 69
verse producten - groenten - fruit - export - import - internationale handel - internationaal transport - zeetransport - argentinië - europa - logistiek - fresh products - vegetables - exports - imports - international trade - international transport - sea transport - argentina - europe - logistics
In Europa is er een (potentiële) markt aanwezig voor producten vanuit Argentinië. De voornaamste reden hiervoor is dat Argentinië producten kan leveren in het zogenaamde ‘tegenseizoen’. Einde van de winter / begin van de lente is het in Europa relatief lastig om ‘eigen’ producten te verkrijgen. Echter, de afstand van de productie locaties in Argentinië naar de Europese markt is erg lang. Hoewel transport door middel van het vliegtuig gangbaar is, is het steeds lastiger om tegen acceptabele kosten te transporteren. Daarnaast geldt dat er steeds meer druk vanuit de samenleving en importeurs/retailers komt te liggen op milieuaspecten. Het enige redelijke alternatief is het vervoer van de producten per refridgerated container of ‘reefer’ middels zeetransport. Vandaar dit bilaterale onderzoeksproject dat als doel heeft 'het ontwikkelen van een zogenaamd ‘framework’ om te kunnen komen tot de start van het opzetten van een duurzame goederenstroom van Argentinië naar Europa'
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.