Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 111

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==irrigatiewater
Check title to add to marked list
Ontwikkeling van toepassingen met plasmawater in de glastuinbouw
Quaedvlieg, William ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Hollinger, T.C. ; Noordam, Marianne ; Slootweg, G. ; Broek, R.C.F.M. van den; Kolk, Jan Paul van der; Ruijven, J.P.M. van; Stijger, I. - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1391) - 68 p.
teelt onder bescherming - gewasbescherming - biociden - desinfectie - irrigatiewater - radicalen - bevruchtingsvermogen - protected cultivation - plant protection - biocides - disinfection - irrigation water - radicals - fertilizing ability
In collaboration with Vitalfluid, TU Eindhoven, FloraHolland, Bactimm, Alewijnse and Medical faculty of UMC Radboud Wageningen UR Greenhouse Horticulture studied horticultural application for the use of plasma activated water. This research was funded by the GO programm Oost Nederland, the European Fund for Regional Development (EFRO) and Top sector Horticulture & Propagation materials. By using a specialized plasma reactor, an indirect air dielectric barrier discharge in close proximity to water can create an acidified, nitrogen-oxide containing solution called plasma-activated water (PAW). Plasma water is tested for properties as a biocidal product, plant protection treatment and as a fertilizer in horticultural applications. Mild plasma water with a short production time (15 min) can effectively control bacteria and meet the biocidal product legislation. Strong plasma water with a longer production time (45 min) is necessary for controlling molds as Fusarium, Botrytis and powdery mildew. The tomato mosaic virus can be reduced with strong plasma up to 80%. The crop treatments showed no damage on young gerbera plants, lettuce and tomato plants. Application of plasma water through the irrigation system to promote plant growth is not promising, because nitrogen supply is in general not limited. Application as seed disinfection is possible with low concentrations of plasma water.
Interacties tussen ijzerchelaten en andere spoorelementen vaak onderschat : analysecijfers tonen niet altijd wat beschikbaar is voor plant
Staalduinen, J. van; Voogt, W. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)5. - p. 10 - 11.
glastuinbouw - voedingsstoffen - bemesting - ijzerhoudende meststoffen - plantenvoeding - ijzerabsorptie - chelaten - meststoffen met sporenelementen - absorptie - zuurgraad - substraten - recirculatiesystemen - irrigatiewater - greenhouse horticulture - nutrients - fertilizer application - iron fertilizers - plant nutrition - iron absorption - chelates - trace element fertilizers - absorption - acidity - substrates - recirculating systems - irrigation water
IJzer is onder normale wortelcondities vaak moeilijk opneembaar voor planten. Dat geldt ook en misschien wel juist voor substraatteelten. IJzerchelaten – organische moleculen die ijzerionen adsorberen en afstaan aan of in plantenwortels – bieden uitkomst. Bij de keuze van het juiste chelaat dient men niet alleen oog te hebben voor de pH van de voedingsoplossing of in de mat. Zij kunnen ook verbindingen aangaan met andere spoorelementen, waardoor drainwateranalyse soms een vertekend beeld geeft van wat er werkelijk beschikbaar is.
Ozon bezig aan stille wederopstanding in de tuinbouw
Ruijven, J.P.M. van - \ 2014
Kas techniek (2014)9. - p. 26 - 29.
glastuinbouw - waterzuivering - irrigatiewater - ozon - technieken - recirculatiesystemen - desinfectie - pesticiden - methodologie - greenhouse horticulture - water treatment - irrigation water - ozone - techniques - recirculating systems - disinfection - pesticides - methodology
Ozon lijkt een comeback te maken binnen de glastuinbouw. Waar de ontsmettingsinstallaties vorige eeuw nogal eens te maken hadden met storingen en veiligheidsproblemen, lijken die aspecten tegenwoordig beter onder controle. Dit maakt de weg vrij voor andere toepassingen van de techniek dan alleen ontsmetting. Agrozone onderzoekt momenteel samen met Wageningen UR Glastuinbouw wat de toepassingsmogelijkheden zijn.
Perspectives for the growth of salt tolerant cash crops : a case study with potato
Blom-Zandstra, M. ; Wolters, W. ; Heinen, M. ; Roest, C.W.J. ; Smit, A.A.M.F.R. ; Smit, A.L. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosystems Research (Report / Plant Research International 572) - 36
gevalsanalyse - akkerbouw - zouttolerantie - aardappelen - marktgewassen - brakwater - zoutwaterlandbouw - irrigatiewater - voedselgewassen - teeltsystemen - case studies - arable farming - salt tolerance - potatoes - cash crops - brackish water - saline agriculture - irrigation water - food crops - cropping systems
Aardappel, een zouttolerant voedselgewas, is als testgewas gebruikt om te onderzoeken of productie met beregening met brak- of zoutwater mogelijk is en de invloed op de opbrengst.
Watergebruik in de agrarische sector 2012
Meer, R.W. van der - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 14-069) - 18
landbouw - tuinbouw - veehouderij - watergebruik - irrigatiewater - grondwater - oppervlaktewater - landbouwstatistieken - agriculture - horticulture - livestock farming - water use - irrigation water - groundwater - surface water - agricultural statistics
In de land- en tuinbouw wordt water gebruikt. Dit kan leidingwater zijn dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor het drenken van vee of voor het reinigen van stallen. Ook wordt er oppervlakte- of grondwater gebruikt voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Met name het gebruik van oppervlakte- en grondwater wordt bepaald door de weersomstandigheden. Voor het watergebruik levert LEI Wageningen cijfers aan het CBS.
Recirculatie snij-amaryllis (Hippeastrum) in 1e teeltjaar : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
Klein, M. ; Kromwijk, J.A.M. ; Woets, F. ; Overkleeft, J. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 43
amaryllis - hippeastrum - snijbloemen - irrigatiewater - hergebruik van water - teeltsystemen - behandeling - proeven - plantenontwikkeling - cut flowers - irrigation water - water reuse - cropping systems - treatment - trials - plant development
In de teelt van snij-amaryllis (Hippeastrum) wordt nog weinig drainwater hergebruikt vanwege sterke vermoedens van groeiremmende stoffen in het drainwater. Om de hoeveelheid spuiwater terug te dringen is op verzoek van de amarylliscommissie onderzoek gestart naar mogelijkheden om drainwater van amaryllis her te gebruiken met zo min mogelijk risico op groeiremming. In een kasproef bij het GreenQ IC in Bleiswijk is in samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw, Groen Agro Control en LTO Groeiservice hergebruik van drainwater behandeld met geavanceerde oxidatie (=toediening van waterstofperoxide net voordat het drainwater door de UV-ontsmetter gaat) vergeleken met hergebruik van drainwater na UV-ontsmetting en met een controlebehandeling zonder hergebruik van drainwater. In het eerste teeltjaar was er geen verschil in productie en zijn geen nadelige effecten gezien op de gewasgroei. Het hergebruik van drainwater is voor een amaryllisgewas dat 3 à 4 jaar vast staat relatief kort geweest.
Freesia op substraat : praktijkproeven 2013 en 2014
Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1309) - 22
freesia - knollen - kweekmedia - substraten - irrigatiewater - hergebruik van water - emissie - teeltsystemen - materialen - landbouwkundig onderzoek - tubers - culture media - substrates - irrigation water - water reuse - emission - cropping systems - materials - agricultural research
Oktober 2013 overlegden belanghebbenden uit de Freesiawereld de toenemende maatschappelijke en politieke druk om te komen tot teeltsystemen met minder emissie van voeding en gewasbeschermingsmiddelen. Er werd besloten een serie praktijkproeven te doen met als doel een teeltsysteem te vinden dat het recirculeren van drainagewater mogelijk maakt. De keuze van het meest geschikte substraatmateriaal stond hierbij centraal. Wageningen UR Glastuinbouw werd gevraagd de telersbegeleidingsgroep en de experimenten te volgen en te adviseren over het proces. Bij Penning Freesia zijn twee 6-weekse proeven uitgevoerd met weggroei van freesia knollen op 10 substraten in plastic kratten. Het resultaat toonde de hoogste versgewichten op kokosgruis/grof veen en veenmosveen; zandmengsels, kleikorrels en perliet bleven achter. De telers kozen voor het ontwikkelen van zand als substraat omdat het materiaal goedkoper en duurzamer is en het schoonmaken van de knollen met organische substraten moeizamer verloopt. Het advies op dit punt is de keuze voor zand te heroverwegen en in vervolgonderzoek ook rekening te houden met problemen die bij de teelt van andere gewassen op zand van belang bleken zoals: de invloed van het jaargetijde, dosering van water en voeding en opbouw van ziektedruk in het systeem in de tijd. Octobre 2013 Freesia stakeholders met to discuss the explicit societal and political pressure to reduce the emission of nutrients and crop protection agents. It was decided to start a series of on-farm tests to find a cultivation system in which reuse of drainage water would become possible. The choice of the best substrate material was a focus of the research. Wageningen UR Greenhouse horticulture was asked to follow the the experiments and advice on the process. At Penning Freesia two 6-week experiments were organised growing Freesia bulbs in plastic crates. The results showed the highest fresh weight yields for a mix coir pith/coarse peat and peat moss. Sand, clay pellets and perlite produced less. Growers choose to develop the sand system as the material is cheaper / more durable and organic substrates require more labour to clean the corms at harvest. The advice at this moment is to reconsider the choice for sand and to include in the research some items which proved important in prior research for other crops on sand such as: influence of season, supply of water and nutrients and development of in-system disease pressure over time.
Recirculatie potorchidee 3. Uitvloeiers
Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
potplanten - orchidaceae - groeimedia - hulpstoffen - hergebruik van water - effecten - substraten - irrigatiewater - pot plants - growing media - adjuvants - water reuse - effects - substrates - irrigation water
Bij potorchidee worden soms uitvloeiers toegevoegd aan het gietwater om het gewas na een gietbeurt sneller op te laten drogen (m.n. bij open bloemen). Het is nog niet bekend wat het effect van uitvloeiers is bij de overgang naar recirculatie. Deze flyer geeft inzicht in de werking van uitvloeiers als deze in het substraat komen.
In eerste teeltjaar geen negatieve effecten recirculatie op productie
Velden, P. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)2. - p. 23 - 23.
glastuinbouw - recirculatiesystemen - amaryllis - snijbloemen - hergebruik van water - waterzuivering - irrigatiewater - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - recirculating systems - cut flowers - water reuse - water treatment - irrigation water - plant development
Gaat recirculatie van drainwater bij amaryllis groeiremming geven? Tot nu toe is het seizoen te kort geweest om daar een duidelijk antwoord op te kunnen geven. De producties bij UV ontsmetting en UV in combinatie met waterstofperoxide liggen gelijk aan de controle zonder recirculatie.
'Rode draad is dat kosten zuivering naar beneden moeten' (interview met Ellen Beerling en Jim van Ruijven0
Velden, P. van; Beerling, E.A.M. ; Ruijven, J.P.M. van - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)1. - p. 42 - 43.
glastuinbouw - oppervlaktewater - waterzuivering - methodologie - irrigatiewater - technieken - recirculatiesystemen - kostenbeheersing - efficiëntie - greenhouse horticulture - surface water - water treatment - methodology - irrigation water - techniques - recirculating systems - cost control - efficiency
Actief kool, ozon, waterstofperoxide en UV zijn allen bruikbaar om er voor te zorgen dat er geen resten van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Watervlooien waarschuwen of er misschien toch nog een toxische stof is achtergebleven. Onderzoekers Ellen Beerling en Jim van Ruijven vervolgen hun zoektocht naar een goede en betaalbare zuiveringsmethode.
Komkommerbontvirus en recirculatie van drainwater
Stijger, I. ; Hamelink, R. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1281) - 20
cucumis sativus - komkommers - komkommerbontvirus - irrigatiewater - desinfecteren - waterkwaliteit - teeltsystemen - bedrijfshygiëne - bemonsteren - cucumbers - cucumber green mottle mosaic virus - irrigation water - disinfestation - water quality - cropping systems - industrial hygiene - sampling
In het onderzoek is vastgesteld dat komkommerbontvirus via water kan worden verspreid. Lang voordat er symptomen op de plant verschijnen, kan deze verspreiding al plaatsvinden. Het is dus zaak om al het drainwater te ontsmetten om zo een verspreiding van komkommerbontvirus tegen te gaan. Daarnaast moet bij een teeltwisseling er voor worden gezorgd dat al het wortelmateriaal grondig wordt verwijderd. In this project it has been determined that cucumber green mottle mosaic virus could spread by water. The spread of the virus already takes place long before any symptoms on the leaves appear. So it is very important to disinfect all the drain water to prevent the spread of cucumber green mottle mosaic virus. In addition it is necessary to ensure that all root material is thoroughly removed during crop rotation.
Verspreiding van Verticillium dahliae door water : een verkenning i.o.v. het project Teelt de grond uit
Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Pham, K.T.K. - \ 2013
PPO sector Bollen, Bomen en Fruit - 25
boomkwekerijen - straatbomen - teeltsystemen - goten - bodempathogenen - gewasbescherming - verticillium dahliae - plantmateriaal - irrigatiewater - forest nurseries - street trees - cropping systems - ducts - soilborne pathogens - plant protection - planting stock - irrigation water
Sinds een aantal jaren wordt er gewerkt aan systemen om laanbomen niet in de volle grond maar los daarvan in “goten” te telen. Naast arbeid technische voordelen biedt dit systeem in principe ook de mogelijkheid om problemen met bodempathogenen te voorkomen omdat er met een “schoon” groeimedium gewerkt kan worden. Er blijft echter een kleine kans dat pathogenen zoals Verticillium dahliae met het plantgoed mee komen. Dat dit inderdaad een reële mogelijkheid is, bleek in 2012. Een aantal van de toen in de goten geplante Acer rubrum vertoonde symptomen die aan een Verticillium infectie deden denken. Bij onderzoek door het diagnostiek laboratorium van PPO in Lisse werd in 2 van de 3 onderzochte planten V. dahliae aangetoond (zie Bijlage 1). Onduidelijk is in hoeverre V. dahliae na een dergelijke introductie in het systeem kans ziet om zich te verspreiden naar andere planten in het systeem. Met name het gerecirculeerde drainagewater lijkt daarbij een mogelijke verspreidingsroute. Om een indruk te krijgen van het gevaar hiervan is in 2012 en 2013 een verkenning gedaan die bestond uit twee delen: ¿ Een beknopte literatuur studie naar verspreiding van V. dahliae met irrigatiewater in tuinbouw of vollegronds gewassen. ¿ Kunstmatige infectie van een deel van de planten in een goot, gevolgd door een in de loop van het groeiseizoen regelmatig herhaalde analyse van het drainwater uit die goot. Na een eerste verkenning van de mogelijkheden in 2012, is dit experiment is op grotere schaal herhaald in 2013. In deze notitie worden de resultaten van beide onderdelen beschreven, gevolgd door enkele daaruit te trekken conclusies en een overzicht van de gevonden relevante literatuur. Technische gegevens betreffende het onderzoek naar natuurlijke besmetting in het plantgoed, de moleculaire analyse van de watermonsters in 2012 en 2013, en het onderzoek naar de verspreiding van de schimmel in geïnoculeerde planten zijn opgenomen in een viertal bijlagen.
Meer mogelijkheden om in te spelen op lage zoutopname
Voogt, W. ; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)10. - p. 42 - 43.
glastuinbouw - groenten - snijbloemen - teeltsystemen - hergebruik van water - zouttolerantie - irrigatiewater - natriumchloride - fysische eigenschappen - gewasteelt - greenhouse horticulture - vegetables - cut flowers - cropping systems - water reuse - salt tolerance - irrigation water - sodium chloride - physical properties - crop management
De komende jaren worden de spuinormen steeds strenger en moeten tuinbouwbedrijven het water steeds meer gaan hergebruiken. Dan zijn planteigenschappen als zoutgevoeligheid of een lage zoutopname nog belangrijker dan nu. Het is dus zaak om daar meer zicht op te krijgen om goed te kunnen sturen.
Water, food and markets : household-level impact of irrigation water policies and institutions in northern China
Zhang, L. - \ 2013
University. Promotor(en): Erwin Bulte; X. Shi, co-promotor(en): Nico Heerink. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735751 - 143
ontwikkelingseconomie - huishoudens - irrigatiewater - waterbeleid - watergebruik - watergebruiksrendement - instellingen - noord-china - china - azië - landbouwhuishoudens - platteland - development economics - households - irrigation water - water policy - water use - water use efficiency - institutions - northern china - asia - agricultural households - rural areas

Water is increasingly becoming a limiting factor for sustainable economic growth and development, particularly in developing countries. Besides technical innovations, water institution reforms may contribute to improving water allocation decisions. Appropriately designed water institutions can motivate water users to conserve and use water efficiently for irrigation and other uses.

In northern China, growing demands on agricultural water due to relatively low water availability and increasing grain production are putting more and more pressure on improving water resource management. The Ministry of Water Resources of the P.R. China has initiated a number of pilot projects to gain experience with the development of water-saving irrigation systems. These pilot projects focus on the construction of engineering systems as well as institutional innovations in water resource management. Analysing the household-level effects of the implemented measures is hence of great importance for further policy development.

The project ‘Building a Water-saving Society in Zhangye City’, initiated early 2002 in Zhangye City in northwest China, is the first pilot project of this kind in China. It provides a unique opportunity to examine the economic effects of changes in water policies and institutions. Minle County, the research area for this study, is located within Zhangye City. A large potato processing company was established in Minle County in 2008. After the factory started its activities, the local government intervened in the allocation of irrigation water within the region by assigning more water to a specific variety of potatoes (i.e. Atlantic potatoes) that the factory needs for processing. This further makes Minle County an interesting case for analysing the link between output market development and institutional change in irrigation water management.

The general objective of this study is to empirically investigate the household-level impacts of policies and institutional changes in irrigation water use. From this general objective, the following four specific objectives are defined and analysed in separate chapters. 1) To examine the impact of the institutional setup of Water Users Associations (WUAs) on productivity of irrigation water use by the WUA member households, based on a user-based resource governance framework. 2) To analyse the effects of a policy affecting the availability of water for different crops on farmers’ acreage allocation among crops. 3) To evaluate the internal valuation (i.e. marginal value) of irrigation water, before and after the introduction of the water policy as explained above. 4) To investigate the effects of output market development on irrigation water trading.

The information used for the empirical analyses mainly comes from two surveys that were carried out in Minle County in May 2008 and May 2010. These surveys cover information for the years 2007 and 2009, that is before and after the potato processing factory became operational. A stratified sampling approach was used for selecting the households and WUAs to be interviewed in the surveys. Additional interviews were held by the author in August 2010 with the Water Management Bureaus (WMBs) that are responsible for water allocation within the seven irrigation areas in Minle County.

Chapter 2 investigates the underlying causes of differences in WUA performance by analysing the impact of WUA characteristics on the productivity of irrigation water use. Total crop production value and household income obtained from crop production, both expressed per m3 of water, are used as dependent variables in the empirical analysis. The explanatory variables in the analysis are derived from an established user-based resource governance framework, that specifies the conditions under which user groups are expected to sustainably govern common-pool resources. These conditions are grouped into resource characteristics, group characteristics, relationships between resources and user groups, and the external environment (markets, technology). Applying a random intercept model, the estimation results show that group characteristics, particularly group size and number of water users groups, and the existing pressure on available water resources are important WUA characteristics explaining water productivity.

Chapter 3 analyses the impact of the local government intervention in irrigation water allocation on farmers’ crop planting decisions. A system of unconditional crop acreage demand functions depending on prices of variable inputs, levels of quasi-fixed inputs and prices of outputs is estimated. Two hypotheses are tested: Firstly, the government intervention results in an increase in land allocated to Atlantic potatoes and a decrease in land allocated to other crops; Secondly, among the alternative crops (i.e. other crops than Atlantic potatoes), the water policy is expected to cause a relatively small response for grain crops, because grains are mainly used for domestic consumption. The empirical results do not support the first hypothesis. The increased water allocation to Atlantic potatoes does not significantly affect the land allocated to this crop, because its planting decisions are mainly taken by village leaders instead of households. Instead, the intervention results in a shift from planting potatoes towards grains with relatively low water requirements.The second hypothesis is partly supported by the empirical results. The estimated impact of the government intervention is found to be stronger for local potato varieties than for grains, but the impact on the area planted with cash crops does not differ significantly from zero. Output prices seem to play a more important role in cash crop planting decisions than the water allocation intervention.

Chapter 4 examines the economic valuation (i.e. marginal value) of irrigation water, before and after the local government intervention in water allocation. To accomplish this, a system of translog production functions is estimated. Two hypotheses are tested: Firstly, the valuation of irrigation water is expected to be equal across different crops before the start of the new water policy. And secondly, valuation of irrigation water is expected to be lower for Atlantic potatoes as compared to the alternative crops after the water policy change. The empirical results do not support the first hypothesis. The valuation of irrigation water used on grain crops is very low, and is even below the actual water prices charged to farm households. This is probably due to self-consumption of grain by households, and to government subsidies for grain farmers that are based on the planted area with grains. The second hypothesis is supported by the empirical results, except for grains. The valuation of irrigation water used on Atlantic potatoes is lower than the value of water used on other (non-grain) crops. Moreover, the returns for irrigation water used on other crops are higher in the year after the water allocation intervention than in the year before the intervention.

Chapter 5 aims to provide insights into the impact of output market development on the trading of water use rights by farm households. Theresults of the two farm household surveys indicate that water markets have emerged at a small scale in response to the development of the potato market in Minle County. Observed water trade in the second survey, that was held after the establishment of the potato processing factory, consists mainly of the exchange of water without payment between relatives or neighbours, and seems to be meant to improve the timing of water applications to crops with different seasonal water requirements. Those who have started trading water rights tend to have more land with water use rights than other potato farmers. High transaction costs and information asymmetry between the government and water users, however, severely constrain the trading of water use rights in the region.

Chapter 6 summarizes and integrates the main findings, discusses the policy implications and the limitations of the research, and presents some suggestions for further research.

Modeling the effects of saline groundwater and irrigation water on root zone salinity and sodicity dynamics in agro-ecosystems
Shah, S.H.H. - \ 2013
University. Promotor(en): Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): R.W. Vervoort. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735256 - 201
grondwater - zout water - modelleren - irrigatiewater - wortels - zoutgehalte - agro-ecosystemen - bodemfysica - bodemzoutgehalte - groundwater - saline water - modeling - irrigation water - roots - salinity - agroecosystems - soil physics - soil salinity

Recent trends and future projections suggest that the need to produce more food and fibre for the world’ s expanding population will lead to an increase in the use of marginal-quality water and land resources (Bouwer, 2000; Gupta and Abrol, 2000; Wild, 2003). This is particularly relevant to less-developed, arid and semi-arid countries, in which problems of soil and water quality degradation are common (Qadir and Oster, 2004). The aim, therefore, should be to increase yield per unit of land rather than the area cultivated. More efforts are needed to improve productivity as more lands are becoming degraded. It is estimated that about 15% of the total land area of the world has been degraded by soil erosion and physical and chemical degradation, including soil salinization (Wild, 2003).

The main sources of soil salinity and sodicity development are groundwater and irrigation water. In discharge areas of the landscape, water exits from groundwater to the soil surface bringing the salts dissolved in it. The driving force for upward movement of water and salts is evaporation from the soil plus plant transpiration. Salt accumulation is high when the water table depth is less than a threshold. However, this threshold depth may vary depending on soil hydraulic properties and climatic conditions. Groundwater associated salinity and sodicity affects around 350 X 104km2in the world (Szabolcs, 1989).

In this thesis, the focus is to quantify and understand the salinity and sodicity dynamics, and the feedback on dynamics in groundwater dependent agro-ecosystems. First we have considered the impact of salt coming from groundwater on capillary fluxes and on the root zone water and salt dynamics. Groundwater can be a source of both water and salts in semi-arid areas, and therefore capillary pressure induced upward water flow may cause root zone salinization. To identify which conditions result in hazardous salt concentrations in the root zone, we combined the mass balance equations for salt and water, further assuming a Poisson-distributed daily rainfall and brackish groundwater quality. For the water fluxes (leaching, capillary upflow, and evapotranspiration), we account for osmotic effects of the dissolved salt mass using Van‘t Hoff’s law. Root zone salinity depends on salt transport via capillary flux and on evapotranspiration, which concentrates salt in the root zone. Both a wet climate and shallow groundwater lead to wetter root zone conditions, which in combination with periodic rainfall enhances salt removal by leaching. For wet climates, root zone salinity (concentrations) increases as groundwater is more shallow (larger groundwater influence). For dry climates, salinity increases as groundwater is deeper due to a drier root zone and less leaching. For intermediate climates, opposing effects can push the salt balance in either way. Root zone salinity increases almost linearly with groundwater salinity. With a simple analytical approximation, maximum concentrations can be related with the mean capillary flow rate, leaching rate, water saturation and groundwater salinity, for different soils, climates and groundwater depths.

A Soil sodicity (quantified by ESP) model based on the soil salinity model (as discussed above) has been developed. For sodicity calculations, we have used the Gapon equation favored in salinity research. The simulation results show that soil salinity and sodicity development in groundwater driven agro-ecosystems play a major role in soil structure degradation. To identify which conditions can make soil sodic, we have modeled the coupled water, salt, and cation balances. The root zone salinity Cand sodicity ESPgradually change to their long term average values. These long term average values are independent of the cation exchange capacity CEC. The rate of change depends inversely on the size of the root zone reservoir, i.e., on root zone thickness for C, and additionally on CEC, for ESP.Soil type can have a large effect on both the rate of approach of the long term steady state salinity and sodicity, and on the long term levels, as it affects the incoming and out-going water and chemical fluxes. Considering two possible sources of salts, i.e., groundwater and irrigation water (here represented by rainfall), the long term salt concentration Cof the root zone corresponds well with a flux weighted average of infiltrating and upflowing salt mass divided by the average water drainage. In full analogy, the long term ESPcan be approximated very well for different groundwater depths and climates. A more refined analytical approximation, based on the analytical solution of the water balance of Vervoort and Van der Zee(2008), leads to a quite good approximation of long term salinity and sodicity, for different soils, groundwater depths, and climates.

Modeling is an efficient tool to investigate water and solute movement in groundwater driven agro-ecosystems. However, in most available models (SWAP,MODFLOW/MT3D) continuing degradation of soil hydraulic properties as a result of rising Na+concentrations is ignored. Disregarding the soil hydraulic degradation due to sodicity level in some cases makes modeling water and solute movement within the soil profile questionable. We have translated the effects of soil salinity and sodicity into reduction in saturated hydraulic conductivity to quantify the feedback effects of reduction in saturated hydraulic conductivity on root zone fluxes, salinity, and sodicity under different groundwater depths and climates of Oenpelli and Tennant Creek Airport located in the North Territory of Australia. The reduction in saturated hydraulic conductivity due to salinity and sodicity (Ks(C,ESP))has been calculated by using the procedure developed by McNeal(1968). The significant feedback effects of Ks(C,ESP) on salt concentration and soil ESPdepend on many important parameters like groundwater depth, leaf area index, weather seasonality and non-seasonality, and soil type. Out of these important parameters, weather seasonality is the main driver that can develop significant feedback effects of Ks(C,ESP) onsalt concentration and soil ESP. Furthermore, Ks(C,ESP) although decreasing the capillary flux, leaching flux, and evapotranspiration, it increases the magnitude of runoff. Also when Ks(C,ESP)affects both capillary and leaching flux under seasonal rainfall, the feedback effects are significant compared to the partial feedback (Ks(C,ESP)affects only leaching flux, but not capillary flux).

In the second theme of this thesis, we have focused on optimizing irrigation water between two farms under water scarcity and salinity regimes. In arid and semi-arid regions, irrigation water is scarce and often saline. To reduce negative effects on crop yields, the irrigated amounts must include water for leaching and therefore exceed evapotranspiration. The leachate (drainage) water returns to water sources such as rivers or groundwater aquifers and increases their level of salinity and the leaching requirement for irrigation water of any sequential user. We develop a sequential (upstream-downstream) model of irrigation that predicts crop yields and water consumption and tracks the water flow and level of salinity along a river dependent on irrigation management decisions. The model incorporates an agro-physical model of plant response to environmental conditions including feedbacks. For a system with limited water resources, the model examines the impacts of water scarcity, salinity and inefficient application on yields for specific crop, soil, and climate conditions. As a general pattern we find that, as salinity level and technical inefficiency increase, the system benefits when upstream farms use less water than is available to them, to provide downstream farms with more and better quality water. We compute the marginal value of water, i.e. the price water that would command on a market, for different levels of water scarcity, salinity and levels of water loss.

In summary this thesis aims to understand theoretically how soil salinity and sodicity develop under different climates, groundwater depths, soil types, root zone thicknesses, and different groundwater salinities. The developed salinity sodicity model can be applied in potential salt affected areas to predict the long term salinity, sodicity trends. Furthermore, quantification of feedback effects of reduction in saturated hydraulic conductivity (Ks(C,ESP)) on root zone fluxes, salinity, and sodicity guide us towards better management of soil, vegetation, and irrigation/groundwater.

Geïntegreerde visteelt in Egypte : ‘It’s complicated’
Heijden, P.G.M. van der; Nasr Allah, A. ; Kenawy, D. - \ 2012
Aquacultuur 2011 (2012)5. - ISSN 1382-2764 - p. 18 - 25.
visteelt - aquacultuur - zoetwatervissen - irrigatiewater - landbouw - watergebruik - watergebruiksrendement - egypte - fish culture - aquaculture - freshwater fishes - irrigation water - agriculture - water use - water use efficiency - egypt
Egypte is op het Afrikaanse continent het land met veruit de grootste visteeltproductie. Het grootste deel van de aquacultuurproductie bestaat uit zoetwatervissoorten. Dat deze groei kon plaatsvinden in een land waar zoetwater beperkt aanwezig is, kan opmerkelijk genoemd worden. Nog opmerkelijker wordt het als men zich realiseert dat deze groei plaatsvindt in een land waar het viskwekers verboden is van irrigatiewater gebruik te maken, tenzij het water voor een pootvisbedrijf bestemd is. Integratie van visteelt en landbouw kan tot efficiënter watergebruik leiden, en zou in een land waar zoetwater schaars is, aangemoedigd dienen te worden. Maar niet in Egypte. Dit artikel gaat over de wetten en regels die de toepassing van geïntegreerde visteelt belemmeren, en doet verslag van de resultaten van een studie die wat cijfers over het waterverbruik door geïntegreerde bedrijven boven tafel bracht.
Zoutgevoeligheid op de korrel genomen
Hop, M.E.C.M. - \ 2012
De Boomkwekerij 25 (2012)11. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
houtachtige planten - zouttolerantie - zoutgehalte - irrigatiewater - landbouwkundig onderzoek - woody plants - salt tolerance - salinity - irrigation water - agricultural research
Zoutgevoeligheid is een niet zo bekende eigenschap van planten, die soms ineens belangrijk wordt. Denk maar aan vorig voorjaar, toen het zes weken droog was en het waterschap zilt water moest inlaten. Kwekers bij wie de bodem van het regenwaterbassin in zicht kwam, werden toen terecht ongerust.
Niet meer op gevoel beregenen
Paauw, J.G.M. - \ 2011
Kennisakker.nl 2011 (2011)2 nov.
beregening - akkerbouw - watertekort - irrigatiewater - waterkwaliteit - wetgeving - Nederland - overhead irrigation - arable farming - water deficit - irrigation water - water quality - legislation - Netherlands
Dit artikel geeft informatie over de gevoeligheid van de belangrijkste akkerbouwgewassen voor watertekorten, over (nieuwe) technieken voor het bepalen van het beregeningstijdstip, over kwaliteit van beregeningswater en wetgeving rond beregening van pootgoed en onttrekking van grondwater.
Onderzoek blijft werken aan opsporen groeiremming: Gewassen groeien vaak beter na lozen drainwater (interview met Rob Meijer en Bram van der Maas)
Bezemer, J. ; Meijer, R.J.M. ; Maas, A.A. van der - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)1. - p. 56 - 57.
glastuinbouw - bloementeelt - rozen - hergebruik van water - waterbeheer - groeiremmers - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - irrigatiewater - lozing - snijbloemen - greenhouse horticulture - floriculture - roses - water reuse - water management - growth inhibitors - waste water treatment - water treatment - irrigation water - disposal - cut flowers
Ongeveer zes van de tien rozentelers melden regelmatig dat de groei van hun gewas achterblijft, maar dat hun gewas actiever wordt na het lozen van drainwater. Voor Wageningen UR Glastuinbouw reden om groeiremming in roos en andere gewassen nader te onderzoeken. Het oplossen van het vraagstuk is belangrijk. Het gevolg – kleinere lozingen en een lagere emissie van gewasbeschermingsmiddelen – is voor de sector niet minder belangrijk. Het raadsel is er nog steeds, de oorzaak blijft duister.
Zouttolerantie van planten
Hop, M.E.C.M. - \ 2010
Dendroflora 2010 (2010)47. - ISSN 0374-7247 - p. 43 - 72.
houtachtige planten als sierplanten - zouttolerantie - schade - rassen (planten) - soortenkeuze - irrigatiewater - grondwater - gevoeligheid van variëteiten - rassenlijsten - ornamental woody plants - salt tolerance - damage - varieties - choice of species - irrigation water - groundwater - varietal susceptibility - descriptive list of varieties
Zouttolerantie van planten is een eigenschap waarover in de praktijk niet zo veel bekend is bij de gebruikers. Toch is het wel een belangrijk aspect, aangezien een te hoog zoutgehalte erg nadelig kan zijn voor de groei, en zelfs voor de overleving van planten. In dit artikel worden diverse aspecten behandeld, zoals de effecten van zout op planten, verdedigingsmechanismen van planten, selectie op zouttolerantie en technische maatregelen die te nemen zijn om zoutschade tegen te gaan. Tevens wordt een lijst van planten met gegevens over zoutgevoeligheid gegeven, gebaseerd op informatie uit de literatuur.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.