Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 238

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==kaderrichtlijn water
Check title to add to marked list
Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant
Verdonschot, Ralf ; Verdonschot, Piet - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research - ISBN 9789463436205 - 50
waterlopen - ecologisch herstel - kaderrichtlijn water - macrofauna - indicatoren - soortensamenstelling - streams - ecological restoration - water framework directive - indicators - species composition
De toestand en ontwikkeling van macrofauna in de langzaam stromende Noord-Brabantse laaglandbeken en -riviertjes (KRW-watertypen R4, R5 en R6) blijft in veel gevallen ver achter bij de doelen die voor deze beken geformuleerd zijn in het kader van, onder andere, de KRW. Om de oorzaken hiervan te identificeren zijn monitoringsdata van de waterschappen, gegevens afkomstig van de NDFF en historische gegevens geanalyseerd, waarbij gekeken is naar de status van voorkomen en de milieu- en habitatpreferenties van de in de macrofauna maatlat genoemde kenmerkende soorten voor de verschillende watertypen.
Landbouw en de KRW-opgave voor nutriënten in regionale wateren : het aandeel van landbouw in de KRW-opgave, de kosten van enkele maatregelen en de effecten ervan op de uit- en afspoeling uit landbouwgronden
Groenendijk, Piet ; Boekel, Erwin van; Renaud, Leo ; Greijdanus, Auke ; Michels, Rolf ; Koeijer, Tanja de - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2749) - 149
kaderrichtlijn water - voedingsstoffen - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - stikstof - fosfaten - uitspoelen - landbouw - oppervlakkige afvoer - water framework directive - nutrients - surface water - surface water quality - nitrogen - phosphates - leaching - agriculture - runoff
Het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water is duurzame bescherming van ecosystemen en watervoorraden. Een deel van de regionale waterlichamen voldoet nog niet aan de normen voor stikstof- en fosforconcentraties die behoren bij een goede ecologische toestand. Om af te wegen welke maatregelen kunnen bijdragen aan het realiseren van de KRW-doelen, is inzicht nodig in de herkomst van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater. In dit onderzoek is het aandeel van de landbouw in de overschrijding van de normen voor de stikstof- en de fosforconcentratie in regionale waterlichamen berekend met modellen. In deze analyse zijn verschillende brontermen onderscheiden die niet afzonderlijk te meten zijn (kwel, nalevering bodem, na-ijling uit overschotten in het verleden) en alleen met modellen zijn te berekenen. Vervolgens zijn van een viertal maatregelen (vervanging uitspoelingsgevoelige gewassen in het zuidelijke zandgebied, bodemverbetering, verbetering nutriëntenbenutting en drainage) de effecten op de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor geschat. Ook zijn gevolgen voor het gebiedsgemiddelde financieel saldo geschat. Om te voldoen aan de normen voor stikstof- en fosforconcentraties in regionale waterlichamen, moet de uit- en afspoeling uit landbouwgronden landelijk gemiddeld met respectievelijk 12─17% en 12–38% worden verminderd, afhankelijk van de wijze waarop de uit- en afspoeling wordt vertaald naar een aandeel in de overschrijding van de concentratienormen. Tussen regio’s doen zich grote verschillen voor. Door een combinatie van de doorgerekende maatregelen lijkt in de zandgebieden een groot deel van de opgave voor reductie van de stikstofuitspoeling gerealiseerd te kunnen worden, terwijl de opgave voor het reduceren van de uit- en afspoeling van fosfor slechts voor een klein deel gerealiseerd kan worden met deze maatregelen. Voor fosfor zijn andere en/of aanvullende maatregelen nodig die voorkomen dat de opgehoopte voorraad fosfaat in de bovengrond kan uitspoelen naar het oppervlaktewater en/of maatregelen met een zuiverende werking in het oppervlaktewater.
Succes- en faalfactoren Agrarisch Waterbeheer
Breman, B.C. ; Linderhof, V.G.M. ; Noij, I.G.A.M. ; Vleemingh, M.P.I. ; Ellen, G.J. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2718) - 37 p.
waterbeheer - waterschappen - kaderrichtlijn water - water - landbouw - klimaatadaptatie - water management - polder boards - water framework directive - agriculture - climate adaptation
Dit rapport is het resultaat van een verkenning naar succes- en faalfactoren van agrarisch waterbeheer. Bij agrarisch waterbeheer nemen agrarisch ondernemers zelfstandig, of in samenwerking met anderen, bovenwettelijke maatregelen op het eigen bedrijf, gericht op de opgaven ten aanzien van waterkwaliteit, waterkwantiteit en/of biodiversiteit. Gezien de aard van de wateropgaven in Nederland is het belangrijk dat dit agrarisch waterbeheer goed van de grond komt. Belangrijke succesfactoren daarbij zijn onder andere dat: (1) agrarisch waterbeheer breed wordt benaderd en dat er ook voldoende aandacht is voor waterkwantiteit en de relatie met het bedrijfssysteem; (2) dat agrarisch waterbeheer wordt benaderd als een gezamenlijke opgave waarin uiteenlopende partijen samen werken en verantwoordelijkheid delen; (3) er gekozen wordt voor een meersporenbenadering met onderscheid tussen een gebiedsgerichte-, collectieve-, thematische- en sectorale benadering en (4) dat het financieel en juridisch instrumentarium (o.a. POP3) beter wordt afgestemd op de praktijk van agrarisch waterbeheer.
Waterkwaliteit nu en in de toekomst : Eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie
Gaalen, F. van; Tiktak, A. ; Franken, Ron ; Boekel, E.M.P.M. van; Puijenbroek, P. ; Muilwijk, Hanneke ; Grinsven, H. van; Rougoor, C. ; Salm, C. van der; Groenendijk, P. ; Cleij, P. ; Roovaart, Joost van den - \ 2016
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving 1727) - 54 p.
waterkwaliteit - kaderrichtlijn water - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - waterbeheer - pesticiden - stroomgebieden - water quality - water framework directive - surface water - surface water quality - water management - pesticides - watersheds
De Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 zijn in december 2015 vastgesteld. Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorgestelde maatregelen in de plannen en het vijfde nitraatactieprogramma afdoende zijn om de gestelde doelen voor 2027 te halen. Het voorliggende rapport is een vervolg op de in mei 2015 door het PBL gepubliceerde tussentijdse rapportage (PBL 2015). Nieuw in dit eindrapport zijn onder andere de onderdelen verontreinigende stoffen en rijkswateren, waarvoor destijds nog geen gegevens beschikbaar waren. Ook nieuw zijn de resultaten van een analyse waarin op basis van meetgegevens de toestand en trend in het verleden zijn bepaald.
Een evaluatie van de maatlatten R6 en R7 voor de Kader Richtlijn Water
Griffioen, A.B. ; Vries, I. de - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C087/15) - 28 p.
rivieren - kaderrichtlijn water - waterbeheer - classificatie - waterkwaliteit - aquatische ecologie - monitoring - rivers - water framework directive - water management - classification - water quality - aquatic ecology
De watertypes R6 en R7 in de Kader Richtlijn Water (KRW) classificering verschillen qua grootte van het waterlichaam en structuur. Het watertype R7 staat voor de grote rivieren met een hoofdstroom en nevengeulen. Rivieren als de Rijn, Waal en IJssel zijn hier voorbeelden van. Het watertype R6 staat voor langzaam stromende kleinere rivieren. In de praktijk kunnen beide riviertypen in elkaar overgaan en is het goed mogelijk dat het visbestand een grote overlap kent, maar volgens verschillende maatlatten worden beoordeeld. Dit onderzoek heeft tot doel het inzichtelijk maken van de indeling in beide watertypes. Ook wordt er gekeken naar de verschillen tussen de watertypen R6 en R7.
Kuilen op de Westerschelde : Data rapport 2015
Goudswaard, P.C. ; Asch, M. van - \ 2015
Yerseke : IMARES (IMARES / Rapport ) - 14 p.
kaderrichtlijn water - waterbeheer - monitoring - bemonsteren - pelagische visserij - westerschelde - water framework directive - water management - sampling - pelagic fishery - western scheldt
In 2015 is de achtste voor- en najaarsbemonstering op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kaderrichtlijn Water in combinatie sinds 2011 met een identieke bemonstering op de Zeeschelde in België. De monitoring van vooral het pelagische visbestand is van belang in het kader van het herstel en de instandhoudingsdoelen van Natura2000, de Kaderrichtlijn Water en de monitoring van de effecten van verdieping van de vaargeul in de Schelde. De toegepaste methode van bemonstering met de traditionele ankerkuil is een passieve vistechniek die gericht is op pelagische soorten zonder enige vorm van verdere verstoring van bodem. Dit rapport presenteert de gegevens van 2015 zoals die zijn waargenomen.
Kalibratie van het Landelijk KRW-Verkenner Model 2.0
Mulder, H.M. ; Cleij, P. - \ 2015
Deltares - 41 p.
kaderrichtlijn water - kalibratie - modelleren - stikstofretentie - voedingsstoffenretentie - fosfor - water framework directive - calibration - modeling - nitrogen retention - nutrient retention - phosphorus
Bij de laatste validatie van het Landelijk KRW-Verkenner Model (Cleij et al. 2014) is gebleken dat de concentraties voor N-totaal en P-totaal vaak matig tot slecht voorspeld worden. Eén van de manieren om de voorspellende waarde van een model te verhogen is kalibratie. Het LKM is echter modelparameter-arm, en de enige 'knoppen', waaraan wat betreft modelparameters gedraaid kan worden zijn de parameters van het eerste-orde afbraak proces voor -totaal en -totaal de a raakconstante ij en de temperatuurco ici nt De tot nu toe gebruikte retentieparameters zijn afkomstig van een vertaling van de retentieparameters van het KRW-ECHO systeem naar de retentieparameters voor de KRWVerkenner (Roovaart et al. 2012). Het in dit rapport beschreven onderzoek is via kalibratie gezocht naar een nieuwe set retentieparameters voor N-totaal en P-totaal, uitgaande van de tot nu toe gehanteerde parameterwaarden met als doel het voorspellend vermogen van het LKM op dit punt te verbeteren.
Ecologisch raamwerk voor aquatische ecosystemen
Verdonschot, P.F.M. - \ 2015
Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2015-29) - ISBN 9789057737039 - 118
kaderrichtlijn water - aquatische ecologie - ecologische beoordeling - natuurbeleid - waterbeheer - zoetwaterorganismen - ecosystemen - modelleren - systeemanalyse - aquatische ecosystemen - water framework directive - aquatic ecology - ecological assessment - nature conservation policy - water management - freshwater organisms - ecosystems - modeling - systems analysis - aquatic ecosystems
Het doel van de KRW is het in waterlichamen bereiken van de goede ecologische toestand met, vanuit oogpunt van natuurbeleid, een hoge biodiversiteit. Om deze doelen te halen worden maatregelen uitgevoerd. Bij het nemen van maatregelen worden de omstandigheden in oppervlaktewaterecosystemen zo gewijzigd dat een verbetering van de ecologische toestand optreedt. De keuze van maatregelen vraagt kennis van (de toestand van) die factoren en van de achterliggende processen die deze verbetering bewerkstelligen. Om het juiste doel te kunnen bepalen en de juiste maatregelen te kunnen kiezen is begrip nodig van het systeemfunctioneren. Het doel van het ecologisch raamwerk is het geven van een onderbouwing aan de keuze van (kosten-)effectieve en in samenhang probleem-oplossende maatregelen en het afleiden van passende doelen. Om dit doel te bereiken is kennis nodig van de factoren en achterliggende processen die verbetering bewerkstelligen.
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK : Hoofdrapport: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor het beheergebied van HHNK
Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Jansen, P.C. ; Renaud, L.V. ; Hendriks, R.F.A. ; Schipper, P.N.M. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2475) - 129
grondwater - grondwaterkwaliteit - stikstof - fosfor - waterbalans - kaderrichtlijn water - modellen - nederland - groundwater - groundwater quality - nitrogen - phosphorus - water balance - water framework directive - models - netherlands
In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn voor 42 deelgebieden theoretische achtergrondconcentraties afgeleid van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater. De resultaten zijn per deelgebied in 42 achtergrondrapporten vastgelegd. In dit hoofdrapport wordt een overzicht gegeven van de toegepaste methodiek, wordt een samenvatting gegeven van de resultaten en wordt aandacht besteed aan de plausibiliteit van de nutriëntenbalansen. De theoretische achtergrondconcentraties zijn afgeleid op basis van water- en stofbalansen. De waterbalans is opgesteld op dagbasis met meetgegevens (neerslag, verdamping en lozingen) en modelresultaten (kwel en afvoer naar de RWZI) als balansposten. Het inlaatvolume is als ontbrekende balanspost ingeschat door de gemeten en berekende gebiedsafvoer te vergelijken. De nutriëntenbalans is opgesteld met behulp van het modelinstrumentarium ECHO, waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie (landgebruik, bodemtype, Gt-klasse). De herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater is in beeld gebracht en opgesplitst naar antropogeen (rioolwaterzuiveringsinrichtingen of RWZI’s, bemesting, etc.) of natuurlijk (kwel, veenoxidatie, etc.).
ESF stromende wateren en stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyse
Verdonschot, P.F.M. ; Verdonschot, R.C.M. ; Besse-Lototskaya, A.A. - \ 2015
H2O online (2015)28 augustus.
hydrologie van stroomgebieden - kaderrichtlijn water - watersystemen - ecologische beoordeling - macrofauna - nutriëntenstromen - catchment hydrology - water framework directive - water systems - ecological assessment - nutrient flows
Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn water (KRW) verloopt moeizaam, deels doordat de aanpak vaak te kleinschalig is en niet integraal. Stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyse (SESA) kan helpen bij het doorgronden van het ecologisch functioneren van watersystemen. Dat gaat uit van haalbare doelen en ondersteunt bij het afwegen van de verschillende gebruiksfuncties die oppervlaktewateren vervullen. Door de ecologische sleutel-, stress- en stuurfactoren aan elkaar te koppelen en te integreren in de stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyse ontstaat een integrale benadering die leidt tot doelgerichte maatregelen en een succesvollere aanpak van de KRW-waterproblematiek
Ems-Dollard primary production research Concise summary
Brinkman, A.G. ; Jacobs, P. ; Jak, R.G. ; Riegman, R. - \ 2015
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C163/14) - 78
kaderrichtlijn water - waterbeleid - waterkwaliteit - modder - troebelheid - ecologie - eems - eems-dollard - water framework directive - water policy - water quality - mud - turbidity - ecology - river ems
The Water Framework Directive (WFD) requires EU member states to achieve good ecological and chemical status of all designated water bodies (rivers, lakes, transitional and coastal waters) by 2015. Therefore Rijkswaterstaat Waterdienst has initiated the project ‘Research mud dynamics Ems Estuary’ . The aim of this project, carried out by Deltares and IMARES, is to (1) improve our knowledge on the mud dynamics in the Ems Estuary, (2) to identify the reasons for the increase in turbidity and (3) to quantify measures to improve the ecological status of the estuary.
Ems-Dollard primary production research: Full data report
Brinkman, A.G. ; Riegman, R. ; Jacobs, P. ; Kuhn, S. ; Meijboom, A. - \ 2015
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C160/14) - 297
kaderrichtlijn water - richtlijnen (directives) - waterbeleid - waterkwaliteit - modder - troebelheid - ecologie - eems - eems-dollard - water framework directive - directives - water policy - water quality - mud - turbidity - ecology - river ems
The Water Framework Directive (WFD) requires EU member states to achieve good ecological and chemical status of all designated water bodies (rivers, lakes, transitional and coastal waters) by 2015. Therefore Rijkswaterstaat Waterdienst has initiated the project ‘Research mud dynamics Ems Estuary’ . The aim of this project, carried out by Deltares and IMARES, is to (1) improve our knowledge on the mud dynamics in the Ems Estuary, (2) to identify the reasons for the increase in turbidity and (3) to quantify measures to improve the ecological status of the estuary.
Duurzaam water in de glastuinbouw : WP1 alternatieve waterbronnen in en om de kas
Maas, A.A. van der; Winkel, A. van; Blok, C. ; Beerling, E.A.M. - \ 2015
Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1356) - 40
glastuinbouw - watersystemen - watervoorziening - regenwateropvang - warmtekrachtkoppeling - condensorwater - alternatieve methoden - hergebruik van water - kaderrichtlijn water - greenhouse horticulture - water systems - water supply - water harvesting - cogeneration - condenser water - alternative methods - water reuse - water framework directive
Good irrigation water is in Dutch horticulture essential for optimal crop growth and the reduction of the emission of fertilizers and pesticides. The most important source of water is rain water, but additional water sources are necessary in order to ensure the water supply. This study examined the prospects of (new) alternative water sources at the company level. There is specifically looked at the odds of CHP condensate collected in a combined heat and power (CHP) with a flue gas condenser. Dissolved heavy metals may pose a problem. Efficient use of available water resources is an important first step in the water supply. This can be achieved by a well-dimensioned water system and proper management. An adequate strategy to keep the nutrient solution in balance prevents discharge of water. On company measurements were performed on CHP-condensing water and laboratory experiments have been conducted with different types of steel and coated steel. The low discharge standards can hardly be met in practice. The measured concentrations of heavy metals did not lead to crop damage. Metal coating reduces the water pollution by heavy metals. The knowledge acquired is insufficient for concrete technical advices. Recommendation to the sector and the water boards to schedule the problem of the discharge of heavy metals for discussion
Opties voor benutten van de bodem voor schoon oppervlaktewater
Salm, C. van der; Groenendijk, P. ; Hendriks, R.F.A. ; Massop, H.T.L. ; Renaud, L.V. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2588) - 111
bodemchemie - fosfaatuitspoeling - emissiereductie - waterverontreiniging - fosfor - maatregelen - drainage - milieueffect - mestbeleid - monitoring - voorspellingen - kaderrichtlijn water - modellen - soil chemistry - phosphate leaching - emission reduction - water pollution - phosphorus - measures - environmental impact - manure policy - forecasts - water framework directive - models
In deze studie is een quickscan uitgevoerd naar het effect van een zestal maatregelen op de uitspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater in 2027. De vergeleken maatregelen zijn: huidige mestbeleid, fosfaattoestand ‘voldoende’, drainage, uitmijnen, omzetten landbouw in natuur en structuurverbetering. De effecten van de maatregelen verschillen in omvang en vertonen grote regionale verschillen. Belasting van het oppervlaktewater vindt vooral plaats vanuit een smalle zone langs waterlopen. In een groot deel van Nederland is deze zone smaller dan 5 meter. Maatregelen zouden dus deels tot deze zones beperkt kunnen worden.
Herstel van laaglandbeken door het herintroduceren van macrofauna
Verdonschot, R.C.M. ; Kleef, H.H. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2015
Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 91
waterlopen - macrofauna - beekdalen - geïntroduceerde soorten - ecologisch herstel - kaderrichtlijn water - streams - brook valleys - introduced species - ecological restoration - water framework directive
Nederland heeft circa 17.000 kilometer beken, waarvan een groot deel niet voldoet aan de ecologische kwaliteitsdoelen en normen gesteld vanuit de KaderRichtlijn Water (KRW). De kwaliteit laat sterk te wensen over: van de Europese landen neemt Nederland de tweede laatste positie in wat betreft de kwaliteit van de beken en rivieren. Op een groot aantal locaties zijn inmiddels beekherstelmaatregelen genomen. Het resultaat van beekherstel blijft biologisch gezien op veel plekken achter ten opzichte van de positieve ontwikkelingen met betrekking tot de waterkwaliteit. Een belangrijke reden hiervoor is dat veel voor laaglandbeken kenmerkende soorten maar een beperkt verspreidingsvermogen hebben. Door habitatvernietiging en vervuiling zijn deze typische soorten teruggedrongen in kleine, geïsoleerde populaties. De kans op terugkeer is hierdoor minimaal. In dit soort gevallen kan herintroductie een uitkomst zijn.
Pre-Processor KRW-verkenner
Smit, A.A.M.F.R. ; Mulder, H.M. - \ 2014
Wageningen UR Alterra
kaderrichtlijn water - gegevensstructuren - instrumentatie - waterbeheer - modellen - water framework directive - data structures - instrumentation - water management - models
De KRW-Verkenner 2.0 is een door Deltares, Alterra en PBL gezamenlijk ontwikkeld model-instrument dat beoogt om de waterbeheerders ondersteuning te bieden bij het opstellen van hun stroomgebied beheersplannen door het verkennen van de effecten van maatregelen (of maatregelpakketten) op de resulterende waterkwaliteit en op de ecologische doelstellingen op het schaalniveau van een waterlichaam. Toepassingen van de Verkenner zijn niet gebonden aan een specifieke ruimtelijke schaal. De eerste toepassing van deze nieuwe versie is in opdracht opgezet als landelijke modeltoepassing met als hoofddoel om de berekende nutriëntenconcentraties aan bemeten oppervlaktewateren te kunnen valideren. Alle datastromen en bewerkingen zijn vastgelegd in een R-script.
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK : Deelrapport 16: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied ‘t Twiske
Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Renaud, L.V. ; Hendriks, R.F.A. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2475.16) - 57
polders - waterbalans - npk-meststoffen - uitspoelen - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - kaderrichtlijn water - landgebruik - modellen - noord-holland - water balance - npk fertilizers - leaching - water quality - nitrogen - phosphorus - water framework directive - land use - models
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied ‘t Twiske afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansapplicatie die is ontwikkeld voor HHNK en Waternet waarin de waterbalans elke dag geactualiseerd wordt met de nieuwste meetgegevens van gemaalafvoer, verdamping en neerslag. De nutriëntenbalans is opgesteld met behulp van het modelinstrumentarium ECHO waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie (landgebruik, bodemtype, Gt-klasse). Daarnaast is de herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater in beeld gebracht en opgesplitst naar antropogeen (rwzi’s, bemesting, etc.) of natuurlijk (kwel, veenoxidatie, etc.). De bijdrage van de natuurlijke bronnen aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in deelgebied ‘t Twiske bedraagt 59% voor stikstof en 20% voor fosfor.
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK : Deelrapport 23: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Westkogge
Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Renaud, L.V. ; Hendriks, R.F.A. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2475.23) - 55
polders - waterbalans - npk-meststoffen - uitspoelen - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - kaderrichtlijn water - landgebruik - modellen - west-friesland - water balance - npk fertilizers - leaching - water quality - nitrogen - phosphorus - water framework directive - land use - models
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Westerkogge afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansapplicatie die is ontwikkeld voor HHNK en Waternet waarin de waterbalans elke dag geactualiseerd wordt met de nieuwste meetgegevens van gemaalafvoer, verdamping en neerslag. De nutriëntenbalans is opgesteld met behulp van het modelinstrumentarium ECHO waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie (landgebruik, bodemtype, Gt-klasse). Daarnaast is de herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater in beeld gebracht en opgesplitst naar antropogeen (rwzi’s, bemesting, etc.) of natuurlijk (kwel, veenoxidatie, etc.). De bijdrage van de natuurlijke bronnen aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in deelgebied Westerkogge bedraagt 40% voor stikstof en 43% voor fosfor.
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK : Deelrapport 22 : Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Ursem
Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Renaud, L.V. ; Hendriks, R.F.A. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2475.22) - 60
polders - waterbalans - npk-meststoffen - uitspoelen - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - kaderrichtlijn water - landgebruik - modellen - noord-holland - water balance - npk fertilizers - leaching - water quality - nitrogen - phosphorus - water framework directive - land use - models
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Ursem afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansapplicatie die is ontwikkeld voor HHNK en Waternet waarin de waterbalans elke dag geactualiseerd wordt met de nieuwste meetgegevens van gemaalafvoer, verdamping en neerslag. De nutriëntenbalans is opgesteld met behulp van het modelinstrumentarium ECHO waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie (landgebruik, bodemtype, Gt-klasse). Daarnaast is de herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater in beeld gebracht en opgesplitst naar antropogeen (rwzi’s, bemesting, etc.) of natuurlijk (kwel, veenoxidatie, etc.). De bijdrage van de natuurlijke bronnen aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in deelgebied Ursem bedraagt 30% voor stikstof en 34% voor fosfor.
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK : Deelrapport 31 : Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor polders Schagerkogge
Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Renaud, L.V. ; Hendriks, R.F.A. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2475.31) - 59
polders - waterbalans - npk-meststoffen - uitspoelen - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - kaderrichtlijn water - landgebruik - modellen - noord-holland - water balance - npk fertilizers - leaching - water quality - nitrogen - phosphorus - water framework directive - land use - models
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in polders Schagerkogge afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansapplicatie die is ontwikkeld voor HHNK en Waternet waarin de waterbalans elke dag geactualiseerd wordt met de nieuwste meetgegevens van gemaalafvoer, verdamping en neerslag. De nutriëntenbalans is opgesteld met behulp van het modelinstrumentarium ECHO waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie (landgebruik, bodemtype, Gt-klasse). Daarnaast is de herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater in beeld gebracht en opgesplitst naar antropogeen (rwzi’s, bemesting, etc.) of natuurlijk (kwel, veenoxidatie, etc.). De bijdrage van de natuurlijke bronnen aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in polders Schagerkogge bedraagt 13% voor stikstof en 16% voor fosfor.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.