Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==kiemremming
Check title to add to marked list
Air flow and chlorpropham (CIPC) emissions from a potato storage
Bos, D. ; Schans, D.A. van der; Mosquera Losada, J. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV - 36
aardappelen - aardappelopslagplaatsen - chloorprofam - opslag - kiemremming - emissie - ventilatie - potatoes - potato stores - chlorpropham - storage - sprout inhibition - emission - ventilation
After having been harvested, potatoes are often stored at the farm. Chlorpropham (CIPC) is used in the potato storage to ensure potato sprout inhibition. This substance has a fairly low vapour pressure and easily attaches itself to material in the potato storage such as: potatoes, soil and construction materials. The structure of the potato storage often holds a large amount of CIPC. The extent to which CIPC is emitted through ventilation air is unknown. This study answers the question regarding the extent in which CIPC is emitted from the building to the outside environment via ventilation air and air leaks.
Effectiviteit van toedieningstechnieken van kiemremmingsmiddel in de aardappelbewaring
Spits, H.G. ; Wustman, R. - \ 2011
Kennisakker.nl 2011 (2011)21 sept.
aardappelen - opslag - opslag als stortgoed - consumptieaardappelen - kiemremming - vernevelaars - proeven op proefstations - potatoes - storage - bulk storage - table potatoes - sprout inhibition - mist blowers - station tests
In twee aardappelbewaarseizoenen zijn heet- en koudvernevelingstechnieken onderling vergeleken. Alle vernevelingstechnieken lieten een effectieve en vergelijkbare kiemremming en vergelijkbare bewaarverliezen zien. Onderwatergewicht en bakkwaliteit waren vergelijkbaar en er is geen schilbrand waargenomen. Van de drie koudvernevelingstechnieken liet de Cyclomatic minder inwendige kiem zien dan de Potatofog en Pieperdoes coldfog. CIPC-toepassingen met lagere giften in korte intervallen, zoals hier gebruikt bij de koudvernevelingstechnieken, hebben in dit onderzoek geleid tot meer inwendige kieming. Hogere giften in een ruimer interval, zoals hier gebruikt bij de heetvernevelingstechniek, lieten in dit onderzoek minder inwendig kiem zien. De proefopzet laat niet toe de hogere inwendige kiemingsniveaus toe te schrijven aan een toedieningstechniek of gebruikt product.
Effectiviteit van koudeverneveling bij de toepassing van kiemremming in de aardappelbewaring
Spits, H.G. ; Wustman, R. - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 29
aardappelen - kiemremming - vernevelaars - opslag als stortgoed - opslag - proeven op proefstations - consumptieaardappelen - potatoes - sprout inhibition - mist blowers - bulk storage - storage - station tests - table potatoes
In dit onderzoek zijn gedurende twee bewaarseizoenen drie koude vernevelingstechnieken vergeleken met één warmte vernevelingstechniek. Het onderzoek was met name gericht op de effectiviteit van kiemremming door de verschillende vernevelingstechnieken.
Koud vernevelen vergeleken
Spits, H.G. ; Wustman, R. - \ 2011
Nieuwe Oogst : ledenblad LTO Noord. LTO Noord, ed. Oost/West 7 (2011)35. - ISSN 2210-4984 - p. 24 - 24.
kiemremming - consumptieaardappelen - aardappelen - vernevelen - vernevelaars - opslag - sprout inhibition - table potatoes - potatoes - fogging - mist blowers - storage
Verschillende technieken worden gebruikt voor de toediening van kiemremmingsmiddelen bij de bewaring van consumptieaardappelen. De al meerdere jaren gebruikte Swingfog, een heetvernevelingstechniek, heeft gezelschap gekregen van enkele koudvernevelingstechnieken. In twee bewaarseizoenen zijn de drie koudvernevelingstechnieken onderling vergeleken.
Te vroeg MH spuiten geeft holle uien
Brink, L. van den - \ 2011
Boerderij/Akkerbouw 96 (2011)43. - ISSN 0169-0116 - p. E14 - E15.
uien - maleïnehydrazide - spruiten - kiemremming - toedieningswijzen - gewasbescherming - akkerbouw - spuiten - onions - maleic hydrazide - sprouts - sprout inhibition - application methods - plant protection - arable farming - spraying
De stelregel MH spuiten bij een bol/halsdiameter van 1:3 blijkt achterhaald. Beter is te spuiten op het moment van strijken, blijkt uit PPO-onderzoek.
Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien; proeven 2009/2010 en eindrapportage 2007-2010
Brink, L. van den - \ 2011
Lelystad : PPO AGV - 28
maleïnehydrazide - uien - spruiten - kiemremming - stikstofmeststoffen - bemesting - akkerbouw - veldproeven - timing - maleic hydrazide - onions - sprouts - sprout inhibition - nitrogen fertilizers - fertilizer application - arable farming - field tests
In 2009 is zowel het onderzoek naar het optimale moment van MH(maleïnehydrazide)-bespuiting als het onderzoek naar het effect van stikstofbemesting op het optreden van kale uien voorgezet. Evenals in 2008 zijn in 2009 twee proeven in Lelystad uitgevoerd. Een proef waarin bij zes rassen op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is. En een proef met twee rassen waarin het effect van stikstofbemesting op het optreden van kale uien is onderzocht.
Tijdstip van MH-bespuiting in uien en het effect van stikstof en oogsttijdstip op kale uien
Brink, L. van den; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
Kennisakker.nl 2011 (2011)12 aug.
gewasbescherming - uien - spruiten - kiemremming - stikstofmeststoffen - oogsttijdstip - veldproeven - toedieningswijzen - maleïnehydrazide - bemesting - akkerbouw - opslag - plant protection - onions - sprouts - sprout inhibition - nitrogen fertilizers - harvesting date - field tests - application methods - maleic hydrazide - fertilizer application - arable farming - storage
In de praktijk zijn er in de bewaring regelmatig problemen met spruitlustige en kale uien. In 2007 heeft PPO-agv in Lelystad twee proeven uitgevoerd: een proef waarin op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is; een proef waarin de effecten van stikstofbemesting en oogsttijdstip op het optreden van kale uien zijn onderzocht
Gevoeligheid van consumptie- en zetmeel- aardappelen voor herbiciden : verslag over veldexperimenten in 2007 en 2008
Wijnholds, K.H. ; Spits, H.G. ; Weide, R.Y. van der - \ 2009
Valthermond : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 31
zetmeelgewassen - aardappelen - veldproeven - onkruidbestrijding - kiemremming - fotosynthese - fabrieksaardappelen - starch crops - potatoes - field tests - weed control - sprout inhibition - photosynthesis - starch potatoes
In opdracht van Productschap Akkerbouw zijn in 2007 en 2008 op de PPO locatie ’t Kompas te Valthermond proefvelden aangelegd met na-opkomst toepassing van verschillende herbiciden(combinaties) in een drietal (2007) en tweetal (2008) zetmeelaardappelrassen. In de proef zijn zeven (in 2007 acht objecten inclusief een object handmatig wieden) vergeleken. Het onkruidbestrijdingseffect, evenals de gewasreactie is op diverse momenten beoordeeld en gemeten. Per veldje is tevens het veldgewicht en OWG gemeten en het uitbetalingsgewicht bepaald. Op het proefveld kwamen vrijwel alle bekende onkruidsoorten in ruime mate voor. Qua onkruidbestrijding werden de beste resultaten bereikt met de objecten Basagran + Sencor, Basagran + Titus, Titus + Sencor en Sencor. Dit resultaat was beter dan van de objecten Basagran, Titus en Titus + MCPA. Met de MLHD-PS1 metingen was er een duidelijke gewasreactie (remming fotosynthese) meetbaar. De grootte van deze reactie was afhankelijk van het ras en het object. Ook visueel is geconstateerd dat iedere behandeling een lagere visuele waardering van de gewasstand oplevert ten opzichte van het onbehandelde object.
Geeft karvon naast spruitremming ook minder Rhizoctonia?
Lamers, J.G. ; Kalkdijk, J.R. ; Berg, W. van den - \ 2008
Gewasbescherming 39 (2008)1. - ISSN 0166-6495 - p. 26 - 26.
kiemremming - vermeerderingsmateriaal - aardappelen - rhizoctonia - koeling - onderzoek - gewasbescherming - wetenschappelijk onderzoek - fabrieksaardappelen - sprout inhibition - propagation materials - potatoes - chilling - research - plant protection - scientific research - starch potatoes
D-karvon wordt uit karwijzaadolie verkregen verkregen. Het middel heeft een toelating voor toepassing als kiemremmer in de bewaring van pootgoed, consumptie- en zetmeelaardappelen. Van 2004-2006 zijn bewaar- en veldproeven uitgevoerd om na te gaan of er naast een remming van de spruitgroei ook een vermindering van de Rhizoctonia-verliezen optreedt
Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien : proeven 2007/2008
Brink, L. van den - \ 2008
Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO ) - 23
gewasbescherming - uien - spruiten - kiemremming - maleïnehydrazide - toedieningswijzen - effecten - stikstofmeststoffen - oogsttijdstip - veldproeven - bemesting - plant protection - onions - sprouts - sprout inhibition - maleic hydrazide - application methods - effects - nitrogen fertilizers - harvesting date - field tests - fertilizer application
In 2007 zijn in Lelystad, als vervolg op de literatuurstudie “Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring” twee veldproeven uitgevoerd: 1) een proef waarin bij twee rassen en bij twee verschillende stikstofbemestingsniveaus op verschillende momenten met MH is gespoten. Tegelijkertijd zijn een aantal metingen gedaan aan morfologische eigenschappen. Na bewaring is de kiemrust onderzocht, is de voosheid bepaald en is het MH-gehalte onderzocht. 2) Ten aanzien van het optreden van kale uien was onvoldoende duidelijk in hoeverre dit beïnvloed wordt door de stikstofbemesting en het oogsttijdstip. In de praktijk heeft men de indruk dat er meer kale uien optreden bij hogere bemesting en een later oogsttijdstip, maar over de mate waarin dit het geval is, bestaat veel onduidelijkheid. Daarom is een proef uitgevoerd waarin bij twee rassen, drie stikstofbemestingsniveaus en twee oogsttijdstippen het optreden van kale uien is onderzocht
Emissie van Chloor-IPC uit aardappelbewaarplaatsen
Bos, D. ; Schans, D.A. van der; Mosquera Losada, J. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 maart.
kiemremmers - kiemremming - pootaardappelen - aardappelen - chemische behandeling - emissie - aardappelopslagplaatsen - akkerbouw - germination inhibitors - sprout inhibition - seed potatoes - potatoes - chemical treatment - emission - potato stores - arable farming
Per jaar wordt naar schatting 40.000 kg actieve stof Chloor-IPC toegepast als kiemremmingsmiddel van aardappelen. Chloor-IPC is een stof die makkelijk verdampt en weer christalliseert. Waar deze stof na toediening blijft is niet bekend. Het doel van het onderzoek was na te gaan of puntemissies optreden bij deze toepassing. In 2002 en 2004 onderzochten PPO en A&F BV in een moderne aardappelbewaarplaats de Chloor-IPC gehalten in lucht en de luchtstroming tussen bewaarplaats en buitenlucht. De hoeveelheid Chloor-IPC die uit de aardappelbewaring ontsnapt werd berekend. Uit dit onderzoek bleek dat slechts 9% van de toegepaste hoeveelheid via ventilatie en lekkage van lucht de bewaarplaats verlaat. 50% Van deze emissie vindt binnen één week na toediening plaats. Het pas toepassen van Chloor-IPC na terugkoelen en een betere afdichting van kieren, in vloeren en wanden kan het percentage emissie terugdringen.
Luchtstromen en emissie van C-IPC uit een aardappelbewaarplaats
Bos, D. ; Schans, D.A. van der; Mosquera Losada, J. - \ 2004
Lelystad : PPO AGV - 35
aardappelen - solanum tuberosum - aardappelopslagplaatsen - ventilatie - emissie - behandeling na de oogst - kiemremmers - kiemremming - chloorprofam - potatoes - potato stores - ventilation - emission - postharvest treatment - germination inhibitors - sprout inhibition - chlorpropham
Na de oogst worden aardappelen vaak op het bedrijf bewaard. Om kieming tegen te gaan wordt Chloor IPC toegepast. Dit onderzoek geeft een antwoord op de vraag in welke mate C-IPC via ventilatielucht en luchtlekkage uit het gebouw naar buiten treedt
In de kiem gesmoord. Risicobeheersing op bedrijfsniveau voor kiemgroenten
Roest, J. van der; Mol, C. - \ 2002
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2002.004) - 37
kwaliteitscontroles - spruiten - kiemremming - kers - voedselmicrobiologie - groenteproducten - zaadproductie - risicofactoren - voedingsmiddelenwetgeving - Nederland - quality controls - sprouts - sprout inhibition - cress - food microbiology - vegetable products - seed production - risk factors - food legislation - Netherlands - quality control
Wees alert op spruitremming van uw aardappelen
Hak, P. - \ 2000
Aardappelwereld 54 (2000)1. - ISSN 0169-653X - p. 23 - 25.
aardappelen - solanum tuberosum - kiemremmers - kiemremming - opslag - behoud - bestraling - kiemrust - groeivertraging - vegetatieve organen van de plant - potatoes - germination inhibitors - sprout inhibition - storage - preservation - irradiation - seed dormancy - growth retardation - plant vegetative organs
Het voorkomen van kieming bij bewaaraardappelen. Denk daarbij vooral aan: kiembeheersing bij consumptieaardappelen; kiemrust; beheersing van de kiemrust tijdens de bewaring; chemisch remmen van de kieming; natuurlijke kiemremmers
Sprout growth regulation during storage of seed potatoes with Talent (in Dutch)
Hartmans, K.J. - \ 1996
Aardappelwereld (1996)11. - ISSN 0169-653X - p. 21 - 23.
fungiciden - kiemremmers - pesticiden - gewasbescherming - pootaardappelen - kiemremming - fungicides - germination inhibitors - pesticides - plant protection - seed potatoes - sprout inhibition
Application and action of carvone (in Dutch)
Oosterhaven, J. - \ 1995
Aardappelwereld 49 (1995)10. - ISSN 0169-653X - p. 34 - 35.
kiemremmers - aardappelen - solanum tuberosum - kiemremming - germination inhibitors - potatoes - sprout inhibition
Samenvatting van het 5 jarig onderzoek op het ATO wat beschreven wordt in het proefschrift: "Different aspects of S-carvone, a natural sprout growth inhibitor"
Bestrijding tarwe-opslag met carvon in graszaad
Baltus, P.C.W. ; Polman, G.J. ; Bakker, W. - \ 1994
In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 137 - 139.
kiemremmers - herbiciden - hexaploïdie - gewasbescherming - poa - kiemremming - triticum aestivum - tarwe - germination inhibitors - herbicides - hexaploidy - plant protection - sprout inhibition - wheat
Produktie van zaad en carvon door karwij en dille
Mheen, H.J. van der - \ 1992
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 131 - 134.
anethum - karwij - carum carvi - teelt - cultuurmethoden - dille - kiemremmers - olieleverende planten - plantengroeiregulatoren - kiemremming - caraway - cultivation - cultural methods - dill - germination inhibitors - oil plants - plant growth regulators - sprout inhibition
Teeltervaringen met dille en karwij tonen aan, dat dille goed kan concureren met karwij wat betreft de olie- en carvonproduktie
Het kiemremmend effect en residuverloop van propham en chloorpropham (IPC en CIPC) bij gesimuleerde warme bewaring van consumptie-aardappelen.
Wessel, P.M.F. ; Wustman, R. - \ 1988
S.n. - 37
aardappelen - opslag - kiemremming - profam - chloorprofam - residuen - potatoes - storage - sprout inhibition - propham - chlorpropham - residues
Application of food irradiation processes to developing countries
Langerak, D.Is. ; Cramwinckel, A.B. ; Hollman, P.C. ; Jong, W.J.H.J. de; Labrijn, J.F. ; Slangen, H.J. ; Stegeman, H. ; Veen, N.G. van der; Wolters, Th.C. ; Oortwijn, H. - \ 1986
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.95) - 25
voedselbestraling - voedselbewaring - aardappelen - kiemremming - voedselopslag - plantenziekten - ontwikkelingslanden - food irradiation - food preservation - potatoes - sprout inhibition - food storage - plant diseases - developing countries
Sprouting of- and fungal attack on tuber, bulb and foot products is a common problem to most countries. Sprouting can be delayed by storage at low temperature, and partly prevented by a proper use of chemical sprout inhibitors. Cooling is, however, energy consuming, expensive and not practicabie everywhere. Chemicals are cheaper, but their application is not always reliable, especially at temperatures higher than 15'C. Moreover in some countries the application of chemical inhibitors is prohibited. From research it has been proven that sprout inhibition can also be achieved by an irradiation treatment. However, this treatment can induce rot during storage, especially in (semi)tropical countries. The appearance of rot in potatoes depends of different factors like irradiation dose, postharvest irradiation time, wound healing, dormancy period, storage temperature etc. To solve this rot problem these factors have to be studied. In relation to this probem the following research was set up with the aim: study the effect of a postharvest and postponed irradiation treatment with different doses on sprouting, rot incidence, wound healing, chemical and sensory properties of potatoes. In the framework of this project two experiments were started in September 1985 with the potato cultivar "Bintje". One experiment was focussed on the sprout inhibition and the other on the control of rot. These experiments have been finished at July 1986.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.