Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 105

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==konijnen
Check title to add to marked list
Evaluatie van parkhuisvesting voor vleeskonijnen
Rommers, Jorine ; Jong, Ingrid de; Houwers, Wim ; Hattum, Theo van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1018)
konijnen - slachtdieren - groepshuisvesting - dierenwelzijn - mestresultaten - schoonmaken - dierlijke productie - huisvesting, dieren - rabbits - meat animals - group housing - animal welfare - fattening performance - cleaning - animal production - animal housing
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd op een konijnen praktijkbedrijf en waarbij drie verschillende parksystemen voor vleeskonijnen zijn vergeleken. Gelet is of de systemen voldoen aan de behoefte van konijnen, de productiviteit is gemeten en de hygiëne, de reinigbaarheid en het arbeidsgemak zijn in kaart gebracht.
Open normen licht bij het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren : praktische handvatten voor de controle op het voldoen aan ethologische en fysiologische behoeften van honden en konijnen
Ruis, Marko A.W. ; Borg, Joanne A.M. van der - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 981) - 42
honden - konijnen - licht - kunstlicht - dierenwelzijn - dierhouderij - gezelschapsdieren - diergedrag - huisvesting, dieren - diergezondheid - dogs - rabbits - light - artificial light - animal welfare - animal husbandry - pets - animal behaviour - animal housing - animal health
This report describes the development of practical tools for inspectors to monitor compliance with the target welfare regulations with regard to provison of light for dogs and rabbits that are kept and sold commercially. On the basis of a literature study on the influence of light on the welfare and functioning of dogs and rabbits, and in the context of the situation in practice, tools were developed to supervise and advice in a systematic way. By this the inspector can make an informed assessment about whether or not enforcing rules on the provision of light.
Informatiedocument leefoppervlakte : relatie tussen welzijns- en milieuregelgeving
Ellen, H.H. ; Buisonje, F.E. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 849) - 27
dierenwelzijn - dierlijke productie - rundvee - schapen - geiten - varkens - pluimvee - nerts - konijnen - huisvesting, dieren - milieu - wetgeving - biologische landbouw - milieuwetgeving - emissie - bodemoppervlak - animal welfare - animal production - cattle - sheep - goats - pigs - poultry - mink - rabbits - animal housing - environment - legislation - organic farming - environmental legislation - emission - floor area
Er is een nauwe relatie tussen het leefoppervlak per dier en de emissie van ammoniak. Over het algemeen geeft meer oppervlak een hogere emissie. Vanuit welzijnsregelgeving zijn veelal minimale oppervlaktes voorgeschreven. In de stalbeschrijvingen van de Rav worden ook eisen gesteld aan de oppervlakte per dier. In dit rapport worden voor de diverse diercategorieën de eisen voor leefoppervlakte vanuit de welzijnsregelgeving vergeleken met die in de stalbeschrijvingen. Een belangrijk aspect is daarbij de definitie van het begrip leefoppervlakte.
Zeldzame Nederlandse konijnenrassen in de genenbank
Hoving, A.H. ; Renes, J. ; Taks, A. - \ 2015
Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
rassen (dieren) - genetische bronnen van diersoorten - genenbanken - konijnen - zeldzame rassen - dierveredeling - bevruchtingsvermogen - sperma - ingevroren sperma - breeds - animal genetic resources - gene banks - rabbits - rare breeds - animal breeding - fertilizing ability - semen - frozen semen
In 2014 is van de meeste zeldzame Nederlandse konijnenrassen sperma ingevroren en opgeslagen in de genenbank. Dit kon gerealiseerd worden dankzij samenwerking tussen konijnenfokkers, het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland van Wageningen UR (CGN), Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).
Beter leven en ammoniak
Groenestein, C.M. ; Hol, J.M.G. ; Ellen, H.H. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 799) - 62
dierenwelzijn - ammoniakemissie - huisvesting, dieren - veehouderij - rundvee - varkens - pluimvee - konijnen - certificering - animal welfare - ammonia emission - animal housing - livestock farming - cattle - pigs - poultry - rabbits - certification
The Animal Protection Agency has developed a scoring system (Better Life mark) with the aim to improve the welfare of animals in livestock housing. By means of a three-star system, the product choices for consumers is made clear: the more stars the more animal-friendly the animal was kept. This report describes and assesses the effects of prescribed animal welfare requirements of the Better Life mark on the emission of ammonia.
Winning en cryoconservering van sperma van zeldzame Nederlandse konijnenrassen voor de genenbank
Hoving-Bolink, A.H. ; Wit, A.A.C. de; Sulkers, H. ; Zuidberg, C.A. ; Hulsegge, B. ; Woelders, H. ; Hiemstra, S.J. - \ 2014
Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen UR (CGN rapport 32) - 37
rapporten - konijnen - rassen (dieren) - conservering - kunstmatige inseminatie - ingevroren sperma - sperma - genenbanken - zeldzame rassen - reports - rabbits - breeds - conservation - artificial insemination - frozen semen - semen - gene banks - rare breeds
In dit rapport wordt beschreven welke activiteiten CGN in samenwerking met de SZH, KLN en individuele fokkers hebben ondernomen om genetisch materiaal van konijnenrassen veilig te stellen in de genenbank. Op basis van literatuur en praktijkervaringen is een protocol voor spermawinning en spermaverwerking (cryoconservering) vastgesteld. Een dergelijk protocol was niet beschikbaar in de Nederlandse bedrijfsmatige konijnenhouderij omdat daar uitsluitend met vers sperma gewerkt wordt en niet met ingevroren sperma. Het rapport eindigt met een beschrijving van de resultaten van de spermawinning.
The Isolated Chicken Eye test to replace the Draize test in rabbits : from development to implementation: “The long and winding road”
Prinsen, M.K. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Ruud Woutersen; C.F.M. Hendriksen, co-promotor(en): C.A.M. Krul. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570030 - 184
ogen - konijnen - kippen - laboratoriumdieren - alternatieven voor dierproeven - dierproeven - toxiciteit - toxicologie - histopathologie - dierenwelzijn - eyes - rabbits - fowls - laboratory animals - animal testing alternatives - animal experiments - toxicity - toxicology - histopathology - animal welfare
Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling, optimalisatie, validatie (binnen TNO) en toepassing van een alternatieve test met geïsoleerde ogen van kippen (de Isolated Chicken Eye, kortweg de ICE test) en in bredere zin de internationale validatie en acceptatie van de ICE test door overheidsinstanties.
Onderzoek naar groepshuisvesting van voedsters in parken binnen de PPS duurzame konijnenhouderij
Rommers, J.M. ; Jong, I.C. de; Reuvekamp, B.F.J. ; Greef, K.H. de - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 749) - 21
konijnen - groepshuisvesting - dierenwelzijn - dierlijke productie - diergedrag - rabbits - group housing - animal welfare - animal production - animal behaviour
This report describes an experiment that was conducted to study if rabbit does can be grouphoused in parks that are normally used for meat rabbits.
Hoe gaat het met de zeldzame landbouwhuisdierrassen in Nederland. Deel 2: De diersoorten varken, gevogelte, hond en konijn
Hoving-Bolink, A.H. ; Boks, A. ; Hiemstra, S.J. - \ 2013
Zeldzaam huisdier 38 (2013). - ISSN 0929-905X - p. 10 - 13.
varkens - vogels - honden - konijnen - zeldzame rassen - genetische bronnen van diersoorten - pigs - birds - dogs - rabbits - rare breeds - animal genetic resources
Dit artikel beschrijft hoe het gaat met de populaties van de zeldzame Nederlandse rassen met een groot voortplantingsvermogen. Dat zijn diersoorten die veel nakomelingen per keer hebben (varken, gevogelte, hond en konijn). Het Centrum voor Gentische Bronnen Nederland (CGN) inventariseert periodiek in nauwe samenwerking met Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en de rasorganisaties de gegevens over het aantal vrouwelijke en mannelijke fokdieren van de zeldzame huisdierrassen. Aan de hand van deze gegevens worden de rassen geplaatst in een risicocategorie voor de mate van bedreigd zijn.
Meer dan 100 zeldzame rassen van boerderijdieren (interview met Rita Hoving)
Hoving-Bolink, A.H. ; Klein Swormink, B. - \ 2013
Boerenvee 2013 (2013)4. - ISSN 1875-6905 - p. 38 - 40.
zeldzame rassen - rundveerassen - paardenrassen - varkensrassen - stamboeken - paardenstamboeken - schapenstamboeken - kippenrassen - geitenrassen - konijnen - schapenrassen - hondenrassen - genetische bronnen van diersoorten - rare breeds - cattle breeds - horse breeds - pig breeds - herdbooks - studbooks - flockbooks - fowl breeds - goat breeds - rabbits - sheep breeds - dog breeds - animal genetic resources
Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen UR telt regelmatig aantallen fokdieren van landbouwhuisdierrassen in Nederland. Bij ieder cijfer hoort een verhaal.
Beperkt herstel konijnenstand na virusziekten : duinbeheerders met ziekteverlof
Strien, A.J. van; Meij, T. van der; Dekker, J.J.A. - \ 2012
Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)9. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
konijnen - fauna - ecologisch herstel - virusziekten - duingebieden - zuid-holland - noord-holland - rabbits - ecological restoration - viral diseases - duneland
De laatste jaren zie je het weer: afgegraasd duingrasland met veel konijnenkeutels. De terreinbeheerders zijn blij met de terugkeer van het konijn, want deze dieren zijn belangrijke hulpkrachten bij het duinbeheer. Door ziekten waren er niet veel meer van over. Het herstel is nog wankel en de mogelijkheden van terreinbeheerders om wat aan de lage stand te doen, zijn vrij beperkt.
Bouwstenen konijnen op koers
Cornelissen, J.M.R. ; Bremmer, B. ; Eijk, O.N.M. van - \ 2012
Wageningen UR
konijnen - dierenwelzijn - dierlijke productie - diergedrag - huisvesting, dieren - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - rabbits - animal welfare - animal production - animal behaviour - animal housing - innovations - sustainability
Deze brochure gaat in op uitdagingen voor konijnenhouders met concrete bouwstenen waar partijen in de praktijk mee aan de slag kunnen.
Konijnen op Koers : bouw mee aan een duurzame konijnenhouderij
Cornelissen, J.M.R. ; Bremmer, B. ; Eijk, O.N.M. van - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 19
konijnen - dierlijke productie - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - diergedrag - huisvesting, dieren - innovaties - rabbits - animal production - sustainability - animal welfare - animal behaviour - animal housing - innovations
Konijnen op Koers zet een nieuwe koers uit voor een duurzame konijnenhouderij. Duurzaam is daarbij gedefinieerd als het vervullen van de behoeften van het konijn, de konijnenhouder, het milieu en de maatschappij. Het project is gericht op beweging in de praktijk en is uitgevoerd door en met partijen, die de duurzame konijnenhouderij kunnen verwezenlijken: veehouders, erfbetreders, ketenpartijen en dierenbeschermingsorganisaties. Deze partijen hebben samen een streefbeeld voor de konijnenhouderij opgesteld en hebben gewerkt aan toekomstbeelden, die binnen dit streefbeeld passen. De meest beloftevolle oplossingen uit deze toekomstbeelden zijn hierbij geselecteerd en verder uitgewerkt tot ‘bouwstenen’: concrete conceptoplossingen, die aangeven wat ondernemers kunnen bouwen of doen.
Behoeften-inventarisatie Konijnen op Koers
Bremmer, B. ; Cornelissen, J.M.R. ; Weeghel, H.J.E. van - \ 2011
[S.l.] : S.n. - 15
konijnen - vleesproductie - dierenwelzijn - dierlijke productie - diergedrag - duurzaamheid (sustainability) - rabbits - meat production - animal welfare - animal production - animal behaviour - sustainability
In het ontwerpatelier van Konijnen op Koers werken we samen met belanghebbenden van binnen en buiten de sector aan het ontwerpen van integraal duurzame productiesystemen voor konijnen. Integraal duurzaam is gedefinieerd als het tegelijkertijd tegemoet komen aan de behoeften van vier stakeholders: dier, ondernemer, milieu en burger-consument. In dit rapport beschrijven we de behoeften van deze 4 betrokken partijen op hoofdlijnen.
A welfare assessment protocol for commercially housed rabbits = Een protocol voor het meten van welzijn bij commercieel gehouden konijnen
Jong, I.C. de; Reuvekamp, B.F.J. ; Rommers, J.M. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 532)
konijnen - dierenwelzijn - protocollen - meetinstrumenten - dierlijke productie - rabbits - animal welfare - protocols - indicating instruments - animal production
This report presents the result of a literature study and expert meeting as a first step in the development of a welfare assessment protocol for commercially housed rabbits.
Brief of Requirements of the rabbit : Rabbits on Course (Konijnen op Koers)
Cornelissen, J.M.R. ; Schepers, F. ; Weeghel, H.J.E. van; Rommers, J.M. ; Eijk, O.N.M. van - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 524) - 27
konijnen - dierhouderij - duurzame landbouw - dierenwelzijn - rabbits - animal husbandry - sustainable agriculture - animal welfare
The Brief of Requirements of the rabbit maps the needs of the rabbit and translates this to the requirements the design of the animal husbandry system.
Agressie tussen voedsters in groepshuisvesting: een beschrijvend onderzoek
Rommers, J.M. ; Jong, I.C. de; Gunnink, H. ; Klop, A. - \ 2011
Konijnenwijzer (2011). - p. 7 - 15.
konijnen - konijnenhokken - groepshuisvesting - huisvesting, dieren - vrouwelijke dieren - zogende vrouwtjes - agressief gedrag - diergedrag - dierenwelzijn - dierlijke productie - rabbits - rabbit housing - group housing - animal housing - female animals - lactating females - aggressive behaviour - animal behaviour - animal welfare - animal production
Wageningen UR Livestock Research heeft nader onderzoek uitgevoerd naar de agressie tussen voedsters die optreedt wanneer ze in groepen worden gehouden. Doel van dit onderzoek is om een beter beeld van de agressie tussen voedsters te krijgen, zodat naar oplossingen kan worden gezocht. Dit artikel beschrijft de bevindingen van dit onderzoek.
Konijnen op Koers, Resultaten Ontwerpatelier
Cornelissen, J.M.R. ; Bremmer, B. ; Eijk, O.N.M. van - \ 2011
Wageningen UR Livestock Research
konijnen - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - toekomst - dierlijke productie - rabbits - animal welfare - sustainability - future - animal production
Powerpointpresentatie over duurzame konijnenhouderij in de toekomst.
Konijnen knagen graag op stro en geperst hout : dier & welzijn
Rommers, J.M. ; Jong, I.C. de - \ 2011
V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 42 - 43.
konijnen - konijnenhokken - dierenwelzijn - richtlijnen (directives) - regelingen - vertier - diergedrag - Nederland - rabbits - rabbit housing - animal welfare - directives - regulations - entertainment - animal behaviour - Netherlands
De welzijnsverordening voor konijnen van het Productschap Pluimvee en Eieren (2006) stelt dat commercieel gehouden konijnen de beschikking moeten hebben over hokverrijkingsmateriaal. Dat is nodig om aan de knaagbehoefte te voldoen. In opdracht van het PPE en Ministerie van EL&I hebben Jorine Rommers en Ingrid de Jong van de Wageningen UR Livestock Research onderzocht welk verrijkingsmateriaal voldoet aan die knaagbehoefte. Zij concluderen dat stro en geperst hout een goede hokverrijking zijn voor het commercieel gehouden konijn.
Combihuisvesting van voedsters: Resultaat na een jaar draaien met dit systeem
Rommers, J.M. ; Jong, I.C. de - \ 2011
Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders 29 (2011)mei. - p. 3 - 7.
konijnen - konijnenhokken - huisvesting, dieren - zogende vrouwtjes - agressief gedrag - vrouwelijke dieren - groepshuisvesting - dierenwelzijn - spenen - slachtdieren - dierlijke productie - diergedrag - diergezondheid - rabbits - rabbit housing - animal housing - lactating females - aggressive behaviour - female animals - group housing - animal welfare - weaning - meat animals - animal production - animal behaviour - animal health
In dit artikel wordt ingegaan op een proef waarin voedsters in groepen zijn gehouden in het zogenaamde combisysteem. De speenkonijnen van deze voedsters zijn gevolgd tot en met het slachten. Het huisvesten van voedsters in een combisysteem heeft geen nadelige invloed op de groei en uitval van de vleeskonijnen en het slachtrendement. Het grootste knelpunt van het combisysteem is de agressie die tussen voedsters optreedt, waardoor huidbeschadigingen bij zowel voedsters als speenkonijnen ontstaan. Meer onderzoek is nodig om een beter beeld van de agressie tussen voedsters te krijgen, zodat naar oplossingen kan worden gezocht.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.