Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==krachtvoeding
Check title to add to marked list
Voerwinst bij dynamisch voeren hoger
Riel, J.W. van; Lokhorst, Kees - \ 2015
V-focus 5 (2015). - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 32.
melkveehouderij - krachtvoeding - rundveevoeding - automatisering - agrarische economie - productie-economie - rundveehouderij - dairy farming - force feeding - cattle feeding - automation - agricultural economics - production economics - cattle husbandry
Sinds 2009 maken ruim 600 melkveebedrijven gebruik van dynamisch voeren. Zij behalen met deze tool financieel voordeel, omdat het krachtvoeradvies berekend wordt op basis van individuele koegegevens en rekening houdt met de actuele voer- en melkprijzen. Alleen koeien die extra krachtvoer terugverdienen door melkproductieverhoging krijgen extra krachtvoer. Het principe is diergericht (het dier ‘zoekt’ het eigen optimale krachtvoerniveau) en economisch interessant voor de veehouder. Er wordt dagelijks gestreefd naar de hoogste voerwinst (exclusief ruwvoer) per koe. In een vergelijking in de Agrifirm Focus Melkvee van 2013 vertoonden bedrijven met dynamisch voeren dan ook een lager (-9,3%) krachtvoerverbruik per 100 kg melk vergeleken met vergelijkbare bedrijven. Dit ging ook nog eens gepaard met een kortere (-7 dagen) tussenkalftijd. Conclusies uit het onderzoek • Langzaam opbouwen van de krachtvoergift in de opstart van de lactatie lijkt (met name bij vaarzen) gunstig te zijn voor het verloop van productie en voerwinst (exclusief ruwvoer). • Durf te vertrouwen op het dynamische advies en het vermogen van de koeien om zelf hun balans en optimum (het dier ‘zoekt’ het eigen optimale krachtvoerniveau) te vinden. • Het overrulen van het dynamisch voermodel door bewust meer krachtvoer verstrekken ten opzichte van het krachtvoeradvies van dynamisch voeren in de eerste 100 dagen van een lactatie is economisch niet aantrekkelijk. Op basis van deze bedrijfsvergelijking kost dit naar schatting 53 cent per koe per dag bij vaarzen en 47 cent per koe per dag bij oudere koeien in deze fase van de lactatie. Het artikel ‘Voerwinst bij dynamisch voeren hoger’ van de hand van Johan van Riel en Kees Lokhorst van Wageningen UR Livestock Research is vanaf deze week te lezen in V-focus.
Rassenbulletin ultravroege snijmais 2015
Groten, J.A.M. - \ 2014
zea mays - maïs - rassenlijsten - rassen (planten) - rassenproeven - cultivars - akkerbouw - krachtvoeding - nederland - maize - descriptive list of varieties - varieties - variety trials - arable farming - force feeding - netherlands
Rassenonderzoek ultravroege snijmaïs/kortseizoen krachtvoer maïs (KKM) 2014 :Gemiddelde resultaten over 2011 t/m 2014
Ruimtelijke optimalisatie van voederstromen in de Peel : nieuwe landgebruiksvormen en clustering ten behoeve van regionale productie van veevoer
Walsum, P.E.V. van; Galama, P.J. ; Roelsma, J. ; Cormont, A. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2615) - 49
melkveehouderij - milieueffect - krachtvoeding - rundveevoeding - voedergewassen - duurzaamheid (sustainability) - ruimtelijke verdeling - nutriëntenuitspoeling - duurzaam bodemgebruik - regionaal landbouwbeleid - veevoederindustrie - de peel - dairy farming - environmental impact - force feeding - cattle feeding - fodder crops - sustainability - spatial distribution - nutrient leaching - sustainable land use - regional agricultural policy - feed industry
In een eerdere studie werd verkend in hoeverre het economische en milieutechnisch haalbaar zou zijn om in regio De Peel krachtvoervervangers regionaal te verbouwen. In de in dit rapport beschreven studie stelden we ons de vraag of ruimtelijke optimalisatie wel tot milieuwinst zou kunnen leiden en vervolgens hoe regionale voercentra kunnen bijdragen en op welke locatie deze zouden moeten liggen.
Extra snijmais goed voor welzijn varkens.
Bracke, M.B.M. ; Aarnink, A.J.A. ; Rotgers, G. ; Vermeer, H.M. - \ 2014
V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
varkenshouderij - vleesvee - vleesproductie - varkensvoeding - dierenwelzijn - proefboerderijen - maïs - maïskuilvoer - varkensstallen - krachtvoeding - varkens - dierlijke productie - pig farming - beef cattle - meat production - pig feeding - animal welfare - experimental farms - maize - maize silage - pig housing - force feeding - pigs - animal production
Vleesvarkens hebben graag een emmer snijmais. Dat blijkt uit praktijkonderzoek op Varkens Innovatie Centrum Sterksel, onderdeel van Wageningen UR. In vergelijking met stro heeft snijmais meer voederwaarde en het leidt minder snel tot verstoppingen in de mestput.
‘Denk na over een slechtweerscenario’ : Rente en schandalen vormen risico’s
Sleurink, D. ; Poppe, K.J. - \ 2014
Boerderij 99 (2014)34. - ISSN 0006-5617 - p. R5 - R7.
melkveehouderij - sojaproducten - risicofactoren - landbouwprijzen - krachtvoeding - agrarische handel - dairy farming - soyabean products - risk factors - agricultural prices - force feeding - agricultural trade
Bij alle euforie over groei in de melkveehouderij is het belangrijk risicofactoren in de gaten te houden. Deze kunnen melkveehouders plots in zwaar weer brengen.
Rassenbulletin ultravroege snijmais 2014
Groten, J.A.M. - \ 2014
zea mays - maïs - rassenlijsten - rassen (planten) - rassenproeven - cultivars - akkerbouw - krachtvoeding - nederland - maize - descriptive list of varieties - varieties - variety trials - arable farming - force feeding - netherlands
Rassenonderzoek ultra vroege snijmaïs/kortseizoen krachtvoer maïs (KKM) met de gemiddelde resultaten over 2011 t/m 2013.
Effect of increased maturity of silage maize at harvest on conservation, dairy cow performance and methane emission
Zom, R.L.G. ; Bannink, A. ; Goselink, R.M.A. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 578) - 16
melkveehouderij - rundveevoeding - krachtvoeding - maïskuilvoer - rijpingsfase - droge stof - melkopbrengst - voeropname - verteerbaarheid - voersamenstelling - dairy farming - cattle feeding - force feeding - maize silage - ripening stage - dry matter - milk yield - feed intake - digestibility - feed formulation
Increasing maturity at harvest is evaluated as a cost-free method to increase starch concentration and rumen by-pass starch of maize silage, reducing methane emission. Results showed no effect on cow performance or silage stability, but the calculated effect on methane emission was low with the maize cultivar used.
Rantsoen van geiten sturen
Eekeren, N.J.M. van - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - geitenvoeding - geitenhouderij - voersamenstelling - ruwvoer (roughage) - krachtvoeding - organic farming - goat feeding - goat keeping - feed formulation - roughage - force feeding
De kostprijs voor biologische geitenmelk bestond in 2007 voor 59% uit kosten voor ruwvoer en krachtvoer. Om dit aandeel terug te dringen en tegelijkertijd aan de eis van 100% biologisch voer te voldoen, hebben veel geitenhouders zich in eerste instantie geconcentreerd op de ruwvoerkwaliteit. Veel geitenhouders proberen nu ook de krachtvoercomponent beter in de vingers te krijgen. De kennis die opgedaan is in de geitenhouderij blijkt voor een groot deel ook bruikbaar te zijn in de melkveehouderij
Beter ruwvoer, minder krachtvoer
Schooten, H.A. van - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - ruwvoer (roughage) - krachtvoeding - melkvee - veevoeding - diergezondheid - voersamenstelling - melkproductie - melkproductiekosten - kosten - dierenwelzijn - voederkwaliteit - organic farming - roughage - force feeding - dairy cattle - livestock feeding - animal health - feed formulation - milk production - milk production costs - costs - animal welfare - forage quality
Dossier van bioKennis over beter ruwvoer en minder krachtvoer. Melkkoeien kunnen ook op rantsoenen met weinig krachtvoer gezond blijven. Voorwaarde is dat er volop kwalitatief goed ruwvoer beschikbaar is. De melkproductie per koe gaat wel iets omlaag, maar de voerkosten vaak nog meer. Ook gezondheid en vruchtbaarheid van de koeien hoeven niet te lijden onder een rantsoen van hoofdzakelijk goed ruwvoer.
Fasevoeding met maïsmeel bij biologisch melkvee
Klop, A. ; Zonderland, J.L. ; Riel, J.W. van - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 302) - 32
biologische landbouw - maïs - energiebalans - melkproductie - melkveehouderij - maïsmeel - veevoeding - krachtvoeding - zetmeel - organic farming - maize - energy balance - milk production - dairy farming - maize meal - livestock feeding - force feeding - starch
Phase feeding with maize meal in a study with organic dairy cattle resulted in a positive energy balance at the start of lactation, but in a disappointing milk production.. In the trial maize meal was used to provide cattle with extra energy at the beginning of the lactation compared to a ration with maize silage. Feed intake by maize meal-cows was higher, but milk yield lower, resulting in a positive energy balance. Cows that were fed maize silage produced more milk and realised higher returns. Concentrate allocation by using Dynamic Linear Models resulted in additional savings on concentrates. The system offers opportunities for measurement feeding of home- (or regionally-) grown crops.
Precisie Veehouderij: Iedere koe dagelijks optimaal voeren en melken
Andre, G. ; Oude Lansink, A.G.J.M. - \ 2009
Stator, periodiek van VVS 10 (2009)3. - ISSN 1567-3383 - p. 4 - 8.
melkveehouderij - krachtvoeding - melkveevoeding - melkproductie - kosten - melkkoeien - voeropname - dairy farming - force feeding - dairy cattle nutrition - milk production - costs - dairy cows - feed intake
Hoeveel krachtvoer moet iedere koe dagelijks krijgen? Die vraag moet een veehouder voor al zijn melkkoeien beantwoorden. Als de koe te weinig krijgt gaat dat ten koste van de lichaamsreserves en kan de koe vatbaarder worden voor ziektes. Maar wanneer een koe teveel krijgt, wordt de koe te vet, wat ook problemen kan geven met de spijsvertering en de gezondheid. Bovendien, worden de krachtvoerkosten wel terugverdiend met de melkopbrengst? Want ook een melkveehouder streeft naar een redelijk arbeidsinkomen. Dit artikel gaat in op het dagelijks optimaliseren van de voeding van de koe.
Dynamisch voeren verbetert inkomen altijd
Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de; Andre, G. - \ 2009
V-focus 2009 (2009)12. - ISSN 1574-1575 - p. 16 - 17.
melkveebedrijven - melkvee - rundveevoeding - krachtvoeding - melkprijzen - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - dynamische systemen - melkveevoeding - dairy farms - dairy cattle - cattle feeding - force feeding - milk prices - farm results - returns - dynamic systems - dairy cattle nutrition
Afhankelijk van de situatie kan een normaal melkveebedrijf nu al 0,7 tot 2 cent per kg melk verdienen met dynamisch voeren. Na afschaffen van het quotum kan dit nog meer worden. WUR Livestock Research heeft het systeem van dynamisch voeren in bedrijfsverband geëvalueerd en gekeken wat het effect is van verschillende melk- en krachtvoerprijzen op de krachtvoergift en voor het economisch resultaat
Economisch perspectief verlaging fosforgehalte in krachtvoer
Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de; Sebek, L.B.J. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Koeien & Kansen 53) - 14
melkveehouderij - melkkoeien - rundveevoeding - krachtvoeding - voersamenstelling - fosfaat - fosfor - normen - overheidsbeleid - mineralenboekhouding - mestbeleid - dairy farming - dairy cows - cattle feeding - force feeding - feed formulation - phosphate - phosphorus - standards - government policy - nutrient accounting system - manure policy
In een eerder Koeien&Kansen-rapport kwam naar voren dat 7 Koeien&Kansen-bedrijven door de aangescherpte fosfaatnormen meer mest moeten afvoeren op basis van fosfaat dan op basis van stikstof. Voor 4 van deze bedrijven was fosfaat een vrij groot probleem. In de discussie werd aangegeven dat een mogelijke oplossing voor dit probleem het voeren van fosforarm krachtvoer kan zijn. Deze studie toont de gevolgen van de aanscherping van de fosfaatnormen voor 4 bedrijven. Dit betreft vooral mestafvoer en arbeidsinkomen. Daarnaast laat deze studie zien of en hoe de inkomensdaling te vermijden is door verlaging van het fosforgehalte in krachtvoer
Lage krachtvoergift hoeft niet te leiden tot meer gezondheidsproblemen
Zom, R.L.G. ; Smolders, E.A.A. - \ 2009
V-focus 6 (2009)4. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 26.
melkveehouderij - melkveebedrijven - rundveevoeding - diervoeding - krachtvoeding - diergezondheid - biologische landbouw - dairy farming - dairy farms - cattle feeding - animal nutrition - force feeding - animal health - organic farming
In de biologische melkveehouderij zijn er tal van bedrijven die om economische of ideële redenen weinig krachtvoer geven. Dit leidt tot een lagere energieopname en een verhoogde kans op een ernstige negatieve energiebalans (NEB). Een ernstige NEB wordt in verband gebracht met stofwisselingziekten en verminderde immuniteit. Uit onderzoek blijkt dat een bedrijfssysteem met een lage krachtvoergift niet hoeft te leiden tot meer problemen met diergezondheid en vruchtbaarheid die worden gerelateerd aan een NEB.
Minder forsfor in krachtvoer
Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2009
V-focus 6 (2009)3. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
melkveehouderij - dierlijke meststoffen - opslag - fosfaat - normen - krachtvoeding - voersamenstelling - agrarische bedrijfsvoering - maatschappelijk verantwoord ondernemen - kennisoverdracht - mestverwerking - dairy farming - animal manures - storage - phosphate - standards - force feeding - feed formulation - farm management - corporate social responsibility - knowledge transfer - manure treatment
Waarschijnlijk wordt de fosfaatnorm op grasland en bouwland de komende jaren strenger. Dit betekent dat sommige bedrijven extra mest moeten afvoeren, omdat de plaatsingsruimte voor fosfaat het mestgebruik beperkt en niet de plaatsingsruimte voor stikstof. In dit artikel is voor 4 Koeien & Kansen-bedrijven het effect van de strenge fosfaatnorm op het inkomen bekeken en de kansen voor fosforarm krachtvoer voor inkomensverbetering
Koe op snoeprantsoen
Andre, G. - \ 2009
Kennis Online 6 (2009)jan. - p. 10 - 10.
melkveehouderij - rundveevoeding - krachtvoeding - gerantsoeneerde voeding - melkveevoeding - dairy farming - cattle feeding - force feeding - restricted feeding - dairy cattle nutrition
Iedere koe een persoonlijk maaltje krachtvoer. Dat kan met de techniek die Geert André ontwikkelde bij de Animal Sciences Group. Het systeem van precisievoeren is sinds de zomer op de markt. Koeien kunnen zo niet meer krachtvoer snoepen dan ze nodig hebben, waardoor een boer maximaal aan hun melk kan verdienen
Minder mestafvoer met minder fosfaat in veevoer
Sebek, L.B.J. ; Tjoonk, L. - \ 2008
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2008 (2008)29. - p. 2 - 2.
melkveehouderij - dierlijke meststoffen - fosfaat - gebruik - normen - mestbeleid - krachtvoeding - voersamenstelling - mineralenboekhouding - dairy farming - animal manures - phosphate - usage - standards - manure policy - force feeding - feed formulation - nutrient accounting system
De komende jaren scherpt de overheid de fosfaatgebruiksnormen verder aan. In 2015 moet dit uitkomen op fosfaatevenwichtsbemesting. Zonder aanpassing van de bedrijfsvoering betekent dit voor veel intensieve melkveebedrijven al vanaf 2009 verplichte mestafvoer. Dit leidt tot extra mestafzetkosten, extra aanvoer van kunstmeststikstof en mogelijk opbrengstderving van het gewas. Een oplossing is krachtvoer aankopen met minder fosfaat. Hierdoor daalt de excretie en daarmee de verplichte mestafvoer.
Sturen in het rantsoen
Eekeren, N.J.M. van - \ 2008
BioKennis bericht Geiten 3 (2008). - 4 p.
biologische landbouw - melkveehouderij - geitenhouderij - melkproductiekosten - ruwvoer (forage) - kwaliteit - krachtvoeding - voedselkwaliteit - geiten - organic farming - dairy farming - goat keeping - milk production costs - forage - quality - force feeding - food quality - goats
De kostprijs voor biologische geitenmelk bestond in 2007 voor 59% uit kosten voor ruwvoeder en krachtvoeder. Om dit aandeel terug te dringen en tegelijkertijd aan de eis van 100% biologisch voer te voldoen, hebben veel geitenhouders zich in eerste instantie geconcentreerd op de ruwvoerkwaliteit. Veel geitenhouders proberen nu ook de krachtvoercomponent beter in de vingers te krijgen. De kennis die opgedaan is in de geitenhouderij blijkt voor een groot deel ook bruikbaar te zijn in de melkveehouderij.
Eendekroos nu ook voor de koe
Holshof, G. - \ 2008
V-focus 5 (2008)3. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 33.
rundveehouderij - rundveevoeding - krachtvoeding - lemna - lemnaceae - plantaardig eiwit - vervangmiddelen - waterplanten - cattle husbandry - cattle feeding - force feeding - plant protein - substitutes - aquatic plants
Eendenkroos is geschikt als eiwitgrondstof voor krachtvoer en is bij de productie van mengvoer goed uitwisselbaar met gangbare grondstoffen als soja. Voor de veehouderij zijn vanwege de hoge prijzen alternatieve eiwitbronnen welkom; daarbij staat het gebruik van soja maatschappelijk ter discussie. In een pilot is kroos verwerkt tot 3 verschillende krachtvoerproducten. Oogsten van Spakenburg en Stolwijk zijn bemonsterd op zware metalen en voederwaarden. De eerste resultaten wijzen op een perspectiefvolle nieuwe grondstof voor veevoeders
Dynamisch melken en voeren levert geld op
Ouweltjes, W. ; Andre, G. ; Zom, R.L.G. ; Bleumer, E.J.B. - \ 2008
V-focus 5 (2008)april (2). - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23, 25.
melkveehouderij - melken - voedering - krachtvoeding - automatisering - melkstandinrichtingen - robots - lineaire modellen - dynamische modellen - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - milking - feeding - force feeding - automation - milking parlours - linear models - dynamic models - farm results
Op het High-techbedrijf van de Waiboerhoeve is in 2006 een prototype voor een dynamisch lineair adviessysteem voor melken en voeren ontwikkeld en getoetst. De resultaten geven aan dat met deze benadering een aanzienlijk beter saldo behaald kan worden dan met traditionele adviezen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.