Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==kunstvezels
Check title to add to marked list
De landschapecologische waarde van de omgeving van het hockeyterrein Rood-Wit
Prins, A.H. ; Brouwer, F. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 758) - 40
landschap - hydrologie - flora - fauna - duingebieden - bodemkarteringen - sportterreinen - hockey - kunstvezels - kennemerland - noord-holland - landscape - hydrology - duneland - soil surveys - sports grounds - manmade fibres
De Nederlandse kustduinen vormen een belangrijke schakel in het kustduinenlandschap gelegen tussen Denemarken en Frankrijk, omdat ze nog breed en niet sterk gedegradeerd zijn. Het kustduinenlandschap bij Aerdenhout bezit een prachtige ontwikkelingsreeks van jonge duinen naar oude strandwallen en strandvlakten. De hockeyvelden van Rood-Wit in Aerdenhout liggen hierbinnen in een overgangsgebied van kalkhoudende naar kalkloze vergraven zandgronden. Het oorspronkelijke kwelgebied van de binnenduinrand isverstoord door grootschalige grondwateronttrekkingen en door inlaat van gebiedsvreemd water. De kennis van de huidige situatie van flora en fauna ter plekke is onvolledig. Er zijn potenties voor de ontwikkeling van vochtig, bloemrijk grasland en het is bekend dat er foeragerende vleermuizen voorkomen. De effecten van de aanleg van kunstgrasmatten op de hockeyvelden moeten nader worden bestudeerd.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.