Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 70

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==land ownership
Check title to add to marked list
Dealing with private property for public purposes : an interdisciplinary study of land transactions from a micro-scale perspective
Holtslag-Broekhof, S.M. - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Han Wiskerke, co-promotor(en): Raoul Beunen; Ramona van Marwijk. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577398 - 205 p.
land policy - property - private ownership - land use - compulsory purchase - land ownership - government - land transfers - physical planning - case studies - netherlands - grondbeleid - bezit - particulier eigendom - landgebruik - onteigening - grondeigendom - regering - overdrachten van grond - ruimtelijke ordening - gevalsanalyse - nederland
Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied
Boonstra, F.G. ; Bruil, W. ; Fontein, R.J. ; Haas, W. de - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2595) - 57
landinrichting - kavels - grondeigendom - wetgeving - instrumentatie - agrarisch recht - provincies - salland - land development - allotments - land ownership - legislation - instrumentation - agricultural law - provinces
Deze beleids- en wetsevaluatie van de landinrichtingsregels uit de Wet inrichting landelijk gebied toont dat inzet van het landinrichtingsinstrumentarium voor doorzettingsmacht zorgt bij de aanpak van meervoudige inrichtingsopgaven in het landelijk gebied. Doorzettingsmacht alleen is hiervoor echter niet voldoende. Om succes te hebben moeten gebiedspartijen ervan overtuigd zijn dat landinrichting nodig is en zich mede-eigenaar voelen van het proces. De meerwaarde van landinrichting ten opzichte van integrale vrijwillige gebiedsprocessen bestaat uit meer zekerheid over doelbereik voor de overheid, realisatie van een optimale verkaveling, meer rechtszekerheid voor belanghebbenden en de mogelijkheid om meerdere verwervingsinstrumenten in te zetten. Ondanks deze voordelen is het aantal landinrichtingsprojecten de afgelopen decennia gestaag afgenomen. Veel provincies associëren landinrichting met langdurige en ingewikkelde processen en/of vinden het instrumentarium niet passen bij de aard van de huidige opgaven. Verder schrikken zij vaak terug voor het dwingende karakter van landinrichting. Wijzigingen in de Wilg en recente procesvernieuwingen hebben aan deze beeldvorming weinig veranderd.
Does tenure security matter? : rural household responses to land tenure reforms in northwest China
Ma Xian lei, Xianlei - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland; X. Shi; Nico Heerink; Justus Wesseler. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461737632 - 195
agrarische economie - pachtstelsel - platteland - landbouwhuishoudens - landhervorming - grondeigendom - particuliere investering - eigendomsrechten - ruraal-urbane migratie - grondproductiviteit - conservering - china - noordwestelijk china - agricultural economics - tenure systems - rural areas - agricultural households - land reform - land ownership - private investment - property rights - rural urban migration - land productivity - conservation - north western china
Het hoofddoel van China’s landbouw- en plattelandsbeleid is behoud van voedselzekerheid in eigen land en bijdragen aan de voedselzekerheid in de wereld door duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en verbetering van de landbouwproductiecapaciteit voor de lange termijn. In veel gebieden in China gaat de landbouwproductiecapaciteit op lange termijn echter achteruit door intensieve landbouw en de daarmee gepaard gaande degradatie van de hulpbronnen land en water. Het systeem van grondeigendom speelt, als fundamentele institutie die het gedrag van grondbezitters aanstuurt, een zeer belangrijke rol bij de landbouwproductie alsook bij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en heeft veel belangstelling genoten van onderzoekers in China en andere regio’s in de wereld. Sinds 1998 heeft de Chinese regering een reeks marktgeoriënteerde hervormingen in het grondeigendom ingevoerd die als doel hebben de eigendomszekerheid te verbeteren en de overdraagbaarheid van rurale grond te bevorderen. Relevante wetten behelzen de Wet Grondbeheer (Land Administration Law) uit 1998, de Wet Contracten Rurale Grond (Rural Land Contract Law) uit 2002, de Eigendomswet (Property Law) uit 2007, en de Wet Mediation en Arbitrage bij Geschillen inzake Contracten Rurale Grond (Mediation and Arbitration of Rural Land Contract Disputes Law) uit 2009. Ofschoon deze hervormingen bijgedragen hebben aan een verbeterde formele eigendomszekerheid, is het niet duidelijk in welke mate ze bijdragen aan landbouwproductie en duurzaam gebruik van de grond. In deze studie worden systematisch de relaties onderzocht tussen grondeigendomszekerheid, zoals die wordt beïnvloed door de recente marktgeoriënteerde eigendomshervormingen, en de landbouwproductie in China. Op basis van de bestaande literatuur worden er vier relaties onderzocht, namelijk de relaties tussen eigendomszekerheid en, respectievelijk, grondinvesteringen, marktontwikkelingen betreffende grondpacht, ruraal-urbane migratie, en landbouwproductiviteit en technische efficiëntie. De resultaten van de studie beogen een volledig beeld te verschaffen van de belangrijkste relaties tussen grondeigendomszekerheid, beslissingen op het niveau van huishoudingen, en de landbouwproductiviteit in China. Naar verwachting zullen de verkregen inzichten relevant zijn voor de voortgaande hervormingen van het rurale grondeigendomsysteem en voor gerelateerd landbouw- en plattelandsbeleid in China. Ze zouden tevens van nut kunnen blijken voor andere ontwikkelingslanden met vergelijkbare eigendomsystemen die als doel hebben om huishoudens op het platteland te voorzien van gewaarborgde formele landgebruiksrechten voor de lange termijn.
Taking the law to the people : mobilizing community ownership for legal reed harvesting in Ukraine : experiences with Ukrainian legislation and stakeholder consultations for commercial reed harvesting in rural communities
Poppens, R.P. ; Rii, O. ; Kraisvitnii, P. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 34
phragmites - biomassa productie - wetgeving - grondeigendom - vergunningen - certificering - oekraïne - biobased economy - Nederland - biomass production - legislation - land ownership - permits - certification - ukraine - Netherlands
This report is an account of experiences of a Ukraine based company, Phytofuels Investments, operating in the framework of the Pellets for Power project. As one of five project partners, Phytofuels’ tasks included the development of sustainable reed production methods. Two aspects of this endeavor are zoomed in on in this report: reed legislation and engagement with authorities issuing permits on the one hand and engagements with local reed owning communities on the other. Both aspects are strongly interlinked and cover two sets of requirements in the NTA 8080, i.e. compliance with national legislation and performing stakeholder consultations.
Landscapes of deracialization : power, brokerage and place-making on a South African frontier
Leynseele, Y.P.B. Van - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Jandouwe van der Ploeg, co-promotor(en): Paul Hebinck. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461737311 - 248
landhervorming - grondrechten - gemeenschappen - grondeigendom - landverdeling - landgebruik - rassendiscriminatie - plattelandsontwikkeling - rurale sociologie - limpopo - zuid-afrika - land reform - land rights - communities - land ownership - land diversion - land use - racial discrimination - rural development - rural sociology - south africa
This thesis deals with the politicized struggles for land in South Africa’s Limpopo Province. With land having been an essential part of colonial and apartheid segregation policies and practice – with 87% of land appropriated by whites –, a land reform programme was imperative after the African National Congress came to power in 1994. One of the three branches of the land reform programme, land restitution, is a key focus of this thesis. It is particular in its goal to do justice to victims of past land dispossessions who lost land rights as result of racially-discriminatory laws by compensating them for this past loss of land and livelihoods. Where compensation for lost rights involves the government buying and redistributing land to groups with historical rights to land, such land deals present particular challenges around the ideal of restorative justice and what is means to ‘bring the past into the present’.
Over mensen en natuur; Agrarisch en Particulier Natuurbeheer in de Baviaanskloof, Zuid-Afrika
Vries, J.R. de; Oude Munnink, J. - \ 2012
Landwerk 2012 (2012)1. - ISSN 1567-1844 - p. 37 - 42.
natuurbeleid - natuurgebieden - particuliere organisaties - grondeigendom - zuid-afrika - nature conservation policy - natural areas - private organizations - land ownership - south africa
Natuurbeheer moet weer in en door de streek gebeuren, vindt het kabinet. De nieuwe aandacht voor gebiedsgewijze aanpak in natuurbeheer nodigt uit om dit onder de loep te nemen. Ook in Zuid-Afrika is een verschuiving gaande van natuurbeheer door de overheid naar natuurbeheer door particuliere grondeigenaren. Aan de hand van een Zuid-Afrikaanse casus analyseren de auteurs wat belangrijke factoren zijn bij het realiseren van natuurbeheer en natuurherstel door particuliere grondeigenaren.
War and the Crisis of Youth in Sierra Leone
Peters, K. - \ 2011
Cambridge : Cambridge University Press (International African library 41) - ISBN 9781107004191 - 292
kinderen - oorlog - jeugd - plattelandsontwikkeling - geschiedenis - sociologie - levensomstandigheden - platteland - conflict - sierra leone - west-afrika - minst ontwikkelde landen - grondeigendom - children - war - youth - rural development - history - sociology - living conditions - rural areas - west africa - least developed countries - land ownership
War and the Crisis of Youth in Sierra Leone addresses the currently incomplete understanding of the conflict in Sierra Leone by focusing on the direct experiences and interpretations of protagonists. The data presented challenges the widely canvassed notion of this conflict as a war motivated by "greed, not grievance," pointing instead to a rural crisis expressed in terms of unresolved tensions between landowners and marginalized rural youth, further reinforced and triggered by a collapsing patrimonial state.
Cooperation or competition : dilemma for resource managers in sustainable wildlife utilisation
Mwakiwa, E. - \ 2011
Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins; J. Hearne, co-promotor(en): Erwin Bulte; Hans Stigter. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789461730381 - 137
wildbeheer - particulier eigendom - grondeigendom - modelleren - loxodonta africana - savannen - grondproductiviteit - natuurreservaten - nationale parken - zuid-afrika - wildlife management - private ownership - land ownership - modeling - savannas - land productivity - nature reserves - national parks - south africa

Keywords: analytical modelling; Associated Private Nature Reserves; consumptive use; elephants; Kruger National Park; land productivity; non-consumptive use; waterpoints; Savanna ecosystem model; South Africa.

Wildlife as part of biodiversity is a global natural resource. However, landowners have some control over the future of wildlife on their land. Wildlife could be managed by the state or private landowners. The survival of the wildlife and their habitats is determined by how these landowners decide to use the land and the renewable resources on it. Some complication come into place given that wildlife usually roam on land held over by more than one owner providing more challenge to its management. In addition, wildlife as a natural resource has multiple uses that generate revenues for the betterment of the landowners. The uses could be consumptive or non-consumptive. Each landowner has multiple objectives which might be conflicting which poses even a greater challenge to the sustainable wildlife management.

To meet their objectives wildlife managers use management tools. Some of the tools used include constructing or closing of artificial waterpoints, fire management, fencing, and population manipulation through culling/hunting or translocation of animals. However, use of these management tools can lead to unintended or opposite effects if they are not well understood. There are direct and indirect effects of the tools on biodiversity. Landowners could be tempted to excessively use some of the tools in order to achieve their objectives. In addition, most studies have concentrated on either the ecological or economic effects of the wildlife management tools. For the landowner, it is essential that he comprehends both the ecological and economic effects of the wildlife management tools for the sustainable management of wildlife, a contribution of this study.

The main objective of this study is to assess the ecological and economic implications of some wildlife management tools on the landowners’ welfare. I use simple ecological economic analytical models based on the Pontryagin’s maximum principle to perform the analyses. The Savanna ecosystem model which is a spatially explicit, process-oriented model is also used to further explore the effects of one of the wildlife management tools on landowner’s multiple objectives.

One of the tools that is analyzed in this thesis is the improvement of land productivity through increasing of vegetation quality. Given that, it is usually not easy to increase the land size in response to increased incentives, some landowners might consider increasing the land productivity. The results show that utilization of wildlife can contribute to wildlife conservation and enhancement of welfare as a result of investment by landowners into habitat quality improvement. However, the use of a wildlife management tool has direct and indirect effects as demonstrated by another framework presented in this thesis on waterpoints. Waterpoints are used by wildlife managers to supplement natural water supplies which in turn support herbivore populations, like elephants. A private oriented landowner may be interested only in maximization of profits or personal benefits either from elephant offtake and/or tourism revenue, thus might ignore the negative effects that could be brought about by elephants to biodiversity. In such case, the game reserve management as the authority entrusted with sustainable management of the game reserve should use economic instruments such as subsidies or payments for the compliant landowners and/or taxes or charges for the non-compliant landowners to encourage compliance with sustainable wildlife management practices.

The Savanna ecosystem model is used to explore the effects of waterpoints on elephant density (representing an economic objective) and biodiversity (representing an ecological objective). The model is used to analyze the differential impact of waterpoints on the Kruger National Park’s regions under 26 waterpoints manipulation scenarios. The model is also used to analyze elephant impact on vegetation biomass diversity in four regions of Kruger National Park. The results showed that constructing (or closing) extra waterpoints in one region does not necessarily translate into higher (or lower) elephant densities in that region, but the effect depends on the vegetation and other conditions of the region in comparison to neighbouring regions. In one of the regions, the model showed that there is a trade-off between elephant density and vegetation biomass diversity. In another region, elephants’ effect on vegetation biomass diversity follows the intermediate disturbance hypothesis, whilst in other regions the relationship is positive. The intermediate disturbance hypothesis postulates that there would be a higher diversity of vegetation structure at intermediate elephant densities whilst at extreme levels of both low and high disturbance the diversity would be reduced. The model thus suggests that different strategies should be adopted for different regions, e.g., an adaptive management strategy could be used for one of the regions where waterpoints are switched on and off depending on the elephant density.

Another wildlife management tool that is analyzed is the use of physical barriers like fences. Physical barriers could be utilised by landowners to separate different wildlife uses which might be conflicting. Landowners or game reserve management are often faced with the decision whether to undertake consumptive (hunting) and/or non-consumptive (tourism) use on their properties. A theoretical model is constructed to examine these cases. The results show that that the two uses can be undertaken in the same contiguous area if the consumptive use is not dominating.

In conclusion, what emerges from this work is that given that the landowner’s welfare is not only affected by his own actions but also his neighbours’ modi operandi, then the landowner should consider all levels of cooperation with his neighbours in order to fully maximize his welfare. This includes cooperation in terms of which management tool(s) he and/or his neighbour should use. The frameworks presented in this thesis could be used by landowners (both state and private) to analyze the effects of their management actions on their welfare.

Verkenning grondconstructies voor de biologische landbouw : pilot Harenkarspel
Dekking, A.J.G. ; Jong, D. de; Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV (Biokennis ) - 23
biologische landbouw - grondeigendom - landgebruik - landbouwgrond - organic farming - land ownership - land use - agricultural land
Een van de knelpunten in de biologische landbouw is de continuïteit van de gronden die nu in gebruik zijn. De biologische ondernemers zitten verspreid over het gehele land. Dit betekent een versnippering van areaal. Dit onderzoek tracht inzicht te krijgen op de kansen van alternatieve en duurzame grondconstructies voor de biologische landbouw. Hiertoe is het gesprek aangegaan met landelijke en lokale (pilot gebied Bio Valley Harenkarspel) partijen met grondposities. Hoewel bijna alle in dit onderzoek betrokken partijen de problematiek rond de moeizame grondwerving voor biologische landbouw herkennen, ziet geen van de partijen dit als haar probleem. Het wordt vooral gezien als een probleem van de biologische sector zelf.
Single women, land and livelihood vulnerability in an communal area in Zimbabwe
Paradza, G.G. - \ 2010
Wageningen University. Promotor(en): Han van Dijk, co-promotor(en): B. O'Laughlin; J. Stewart. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854746 - 307
development studies - women - rural women - woman's status - marriage - families - family structure - coownership - common lands - ownership - common property resources - farming - rural areas - land ownership - access - right of access - zimbabwe - africa south of sahara - livelihoods - livelihood strategies - single persons - civil status - ontwikkelingsstudies - vrouwen - plattelandsvrouwen - positie van de vrouw - huwelijk - gezinnen - gezinsstructuur - gezamenlijk eigendom - gemeenschappelijke weidegronden - eigendom - gemeenschappelijk bezit - landbouw bedrijven - platteland - grondeigendom - toegang - toegangsrecht - afrika ten zuiden van de sahara - middelen van bestaan - strategieën voor levensonderhoud - alleenstaanden - burgerlijke staat
Samenstellen van landelijke kaarten met landschapselementen, grondeigendom en beheer : technisch achtergronddocument bij de opgeleverde bestanden
Smidt, R.A. ; Os, J. van; Staritsky, I.G. - \ 2009
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 164) - 75
cartografie - kaarteenheden - grondeigendom - nederland - thematische cartografie - landschapselementen - landschapsanalyse - landschapsbeheer - mapping - mapping units - land ownership - netherlands - thematic mapping - landscape elements - landscape analysis - landscape management
Het doel van dit onderzoek is voor het Planbureau voor de Leefomgeving het actualiseren van een landelijke grondprijskaart 2001 en een landelijke eigendomskaart 2004. Om te komen tot een landelijke eigendomskaart hebben we diverse bronbestanden verzameld en bewerkt. De gegevens van het Kadaster zijn het meest voor de hand liggende bronbestand, maar deze kwamen door de hoge verstrekkingskosten niet in beeld voor dit project. Daarom zijn de volgende bronbestanden gebruikt: • Vastgoed Rijksoverheid – domeinen, defensie, Rijkswaterstaat, LNV, Prorail; • Overige overheden – provincies, gemeenten, waterschappen, etc. • Natuurbeherende organisaties: Staatsbosbeheer, Provinciale Landschappen, Natuurmonumenten; • Natuur overig: waterwingebieden, recreatieschappen, nationaal park Hoge Veluwe, Landgoed Twickel; • Basisregistratie Percelen van het ministerie van LNV.
Analysis of the Soybean debate : a case study on the debate about labor conditions in Brazil
Greco, F.M. ; Bindraban, P.S. ; Stattman, S.L. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 292) - 46
Glycine max - sojabonen - landgebruik - grondeigendom - arbeidsomstandigheden - Brazilië - dynamiek van het ruimtegebruik - grondrechten - soyabeans - land use - land ownership - working conditions - Brazil - land use dynamics - land rights
Instrumenten openstellen boerenlandpaden : antwoord op HDvraag 3183
Overbeek, M.M.M. ; Rijk, P.J. ; Westerink - Petersen, J. - \ 2009
Den Haag [etc.] : LEI Wageningen UR
plattelandsontwikkeling - openluchtrecreatie - wandelpaden door het boerenland - subsidies - grondeigendom - overheidsbestedingen - agrarisch natuurbeheer - rural development - outdoor recreation - farm trails - land ownership - public expenditure - agri-environment schemes
Het kabinet hecht belang aan het beschikbaar zijn van groen voor de recreant. In het bijzonder wordt openstelling van boerenland gestimuleerd, o.a. via de Regeling Boerenlandpaden. De komende jaren wil het ministerie van LNV 1.000 kilometer pad gerealiseerd zien. Verschillende organisaties hebben initiatieven voor het aanleggen van ommetjes en het herstellen van historische paden over boerenland. Hierbij is medewerking van grondeigenaren nodig. De vraag is hoe LNV de uitvoering het meest effectief kan ondersteunen
Sustainable land use under different institutional settings
Oskam, A.J. ; Feng, S. - \ 2008
NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)4. - ISSN 1573-5214 - p. 295 - 306.
duurzaamheid (sustainability) - landgebruik - grondeigendom - eigendomsrechten - duurzaam bodemgebruik - multifunctionele landbouw - sustainability - land use - land ownership - property rights - sustainable land use - multifunctional agriculture - contracts - markets
This paper serves three purposes. First, it gives a short introduction to the concept of sustainability in relation to land use. Since the Brundtland report it has become clear that sustainability is a dynamic concept that changes when conditions in society change. Moreover, it is easier to assess what is `unsustainable¿ than what is `sustainable¿. But that will not suppress the demand for sustainable developments. Second, it elucidates a classification of different concepts developed within New Institutional Economics and applies these concepts to a number of typical problem areas in relation to landownership and land use. Institutions change slowly and that holds most for informal rules, which are classified by Williamson as `social embeddedness¿. Land ownership and land use often function partly under informal rules. But formal rules and institutional arrangements are also crucial: together with the informal rules they go here under the name `institutional setting¿. Because the landowner - or the present user of land - is often not the best user from the perspective of the society, the relationship between `owner¿ and `user¿ has raised a lot of attention. Efficient exchange at the land rental market, but also contracts that are adjusted to the characteristics of owners and renters or to the specifics of multifunctional land use contribute to sustainable land use. Third, this paper provides the connection between the different papers of this special issue and shows where they fit into the basic theoretical framework. Most attention goes to ownership (including property rights), the land rental market and contract choice. Different functions of land use, however, are also covered with a clear link to informal rules.
Strategisch gedrag grondeigenaren : van belang voor de realisatie van natuurdoelen
Luijt, J. - \ 2007
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 38) - 58
landbouwgrond - grondmarkten - grondprijzen - grondmobiliteit - grondeigendom - winsten - natuurbescherming - overdrachten van grond - nederland - ecologische hoofdstructuur - agricultural land - land markets - land prices - land mobility - land ownership - profits - nature conservation - land transfers - netherlands - ecological network
Sinds het vrijlaten van de prijs van onverpachte grond, in 1963, heeft er in Nederland zowel eind jaren zeventig als eind jaren negentig een explosieve grondprijsstijging plaats gevonden, gevolgd door een bijna even forse daling. De reële grondprijsontwikkeling laat zien dat beide pieken ongeveer even hoog zijn. Voor elk van de 2 perioden werd in dit onderzoek de prijs afgezet tegen de verhandelde oppervlakte. Dat leverde in beide gevallen een cyclus op. Een grondmarktcyclus vangt aan wanneer grondeigenaren verwachten dat de grondprijs zal gaan stijgen en vervolgens de verkoop van de grond uitstellen. Wanneer de prijs uiteindelijk gaat stijgen en vooral wanneer die prijs, vanwege de steeds krapper wordende grondmarkt, ook nog eens doorschiet, bieden grondeigenaren weer meer grond aan: gaan winst nemen. Echter, dan gaan kopers anticiperen op een daling van de dan zeer hoge grondprijs. Bij het grotere aanbod en stakende kopers, daalt de grondprijs en neemt het aantal transacties nog verder af. Pas wanneer kopers er van overtuigd raken dat er geen verdere daling van de grondprijs meer in zit, gaat men weer aankopen. Trefwoorden: Landbouwgrond, grondmarkt, grondprijs, grondmobiliteit, marktcyclus, grondeigenaar, belegging in grond, rendement landbouwgrond, flow market, stock market, real estate cycles, business cycles, bedrijfsbeeindiging.
Aanleggen van natuur
Leneman, H. ; Geelen, J. ; Koeijer, T.J. de - \ 2007
De Landeigenaar 53 (2007)7. - ISSN 0166-5839 - p. 7 - 8.
landinrichting - particuliere percelen - grondeigendom - natuurbescherming - landgebruik - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - landbouwgrond - natuurontwikkeling - land development - private plots - land ownership - nature conservation - land use - farm development - agricultural land - nature development
Eén op de zes eigenaren van landbouwgrond overweegt op een deel van die grond natuur aan te leggen. Voor heel Nederland betekent dit een belangstelling voor natuuraanleg door particulieren via functieverandering van ruim 18.000 hectare. Dit zijn enkele resultaten van een marktonderzoek onder grondeigenaren, dat voorjaar 2007 is uitgevoerd in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) door Geelen Consultancy (Wageningen) en het LEI (onderdeel van Wageningen-UR)
Buurmans land is maar een keer te koop
Cotteleer, G. ; Luijt, J. - \ 2007
Agri-monitor 13 (2007)1. - ISSN 1383-6455 - p. 5 - 6.
overdrachten van grond - grondprijzen - grondbeheer - grondeigendom - landeigenaren - landevaluatie - landtypen - landgebruik - terrein - ruimtelijke ordening - land transfers - land prices - land management - land ownership - landowners - land evaluation - land types - land use - terrain - physical planning
De agrarische grondprijs in verstedelijkte gebieden wordt gedomineerd door de mate van stedelijke druk. In de meer afgelegen landbouwgebieden wordt de hoogte van diezelfde agrarische grondprijs in belangrijke mate bepaald door de verhouding tussen het aantal kopers en verkopers op lokale agrarische grondmarkten. Dit blijkt uit een recente studie van het LEI en de Leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid van Wageningen Universiteit.
Buurmans land is maar een keer te koop
Luijt, J. ; Cotteleer, G. - \ 2007
De Landeigenaar 53 (2007)1. - ISSN 0166-5839 - p. 3 - 4.
overdrachten van grond - grondprijzen - grondbeheer - grondeigendom - landeigenaren - landevaluatie - landtypen - landgebruik - terrein - ruimtelijke ordening - land transfers - land prices - land management - land ownership - landowners - land evaluation - land types - land use - terrain - physical planning
De agrarische grondprijs in verstedelijkte gebieden wordt voornamelijk bepaald door de mate van stedelijke druk en in mindere mate door ontwikkelingen in de landbouw. Daartegenover staat dat de hoogte van diezelfde agrarische grondprijs buiten de stedelijke invloedsfeer, dus in de meer afgelegen rurale gebieden, in belangrijke mate bepaald wordt door de verhouding tussen het aantal kopers en verkopers op lokale agrarische grondmarkten. Dit blijkt uit een recente studie die het LEI en de WUR onlangs samen hebben uitgevoerd
Enclosed waters : property rights, technology and ecology in the management of water resources in Palakkad, Kerala
Krishnan, J. - \ 2007
Wageningen University. Promotor(en): F. von Benda-Beckmann; Linden Vincent, co-promotor(en): P.P. Mollinga. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048145 - 303
waterbeheer - grondeigendom - watervoorraden - waterbeleid - irrigatiewater - india - kerala - eigendomsrechten - water management - land ownership - water resources - water policy - irrigation water - property rights
This thesis is an enquiry into the persistent problem of water scarcity in the paddy growing regions in the southeastern part of Palakkad district, in the state of Kerala, in South India. It views the problem of scarcity as an outcome of the existing unsustainable and inequitable mode of water resources management and distribution. It therefore places the problem of scarcity in the particular irrigation and agricultural context of Kerala. Following the introductory chapter and the discussion on the conceptual framework, the first part of the thesis (Chapters 3-4) deals with the underlying approach towards the management of water resources, with a focus on the sustainability dimension. It provides a critique of the irrigation and agricultural policies implemented by the state of Kerala since the 1960s, for their neglect of local specificities. It also analyses the impact of single crop (paddy) focussed irrigation and agricultural policies on the micro-level land and water use practices in the study area. It also discusses the impact of supply oriented, large-scale canal projects and inter-basin transfers of water on the management of local water sources, primarily the tanks of the area. Finally, it analyses the extent to which the existing policy emphasis on local level water resource management and planning, as a part of the decentralisation agenda of the state, has ensured sustainable water management. The second part of the thesis (Chapters 5-7) is focussed on the distribution issue. The issue of equitable distribution of water has been located within the property rights framework. Rights to land explain the present distribution of access to water. The thesis has illustrated how the implementation of land reforms in the state (hailed as one of the most radical land reform initiatives in India), by neglecting the issue of water rights, resulted in an inequitable distribution of access to water. It also discusses how the increasing private control over water eats into public and common rights, giving rise to conflicts and contestations. Finally, the thesis critiques the existing formulation of property rights over land and water, for their neglect of issues related to ecological sustainability. While discussing the creation of public and private rights over a fluid and common pool resource such as water, it argues that issues of ecological sustainability should be central to the framing of property rights over both land and water. In conclusion, this thesis illustrates that the recurring problem of water scarcity necessitates a thorough re consideration of existing irrigation and agricultural policies that influence the management of water resources. It also argues for a re consideration of the existing property rights formulations that determine access to a scarce and critical resource.
Property rights after market liberalization reforms: land titling and investments in rural Peru
Fort Meyer, R.A. - \ 2007
Wageningen University. Promotor(en): Arie Kuyvenhoven; Ruerd Ruben, co-promotor(en): J. Escobar. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048305 - 125
eigendomsrechten - markten - toegang - toegangsrecht - grondeigendom - registratie - grondbeleid - instellingen - financiële instellingen - kleine landbouwbedrijven - krediet - peru - ontwikkelingseconomie - liberalisatie - institutionele economie - property rights - markets - access - right of access - land ownership - registration - land policy - institutions - financial institutions - small farms - credit - development economics - liberalization - institutional economics
This study discusses the links between land access, property rights, and economic development, analyzing the results and limitations of a public intervention- Land Titling and Registration- that constitutes one of the main instruments for contemporary land policy in Peru. It starts with a global perspective, and then develops a meso (or regional) and micro level approach for the study of the Peruvian Land Tilting and Registration Program (PETT). The study attempts to provide a comprehensive analysis and discussion of the importance of institutions, like land property rights, in the context of market liberalization reforms. In operational terms, this means verifying whether land titling constitutes a necessary and/or sufficient condition to promote investments and increase land values. To accomplish this objective, we use information at two different levels. We assembled a country-level panel dataset for the macro perspective, and rely on household’s surveys collected during the year 2004 as part of the evaluation of the PETT Program for the micro approach of this study. Our findings reveal that titling and registration can be considered as a necessary condition to improve investment opportunities when its implementation procedure is based on the recognition of previous informal land rights and community networks, because its effect on the reduction of transaction costs at a regional level improves the dynamics of land markets and facilitates the entrance of formal financial institutions. A decentralized program is more likely to understand and correctly assess local conditions, as well as to concentrate its work on poorer farmers confronting stronger limitations to acquire tenure security by other means. Targeting must be applied also at the regional level, identifying less-developed areas that can benefit from the externality effects provided by increased levels of titling density. However, the presence of other limitations that constrain the participation of small farmers in the formal credit market, and the inability of titling to solve them by itself, makes it difficult to consider this policy as a sufficient condition to improve the livelihood of poorer farmers.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.