Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 121

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==land parcelling
Check title to add to marked list
Kwaliteit en ruimtelijke data in relatie tot het LPIS : kwaliteitsaspecten rondom het beheer van ruimtelijk data
Meijer, M. ; Vullings, L.A.E. - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2285) - 142
verkaveling - identificatie - registratie - databanken - gemeenschappelijk landbouwbeleid - kwaliteitsnormen - land parcelling - identification - registration - databases - cap - quality standards
Elke lidstaat is verplicht om een Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS) op te zetten. Een belangrijk onderdeel van dit GBCS is een systeem voor de identificatie van percelen landbouwgrond, ook wel perceelsregister of LPIS (Land Parcel Identification System) genoemd. In 2010 is door de EU een nieuw raamwerk opgezet om die kwaliteit van het perceelsregister te toetsen. Dit raamwerk wordt ook wel LPIS QAF genoemd. De elementen die deel uitmaken van dit kwaliteitsraamwerk komen voor een groot deel overeen met al bestaande kwaliteitsraamwerken zoals ISO en NEN. De uitkomsten van het LPIS QAF geven over het algemeen een goed beeld van de kwaliteit van het perceelsregister, zij het dat een aantal elementen sterk context afhankelijk zijn.
De (her)inrichting van erf, perceel en sloot als 'tweede stut' onder een schone landbouw
Aarts, F. ; Verhoeven, J.T.W. ; Massop, H.T.L. ; Noij, G.J. ; Buck, A.J. de - \ 2011
PPO AGV
waterkwaliteit - veehouderij - erven - oppervlakteafvoer - sloten - bemesting - fosfaat - verkaveling - agrarische bedrijfsvoering - oppervlaktewaterkwaliteit - water quality - livestock farming - yards - overland flow - ditches - fertilizer application - phosphate - land parcelling - farm management - surface water quality
Veeteeltbedrijven kunnen de waterkwaliteit verbeteren door eenvoudige filtering van slootwater, waarmee verloren voedingstoffen kunnen worden teruggevangen. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen van eenvoudige aanpassingen van erf, perceel en sloot die kosteneffectief bijdragen aan de gewenste waterkwaliteit. De deskundigendag is georganiseerd vanuit de projecten Landbouw Centraal en Inrichtingsmaatregelen tegen oppervlakkige erfafspoeling op veeteeltbedrijven: de '2e stut'. Wat zijn de praktische mogelijkheden van deze ‘2e stut’ onder de bedrijfsoptimalisatie en hoe daar mee om te gaan? Wanneer kan iets wel en wanneer niet? Wat zijn de kosten en baten? Hierover wordt gepraat tijdens de deskundigendag. Het doel is van elkaar te leren, elkaar verder te helpen en te stimuleren dat mogelijkheden in praktijk worden gebracht, verbeteropties worden onderzocht en hindernissen uit de weg geruimd.
Landschappelijke effecten van ontwikkelingen in de landbouw
Agricola, H.J. ; Hoefs, R.M.A. ; Doorn, A.M. van; Smidt, R.A. ; Os, J. van - \ 2010
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 215) - 118
landschap - kwaliteit - verkaveling - landbouw - overheidsbeleid - landbouwbeleid - grote landbouwbedrijven - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landscape - quality - land parcelling - agriculture - government policy - agricultural policy - large farms - cap
Ontwikkelingen in de land- en tuinbouw hebben gevolgen voor het Nederlandse landschap. Het Planbureau voor de Leefomgeving wil graag in beeld krijgen waar wat staat te gebeuren. Doel van dit onderzoek is om landsdekkend in kaart te brengen waar tot 2020 welke veranderingen in de landbouw zullen optreden en wat de effecten daarvan zijn op de kwaliteiten van het landschap. Voor het Nederlandse buitengebied is een onderscheid gemaakt naar in totaal 23 landschapstypen, agrarische cultuurlandschappen waarin stedelijke- en natuurgebieden buiten beschouwing zijn gelaten. De typering neemt de indeling naar fysisch geografische regio¿s als uitgangspunt. Verdere differentiatie heeft plaatsgevonden op basis van ontginningsgeschiedenis en schaalkenmerken van het landschap.
De grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en ontwikkeling
Blokland, P.W. ; Jager, J.H. ; Leeuwen, M.G.A. van; Schouten, A.D. ; Venema, G.S. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154029 - 77
veehouderij - akkerbouw - oppervlakte (areaal) - grondprijzen - landbouwgrond - verkaveling - zuid-holland - livestock farming - arable farming - acreage - land prices - agricultural land - land parcelling
Dit rapport is gemaakt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en gaat in op de huidige structurele situatie in de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland en de opgetreden ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. Ook wordt een beeld geschetst van de economische omvang van het grondgebonden agrocomplex en wordt aandacht besteed aan een aantal ontwikkelingen op de grondmarkt. This report was commissioned by the province of Zuid-Holland (South Holland) and examines the current structural situation in land-based farming in Zuid-Holland, as well as the developments which have appeared over the past ten years. In addition it describes the economic significance of the land-based agro-complex, and attention is devoted to a number of developments in the land market.
Meer biodiversiteit bij ruimtelijke sturing
Groeneveld, R.A. - \ 2008
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 25 (2008)3. - ISSN 0169-6300 - p. 162 - 164.
natuurbescherming - landgebruiksplanning - subsidies - agrarisch natuurbeheer - verkaveling - nature conservation - land use planning - agri-environment schemes - land parcelling
De belangen van landeigenaren en natuurbeschermers staan vaak tegenover elkaar als het gaat om de vraag waar beheer en ontwikkeling van natuur wenselijk zijn. Het Programma Beheer laat de allocatie van subsidies binnen percelen over aan de aanvragers. Veelal zijn economische argumenten dan doorslaggevend. Een ruimtelijk bio-economisch model laat zien dat dit ertoe leiden kan dat met de gemaakte kosten niet het maximale ecologische resultaat wordt behaald
Knelpunten en oplossingen Praktijkgroep Kleine Huiskavel [Koe & Wij]
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
melkveehouderij - melkkoeien - weiden - begrazing - melkproductie - voedering - bijvoeding - agrarische bedrijfsvoering - melkveebedrijven - verkaveling - dairy farming - dairy cows - pastures - grazing - milk production - feeding - supplementary feeding - farm management - dairy farms - land parcelling
Twee weideseizoenen heeft het project Koe & Wij inmiddels achter de rug. Hoe is het de deelnemers in de vier praktijkgroepen de afgelopen twee jaren vergaan? Hebben ze gezamenlijk oplossingen gevonden voor de benoemde knelpunten in hun praktijkgroep? Hebben ze die oplossingen ook al in de dagelijkse praktijk toegepast? Allemaal vragen waar per groep antwoord op wordt gegeven in een serie van vier publicaties. In dit eerste deel aandacht voor de praktijkgroep Kleine Huiskavel
Land Fragmentation and Rice Production : a Case Study of Small Farms in Jiangxi Province, P.R. China
Tan, S. - \ 2005
University. Promotor(en): Arie Kuyvenhoven; J.B. Opschoor; [No Value] Qu Futian, co-promotor(en): Nico Heerink. - Wageningen, The Netherlands : Wageningen University - ISBN 9085042577 - 160
plattelandsontwikkeling - economische ontwikkeling - landbouwgrond - grondbeleid - overheidsbeleid - proefveldgrootte - landbouwhuishoudens - kleine landbouwbedrijven - rijst - Jiangxi - China - verkaveling - rural development - economic development - agricultural land - land policy - government policy - plot size - agricultural households - small farms - rice - land parcelling
Agricultural landholdings in China have an average size of only 0.53 hectares and are divided over six different plots on average. This very high degree of land fragmentation is likely to impose important constraints to current government policies aimed at supporting the incomes of rural households, raising domestic grain production, and promoting the overall production capacity of agricultural sector in order to meet the challenges posed by foreign competition. The purpose of this study is to examine the causes of this extremely high degree of land fragmentation and its consequences for food production in China. The analysis focuses in particular on rice smallholders in Jiangxi Province, a major rice production base of China.
De veldschans Bruchem
Bervaes, J.C.A.M. - \ 2003
Historisch Geografisch Tijdschrift (2003)1. - ISSN 0167-9775 - p. 19 - 25.
geschiedenis - landschap - verkaveling - gelderland - verdedigingswerken - bommelerwaard - historische geografie - history - landscape - land parcelling - defensive works - historical geography
De versterkte schans Bruchem op het schilderij over het beleg van Zaltbommel in 1574 blijkt volgens de kaart van De Man (topografische kaart uit 1810) werkelijk bestaan te hebben
Grondgebruikersinventarisatie Zuidwolde - Zuid : gebied 244
Os, J. van; Hamminga, W. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 615) - 29
ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - landinrichting - inventarisaties - nederland - velden - drenthe - verkaveling - physical planning - land use - zoning - land development - inventories - netherlands - fields - land parcelling
Cultuurtechnische inventarisatie Losser - Zuid : gebied 221
Naeff, H.S.D. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 492) - 33
inventarisaties - landinrichting - landgebruik - bedrijfsvoering - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - nederland - velden - overijssel - verkaveling - twente - inventories - land development - land use - management - rural development - rural planning - netherlands - fields - land parcelling
Cultuurtechnische inventarisatie Garijp - Sumar, gebied 228
Kleef, H. van; Naeff, H.S.D. - \ 1997
Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 496) - 29
landinrichting - inventarisaties - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - nederland - velden - friesland - verkaveling - land development - inventories - rural planning - rural development - land use - management - netherlands - fields - land parcelling
Cultuurtechnische inventarisatie Appingedam - Delfzijl, gebied 229
Kleef, H.A. van; Naeff, H.S.D. - \ 1997
Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 497) - 29
landinrichting - inventarisaties - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - nederland - velden - groningen - verkaveling - land development - inventories - rural planning - rural development - land use - management - netherlands - fields - land parcelling
Landschappen van Maas en Peel : geschiedenis, kenmerken en waarden van het cultuurlandschap van Noord- en Midden - Limburg
Renes, J. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 192)
landbouwgrond - landschap - nederland - velden - historische geografie - cultuurlandschap - limburg - verkaveling - de peel - agricultural land - landscape - netherlands - fields - historical geography - cultural landscape - land parcelling
Cultuurtechnische inventarisatie Graspeel : gebied 227
Kleef, H.A. van - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 585) - 31
landinrichting - inventarisaties - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - nederland - velden - noord-brabant - verkaveling - land development - inventories - rural planning - rural development - land use - management - netherlands - fields - land parcelling
Grondgebruikersinventarisatie Kromme Rijn : gebied 235
Kleef, H.A. van; Hamminga, W. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 598) - 29
ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - landinrichting - inventarisaties - nederland - velden - utrecht - verkaveling - physical planning - land use - zoning - land development - inventories - netherlands - fields - land parcelling
Cultuurtechnische Inventarisatie Diepenheim; gebied 222, bijl. 44 p
Naeff, H.S.D. - \ 1997
Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 493) - 29
landinrichting - inventarisaties - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - nederland - velden - overijssel - verkaveling - land development - inventories - rural planning - rural development - land use - management - netherlands - fields - land parcelling
Kengetallen over de landbouw, de verkaveling en de ontsluiting worden verkregen met het geografisch informatiesysteem Cultuurtechnische Inventarisatie (CI) van SC-DLO. Dit rapport bevat een beknopte beschrijving van de gevolgde werkwijze van verzamelen en verwerken van gegevens bij de CI Diepenheim, dat als ruilverkavelingsgebied is geplaatst op het Voorbereidingsschema Landinrichting 1994. Het gebied ligt in Overijssel en heeft een oppervlakte van 2060 ha. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een ruimtelijke beschrijving gegeven van het gebied alsmede van de bedrijfsstructuur. De grondgebruikerssituatie is in het voorjaar van 1995 opgenomen en correspondeert met de landbouwtelling 1994.
Cultuurtechnische Inventarisatie Winterswijk-Oost; gebied 231, bijl. 46 p
Naeff, H.S.D. - \ 1997
Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 501) - 34
inventarisaties - landinrichting - landgebruik - bedrijfsvoering - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - nederland - velden - gelderland - verkaveling - achterhoek - inventories - land development - land use - management - rural development - rural planning - netherlands - fields - land parcelling
Kengetallen over de landbouw, de verkaveling en de ontsluiting worden verkregen met het geografisch informatiesysteem Cultuurtechnische Inventarisatie (CI) van SC-DLO. Dit rapport bevat een beknopte beschrijving van de gevolgde werkwijze van verzamelen en verwerken van gegevens bij de CI Winterswijk-Oost, dat als herinrichtingsgebied is geplaatst op het Voorbereidingsschema Landinrichting 1995. Het gebied ligt in Gelderland en heeft een oppervlakte van 6944 ha. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een ruimtelijke beschrijving gegeven van het gebied alsmede van de bedrijfsstructuur. De grondgebruikerssituatie is eind 1995 en begin 1996 opgenomen en correspondeert met de landbouwtelling 1995.
Cultuurtechnische inventarisatie De Leijen - Oost en -West, gebied 219
Schmitz, I.M.J. - \ 1996
Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 418) - 35
inventarisaties - landinrichting - landgebruik - bedrijfsvoering - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - nederland - velden - noord-brabant - verkaveling - inventories - land development - land use - management - rural development - rural planning - netherlands - fields - land parcelling
Cultuurtechnische inventarisatie Reeuwijk : gebied 226
Naeff, H.S.D. - \ 1996
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 466) - 35
landinrichting - inventarisaties - ruimtelijke ordening - nederland - velden - reconstructie - zuid-holland - verkaveling - land development - inventories - physical planning - netherlands - fields - reconstruction - land parcelling
Cultuurtechnische inventarisatie Agger : gebied 225
Naeff, H.S.D. - \ 1996
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 465) - 35
landinrichting - inventarisaties - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - nederland - velden - noord-brabant - zeeland - verkaveling - land development - inventories - rural planning - rural development - land use - management - netherlands - fields - land parcelling
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.