Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 140

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==landbouwindustrie
Check title to add to marked list
Inter-organizational collaboration in bio-based business : sustainability-oriented networks inagro-industrial parks
Nuhoff-Isakhanyan, Gohar - \ 2016
University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Emiel Wubben. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577695 - 194 p.
biobased economy - sustainability - agribusiness - cooperation - agroindustrial sector - business parks - network analysis - netherlands - sustainable development - duurzaamheid (sustainability) - landbouwindustrie - samenwerking - agro-industriële sector - bedrijventerreinen - netwerkanalyse - nederland - duurzame ontwikkeling

Globally, bio-based business is often perceived as sustainable, because its renewable production can potentially lower carbon and greenhouse emissions by substituting fossil-fuel-based production, reduce environmental sourcing problems, and create turnover and jobs. However, bio-based business can also bring sustainability challenges. Urged to exploit innovative solutions and further enhance their sustainability performance, organizations engaged in bio-based activities extensively search for collaboration possibilities with new partners. Inter-organizational collaboration is considered as mechanism to enhance sustainability. This thesis explores the ways inter-organizational collaboration in bio-based business in general and in agro-industrial parks in particular can enhance sustainability.

Ruimte voor exploratie : agrarische ondernemers op zoek naar klantbehoefte : eindrapportage project Marktgericht Ondernemen 2012-2015
Valk, O.M.C. van der; Splinter, G.M. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2016-040) - ISBN 9789462577923 - 19 p.
tuinbouw - agro-industriële sector - landbouwindustrie - markten - marktconcurrentie - ondernemerschap - innovaties - creativiteit - nederland - horticulture - agroindustrial sector - agribusiness - markets - market competition - entrepreneurship - innovations - creativity - netherlands
Het project Marktgericht Ondernemen (2012-2015) heeft als doel om de positie van telers en ketenpartners in de tuinbouw te versterken. Via verschillende sporen is er gewerkt aan het creëren van (nieuwe) waarde omdat een lage kostprijs alleen niet meer voldoende is om het verschil te maken. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van onderscheidende producten, productconcepten en duurzame verdienmodellen, het vertalen van markt- en consumententrends naar marktkansen, het versterken van ondernemerschap en het aanjagen van een cultuurverandering. Het project heeft een aantal inzichten opgeleverd. Deze inzichten zijn niet alleen relevant voor tuinbouwondernemers, maar feitelijk voor iedereen binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen die zich betrokken voelt bij het innovatiethema ‘Samenwerkende waardeketens’.1 Dit document is een verslag van vier jaar innoveren en exploreren met ondernemers. Een gezamenlijke ontdekkingstocht die niet stopt na het afsluiten van dit project.
Nieuwe waardeproposities ontdekken : hoe agrarische ondernemers kunnen co-creëren en experimenteren
Valk, O.M.C. van der; Splinter, G.M. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR - 22 p.
agro-industriële sector - landbouwindustrie - ondernemerschap - innovaties - creativiteit - nederland - agroindustrial sector - agribusiness - entrepreneurship - innovations - creativity - netherlands
De LEI Business Innovation Approach (LEI-BIA) ondersteunt ondernemers in de agribusiness bij het ontwikkelen én implementeren van innovatieve en duurzame bedrijfsmodellen. Mooi voorbeeld is het vierjarig project “Marktgericht Ondernemen” binnen de sector tuinbouw. De rapportage ‘Ruimte voor exploratie; agrarische ondernemers op zoek naar waardecreatie’ geeft een overzicht van opgedane ervaringen, toegepaste methodiek en behaalde resultaten.
Gedragscode eerlijke handelspraktijken : quick-scanevaluatie
Heide, C.M. van der; Wagenberg, C.P.A. van; Judge, L.O. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI report 2016-022) - ISBN 9789462577299 - 27 p.
agro-industriële sector - landbouwindustrie - voedsel - mode - textiel - schoeisel - fair trade - gedragscode - agroindustrial sector - agribusiness - food - fashion - textiles - footwear - code of practice
The agrofood sector, and the fashion, textiles and footwear sector have been working towards the drafting and implementation of a code of conduct with possibilities for dispute resolution in order to promote fair trade practices. Steering groups from within each of these two sectors started a pilot in order to achieve this. For the 2 years that these pilots were running, the two steering groups did not receive any complaints about unfair trade practices. Both steering groups emphasised that they determined that a code of conduct does have an edifying effect. The general perception is that the code of conduct made businesses more aware of fair trade and unfair trade practices. The steering group from the agrofood sector, although not unanimously, is sympathetic towards a continuation of the pilot which is in contrast with the steering group from the fashion, textile and footwear sector. This steering group supports putting the current pilot on hold and to make it available on demand if the branch organisations advise its usage. Both steering groups do not support extra legislation in this area.
Producentenorganisaties als instrument voor concurrentiekracht en innovatie : uitbreiding van perspectief door het nieuwe GLB?
Smit, A.B. ; Prins, H. ; Litjens, M.E.G. ; Ham, A. van den; Bijman, J. ; Zaalmink, W. - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2015-164a) - 55 p.
producentengroepen - landbouwproducten - landbouwindustrie - landbouw - tuinbouw - samenwerking - marktconcurrentie - onvolledige mededinging - duurzaamheid (sustainability) - nederland - producer groups - agricultural products - agribusiness - agriculture - horticulture - cooperation - market competition - imperfect competition - sustainability - netherlands
Producer organisations (POs) in agri- and horticulture give primary producers the opportunity to strengthen their position in the chain. Until 1 January 2014, POs were only recognised in the vegetables and fruit sector. Since then, POs can now also be organised in other agri- and horticulture sectors due to a change in EU policy. This refers to officially recognised producer organisations besides or instead of several existing horizontal cooperative organisations. This report presents the opportunities of cooperation in general and of organising a PO in the agri- and horticulture, including competition aspects which could create some barriers.
Kansen in de keten : naar een weerbare plantaardige sector in Noord-Holland
Schans, J.W. van der; Vader, J. ; Kuhlman, J.W. ; Splinter, G.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Janssens, S.R.M. ; Venema, G.S. - \ 2015
The Hague : LEI Wageningen UR - 20 p.
tuinbouw - akkerbouw - regionale economie - noord-holland - provincies - landbouwindustrie - voedselproductie - economische ontwikkeling - glastuinbouw - sierteelt - vollegrondsgroenten - agro-industriële ketens - horticulture - arable farming - regional economics - provinces - agribusiness - food production - economic development - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - field vegetables - agro-industrial chains
In deze publicatie wordt ingegaan op de huidige positie van de primaire sector en andere relevante schakels in de keten in Nederland en Noord-Holland. De belangrijke trends worden bekeken en nagegaan wordt waar deze kansen bieden en welke handelingsperspectieven er zijn voor de sector. Vervolgens wordt ingegaan op de potentiële rol van de provincie daarbij. De auteurs beperken zich, op verzoek van de provincie, tot de plantaardige sectoren in Noord-Holland, namelijk de glastuinbouw, sierteelt, akkerbouw en vollegronds groenten. De publicatie is gebaseerd op expert judgement van de betrokken onderzoekers en niet op nieuw uitgevoerd onderzoek.
Primary Food Processing : Cornerstone of plant-based food production and the bio-economy in Europe
Logatcheva, K. ; Galen, M.A. van - \ 2015
The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-121) - 41
primaire sector - agro-industriële ketens - landbouwindustrie - agro-industriële sector - voedselverwerking - industriële grondstoffen - biobased economy - primary sector - agro-industrial chains - agribusiness - agroindustrial sector - food processing - feedstocks
This report describes the supply chains and special characteristics of plant-based primary food processors; producers of (wheat) flour, starches, vegetable oils and fats, sugar, and cocoa. The production value, direct employment in the industry, and indirect employment in farming were calculated. The significance of the plant-based primary food processing industry in terms of production value and share in the total food processing industry in the EU was estimated, and threats and opportunities were identified on the basis of desk research and interviews with PFP member organisations and companies.
Benchmark Agrofood : de positie van regio FoodValley in Nederland
Agricola, H.J. ; Kuhlman, T. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2637) - 32
landbouwsector - agro-industriële sector - agro-industriële complexen - landbouwindustrie - voedselindustrie - landbouwproductie - voedselproductie - agro-industriële ketens - werkgelegenheid - gelderse vallei - veehouderij - agricultural sector - agroindustrial sector - agroindustrial complexes - agribusiness - food industry - agricultural production - food production - agro-industrial chains - employment - livestock farming
Gemeente Ede wil meer inzicht krijgen in de economische betekenis van het regionale agrofoodcomplex. Meer specifiek luidt de vraag: hoe verhoudt de bedrijvigheid van de agrofoodsector in de regio FoodValley – in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde – zich tot andere agrofoodregio’s in Nederland? Om de positie van regio FoodValley en gemeente Ede te duiden, zal een vergelijking worden gemaakt met de deelgebieden Oost-Brabant, Rotterdam Foodcluster en Amsterdam-Zaanstreek.
Mainstream zoekt maatschappij : maatschappelijke waardering voor toekomstbestendige agrifoodsector : lessen uit Denemarken en Engeland
Bakker, H.C.M. de; Lauwere, C.C. de; Dagevos, H. ; Beekman, V. ; Meeusen, M.J.G. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-071) - ISBN 9789086157112 - 40
landbouwindustrie - landbouwsector - voedsel - voedingsmiddelen - samenleving - maatschappelijk verantwoord ondernemen - denemarken - verenigd koninkrijk - agribusiness - agricultural sector - food - foods - society - corporate social responsibility - denmark - uk
Societal appreciation is important for a future-proof agri-food sector. Connecting, communication, offering insights and activation are key to the Implementation Plan ‘Market and Society’. In this way, the top sector Agri&Food wants to arrive at a stronger public support for the food sector. This report looks beyond our borders at how societal appreciation and connection are shaped.
Africa Agribusiness Academy (AAA) Year Report 2014
Nijhoff, G.H. ; Vugt, S.M. van - \ 2015
Centre for Development Innovation, Wageningen UR - 48
agribusiness - agricultural development - agriculture - policy - agricultural policy - farms - farming - east africa - africa - landbouwindustrie - landbouwontwikkeling - landbouw - beleid - landbouwbeleid - landbouwbedrijven - landbouw bedrijven - oost-afrika - afrika
The Africa Agribusiness Academy (AAA) supports African SME agrifood companies in growing their business. An AAA member companies can enhance knowledge, skills and expertise, and get support in accessing finance and markets. By the end of 2014, AAA had 200 members in five countries: Tanzania, Kenya, Uganda, Ethiopia and Rwanda. These members are in the business of sourcing from or supplying to farmers. AAA’s goal is that by stimulating business growth of the SMEs it indirectly supports business growth of the farmers that are linked to these companies.
The Kenyan meat sector Opportunities for Dutch agribusiness
Bergevoet, R.H.M. ; Engelen, A. - \ 2014
LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2014-032) - 64 p.
meat and livestock industry - meat - livestock - agribusiness - investment - netherlands - kenya - vee- en vleesindustrie - vlees - vee - landbouwindustrie - investering - nederland
This study identifies opportunities for the Dutch agribusiness sector (industry as well as research and education) in Kenyan meat value chains at all levels. It can serve as a background document for Dutch agro-food business companies as well as other stakeholders. At the moment there is increased interest in exploring agro-food business opportunities in Kenya. This report will guide potential and interested investors to areas of interest and potential business partners within the Kenyan meat sector, and indicates a number of areas and directions in which Dutch experience and capacity can assist in all aspects of the further development of the Kenyan meat sector.
Metropolitan Food Clusters, Bejing, China
Zhang, X.Y. ; Broek, W.H.A.M. van den; Yao, M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR
voedselproductie - stedelijke gebieden - china - agro-industriële ketens - landbouwindustrie - voedselketens - food production - urban areas - agro-industrial chains - agribusiness - food chains
In Metropolitan Food Clusters, in of nabij een stad, kan voedsel geproduceerd worden voor de bewoners van die stad. De afstanden zijn klein tussen de plek waar geproduceerd en geconsumeerd wordt. En reststromen van het ene productieproces kunnen eenvoudig gebruikt worden als grondstof voor een ander proces. Wel zo duurzaam.
Voeding, gezondheid en welzijn: Kansen voor Agri : een deskstudie voor NoordHolland Noord
Wolf, P.L. de; Schoutsen, M.A. ; Spruijt, J. ; Zondervan, C. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 24
welzijn - volksgezondheid - voeding - voeding en gezondheid - gezondheidsvoedsel - landbouwsector - landbouwindustrie - well-being - public health - nutrition - nutrition and health - health foods - agricultural sector - agribusiness
In het topsectorenbeleid van het ministerie van EZ wordt verondersteld dat innovaties plaatsvinden op het snijvlak van thema’s en sectoren, de zogenaamde cross-overs. Dezelfde gedachte leeft in Noord-Holland Noord: op het snijvlak van de vier economisch belangrijke sectoren agribusiness, energie, health en leisure liggen wellicht kansen voor innovatie. In de Kennis- en Innovatieagenda van het project Agrivizier blijkt ook dat deze zoektocht gefaciliteerd zou moeten worden met een verkennende studie. Deze studie zou voor de agribusiness inzicht op moeten leveren in ‘de andere wereld’, maar ook in een kader om te beoordelen waar de kansen zitten en waar niet. Dit document is een eerste schets van het brede veld van agri, voeding/gezondheid en welzijn, waarin de Noord-Hollandse situatie in het kader van de landelijke trends wordt geschetst. Vervolgens worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen samengevat en worden enkele aanbevelingen meegegeven, om de volgende stap richting innovatie te kunnen vormgeven. De verkenning is geschreven vanuit het perspectief van de Agribusiness in Noord-Holland Noord: de ondernemer die zich afvraagt ‘wat speelt er in de wereld van voeding en gezondheid en biedt dat kansen voor mij?’ Deze vraag kan ook verbreed worden naar een hele sector of zelfs naar de Agriboard. Het is dus niet de bedoeling geweest om uitvoerig in te gaan op de ontwikkelingen in de Agribusiness zelf, in de veronderstelling dat dit bekend is bij de doelgroep.
Prospects for Ukraine's agrifood sector; Implications for Dutch trade relations
Bezlepkina, I. ; Berkum, S. van; Rau, M.L. - \ 2013
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI report : Research area International policy ) - ISBN 9789086156382 - 100
landbouwindustrie - agro-industriële sector - landbouwsector - voedsel - voedselketens - handelsrelaties - vrijhandel - ketenmanagement - agro-industriële ketens - landbouwbeleid - europese unie - oekraïne - agribusiness - agroindustrial sector - agricultural sector - food - food chains - trade relations - free trade - supply chain management - agro-industrial chains - agricultural policy - european union - ukraine
A free trade agreement between the EU and Ukraine would help accelerate institutional improvements that are needed in Ukraine to better use the agri-food sector's potential. An improved business environment would support Dutch companies to explore the many opportunities offered by the present state and development potential of Ukraine's agri-food supply chain.
Export van kennis en technologie door het Nederlandse agrocomplex: Verschijningsvormen, maatstaven en prestaties
Berkum, S. van; Wijnands, J.H.M. ; Pronk, A. - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Internationaal beleid ) - 29
overheidsbeleid - kennisvalorisatie - innovaties - kennisoverdracht - landbouwindustrie - landbouwsector - technologieoverdracht - informatieverspreiding - government policy - knowledge exploitation - innovations - knowledge transfer - agribusiness - agricultural sector - technology transfer - diffusion of information
Conform de EU Strategy 2020 is investeren in een kennisintensieve economie een van de speerpunten van de Nederlandse overheid teneinde overeind te blijven in de mondiale concurrentie. Dat innovatie ook in het huidige kabinetsbeleid een belangrijke plaats inneemt, komt onder meer tot uiting in de vorming van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie in 2011. Voor doelmatig en effectief beleid ter stimulering van innovatie is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in de huidige kennisintensiteit en daarmee samenhangende concurreDe vraag over de kennisintensiteit van het agrocomplex wordt in deze beschouwing uitgewerkt in twee onderdelen. Het eerste onderdeel richt zich op een conceptueel raamwerk rond kennis en de export ervan: hoe leidt kennis (en technologie) tot (meer) export en in welke verschijningsvormen doet kennis zich voor? Het tweede deel richt zich op de operationalisering van het conceptuele raamwerk: hoe meet je de kennis-intensiteit van producten en diensten die door het agrocomplex worden geëxporteerd? Daarvoor worden enkele suggesties gegeven, waarna via een aantal voorbeelden een korte beschouwing volgt over de complexiteit van de relaties tussen kennis, de kennisintensiteit van producten en diensten en export van die goederen en diensten. De beschouwing sluit af met enkele voorstellen voor mogelijke vervolgstappenntiekracht van de Nederlandse economie, en die van het agrocomplex in het bijzonder.
The Russian paradox: Great opportunities for Dutch companies in the Russian agri-food and horticultural sector
Wijnands, J.H.M. ; Valeeva, N.I. ; Berkum, S. van - \ 2013
LEI Wageningen UR
tuinbouw - agro-industriële sector - landbouwindustrie - handelsrelaties - export - internationale handel - rusland - marktinformatie - horticulture - agroindustrial sector - agribusiness - trade relations - exports - international trade - russia - market intelligence
Russia aims for improving its food security situation. Although it has abundant agricultural land and water resources, the country imports a significant share of the food it consumes. Despite recent modernisation, efficiency in the whole supply chain including food distribution needs further improvement to meet domestic food demand that continues to increase (both in quantity and quality terms) in parallel with economic growth. Major opportunities are available for the Dutch agribusiness sector, including exports of products and equipment as well as knowledge transfer via sales and direct implementation. The scale and scope of these opportunities have been carefully researched and explained by LEI Wageningen UR on assignment of the Ministry of Economic Affairs. The resulting report makes essential reading for all companies looking to do business in Russia today… and tomorrow. Here is a foretaste of what you can learn.
Kennisontwikkeling en kenniscirculatie in de groene sector in Nederland: blik meer naar buiten
Vilsteren, G.E.T. ; Idema, E.D. - \ 2012
[S.l.] : Groene Kennis Coöperatie - 15
agrarisch onderwijs - landbouwsector - landbouwindustrie - economische sectoren - kennis - kennisoverdracht - innovaties - publiek-private samenwerking - levenslang leren - Nederland - agricultural education - agricultural sector - agribusiness - economic sectors - knowledge - knowledge transfer - innovations - public-private cooperation - lifelong learning - Netherlands
De groene sector is een economisch sterke sector met een internationale focus, waarin ca. 500.000 mensen werkzaam zijn. In deze sector werken ondernemers, onderzoekers, overheid en onderwijs voortdurend aan verbeteringen en innovaties om een maatschappelijk geaccepteerde bedrijfsvoering mogelijk te maken. Hiervoor is kennis nodig. Dit essay schetst een beeld hoe die kennis in de groene sector wordt ontwikkeld en op de juiste plaatsen terecht komt.
Het Nederlandse agrocomplex 2012
Leeuwen, M.G.A. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. ; Verhoog, A.D. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid 2012-073) - ISBN 9789086155538 - 80
landbouwsector - agrarische economie - landbouwindustrie - agro-industriële sector - economische situatie - agrarische productiesystemen - nederland - biobased economy - agricultural sector - agricultural economics - agribusiness - agroindustrial sector - economic situation - agricultural production systems - netherlands
Tussen 2005 en 2010 neemt de bijdrage van het totale agrocomplex aan de nationale toegevoegde waarde en het handelssaldo toe, terwijl die aan de nationale werkgelegenheid stabiliseert. De periode 1995- 2005 werd gekenmerkt door een afnemend economisch belang van het agrocomplex. Na 2005 blijft de verduurzaming van het agrocomplex achter bij die van andere sectoren. De biobased economy biedt nieuwe groeikansen voor het agrocomplex.
Seas of Change: A report on scaling inclusive agri-food markets
Woodhill, A.J. ; Guijt, W.J. ; Wegner, L. ; Blomne Sopov, M. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation - ISBN 9789461736024 - 64
ontwikkeling - innovaties - landbouw - voedselproductie - goederenmarkten - ontwikkelingslanden - landbouwindustrie - armoede - development - innovations - agriculture - food production - commodity markets - developing countries - agribusiness - poverty
Can agri-food companies do it all? Develop new markets, secure supply, protect reputations, ensure profits and reduce poverty, create jobs and guarantee food supplies? Company strategies now commonly refer to ‘creating shared value’ and ‘inclusive business’. But with growing pressure on resources, a billion hungry people and some four billion people at the base of the economic pyramid by 2050, are we making progress fast enough? What options are there with real promise? And, how can all stakeholders collaborate better to bring change at scale? This report gives the outcomes of the ‘From Islands of Success to Seas of Change’ initiative on scaling inclusive agri-food markets. It combines background research, interviews and case studies with the insights of 100 leaders from business, government, NGOs, research, and farmer organizations who attended the Seas of Change workshop in April 2012. The case for scaling inclusive agrifood markets is explained and ten key challenges are explored. This leads to lessons for key stakeholders and a follow-up agenda for improved targeting of inclusive investments.
Internationalisatie: groeien over grenzen
Wubben, E.F.M. ; Boerstra, M.N. ; Dijkman, N.C. - \ 2012
[S.l.] : ABN AMRO - 44
voedselindustrie - landbouwindustrie - internationale handel - export - food industry - agribusiness - international trade - exports
Dit rapport gaat over een belangrijk onderwerp: hoe kan de Nederlandse foodsector meer omzet realiseren buiten de landsgrenzen. Op verzoek van ABN AMRO en de FNLI heeft Wageningen UR dit onderzocht. Wij hebben Philip den Ouden (directeur FNLI) en Joop Wijn (lid raad van bestuur ABN AMRO) gevraagd om hun commentaar te geven op het rapport.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.