Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 172

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==landbouwtechniek
Check title to add to marked list
Het einde van Nederland productieland?
Versluis, K. ; Poppe, K.J. ; Berkhout, P. ; Huirne, R.B.M. - \ 2015
WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 26 - 31.
landbouwproductie - landbouwtechniek - agrotechnologie - mechanisatie - nederland - innovaties - agrarische economie - scenario-analyse - agricultural production - agricultural engineering - agrotechnology - mechanization - netherlands - innovations - agricultural economics - scenario analysis
Tomatentelers en varkenshouders hebben het moeilijk in Nederland; veredelaars en machinebouwers floreren. Doet Nederland er goed aan de kaarten te zetten op techniek en de bulkproductie aan andere landen over te laten? Het LEI denkt na over dat scenario.
Floor egg collection device
Vroegindeweij, B.A. ; Kortlever, J.W. ; Wais, E. ; Henten, E. van - \ 2014
Farm Technology Group Wageningen UR
grondeieren - verzamelen - pluimveehouderij - eierproductie - landbouwtechniek - floor eggs - collection - poultry farming - egg production - agricultural engineering
This video presents the results of the development and testing of an egg collection device for autonomous floor egg collection, which is part of the development of Poultrybot. The device is dedicated to the collection of floor eggs, and consists of a bended helical spring. Test have been performed with various settings under lab and field conditions, and revealed that collection rates of more than 95% can be achieved.
"Versmering kan erger zijn dan verdichting"; interview met Bert Vermeulen
Dwarswaard, A. ; Vermeulen, G.D. - \ 2014
BloembollenVisie 2014 (2014)26 december. - ISSN 1571-5558 - p. 14 - 15.
landbouwtechniek - uitrusting - benodigde machines - grondbewerking - bodemstructuur na grondbewerking - bodemverdichting - trekkers - gewicht - akkerbouw - bloembollen - agricultural engineering - equipment - machinery requirements - tillage - tilth - soil compaction - tractors - weight - arable farming - ornamental bulbs
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze negende aflevering staat de relatie tussen machines en grond centraal. Onderzoeker Bert Vermeulen van Plant Research International uit Wageningen schetst een genuanceerd beeld van bodemverdichting.
Focal sampling of cow lying behaviour for automated welfare assessment
Mattachini, G. ; Riva, E. ; Bisaglia, C. ; Pompe, J.C.A.M. ; Provolo, G. - \ 2014
dierenwelzijn - diergedrag - rundvee - dierlijke productie - landbouwtechniek - melkveehouderij - monitoring - animal welfare - animal behaviour - cattle - animal production - agricultural engineering - dairy farming
The daily lying behaviour in commercial dairy farms can be accurately estimated using continuous recording of at least six out of eleven cows (40%). The sampling methods applied to the automated monitoring systems are time‐ and labour‐saving tools that can be used to assess cow comfort and welfare.
Liggedrag varkens bijsturen met vloer
Aarnink, A.J.A. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. - \ 2014
Cement&BetonCentrum
varkenshouderij - vloeren - varkensstallen - diergedrag - dierenwelzijn - varkens - stalklimaat - beton - landbouwtechniek - warmteproductie - dierlijke productie - huisvesting, dieren - pig farming - floors - pig housing - animal behaviour - animal welfare - pigs - stall climate - concrete - agricultural engineering - heat production - animal production - animal housing
Het ontwerp van de dichte vloer helpt bij het voorkomen van met mest besmeurde hokken.
CleanFeeder : hulpmiddel bij reinigen van biggenvoerbakken
Ellen, H.H. ; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
varkenshouderij - reiniging - biggenvoeding - voerbakken - landbouwtechniek - pig farming - clearing - piglet feeding - mangers - agricultural engineering
Het bijvoeren van natte producten zoals melk en brijvoer in de kraamstal gaat vaak gepaard met extra arbeid voor het schoon houden van de voerkommen. Om hygiënisch te blijven werken wordt in de praktijk vaak aangehouden dat de bakjes minstens één keer per dag leeg komen. Omdat de voeropname vaak laag is gedurende de zoogperiode, moeten er vaak voerbakjes met de hand schoon worden gemaakt. De CleanFeeder is een ronde voerkom voor het bijvoeren van biggen in de kraamstal.
Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij transport
Ellen, H.H. ; Genugten, M.M. van; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
varkenshouderij - landbouwtechniek - arbeidsomstandigheden - transport - intern transport op landbouwbedrijven - robots - innovaties - pig farming - agricultural engineering - working conditions - intrafarm transport - innovations
Binnen het project ‘Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij’ zijn nieuwe systemen ontwikkeld voor verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op de praktijkbedrijven is er grote behoefte aan verbetering in van arbeidsomstandigheden, arbeidsvreugde en arbeidsgemak.
Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij Hygiëne
Ellen, H.H. ; Genugten, M.M. van; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
varkenshouderij - bedrijfshygiëne - arbeid (werk) - arbeidsomstandigheden - landbouwtechniek - pig farming - industrial hygiene - labour - working conditions - agricultural engineering
Binnen het project ‘Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij ’ zijn nieuwe systemen ontwikkeld voor verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op de praktijkbedrijven is er grote behoefte aan verbetering in van arbeidsomstandigheden, arbeidsvreugde en arbeidsgemak.
Van precisielandbouw naar smart farming technology
Kempenaar, C. ; Kocks, C.G. - \ 2013
Dronten : Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen - 47
precisielandbouw - akkerbouw - melkveehouderij - automatisering - robots - landbouwtechniek - precision agriculture - arable farming - dairy farming - automation - agricultural engineering
Tijdens deze inaugurele rede wordt toegelicht hoe precisielandbouw wordt uitgevoerd en in de toekomst uitgevoerd gaat worden en hoe de 2 lectoren met het lectoraat daar een bijdrage aan willen leveren. Zij focussen zich op precisielandbouw in akkerbouwmatige teelten en in melkveehouderij.
Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelt in de volle grond : ontwerp, bouw, validatie en demonstratie van een prototype
Kempenaar, C. ; Michielsen, J.G.P. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Slabbekoorn, J.J. ; Zande, J.C. van de; Evenhuis, A. ; Bosch, G.B.M. van den; Molhoek, W.M.L. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 540) - 55
spuitapparaten - gewasbescherming - aardbeien - vollegrondsteelt - precisielandbouw - landbouwtechniek - dosering - spuiten - trekkers - sprayers - plant protection - strawberries - outdoor cropping - precision agriculture - agricultural engineering - dosage - spraying - tractors
In dit rapport worden de eerste fasen van de ontwikkeling van een autonome precisiespuit in de aardebeienteelt beschreven. Dit traject is een initiatief van een groep aardbeientelers in West Brabant, Homburg Holland uit Stiens en Wageningen UR – PRI, om te komen tot een systeem waarmee autonoom gewasbeschermingsmiddelen op een zo nauwkeurig mogelijke manier toegediend kunnen worden in aardbeien. Op grond van praktijkeisen is gekozen voor een kleine New Holland landbouwtrekker van 50 pk (type Boomer) als basis voor het eerste prototype van de autonome precisiespuit. Voor het variabel kunnen doseren van middel is gekozen voor de SensiSpray Horti, een sensor gestuurde precisiespuit met luchtondersteuning van Homburg Holland en Probotiq.
PotatoEurope in Emmeloord; Innovatieve doorkijk naar nabije aardappelwereld : Interview met o.a. Michaëla van Leeuwen.
Gerbrandij, A. ; Leeuwen, M.A.E. van - \ 2013
Akker magazine 2013 (2013)7. - ISSN 1875-9688 - p. 32 - 33.
aardappelen - handelsbeurzen - akkerbouw - landbouwtechniek - innovaties - potatoes - trade fairs - arable farming - agricultural engineering - innovations
Ruim 230 exposanten uit elf landen hebben zich aangemeld voor PotatoEurope, de vakbeurs voor de aardappelketen op 11 en 12 september 2013 in Emmeloord. De beurs geeft op veel vlakken een doorkijk naar de nabije aardappelwereld, met als thema Next Level. Akker Magazine bespreekt interessante noviteiten die meedingen naar de Innovation Award.
Testen, Validatie en Toepassing van het Veris-sensorplatform Veldanalyse van twee percelen op veenkoloniale grond
Schans, D.A. van der; Berg, W. van den - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO 540) - 47
landbouwtechniek - sensors - meetapparatuur - bodem ph - organische stof - precisielandbouw - veldproeven - akkerbouw - zandgronden - agricultural engineering - meters - soil ph - organic matter - precision agriculture - field tests - arable farming - sandy soils
Het doel van dit project is vast te stellen of op basis van de metingen met het Veris MSP3 sensor platform een betrouwbaar beeld van de ruimtelijke variatie van pH en organische stof binnen een perceel kan worden verkregen. Door de gemeten pH en organische stof met de streefwaarde voor pH te vergelijken kan de kalkgift worden afgeleid.
Drift bij een experimentele mastspuit in de hoge laanbomenteelt : effect van sensoren voor detectie van boomkroon en gaten tussen bomen
Stallinga, H. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Lans, A.M. van der; Velde, P. van; Zande, J.C. van de - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 505) - 54
straatbomen - boomgaardspuiten - spuitapparatuur - drift - sensors - detectie - landbouwtechniek - pesticiden - street trees - orchard sprayers - spraying equipment - detection - agricultural engineering - pesticides
Bij bespuitingen van laanbomen met gewasbeschermingsmiddelen is het vaak moeilijk om de top van de bomen te bereiken. Vooral wanneer de bomen geplant zijn met weinig ruimte in en tussen de rijen. Vaak worden axiaalspuiten gebruikt met een hoge capaciteit luchtondersteuning om zo hoog mogelijk een mist van middel de bomen in te blazen en daarmee de top van de bomen te bereiken. Om de depositie in de top van de bomen te verbeteren, een betere verdeling van de vloeistof op de bladmassa te verkrijgen en tot een verminderd risico op drift te komen wordt in analogie met de fruitteelt een dwarsstroomspuit ontwikkeld voor toepassing in hoge laanbomen. De mastspuit, een toren dwarsstroomspuit voor bomen tot 6 m hoogte, wordt systematisch stap voor stap ontwikkeld. Nieuwe stappen worden geëvalueerd door het meten van de verdeling van middel, zowel in statische als dynamische omstandigheden. In dit rapport worden de resultaten van de driftmetingen met de mastspuit en het gebruik van sensoren voor de detectie van boomkroon en gaten tussen de bomen zoals uitgevoerd in 2011 beschreven.
Classificatie Wingssprayer met kantop in driftreductieklassen
Zande, J.C. van de - \ 2012
Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 457) - 15
landbouwtechniek - spuitapparaten - drift - spuitdoppen - veldspuiten - gewasbescherming - akkerbouw - agricultural engineering - sprayers - fan nozzles - field sprayers - plant protection - arable farming
In deze rapportage wordt op basis van eerder gedane sleepdoek driftmetingen en metingen naar het effect van een kantdop op een veldspuit ingeschat wat het driftreducerend effect van de Wingssprayer kan zijn. De Wingssprayer is een verbeterde versie van de sleepdoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Wingssprayer B.V.
Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelten in de volle grond : fase 1 en 2: ontwerp en bouw van prototype
Kempenaar, C. ; Michielsen, J.G.P. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Slabbekoorn, J.J. ; Zande, J.C. van de - \ 2012
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 24
landbouwtechniek - spuiten - toedieningswijzen - spuitapparaten - controlled droplet application - kleinvolume spuiten - pesticiden - aardbeien - aangepaste technologie - landbouwkundig onderzoek - agricultural engineering - spraying - application methods - sprayers - low volume spraying - pesticides - strawberries - appropriate technology - agricultural research
In dit rapport worden de eerste fasen van de ontwikkeling van een autonome precisiespuit in de aardbeienteelt beschreven. Dit traject is een initiatief van een groep aardbeientelers in West Brabant, Homburg Holland uit Stiens en Wageningen UR–PRI, om te komen tot een systeem waarmee autonoom gewasbeschermingsmiddelen op een zo nauwkeurig mogelijke manier toegediend kunnen worden in aardbeien. De partners in deze publiek private samenwerking hebben hiertoe een ontwikkeltraject opgezet waarin vier fasen onderscheiden worden: ontwerp, bouw, testen en aanpassen, en demonstreren van de autonome spuit. Het initiatief is gestart in 2009 en het samenwerkingscontract loopt door tot en met 2014.
Verkenning automatische verwijderingstechnieken : Programma Precisie Landbouw nr 104
Baltissen, A.H.M.C. ; Hofstee, J.W. ; Tuijl, B.A.J. van - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF (PPO 3236158312) - 23
tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - afwijkingen, planten - virusziekten - landbouwkundig onderzoek - detectie - landbouwtechniek - apparatuur - bloembollen - precisielandbouw - tulips - tulip breaking virus - plant disorders - viral diseases - agricultural research - detection - agricultural engineering - apparatus - ornamental bulbs - precision agriculture
De teelt van tulpen kampt met aantasting door verschillende virussen, met name door het mozaïekvirus (Tulip Breaking Virus of TBV). Virusaantasting uit zich in de vorm van vaak subtiele strepen, vlekken in het blad en kleurafwijkingen in de bloemen. De aanwezigheid van het virus in de tulpenbol verlaagt de opbrengst en de kwaliteit en is een belemmering voor de export. Bij een hoge besmetting worden hele partijen afgekeurd. om economische, arbeid technische én milieukundige redenen gewenst virusaantasting zoveel mogelijk te voorkomen. Een consortium van kwekers, WUR-PPO, Agro-Syntens met steun van de sector (KAVB) heeft als doelstelling om het percentage viruszieke tulpen in de gehele keten terug te dringen door middel van het ontwikkelen en testen van een autonoom werkend prototype apparaat voor detectie en verwijdering van virus besmette (tulpen) planten in het open veld.
Haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven
Bernaerts, S. ; Delanote, L. - \ 2012
globale plaatsbepalingssystemen - tuinbouw - vollegrondsgroenten - biologische landbouw - groenteteelt - economische haalbaarheid - landbouwtechniek - global positioning systems - horticulture - field vegetables - organic farming - vegetable growing - economic viability - agricultural engineering
Dit bioKennisbericht geeft informatie over de haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven en over de rentabiliteit aan de hand van twee voorbeelden.
Barn of the future
Verdoes, N. ; Koning, C.J.A.M. de; Vrolijk, M. ; Nauta, J. ; Schoenmaker, R. ; Bierema, W. - \ 2012
Wageningen UR Livestock Research
melkveehouderij - dierlijke productie - rundvee - huisvesting van koeien - dierethiek - stallen - melk- en zuivelapparatuur - robots - landbouwtechniek - mestverwerking - innovaties - toekomst - dairy farming - animal production - cattle - cow housing - animal ethics - stalls - dairy equipment - agricultural engineering - manure treatment - innovations - future
Ideeën voor mogelijke innovaties op het gebied van de melkveehouderij worden in deze film aangegeven, die inspelen op het natuurlijke gedrag van melkkoeien
Sectorbrede noviteit op Aardappeldemodag : Proefboerderij Westmaas
Hanse, L. ; Delleman, J. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
Aardappelwereld 66 (2012)9. - ISSN 0169-653X - p. 15 - 21.
landbouwvoorlichting - landbouwtentoonstellingen - handelsbeurzen - innovaties - aardappelen - landbouwtechniek - akkerbouw - agricultural extension - agricultural shows - trade fairs - innovations - potatoes - agricultural engineering - arable farming
Een mooie zomerse woensdag in augustus 2012 stond garant voor een zeer geslaagde Aardappeldemodag in Westmaas. In totaal trok de happening 6.000 bezoekers. Ze konden hier een veelheid aan demonstraties bewonderen en een berg informatie tot zich nemen bij de in de totaal 130 standhouders. Daartussen waren sectorbreed noviteiten te zien, waarvan een overzicht in woord en beeld is gemaakt.
Disease detection trolley : mechanised detection and removal of TBV virus in tulip
Wageningen UR, ; Doorn, J. van - \ 2012
YouTube
tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - plantenziekten - detectie - automatisering - robots - prestatie van apparatuur - landbouwtechniek - precisielandbouw - tulips - tulip mosaic virus - plant diseases - detection - automation - equipment performance - agricultural engineering - precision agriculture
Filmpje over de ontwikkeling van de ziekzoekkar voor tulpen. Het filmpje is Nederlands gesproken met Engelse ondertiteling. Het grootste ziekteprobleem bij tulp is het tulpenmozaïekvirus. De zieke planten worden met de hand gezocht op het veld en ervaring in het ziekzoeken is heel belangrijk en ervaren personeel is kostbaar en moeilijk te vinden. In ontwikkeling is een ziekzoekkar die met behulp van camera's de zieke planten kan detecteren. Het model is in ontwikkeling en de bedoeling is dit systeem in de toekomst te gebruiken als zelfstandig werkende robot. Het systeem is voor tulpen te gebruiken, maar in de toekomst ook in andere gewassen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.