Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 189

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==landscaping
Check title to add to marked list
Handboek geomorfologisch beekherstel : leidraad voor een stapsgewijze en integrale ontwerpaanpak
Makaske, B. ; Maas, G.J. - \ 2015
Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Rapport / STOWA 2015-02) - ISBN 9789057736612 - 188
geomorfologie - waterlopen - herstel - hydraulica - landschapsbouw - natuurtechniek - geomorphology - streams - rehabilitation - hydraulics - landscaping - ecological engineering
Om de verschillende aspecten van beekherstel te belichten staat in dit deel de geologische en morfologische processen van beken centraal. Aanleiding voor dit boek is dat in veel beekherstelprojecten de beekbedding een nieuwe vorm krijgt. In de praktijk bestaan er veel vragen over het ontwerp en de vormgeving van deze nieuwe beddingen. Het gaat hierbij om de vraag wat het ‘juiste’ ontwerp is en wat de te verwachten afvoerdynamiek is van de herstelde beek. In dit handboek worden theorie en praktijk gecombineerd. U vindt een praktisch stappenplan voor het ontwerpproces, maar ook een theoretisch kader. Ook worden enkele praktijkvoorbeelden gegeven.
Beleving van water in de stad: een literatuurstudie
Hunen, S.E. van; Kruining, M. van; Leenen, I. ; Maessen, M. - \ 2015
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2015)19. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
waterbeheer - stedelijke bevolking - stedelijke samenleving - watersystemen - ontwerp - participatie - stadsontwikkeling - landschapsbouw - literatuuroverzichten - water management - urban population - urban society - water systems - design - participation - urban development - landscaping - literature reviews
Mensen wonen en werken bij water in de stad en willen ook steeds meer betrokken raken bij het waterbeheer in de stad. Uit onderzoek blijkt dat een leefomgeving, die plezierig overkomt op mensen, leidt tot sterke tevredenheid en geluk. Die positieve beleving van burgers draagt bij tot meer acceptatie, medewerking en begrip bij ingrepen in en aanpassingen van het watersysteem. Het is daarom belangrijk om na te gaan hoe water door de burger wordt beleefd en dit mee te nemen in het ontwerp van watersystemen. Land en water zijn allebei bepalend voor de kwaliteit van het landschap en moeten op elkaar worden afgestemd. Het water moet passen in het beeld dat mensen van de omgeving hebben
Klimaatbuffers vragen om adaptieve esthetiek
Roncken, P.A. - \ 2013
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 30 (2013)4. - ISSN 0169-6300 - p. 209 - 213.
natuurontwikkeling - ecosysteemdiensten - wateropslag - landschapsarchitectuur - landschapsbouw - opinies - nature development - ecosystem services - water storage - landscape architecture - landscaping - opinions
Natuurbeheerders nemen het initiatief bij klimaatbuffers, niet ingenieurs of landschapsarchitecten. Het zijn de landschapsarchitecten, die daar met gemengde gevoelens naar kijken. Enerzijds zijn klimaatbuffers jaloersmakende producten die voor een doorbraak zorgen op een terrein waarop alleen maar bezuinigd leek te worden. Anderzijds lijkt de noodzaak van een ontwerp dat verder gaat dan louter functionaliteit er niet toe te doen. Is er dan helemaal geen rol meer voor de esthetiek omdat de natuur zichzelf vormgeeft? In dit artikel formuleert een landschapsarchitect zijn onderbuikgevoel.
Van school naar kenniscentrum
Stobbelaar, D.J. ; Moors, E. ; Timmermans, W. - \ 2010
Delta : de groene driehoek tussen ontwerp, techniek en beheer 2010 (2010)44. - p. 20 - 21.
hoger onderwijs - onderwijsvernieuwing - kennis - landschapsarchitectuur - cultureel erfgoed - landschapsbouw - higher education - educational innovation - knowledge - landscape architecture - cultural heritage - landscaping
Van Hall Larenstein werkt aan het ombouwen van de school naar een kenniscentrum. De school heeft behoefte aan continue onderwijsvernieuwing en een kenniscentrum is een goede manier om dat vorm te geven. Bovendien blijkt dat studenten enthousiast raken van praktijkwerken, waartoe een kenniscentrum extra mogelijkheden levert. Ook belangrijk is dat LNV scholen vraagt meer dan nu een maatschappelijke rol te spelen door andere klanten te gaan bedienen en maatschappelijke vraagstukken op te pakken.
De emancipatie van de landschapsarchitectuur
Brink, A. van den - \ 2010
Rooilijn 43 (2010). - ISSN 1380-2860 - p. 150 - 151.
landschapsarchitectuur - landschap - recreatie - landschapsbouw - verkeer - landscape architecture - landscape - recreation - landscaping - traffic
Bespreking van het lijvige boekwerk " Maakbaar landschap" dat de landschapsarchitectuur over de periode 1945-1970 behandelt en wel aan de hand van de werkvelden tuin, natuur, landbouw, stadsgroen, recreatie en verkeer.
Aan de wieg van het waterschap : inventarisatie van dijken, kaden en watergangen in het Gelders rivierengebied : ontwerphandreikingen voor wateropgaven
Koning, R. de; Hemmen, F. van; Mulder, J.R. - \ 2009
Tiel : Waterschap Rivierenland - 65
ontginningsgronden - dijken - nederzetting - geschiedenis - landschapsbouw - cultuurlandschap - betuwe - gelderse poort - rivierengebied - gelderland - reclaimed soils - dykes - settlement - history - landscaping - cultural landscape
De studie geeft een inventarisatie van ontginningspatronen van het rivierengebied. Deze patronen reflecteren de geschiedenis van de bewoners én de geschiedenis van het Waterschap. Dijken, kaden en weteringen vormden in tijden van weleer de begrenzing van de dorpspolders. De dorpspolders zijn de voorlopers van de waterschappen. Deze studie van een landschapsarchitect, landschapshistoricus en bodemkundige vertelt een verhaal. Een verhaal over de geschiedenis hoe dit gebied bewoonbaar en bewerkbaar werd
Brown coal mining and rehabilitation: a landscape chronicle. Designing the rehabilitation of brown coal mines in Lusatia by integrating landscape narration with a landscape based approach to rehabilitation
Waal, R.M. de; Knoot, R. - \ 2009
landschapsarchitectuur - landschapsbouw - land na steenkoolwinning - herstel - duitsland - brandenburg - landschapsplanning - landscape architecture - landscaping - coal mined land - rehabilitation - germany - landscape planning
Schetsboek windturbines & ruimtelijke kwaliteit; landschappelijk onderzoek naar vides en concentratiegebieden
Schröder, R.R.G. ; Schöne, L. ; Slabbers, S. ; Olde Loohuis, R.J.W. ; Nagtegaal, L. ; Heersche, J. ; Bulens, J.D. - \ 2008
[S.l.] : Alterra / Bosch Slabbers / Bureau Schöne - 49
landschapsarchitectuur - landschapsbouw - landschap - kwaliteit - windmolens - windenergie - landschapsbeleving - landscape architecture - landscaping - landscape - quality - windmills - wind power - landscape experience
Dit schetsboek voor landschapsontwerp is gemaakt door Alterra, Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten en Buro Schöne, in opdracht van VROM, DG Ruimte. Deze landschapsvisie past in het kader van het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie
Synthese : bevindingen van zeven jaar onderzoek naar vraagstukken van platteland en stad
Veeneklaas, F.R. ; Berkhout, P. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1672) - 57
relaties tussen stad en platteland - platteland - nevenactiviteiten - landschapsbouw - recreatie - wetenschappelijk onderzoek - rural urban relations - rural areas - ancillary enterprises - landscaping - recreation - scientific research
Binnen het onderzoeksthema Stad en Platteland zijn de afgelopen jaren honderden kennisvragen van LNV beantwoord. Waar onderzoekers geneigd zijn vraagstukken op te knippen in ‘onderzoekbare brokken’, vraagt het beleid juist een integrale kijk. Met het boekje 'Synthese - Bevindingen van zeven jaar onderzoek naar vraagstukken van platteland en stad’ ontstaat weer zicht op de samenhang. Het boekje biedt een goed leesbaar en bondig overzicht van het beleidsondersteunende sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Het heeft de vorm van een drieluik: een terugblik, een analyse via drie ‘dimensies’: de ruimtelijke, de sociaal-economische en de bestuurlijke, en een vooruitblik.
Nieuwe landschappen : een sublieme tijdbom
Roncken, P.A. - \ 2008
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 89 (2008)1. - ISSN 1384-6531 - p. 24 - 27.
landschap - landschapsbouw - ruimtelijke ordening - begrippen - landscape - landscaping - physical planning - concepts
Om contact met het sublieme om te vormen van het beschouwelijke naar het zoekende, is een pro-actieve ontwerpershouding nodig. Twee zaken worden in dit artikel besproken: de hevigheid van de emotie die landschapsvorming oproept, en de motieven om landschappen volgens bepaalde verwachtingen vorm te geven
A50: oorverdovend & adembenemend : een ontwerpstudie voor het tracé Grijsoord - Rijnbrug
Kooij, H.J. ; Hofschreuder, P. ; Jaarsma, C.F. ; Massop, H.T.L. ; Sande, B. van de; Theuws, P. - \ 2008
Wageningen : WUR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 238) - ISBN 9789085850809 - 65
wegtransport - wegen - wegenbouw - verkeer - geluidshinder - landschapsbouw - heidegebieden - veluwe - road transport - roads - road construction - traffic - noise pollution - landscaping - heathlands
In dit rapport is voor een drietal deelgebieden van de noord - zuid verbinding A50 onderzocht welke alternatieven er voor handen zijn om de snelweg wel naar 2x3 rijstroken uit te breiden, maar tegelijk de negatieve aspecten te minimaliseren. Het betreft het Beekdalviaduct, Doorwerthse Heide en Wolfheze. De uitkomsten van deze studie laten zien dat het mogelijk is om de capaciteitsvergroting van de A50 tussen de Rijnbrug bij Heteren en knooppunt Grijsoord niet alleen te gebruiken voor een verbetering van de doorstroming van het verkeer, maar tevens voor het treffen van maatregelen die de negatieve gevolgen van deze snelweg op de leefomgeving aanzienlijk verminderen.
10 keer ondernemen met landschap : over ondernemers die op een bijzondere manier met het landschap omgaan
Luttik, J. ; Lauwere, C.C. de; Olde Loohuis, R.J.W. ; Windt, N.P. van der; Kruit, J. ; Schröder, R.R.G. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1424) - 30
landschap - landschapsbouw - ondernemingen - bedrijven - duurzaamheid (sustainability) - gevalsanalyse - nederland - overheidsbeleid - landschapsbeleving - nationale landschappen - multifunctionele landbouw - landscape - landscaping - enterprises - businesses - sustainability - case studies - netherlands - government policy - landscape experience - national landscapes - multifunctional agriculture
Dit boekje presenteert tien voorbeelden van bedrijven die op een bijzondere manier met het landschap omgaan. De voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie van beleidsmakers en ondernemers die te maken hebben met het beleid voor Nationale Landschappen. Bij het versterken en benutten van kwaliteiten in Nationale Landschappen is een rol weggelegd voor ondernemers.
Beleving het jaarrond
Reuler, H. van - \ 2006
Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR 3) - 2
bloembollen - bloemen - bloementeelt - landschap - landschapsbouw - internationaal toerisme - bollenstreek - ornamental bulbs - flowers - floriculture - landscape - landscaping - international tourism
In dit informatieblad van het innovatieproject Topsoil+ wordt beschreven hoe met de gewaskeuze in de verruimde vruchtwisseling jaarrond meer kleur in het landschap gebracht kan worden, zodat de (Bollen)streek gedurende langere tijd aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers.
The production of mindscapes : a comprehensive theory of landscape experience
Jacobs, M.H. - \ 2006
University. Promotor(en): Jaap Lengkeek, co-promotor(en): H. Dooremalen. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9085045207 - 268
landschap - landschapsarchitectuur - perceptie - taxatie - landschapsbouw - menselijk gedrag - ideologie - geografische informatiesystemen - modellen - omgevingspsychologie - landscape - landscape architecture - perception - valuation - landscaping - human behaviour - ideology - geographical information systems - models - environmental psychology
De integrale beplantingsmethode, naar een dynamische benadering voor het ontwerpen van beplantingen
Ruyten, F. - \ 2006
University. Promotor(en): K. Kerkstra; H. Challa, co-promotor(en): Ron van Lammeren. - - 136
landschapsarchitectuur - landschapsbouw - beplantingen - stadsparken - beplanten - selectiecriteria - planten - ontwerp - landscape architecture - landscaping - plantations - urban parks - planting - selection criteria - plants - design
Ontwikkeling van mozaïeklandschappen onder invloed van begrazing; een drietal casestudies
Kuiters, A.T. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1105) - 87
landschap - landschapsbouw - begrazing - patronen - biodiversiteit - landbouwgrond - nederland - natuurontwikkeling - natuurgebieden - landscape - landscaping - grazing - patterns - biodiversity - agricultural land - netherlands - nature development - natural areas
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de invloed van begrazing door paarden en/of runderen op de ontwikkeling van dynamische mozaïeklandschappen op voormalige landbouwgronden. Effecten van deze vorm van beheer zijn onderzocht in a) de Baronie Cranendonck, een van de eerste natuurontwikkelingsprojecten in ons land op verlaten landbouwgronden in een beekdallandschap, b) het Nationaal Park Veluwezoom, met verlaten landbouwgronden in een voormalige landgoederenzone op de hogere zandgronden en c) de Beuningse Uiterwaarden met natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in de uiterwaarden langs de Waal. Er is vooral gekeken naar de effecten van begrazing op de opslag van struik- en boomsoorten in de voormalige akkers en graslanden, en naar factoren die hierop van invloed zijn. In één van de onderzoeksterreinen is over een periode van 30 jaar onderzocht hoe de vegetatieontwikkeling verloopt nadat gronden uit cultuur zijn genomen
Regionale identiteit van natuur en landschap; een verkenning van een containerbegrip en de bruikbaarheid als sturingsinstrument
Kruit, J. ; Salverda, I.E. ; Hendriks, C.M.A. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1014) - 100
regio's - regionale ontwikkeling - landschap - regionaal beleid - regionale planning - landschapsbouw - landschapsbescherming - nederland - natuur - cultuurgeschiedenis - identiteit - regions - regional development - landscape - regional policy - regional planning - landscaping - landscape conservation - netherlands - nature - cultural history - identity
Een verkennend onderzoek naar de betekenis en bruikbaarheid van het containerbegrip regionale identiteit als sturings-instrument. Aan de hand van een literatuurverkenning is het begrip geanalyseerd. Door middel van interviews met gebruikers van het begrip zijn de analyseresultaten getoetst en aangevuld. Op basis van het analysemateriaal en de bevindingen uit de gebruikersinterviews zijn vervolgens conclusies en aanbevelingen geformuleerd, gericht op het gebruik van het begrip regionale identiteit als sturingsinstrument.
Naar netwerkfinanciering en- aanpak voor kwaliteitsimpuls landschap : thema: Nieuwe coalities op het platteland
Ham, A. van den; Venema, G.S. - \ 2003
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)2. - ISSN 0921-481X - p. 125 - 131.
platteland - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - kwaliteit - planning - landschapsbouw - subsidies - plattelandsomgeving - financieren - netwerken - rural areas - rural development - rural environment - rural planning - quality - landscaping - networks - financing
Voor de Kwaliteitsimpuls Landschap (proeftuinen) heeft de rijksoverheid behoefte aan een nieuwe stimulerende financieringsvorm. Het onderzoek (door LEI) naar de mogelijkheden van zo'n nieuwe financieringsvorm is hier beschreven met aanbevelingen en actiepunten
Natuur en Landbouw, nieuwe coalities
Snoo, G.R. de - \ 2003
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)2. - ISSN 0921-481X - p. 76 - 83.
platteland - plattelandsontwikkeling - plattelandsomgeving - plattelandsplanning - landschapsbescherming - landschapsbouw - natuurbescherming - landbouwbeleid - nederland - agrarisch natuurbeheer - rural areas - rural development - rural environment - rural planning - landscape conservation - landscaping - nature conservation - agricultural policy - netherlands - agri-environment schemes
I.v.m. de vraag hoe de zorg voor milieu, natuur en landschap kunnen worden versterkt wordt ingegaan op het ontstaan en de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer in het landelijk gebied en worden een aantal coalities voor natuur en landschap besproken ter bevordering van beide
The landscape of symbols/Landschap van symbolen
Kerkstra, K. ; Vroom, M.J. - \ 2003
Wageningen : Uitgeverij Blauwdruk - ISBN 9075271123 - 144
landschapsarchitectuur - tuinen - geschiedenis - landschapsbouw - cultuurgeschiedenis - landscape architecture - gardens - history - landscaping - cultural history
Afscheid M.J. Vroom
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.