Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 59

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==landschapselementen
Check title to add to marked list
Samen naar een registratie van groene en blauwe landschapselementen : een haalbaarheidsstudie
Doorn, Anne van; Nieuwenhuizen, Wim ; Meijer, Marcel ; Snepvangers, Judith ; Herwaarden, Gerrit Jan van; Kamerling, Annemarie - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2733) - 59
landschapselementen - landschap - geografische informatiesystemen - registratie - technieken - landscape elements - landscape - geographical information systems - registration - techniques
Landschapselementen zijn zeer waardevol in het landelijk gebied, toch ontbreekt een consistente registratie ervan. Door de vergroening van het GLB wordt een goede registratie extra relevant. Er zijn verschillende manieren om hiertoe te komen, al dan niet met inzet van reeds bestaande gegevensbestanden en nieuwe technieken. Door het hanteren van het kader dat is vastgelegd in EUregelgeving zijn deze bestanden en technieken getoetst op bruikbaarheid en worden de verschillende manieren om te komen tot een registratie van landschapselementen beschreven.
Effecten van landschapselementen op de ammoniakdepositie in Natura 2000- gebieden
Kros, J. ; Gies, T.J.A. ; Voogd, J.C.H. ; Vries, Wilco de; Aben, Jan ; Pul, Addo - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2689) - 37 p.
landschapselementen - landschap - ammoniak - depositie - overijssel - landscape elements - landscape - ammonia - deposition
Om het mogelijke effect van het aanbrengen van landschapselementen op de NHx (NH3 + NH4 +) depositie op Natura 2000-gebieden in te schatten, is door Alterra een aantal indicatieve berekeningen uitgevoerd voor de gehele provincie Overijssel. De berekeningen zijn uitgevoerd met het OPS-model van het RIVM. Het aanbrengen van een landschapselement van 50m breed rondom bedrijven, lijkt van de doorgerekende scenario’s het meestbelovend.
Naar Buijten! : hoogwaardige akkernatuur en recreatie in het Buijtenland van Rhoon
Westerink, J. ; Vogelzang, T.A. ; Sluis, T. van der; Smit, A.B. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2015
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2655) - 35
landgebruik - polders - vegetatietypen - landschapselementen - recreatie op het platteland - toepassingen - inventarisaties - zuidhollandse eilanden - land use - vegetation types - landscape elements - rural recreation - applications - inventories
De overheid wil meer natuur en recreatiemogelijkheden in het akkerbouwgebied Het Buijtenland van Rhoon (IJsselmonde). Op verzoek van een aantal agrariërs heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een voorstel gemaakt voor inrichting en beheer van het gebied. Provincie Zuid- Holland heeft Alterra en LEI gevraagd hierop te reageren.
Agrobiodiversiteit en ecosysteemdiensten
Geertsema, W. ; Werf, W. van der; Bianchi, F.J.J.A. ; Rossing, W.A.H. ; Schaminée, J.H.J. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap (2015)mei. - ISSN 1572-7610 - p. 41 - 43.
akkerranden - vegetatietypen - landschapselementen - agrobiodiversiteit - agrarische bedrijfsvoering - agro-ecosystemen - biodiversiteit - ecosysteemdiensten - landbouw - zuidhollandse eilanden - field margins - vegetation types - landscape elements - agro-biodiversity - farm management - agroecosystems - biodiversity - ecosystem services - agriculture
Steeds vaker klinkt de roep om agrarische producten te produceren met minder negatieve gevolgen voor milieu en biodiversiteit en bijvoorbeeld in de gewasbescherming meer gebruik te maken van ecologische processen. De aanwezige biodiversiteit in een landschap bepaalt in hoeverre deze processen benut kunnen worden voor ecologisch intensieve landbouw. In de Hoeksche Waard is er al ervaring mee.
Samen met collectieven 'lerend beheren'
Schotman, A.G.M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Poelmans, W. ; Teunissen, A. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 2015 (2015)5. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 29.
agrarisch natuurbeheer - landschapselementen - struiken - ecotypen - stilstaand water - habitats - noord-brabant - agri-environment schemes - landscape elements - shrubs - ecotypes - standing water
In 2014 moesten de provincies een concept ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 opstellen. De provincie geeft daarin aan wat ze waar wil bereiken. Alterra heeft de provincie Noord-Brabant hierbij geholpen. In de provincie Noord-Brabant was al enorm veel kennis over agrarisch natuurbeheer. De vraag was vooral hoe je die kennis bij de nieuwe spelers krijgt en hoe je het nieuwe natuurbeheerplan formuleert zodat het voldoet aan de eisen die de stelselherziening stelt. Passend binnen het ‘korset’ van de agrarische natuurtypen en het nationaal doelenkader. Het is een gezamenlijke zoektocht geworden met een handreiking voor de collectieven als resultaat. Dit is ‘maatwerk voor Noord-Brabant’.
Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit
Doorn, A.M. van; Vullings, L.A.E. ; Breman, B.C. ; Elbersen, B.S. ; Korevaar, H. ; Meijer, M. ; Naeff, H.S.D. ; Noij, I.G.A.M. ; Kuhlman, J.W. ; Polman, N.B.P. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2478) - 71
gemeenschappelijk landbouwbeleid - agrarische bedrijfsvoering - landschapselementen - akkerranden - graslandbeheer - groenbemesters - stikstofbindende bacteriën - inventarisaties - cap - farm management - landscape elements - field margins - grassland management - green manures - nitrogen fixing bacteria - inventories
Onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is de vergroening. Deze vergroening houdt in dat 30% van de directe betalingen in Pijler 1 alleen uitbetaald worden aan boeren als zij voldoen aan verplichte beheersmaatregelen die gunstig zijn voor natuur en biodiversiteit en ook voor milieu en klimaat. Dit rapport bevat adviezen over de nationale invulling van de vergroening vanuit het perspectief van natuur en biodiversiteit. Er wordt verkend welke elementen wel of niet erkend zouden moeten worden als ecological focus area (EFA) en welke graslanden buiten Natura 2000 in aanmerkingen komen voor een ploeg- en omzetverbod. Tenslotte wordt advies uitgebracht over welke gebieden met natuurlijke handicaps in aanmerking zouden kunnen komen voor een ‘top-up’ en wat de hoogte van deze betaling kan zijn.
Openheid landschap : ViewScape rekent vanuit de positie van de waarnemer
Meeuwsen, H.A.M. ; Jochem, R. - \ 2013
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)3. - ISSN 0169-6300 - p. 118 - 126.
landschapselementen - zichtbaarheid - beplantingen - modellen - landschapsbeleving - landscape elements - visibility - plantations - models - landscape experience
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gebruikt diverse indicatoren om de toestand van het Nederlandse landschap te beschrijven. Een daarvan is de openheid. Tot nu toe werd die berekend door van bovenaf naar het landschap te kijken, maar dat is niet de manier waarop het landschap wordt beleefd. Met het op Alterra ontwikkelde model ViewScape is het mogelijk de openheid te berekenen vanuit het gezichtspunt van de waarnemer in het veld
The landscape at your service : spatial analysis of landscape services for sustainable development
Gulickx, M.M.C. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Peter de Ruiter, co-promotor(en): Jetse Stoorvogel; Kasper Kok. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736871 - 143
ecosysteemdiensten - ruimtelijke verdeling - landschapselementen - gebiedsgericht beleid - cartografie - plattelandsplanning - scenario planning - multi-stakeholder processen - landschapsplanning - noord-brabant - intensieve veehouderij - grondwaterkwaliteit - zandgronden - de peel - ecosystem services - spatial distribution - landscape elements - integrated spatial planning policy - mapping - rural planning - multi-stakeholder processes - landscape planning - intensive livestock farming - groundwater quality - sandy soils
De mens beheert en verandert het landschap om diverse producten en diensten te verkrijgen en te versterken. Deze producten en diensten, landschapsdiensten genoemd, leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Interacties tussen sociale (menselijke) en ecologische (natuurlijke) systemen maken de voorziening van Landschapsdiensten mogelijk. In het landschap zijn er synergiën en conflicten tussen diensten, waardoor keuzes gemaakt moeten worden, oftewel we hebben te maken met trade‐offs tussen diensten. De interactie tussen de systemen, samen met de ruimtelijke verwevenheid van de diensten zorgen voor hoge complexiteit. Kaarten van landschapsdiensten kunnen deze complexiteit, of een deel daarvan, helder weergeven en daardoor bijdragen aan een beter begrip van de interacties en bijkomende trade‐offs. Dit begrip helpt ons bij het voorkomen van conflicten tussen diensten en geeft ons betere mogelijkheden om gewenste diensten te versterken. Voornamelijk ruimtelijke planners en beleidsmakers hebben veel baat bij deze informatie. Geschikte kaarten van landschapsdiensten zijn daarom van groot belang. Meer onderzoek is nodig naar ruimtelijk relaties om zodoende landschappelijke elementen te identificeren die kunnen fungeren als indicatoren voor het karteren van landschapsdiensten. Voor de gemeenten Deurne en Asten zijn de landschapsdiensten moerashabitat, bosrecreatie, grondgebonden veehouderij en wandelrecreatie in kaart gebracht. Met behulp van veldwerk zijn voor 389 locaties de landschapsdiensten geïdentificeerd. Een ruimtelijke analyse gemaakt van de grondwaterkwaliteit in relatie tot landschappelijke elementen, landgebruik en landschapsdiensten. De studie is uitgevoerd voor het zuidelijk zandgebied in de regio de Peel in Nederland.
Landschappen van Nederland, geologie, bodem en landgebruik
Jongmans, A.G. ; Berg, M.W. van den; Sonneveld, M.P.W. ; Peek, G.J.W.C. ; Berg van Saparoea, R.M. van den - \ 2013
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862139 - 925
bodem - landschap - landschapselementen - geomorfologie - geologie - klimaat - landgebruik - nederland - soil - landscape - landscape elements - geomorphology - geology - climate - land use - netherlands
Landschappen van Nederland is samengevat in zes delen: Bodem en Landschap, Tektoniek en Klimaat, Ijs en Wind, Rivieren, Veen en als laatste Kust en Zee. Per type: landschap wordt beschreven welke klimatologische en tektonische aspecten hebben bijgedragen aan de totstandkoming. Daarnaast wordt uitvoering aandacht besteed aan de rol van de mens in de vorming van de landschappen. De zes delen zijn samengebracht in twee volumes.
Het gemaakte land
Bout, A. ; Dirkx, G.H.P. - \ 2012
In: Geboeid door het verleden / Schaminee, J., Janssen, J., Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050114493 - p. 117 - 137.
landschapselementen - landgebruik - historische ecologie - soortenrijkdom - landschap - herstel - landscape elements - land use - historical ecology - species richness - landscape - rehabilitation
In deze bijdrage komt aan bod hoe zeer de natuur van ons land gevormd is door menselijk handelen. De grote verscheidenheid die hert Nederlandse landschap kenmerkt is sterk bepaald door verschillen in landgebruik. Iedere streek kent zijn eigen boerderijen, gewassen, veerassen, verkavelingspatronen en mede daardoor is een heide in Drenthe anders van aard dan een heide in de Kempen en is een houtwal in Friesland anders dan die in Salland of Achterhoek. Het is een opgave om de ondertussen gehomogeniseerde landschappen via modern natuur- en landschapsbeheer weer divers te krijgen
MKBA Landschap Nulmeting
Bos, E.J. ; Linderhof, V.G.M. ; Michels, R. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI, Wageningen UR $ Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - 21
landschap - landschapsbeleving - kosten-batenanalyse - landschapselementen - regio's - landscape - landscape experience - cost benefit analysis - landscape elements - regions
De aanleiding voor de MKBA Landschap is de reactie van het Centraal Planbureau (CPB, 2007) op het onderzoek Investeren in het Nederlandse Landschap. Opbrengst: geluk en euro’s van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV, 2007). Daarin wordt geconcludeerd dat investeren in landschap per saldo tot positieve maatschappelijke baten leidt, namelijk 17,8 miljard. De berekening is gebaseerd op de opschaling van de ingeschatte kosten en baten van drie gebieden naar die voor geheel Nederland. Het CPB gaf als aanbeveling om in voorbeeldgebieden de baten van landschapselementen empirisch te toetsen. Het ministerie van LNV heeft het LEI gevraagd deze empirische toetsing uit te voeren. Meer specifiek was de vraag van LNV: wat zijn de belevingswaarde en de woongenotbaten van landschapsinvesteringen? De reden om op deze baten te focussen was dat dit grote batenposten in LNV (2007) waren en CPB met name bij deze batenposten kanttekeningen plaatste.
Ondernemen met landschapsdiensten : hoe houtwallen, stadsparken en watergangen duurzaam kunnen bijdragen aan economie en leefomgeving
Steingröver, E.G. ; Opdam, P.F.M. ; Rooij, S.A.M. van; Grashof-Bokdam, C.J. ; Veen, M. van der - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2208) - 37
landschapselementen - natuurwaarde - landschapsbeheer - ecosystemen - agrobiodiversiteit - regionale planning - landscape elements - natural value - landscape management - ecosystems - agro-biodiversity - regional planning
Werken met groenblauwe dooradering (GBDA) staat gelijk aan duurzame ontwikkeling van het landschap. GBDA is de fysieke basis voor het creëren van economische, ecologische en sociale waarde. In deze handreiking laten we zien dat de verbinding tussen het fysieke systeem en de gecreëerde waarde centraal staat. In het ontwerpproces wordt het fysieke ontwerp afgestemd op de verwachte waarde. “Je krijgt wat je met elkaar hebt afgesproken”. De flexibiliteit van de vorm van GBDA zorgt er voor dat aanpassingen altijd mogelijk zijn. In deze brochure beschrijven we hoe de waarden die allerlei partijen toekennen aan landschapsdiensten leidend zijn in visievorming en ontwerp. Daarbij worden ecologische, economische en sociale waarden afgewogen, collectieve en private. Dat gebeurt in een collectief proces, zoals duurzame ontwikkeling vereist. Financiële verevening is een cruciale stap om te komen tot een situatie, waarin aanbieders van landschapsdiensten door GBDA zich proactief gaan opstellen en het marktmechanisme gaat werken
Openheid van het landschap : berekeningen met het model ViewScape
Meeuwsen, H.A.M. ; Jochem, R. - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 281)
landschapselementen - reliëf - zichtbaarheid - landgebruik - karteren - karteringen - landscape elements - relief - visibility - land use - surveying - surveys
Op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft Alterra de methode om de openheid van het landschap te berekenen vernieuwd. Het model Viewscape dat op basis van zichtlijnen de oppervlakte zichtbaar landschap berekent, is daartoe aangepast, getest en gevalideerd. Er is een methode ontwikkeld die topografische informatie bewerkt tot een basiskaart voor het model dat rekening houdt met reliëf. In de basiskaart worden bomenrijen als ondoorzichtige elementen meegenomen, maar een toekomstige nuancering op dit punt is wenselijk. Bij het reliëf lag de uitdaging in het negeren van flauwe hellingen. Uit de validatie bleek dat de oppervlaktes van grotere open ruimten goed konden worden berekend, maar structureel iets worden onderschat. De oppervlakte van het zichtbare deel van het landschap blijkt een goede maat te zijn voor de openheid ervan. De verbeterde versie van ViewScape is gebruikt om met een resolutie van 100 meter die oppervlakte landsdekkend te berekenen. Het resultaat voldoet aan de verwachtingen van het PBL. Het is nog wel de vraag of de topografische informatie betrouwbaar genoeg is om de openheid te kunnen monitoren aangezien een onbekend deel van de veranderingen op de kaart niet voortkomt uit veranderingen in het veld, maar uit verbeterde kartering.
Grenzeloze natuur
Schaminee, J.H.J. - \ 2011
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 67 (2011)1. - ISSN 0166-3534 - p. 36 - 40.
deltagronden - natuurbescherming - diversiteit - versnipperen - menselijke activiteit - natuur - landschapselementen - delta soils - nature conservation - diversity - chipping - human activity - nature - landscape elements
Wanneer de betekenis van de natuur van Nederland in internationaal verband ter sprake wordt gebracht, dan is de eerste reactie vaak een smalende, die van een meewarige glimlach. Zo'n klein landje, overbevolkt, zo zeer onder de voet gelopen, daar kan die toch niets voorstellen? We hebben in ons land toch geen wolven, elanden of beren? Denk eens aan het hooggebergte, aan de eindeloze steppen in Rusland en Oekraïne of aan de toendra's in het hoge noorden. 'Een stukje bosje ter grootte van een krant' schreef Bloem in zijn beroemde gedicht De Dapperstraat.
Kleine landschapselementen, de bouwstenen van onze landschappen
Oosterbaan, A. ; Griffioen, A.J. - \ 2011
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 67 (2011)12. - ISSN 0166-3534 - p. 6 - 9.
landschapselementen - geomorfologie - landschapsecologie - landscape elements - geomorphology - landscape ecology
De ijstijden en zeker de laatste ijstijd hebben de basis gelegd voor ons 'oerlandschap'. Sedimentatie en erosie hebben het landschap verder vormgegeven. Afhankelijk van abiotische factoren als bodem en grondwater heeft de mens zich gevestigd en het landschap zodanig aangepast dat het optimaal kon worden benut voor het beoogde doel. Bij de ontginning ervan werden meestal de contouren gevolgd van het oorspronkelijke landschap. Ondanks vele ingrepen, die door de eeuwen heen hebben plaatsgevonden, zijn deze contouren nog steeds te zien.
Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst : de roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing. Een evaluatie van kwaliteiten en kansen
Hemmen, F. van; Tilstra, M. ; Mulder, J.R. - \ 2011
Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] - 123
historische geografie - cultuurgeschiedenis - rivieren - landschapselementen - gelderse poort - regionale ontwikkeling - historical geography - cultural history - rivers - landscape elements - regional development
In het Rijnstrangengebied is het van groot belang om aan te sluiten bij ontwikkelingen, want er is sprake van een grote ruimtelijke dynamiek. Er zijn opgaven voor natuur, water en de landbouw. Daarnaast kent het gebied een grote toeristische en recreatieve potentie. Bij deze opgaven kan cultuurhistorie een rode lijn zijn, een verbindende factor.
Open Haringvliet levert geld op
Groot, R.S. de; Boehnke-Henrichs, A. - \ 2011
Nieuwsbrief Milieu en Economie 2011 (2011)17 feb.
landschapselementen - natuurontwikkeling - dijken - kustwateren - delta's - haringvliet - landscape elements - nature development - dykes - coastal water - deltas
Wanneer het Haringvliet een open verbinding krijgt met de Noordzee, levert dat naar verwachting jaarlijks minimaal 500 miljoen euro aan monetaire baten op door betere transportmogelijkheden, recreatie, toename van biodiversiteit, verhoogde opname van fijnstof en algemene verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft, in samenwerking met Bureau Stroming, een alternatief voor de huidige gesloten delta geschetst, waarin veiligheid, economische ontwikkeling en herstel en behoud van ecologische waarden samen kunnen gaan
NL in beeld wil veranderingen in het Nederlandse landschap laten zien
Dirkx, G.H.P. - \ 2011
Landwerk 3 (2011). - ISSN 1567-1844 - p. 23 - 25.
landschap - registratie - registreren - foto's - landschapselementen - landscape - registration - recording - photographs - landscape elements
We zijn gewend geraakt aan degelijke statistieken over veranderingen in aantallen soorten en habitats. Voor veranderingen in het landschap bestaat zo'n informatiestroom echter niet. Met het project NL in beeld zou dar verandering in moeten komen.
De toestand van 42000 landschapselementen
Oosterbaan, A. ; Raap, E. - \ 2011
Vitruvius 4 (2011)15. - ISSN 1874-5008 - p. 32 - 35.
landschap - landschapselementen - inventarisaties - monitoring - nederland - landscape - landscape elements - inventories - netherlands
In 2004 is een samenwerkingsverband van Landschapsbeheer Nederland en Alterra een methodiek ontwikkeld waarmee kleine landschapselementen zoals solitaire bomen, boomgroepen, bosjes, poelen en beekjes op een uniforme wijze in kaart kunnen worden gebracht (Oosterbaan en Pels 2004). Met deze methodiek, de Monitor Kleine kenmerken over de samenstelling, de kwaliteit en de beheerstoestand opgenomen. De resultaten worden vastgelegd in een databestand gekoppeld aan een GIS-bestand.
Plaagbeheersing in het agrarische landschap, Thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-001b
Baveco, J.M. - \ 2011
S.n.
functionele biodiversiteit - plaagbestrijding met predatoren - landschapselementen - cultuurlandschap - agrarische bevolking - ruimtelijke analyse - kaarten - functional biodiversity - predator augmentation - landscape elements - cultural landscape - agricultural population - spatial analysis - maps
Informatieposter met de titel "Plaagbeheersing in het agrarische landschap", thema "Functionele biodiversiteit". In het ideale, toekomstige agrarische landschap willen we graag optimaal gebruik maken van natuurlijke plaagbeheersing; onderdrukking van plagen in het gewas door hun natuurlijke vijanden in perceelsranden en groene dooradering. Liggen er voldoende niet-voor-productie-gebruikte-landschapselementen in de directe omgeving van de akkers?
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.