Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==landverbetering
Check title to add to marked list
Natuurherstel door grondtransplantatie
Wubs, E.R.J. ; Putten, W.H. van der; Bosch, M. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 11 - 14.
ecologisch herstel - natuurbeheer - grondverzet - landverbetering - landbouwgronden - zandgronden - heidegronden - graslanden - veldproeven - natuurgebieden - bodembiologie - ecological restoration - nature management - earth moving - land improvement - agricultural soils - sandy soils - heathland soils - grasslands - field tests - natural areas - soil biology
Natuurherstel op voormalige landbouwpercelen, vooral op zandgronden, wordt uitgevoerd om bestaande natuurgebieden te vergroten en ecologische verbindingszones te versterken. Belangrijke beperkende factoren zijn bodemgerelateerd: hoge nutriëntengehaltes, ongeschikte zaadbanken en tekort aan geschikt bodemleven. Een combinatie van ontgronden en transplantatie van grond uit verder ontwikkelde natuurgebieden kan het natuurherstel op akkers sterk versnellen.
Myths in Land Degeradation and Development
Stroosnijder, L. - \ 2012
Wageningen : S.n. - 20
landdegradatie - meting - landverbetering - land degradation - measurement - land improvement
Water erosion is the most important degradation process of the 10 degradation processes distinguished by the European Union. The impact of rain drops on the soil surface causes splash of soil particles
Reclamation, improvement, management of clay soils for optimal crop production
Amer, M.H. - \ 2001
Wageningen etc. : ILRI [etc.] (Technical report / Drainage Research Project II no. 118) - 105
zware kleigronden - ontginning - landverbetering - gewasproductie - waterbeheer - irrigatie - drainage - egypte - clay soils - reclamation - land improvement - crop production - water management - irrigation - egypt
Typologie bermgraskwaliteit : typologie van de milieuhygiënische kwaliteit van bermgras voor het onderwerken op landbouwgronden
Bok, A.J. ; Kopinga, J. ; Schnaar, M. ; Spijker, J.H. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 246) - 48
grassen - wegbermen - besmetters - arsenicum - zware metalen - landverbetering - organische verbeteraars - kwaliteit - nederland - grasses - roadsides - contaminants - arsenic - heavy metals - land improvement - organic amendments - quality - netherlands
Soil and water indicators for optimal practices when reclaiming acid sulphate soils in the Plain of Reeds, Viet Nam
Husson, O. ; Mai Thanh Phung, ; Mensvoort, M.E.F. van - \ 2000
Agricultural Water Management 45 (2000). - ISSN 0378-3774 - p. 127 - 143.
kattekleigronden - rijst - landverbetering - vietnam - waterstand - acid sulfate soils - rice - land improvement - water level
Hydrologische effecten van drainage op de Groote Peel
Anonymous, - \ 1989
Amersfoort : DHV - 38
drainage - waterbeheer - watervoorraden - natuurreservaten - nationale parken - bedrijfsvoering - beleid - hydrologie - voorspellen - landverbetering - waterbouwkunde - landbouwgrond - water - nederland - noord-brabant - de peel - water management - water resources - nature reserves - national parks - management - policy - hydrology - forecasting - land improvement - hydraulic engineering - agricultural land - netherlands
Landbouwbedrijven Coevorden : bodemgesteldheid en advies voor grondverbetering
Dekkers, J.M.J. - \ 1983
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1755) - 31
horizonten - landevaluatie - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - grondbewerking - nederland - kaarten - landbouwbedrijven - landverbetering - drenthe - horizons - land evaluation - soil suitability - soil surveys - maps - tillage - land improvement - netherlands - farms
Een bont patroon, vijf en dertig jaar cultuurtechniek. Opstellen bij het afscheid van prof.dr.ir. F.Hellinga
Lier, H.N. van - \ 1981
Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022007891 - 195
ontginning - landinrichting - land - grondbeleid - landverbetering - waterbouwkunde - landbouwgrond - hogere agrarische scholen - universiteiten - biografieën - beroepsopleiding - beroepsopleiding (hoger) - waterbeheer - watervoorraden - nederland - geschiedenis - hydrologie - veluwe - gelderland - reclamation - land development - land policy - land improvement - hydraulic engineering - agricultural land - agricultural colleges - universities - biographies - vocational training - professional education - water management - water resources - netherlands - history - hydrology
Afscheid prof. Hellinga
Research digest 1980 : Institute for land and water management research
Schierbeek, E.W. - \ 1980
Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Technical bulletin / I.C.W. no. 117) - 235
waterbeheer - watervoorraden - hydrologie - programma's - projecten - grondwater - landverbetering - waterbouwkunde - landbouwgrond - nederland - ontginning - landinrichting - land - bodemwater - organisatie - geohydrologie - hydrogeologie - water management - water resources - hydrology - programs - projects - groundwater - land improvement - hydraulic engineering - agricultural land - netherlands - reclamation - land development - soil water - organization - geohydrology - hydrogeology
Uitgave 25 jaar ICW
Land reclamation and water management : developments, problems and challenges : a collection of articles published at the occasion of I.L.R.I.'s silver jubilee (1955-1980)
International Institute for Land Reclamation and Improvement, - \ 1980
Wageningen : ILRI (I.L.R.I. publication 27) - ISBN 9789070260613 - 191
land - ontginning - landverbetering - waterbouwkunde - landbouwgrond - drainage - irrigatie - waterbeheer - watervoorraden - hydrologie - reclamation - land improvement - hydraulic engineering - agricultural land - irrigation - water management - water resources - hydrology
Een verzameling artikelen, gepubliceerd ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het ILRI te Wageningen. Een korte opsomming: cultuurtechniek in de Derde Wereld; van interpretatie van bodemkaarten tot een waarde-oordeel over de grond; probleemgronden: de ontginning en de verzorging daarvan; onderzoek inzake het beheer van grondwaterbronnen; methoden en modellen met betrekking tot oppervlaktewaterhydrologie; ontwikkelingen in de planning van irrigatieprojecten; rijstverbouw en waterbeheersing; factoren die de uitvoerbaarheid van de irrigatie op kleine bedrijven beinvloeden; de reactie van het gewas op irrigatiewater; het gebruik van zout water voor irrigatie; het effect van drainage op de landbouw; ontwikkelingen in de techniek van drainagesystemen, die onder het maaiveld werken ("subsurface drainage") (in dit hoofdstuk komt tot uiting de gang van zeer arbeidsintensieve methoden naar moderne systemen met veel mechanisatie). Tot slot een hoofdstuk over wetenschappelijke informatie: de wijze van overdracht van deze informatie en de informatie-opsporing ("retrieval")
Resultaten van grondverbeteringsproeven op zandgrond
Wiebing, R. ; Verhaegh, W.B. - \ 1978
Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1040) - 33
zandgronden - diepe grondbewerking - bodemwater - landverbetering - drenthe - sandy soils - deep tillage - soil water - land improvement
De vochthoudendheid van zandgronden hangt nauw samen met het gehalte aan organische stof. Hoe meer organische stof hoe groter de vochthoudendheid. Om het organische stofgehalte in de ondergrond te verhogen is er eigenlijk maar één mogelijkheid, en dat is, er voor te zorgen dat bij de bewerking een gedeelte van de humeuze bovengrond met de ondergrond wordt vermengd. Spitfrezen of mengwoelen lijkt dan ook de voorkeur te verdienen boven een bewerking waarbij alleen het humusloze zand wordt losgemaakt zoals dat bij het woelen met een scherpe woeler het geval is.
Fieldbook for land and water management experts : provisional edition
Anonymous, - \ 1972
Wageningen : I.L.R.I. - 672
geologie - geomorfologie - klimatologie - hydrologie - water - bodemkunde - bodemwater - ontginning - landinrichting - land - drainage - irrigatie - landverbetering - waterbouwkunde - landbouwgrond - kusten - hydraulische systemen - bescherming - dijken - waterwegen - aardwetenschappen - geology - geomorphology - climatology - hydrology - soil science - soil water - reclamation - land development - irrigation - land improvement - hydraulic engineering - agricultural land - coasts - hydraulic structures - protection - dykes - waterways - earth sciences
Ruinerwold - Koekange : sociaal-economische verkenning van een ruilverkaveling in Zuidwest - Drenthe
Noord, F.M. de; Tjoonk, L. - \ 1970
Den Haag : LEI - 54
ruilverkaveling - landgebruik - landverbetering - overdrachten van grond - cultuurlandschap - nederland - drenthe - land consolidation - land use - land improvement - land transfers - cultural landscape - netherlands
A decade research in land and water management, 1957 - 1967
Anonymous, - \ 1968
Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Technical bulletin / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 60) - 91
plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - landverbetering - waterbouwkunde - landbouwgrond - hydrologie - water - ontginning - landinrichting - land - watervoorziening - watergebruik - onderzoek - nederland - onderzoeksinstituten - proefstations - waterzuivering - veluwe - gelderland - rural planning - rural development - land use - management - land improvement - hydraulic engineering - agricultural land - hydrology - reclamation - land development - water supply - water use - research - netherlands - research institutes - experimental stations - water treatment
Publicatie n.a.v. 10 jaar ICW
Ontwerptechnische aspecten van waterbeheersingsplannen
Visser, W.C. - \ 1967
Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding - 183
grondwater - hydrologie - oppervlaktewater - land - landverbetering - waterbouwkunde - landbouwgrond - ontginning - landinrichting - geohydrologie - hydrogeologie - groundwater - hydrology - surface water - land improvement - hydraulic engineering - agricultural land - reclamation - land development - geohydrology - hydrogeology
ICW drainageonderzoek, werkgroep ontwerptechniek
Techniek en economie van het onderhoud van enkele Drenthse waterschappen
Bijkerk, C. ; Pieters, J. - \ 1965
Wageningen : [s.n.] (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 28) - 16
ontginning - landinrichting - land - landverbetering - waterbouwkunde - landbouwgrond - waterbeheer - nederland - waterschappen - raden - drenthe - reclamation - land development - land improvement - hydraulic engineering - agricultural land - water management - netherlands - polder boards - boards
Hydrologische analyse van een gebied ten behoeve van een waterbeheersingsplan
Wessseling, J. - \ 1964
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 69) - 15
bodemwater - landverbetering - waterbouwkunde - landbouwgrond - ontginning - landinrichting - land - soil water - land improvement - hydraulic engineering - agricultural land - reclamation - land development
Het ontwerpen van waterbeheersingsplannen in hellende gebieden
Bijkerk, C. - \ 1964
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 70) - 22
drainage - landverbetering - waterbouwkunde - landbouwgrond - gebergten - land improvement - hydraulic engineering - agricultural land - mountains
Sociologische aspecten van cultuurtechnische werken
Hofstee, E.W. - \ 1956
Landbouwkundig Tijdschrift 68 (1956). - ISSN 0927-6955 - p. 371 - 390.
landverbetering - boeren - rurale sociologie - land improvement - farmers - rural sociology
De invloed van opgenomen zouten op de groei en productie van landbouwgewassen op zoute gronden
Berg, C. van den - \ 1952
University. Promotor(en): A.C. Schuffelen. - 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij Uitgeverijbedrijf - 118
bodemchemie - verzilting - gewassen - oogstschade - bodemverontreiniging - bodemzoutgehalte - overstroomde gronden - landverbetering - soil chemistry - soil - nutrients - growth - crops - soil pollution - soil salinity - land improvement
In some crops the quantity of absorbed salts proved to be strongly influenced by concentration in substrate, in other crops much less so. Ca proportion of total absorbed cations limited absorption, whereas salt uptake was favoured by higher temperatures.

The possibility of limiting absorption was less, the higher the proportion of Ca (or the relation divalent/monovalent cations) in the plant. Salt tolerance of crops seemed to be related to the relation Ca/other cations in the plant.

The less sensitive the plant to salt, the less the influence of high temperatures for the crops studied. This indicated the great importance of osmotic pressure of the substrate and correlated water shortage for growth of crops tolerant to salt. For growth of crops sensitive to salt, osmotic pressure proved much less important. In sensitive crops yield reduction mainly resulted from high salt absorption by the plant and an unfavourable balance of ions in the plant. In cool wet years, with low transpiration, salt in the soil may increase the yield of salttolerant crops in the Netherlands. In the large salty areas of the world this effect is offset by the generally prevailing high temperatures, as in the Netherlands in a warm year.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.