Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==law enforcement
Check title to add to marked list
Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming; Deelrapport Naleving
Janssens, S.R.M. ; Stokreef, J.W. ; Smit, A.B. ; Prins, H. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport 2011-091) - ISBN 9789086155637 - 60
chemische bestrijding - pesticiden - milieuwetgeving - rechtshandhaving - waterverontreiniging - Nederland - chemical control - pesticides - environmental legislation - law enforcement - water pollution - Netherlands
Uit de rapportages van de afgelopen jaren (2005 en later) komt een beeld naar voren over de naleving in die periode, dat over de sectoren vergelijkbaar is. De naleving op de onderzoekspunten spuitlicentie, zorgvuldigheid, hygiëneverordening is in alle onderzochte sectoren groter dan 90%. De toepassingscontroles binnen de 14-meterzone vanaf de sloot, waar het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) van toepassing is, laten een veel lagere naleving zien, namelijk tussen de 50% en 70%.
Social safeguards in the Ghana-EU Voluntary Partnership Agreement (VPA); Triggering improved forest governance or an afterthought?
Arts, B.J.M. ; Wiersum, K.F. ; Aggrey, J. ; Owusu, B. ; Oijen, D.C.C. van; Nketiah, S. ; Wit, M. ; Zagt, R. ; Vellema, H. ; Rozemeijer, N. - \ 2010
Wageningen : Wageningen Universiteit and Research Centre - ISBN 9789085859703 - 12
bosbedrijfsvoering - houtkap - houthandel - middelen van bestaan - sociaal beleid - rechtshandhaving - ghana - forest management - logging - timber trade - livelihoods - social policy - law enforcement
Motorvermogen van vissersschepen naar de wettelijke normen; Eindevaluatie Co-management en motorvermogen
Hoefnagel, E.W.J. ; Mil, E.M. van - \ 2010
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154548 - 162
vissersschepen - vis vangen - motoren - kracht - capaciteit - normen - rechtshandhaving - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - landbouwbeleid - Nederland - fishing vessels - fishing - engines - power - capacity - standards - law enforcement - public-private cooperation - sustainability - agricultural policy - Netherlands
Dit onderzoeksverslag betreft een eindevaluatie van de uitbreiding van het co-managementsysteem op het vlak van het motorvermogen. In deze derde evaluatie wordt de uitvoering, naleving en effectiviteit van het arrangement onderzocht. Co-management blijkt een geschikt instrument om het proces op gang te brengen het motorvermogen van viskotters beheersbaar te maken. Dit proces is ondersteund door de hoge olieprijs en verslechterde economische situatie in de visserij, waardoor vissers er belang bij hebben zuinig om te gaan met energie en daardoor geneigd zijn hun scheepsmotor niet voluit te gebruiken.
Raad van State zet milieuorganisaties buitenspel
Kistenkas, F.H. ; Kuiper, R. - \ 2009
ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling 27 (2009)5. - ISSN 1571-0122 - p. 18 - 19.
milieubeleid - besluitvorming - belangengroepen - milieubescherming - rechtshandhaving - effecten - ontwikkelingsplanning - natuurbeheer - environmental policy - decision making - interest groups - environmental protection - law enforcement - effects - development planning - nature management
Nog niet zo lang geleden golden milieuorganisaties als burgerorganisaties die toezagen op de rechtmatigheid van de verlening van milieu- en natuurvergunningen door lagere overheden. De laatste jaren klinkt het geluid dat veel beroepen bij de Raad van State een ongewenste rem op ruimtelijke ontwikkelingen vormen. De Raad van State lijkt de boodschap op te pikken. Over doorzettingsmacht en de kwetsbare natuur
Tussenevaluatie co-management en motorvermogen : controle en sanctionering
Hoefnagel, E.W.J. ; Mil, E.M. van - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086152100 - 81
landbouwbeleid - vis vangen - vissersschepen - kracht - schepen - motoren - capaciteit - noordzee - nederland - rechtshandhaving - straf - publiek-private samenwerking - agricultural policy - fishing - fishing vessels - power - ships - engines - capacity - north sea - netherlands - law enforcement - punishment - public-private cooperation
Dit onderzoeksverslag betreft een evaluatie van de uitbreiding van het co-managementsysteem op het vlak van het motorvermogen. Deze tweede evaluatie concentreert zich vooral op de uitvoering van de controle en sanctionering door de beheergroepen en de AID, en de meningen van gecontroleerde vissers over deze activiteiten.
Soorten en gebieden: het groene milieurecht in 2005
Kistenkas, F.H. ; Kuindersma, W. - \ 2005
Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 7) - 38
wildbescherming - rechtshandhaving - wetgeving - eu regelingen - natuurbescherming - nederland - vogels - habitats - wildlife conservation - birds - law enforcement - legislation - eu regulations - nature conservation - netherlands
In deze jaarlijks te verrichten studie worden de rechterlijke interpretatie (jurisprudentie), wettelijke implementatie en beleidsintegratie met betrekking tot de Habitat- en Vogelrichtlijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Zowel voor soortenbescherming als voor gebiedsbescherming wordt een jurisprudentieregister bijgehouden. Trefwoorden: Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Natuurbeschermingswet, natuurbeschermingsrecht, habitattoets, jurisprudentie, omgevingsrecht, natuurbeleid, Europees recht
'Als je te snel rijdt, weet je ook dat het niet mag'; illegale arbeid in de Westlandse tuinbouw
Bakker, E. de; Frouws, J. ; Jongeneel, R.A. ; Slangen, E. - \ 2004
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel 206) - ISBN 9067548383 - 120
glastuinbouw - werkgelegenheid - economische evaluatie - inventarisaties - migrantenarbeid - arbeid (werk) - westland - rechtshandhaving - greenhouse horticulture - employment - economic evaluation - inventories - migrant labour - labour - law enforcement
Illegale arbeid lijkt onlosmakelijk verbonden met de tuinbouw, zeker in het Westland. Maar over de sociaal-economische betekenis van illegale tewerkstelling en de situatie van illegale arbeiders in het Westland is weinig bekend. OKIA en Stek wilden dit via een groot onderzoek zichtbaar maken, de economische en politieke verbanden verhelderen en zoeken naar mogelijkheden om ondersteuning te bieden. Het perspectief van de tuinder en zijn economische situatie vormt hiervan een ondersteunende deelstudie. De tuinbouw is een vitale sector, al zijn fluctuaties in winstgevendheid groot. Ook tussen de bedrijven is de variatie in bedrijfsresultaten groot, waarbij sommige bedrijven negatief draaien. Van begin jaren zeventig tot begin jaren negentig is de werkgelegenheid gestegen, daarna is hij stabiel gebleven. Het aantal bedrijven is in de loop van de jaren gedaald, maar de arbeidsbezetting per bedrijf gestegen. Tegelijk zijn tuinders overgestapt van vaste naar losse arbeid, vooral van allochtonen. Door nieuwe regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld ziekteverzuim houden tuinders liever geen vaste krachten aan. De inzet van illegalen lijkt te zijn afgenomen, maar tuinders blijven illegalen inzetten, zeker bij financiële nood en in tijden van topdrukte. Illegale arbeid levert 8.000 tot 17.000 euro per illegaal arbeidsjaar op voor een fictief tuinbouwbedrijf. Dat betekent dat een gemiddeld tuinbouwbedrijf niet afhankelijk is van de illegale arbeid, al kan dat wel gelden voor een individueel bedrijf. Controle op illegale arbeid lijkt effectief, vooral het fiscale straftarief dat naderhand kan worden ingevuld. Overigens zien tuinders de inzet van illegale arbeid als een overtreding, zo iets als te hard rijden, niet als zwaar misdrijf, zoals de overheid dat ziet. Strenger controleren helpt wellicht voor meer naleving van de regels, maar niet voor meer acceptatie van de regels.
Prikkels voor naleving van voedselveiligheidseisen; Door varkenshouders binnen en buiten ketengarantiesystemen
Bondt, N. ; Kroon, S.M.A. van der; Puister-Jansen, L.F. ; Bogaardt, M.J. ; Folbert, J.P. - \ 2003
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9052428042 - 65
agrarische economie - voedselveiligheid - overheidsbeleid - varkenshouderij - stimulansen - wetgeving - rechtshandhaving - nederland - ketenmanagement - agricultural economics - food safety - government policy - pig farming - incentives - legislation - law enforcement - netherlands - supply chain management
In dit onderzoek is nagegaan wat de meest effectieve prikkels zijn voor naleving van voedselveiligheidseisen door varkenshouders, en hoe dit wordt beïnvloed door de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen overheid en private ketengarantiesystemen. Op basis van de literatuur zijn de belangrijkste prikkels onderscheiden die het nalevingsgedrag beïnvloeden. In een workshop met negen varkenshouders zijn deze prikkels getoetst. Daarbij is het veronderstelde grote belang van het nalevingsklimaat, onder andere vertrouwen en geloofwaardige sancties, bevestigd. Verder zijn twee aanvullende praktijkcases bestudeerd, die het inzicht in de randvoorwaarden voor een goede naleving hebben vergroot. De eerste case betreft de ervaringen met toezicht op voedselveiligheid in Nieuw-Zeeland. In deze case speelde de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen overheid en bedrijfsleven een essentiële rol. De tweede case betreft de ervaringen met kwaliteitsgaranties, controle en handhaving in de veterinaire farmaceutische industrie. De in dit onderzoek verkregen kennis is ten slotte vertaald in aanbevelingen over de wijze waarop de overheid in samenwerking met private partijen zou kunnen bijdragen aan een verbetering van de naleving.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.