Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==lichtverdeling
Check title to add to marked list
Light harvesting and photoprotection in Cyanobacteria
Tian, L. - \ 2013
University. Promotor(en): Herbert van Amerongen. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461735294 - 167
cyanobacteriën - fotosynthese - light harvesting complexen - fluorescentie - lichtverdeling - cyanobacteria - photosynthesis - light harvesting complexes - fluorescence - light distribution

The process of photosynthesis has been studied for centuries, but despite a large amount of progress, there are still many aspects that are not fully understood. An important part of the progress is the fact that many structures of photosynthetic complexes have been resolved 1,2and these complexes have been studied separately in great detail, amongst other with ultrafast spectroscopic techniques. These studies allow to monitor excitation-energy transfer (EET) and charge separation (CS), the first crucial processes after the absorption of a photon. Many picosecond studies have also been performed in vivo in the past before the crystal structures were known, but due to an additional lack of knowledge about the organization and composition of the thylakoid membrane where most of the EET and CS processes take place, the obtained results were difficult to interpret. More recently, new interest has arisen in in vivo studies on photosynthetic organisms because a lot of molecular and organizational information has been obtained but also because the spectroscopic techniques have improved and mutants have become available that allow to study the effect of specific modifications in the organisms. This thesis focuses on the study of the light energy harvesting processes of photosynthetic complexes in cyanobacteria in general by using time-resolved fluorescence techniques, and with particular emphasis on the study of the in vivo protective process of non-photochemical quenching (NPQ) that is induced in the presence of high intensities of blue-green light.

Verkenning mogelijkheden 3D-haze metingen
Ruijven, J.P.M. van; Mohammadkhani, V. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (rapporten GTB 1194) - 34
glastuinbouw - teelt onder bescherming - lichtrelaties - lichtverdeling - gewasproductie - plantenontwikkeling - methodologie - greenhouse horticulture - protected cultivation - light relations - light distribution - crop production - plant development - methodology
Diffuus kasdekmateriaal verhoogt de productie van diverse gewassen in vergelijking tot helder glas, zoals eerder in plantproeven is aangetoond door Wageningen UR Glastuinbouw. Tot nu toe worden diffuse kasdekmaterialen gekarakteriseerd door de zogenoemde haze-waarde, welke echter geen informatie geeft over het lichtspreidingspatroon. In dit project is een nieuwe methode ontwikkeld om de lichtspreiding onder diffuus kasdekmateriaal te karakteriseren. Resultaat van deze methode is een waarde voor de F-scatter (voorwaartse lichtspreiding). De F-scatter geeft meer informatie over mogelijke hogere gewasproductie bij gelijke hemisferische transmissie. Verder onderzoek moet aantonen wat het effect van een hogere lichtspreiding en dus een hogere F-scatter is op plantproductie.
Modellering ruimtelijke lichtverdeling in gewassen: Opbouw en toepassing van een 3D model voor kas en gewas
Visser, P.H.B. de; Buck-Sorlin, G.H. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1104) - 60
kasgewassen - modellen - 3d analyse - lampen - licht - lichtverdeling - energiegebruik - belichting - simulatie - greenhouse crops - models - 3d analysis - lamps - light - light distribution - energy consumption - illumination - simulation
Een 3D model voor lichtverdeling in kasgewassen is ontwikkeld om de meest efficiënte plaatsing van lampen (SONT, LED) te berekenen om hiermee op groeilicht en energie te kunnen besparen. Het onderzoek, in het kader van het programma Kas als Energiebron en gefinancierd door Productschap Tuinbouw en Ministerie van ELI, behelsde de bouw en test van het model, dat rekening houdt met lampposities en -eigenschappen, bladstanden en rijstructuur. De lichtabsorptie en gewasfotosynthese voor een ingevoerd lichtplan wordt gesimuleerd. In het rapport zijn een reeks kansrijke belichtingsscenario’s doorgerekend voor een representatieve gewasstructuur voor tomaat en roos. Het resultaat bleek sterk afhankelijk van padbreedte en aantal bladeren, maar minder van bladvorm en bladhoek. De belichting wordt efficiënter bij gerichtere plantbelichting door aanpassing van de lampreflector, gebruik van tussenbelichting en schermreflectie. Het lichtverlies naar vloer en kasdek worden hiermee gereduceerd. Voor vragen uit de sector is het 3D model nu op verzoek inzetbaar.
Mogelijk hogere productie bij betere beheersing gewasstructuur : 3D-model maakt uitproberen mogelijk
Vos, J. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)4. - p. 38 - 39.
glastuinbouw - sierteelt - rozen - experimenten - lichtvallen - lichtverdeling - simulatiemodellen - 3d visualisatie - snijbloemen - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - roses - experiments - light traps - light distribution - simulation models - 3d visualization - cut flowers
Als een rozenteler de structuur van zijn gewas beter kan sturen, haalt hij wellicht meer productie van hogere kwaliteit. Een samenwerkingsverband van onderzoekers werkt aan een 3D-model, zodat je op de computer kunt uitproberen welk effect een bepaalde ingreep heeft. Cruciaal daarbij is een beter inzicht in de knopuitloop. Daar zijn veel van de deelonderzoeken op gericht.
On the photosynthetic responses of crops to intracanopy lighting with light emitting diodes
Trouwborst, G. - \ 2011
University. Promotor(en): Olaf van Kooten, co-promotor(en): Wim van Ieperen; Jeremy Harbinson. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085858621 - 154
kasgewassen - fotosynthese - fotosynthese van het kroondak - kunstmatige verlichting - lichtgevende dioden - lichtpenetratie - glastuinbouw - lichtverdeling - greenhouse crops - photosynthesis - canopy photosynthesis - artificial lighting - light emitting diodes - light penetration - greenhouse horticulture - light distribution

Key words: Cucumis sativus, intracanopy lighting, light-emitting diodes (LEDs), light distribution, light interception, light quality, photosynthesis, photosynthetic acclimation

Assimilation lighting is a production factor of increasing importance in Dutch greenhouse horticulture. Assimilation lighting increases production levels, improves product quality and opens possibilities for year round production. As a drawback, this use of assimilation lighting increases energy inputs and CO2-emission.
Intracanopy lighting (with LEDs) is a technique to enhance the light use efficiency by changing the position of (a part of ) the lamps from above to within the canopy of greenhouse grown crops. Intracanopy lighting (IL) firstly reduces reflection and transmission losses of the supplemental lighting on crop level. These losses are high in traditional top-lighting systems, hence IL yields a higher light absorption on crop level. Secondly, IL creates a more homogenous vertical light distribution which can result in higher light use efficiencies. The aim of present study was to obtain insights in photosynthetic acclimation in response to irradiance level and spectrum in the framework of the applicability of LEDs as light source for intracanopy lighting in indeterminate growing vegetable crops. Intracanopy lighting may vary in (1) position within the crop, in (2) irradiance level and in (3) spectrum.
Leaves deeper in the canopy are older. If leaf age negatively affects the photosynthetic capacity (Amax), then potential positions of IL-lamps reduce. By growing tomato plants horizontally so that irradiance was similar for all leaves from 0-70 days old, it is concluded that during the normal life-span of tomato leaves in cultivation, irradiance and not ageing is the most important factor affecting Amax.
In winter, natural irradiances are low so that new developing leaves acclimate to low irradiances. Later on in their life time these leaves could be exposed to higher irradiances owing to IL. The question arose if cucumber leaves which develop under low irradiance can acclimate to a moderate irradiance. Acclimation of photosynthesis occurred within 7 days but photosynthesis at moderate irradiance and Amax did not reach to that of leaves developed under moderate irradiance. This reveals the importance of photosynthetic acclimation during the leaf developmental phase for crop productivity in scenarios with realistic, moderate fluctuations in irradiance that leaves can be exposed to.
By growing plants under seven different combinations of red and blue light, blue light is shown to have both a qualitative and a quantitative effect on leaf development. Only leaves developed under red light (0% blue) displayed a dysfunctional photosynthetic operation (“red light syndrome”), which was largely alleviated by only 7% blue. Quantitatively, leaf responses to an increasing blue light percentage resembled responses associated with an increase in irradiance.
Leaves developed under red light exposed to a mixture of red and blue (RB) completely recovered within 4 days after exposure to RB-light but remained limited in other leaf parameters, showing limitations in plasticity due to constraints arising from the prior leaf development. Leaves developed under RB also revealed the “red light syndrome” within 7 days of red illumination.
Lastly, the effects of intracanopy lighting with LEDs on the production and development of a cucumber crop was investigated in winter. In the IL-treatment, LEDs supplied 38% of the supplemental irradiance within the canopy; the remaining 62% was supplied as top lighting by High-Pressure Sodium (HPS) lamps. The control was 100% top lighting (HPS lamps). Intracanopy lighting resulted in a greater Amax for leaves at deeper canopy layers but did not increase total biomass or fruit production. This was partly due to a reduced light interception caused by extreme leaf curling, which counteracted the expected higher light absorption by the crop, and partly to a lower dry matter partitioning to the fruits, and thus a greater dry matter partitioning to the leaves compared to the control. The effect of these factors on fruit yield was quantified using a explanatory crop model. Model calculations revealed a large negative effect on the fruit yield due to the greater partitioning to the leaves, whereas the negative effect of leaf curling was small. The effect of a greater Amax at deeper canopy layers was slightly positive. The last however might have indirectly caused the greater partitioning to the leaves as the greater Amax was associated with a preserved leaf mass per area.

Koude winter levert nieuwe ervaringen met led op (( "interview met Leo Marcelis, Jan Snel en Tom Dueck" )
Sleegers, J. ; Marcelis, L.F.M. ; Snel, J.F.H. ; Dueck, T.A. - \ 2010
Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)15. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 39.
kassen - belichting - lichtgevende dioden - gewasproductie - fotosynthese - lichtrelaties - warmtestraling - landbouwkundig onderzoek - bloementeelt - groenteteelt - glastuinbouw - lichtverdeling - led lampen - greenhouses - illumination - light emitting diodes - crop production - photosynthesis - light relations - thermal radiation - agricultural research - floriculture - vegetable growing - greenhouse horticulture - light distribution - led lamps
De led-proeven van deze winter laten in de sierteelt minder positieve resultaten zien dan in 2009. Onderzoekers vermoeden dat het ontbreken van stralingswarmte bij het groeipunt de oorzaak is. Vervolgonderzoek gaat vooral over de optimale verdeling van warmte en licht over het gewas.
Model geeft 10% betere lichtbenutting en 20% energiebesparing (interview met Pieter de Visser)
Arkesteijn, M. ; Visser, P.H.B. de - \ 2008
Onder Glas 5 (2008)9. - p. 20 - 21.
kassen - teelt onder bescherming - rosaceae - rozen - belichting - lichtvallen - simulatiemodellen - experimenten - glastuinbouw - lichtverdeling - 3d visualisatie - snijbloemen - greenhouses - protected cultivation - roses - illumination - light traps - simulation models - experiments - greenhouse horticulture - light distribution - 3d visualization - cut flowers
WUR-onderzoekers Pieter de Visser en Gerhard Buck-Sorlin ontwikkelen een 3D model waarbij de plantgroei, lichtval en lichtkleur kunnen worden nagebootst. Doel van het project is te komen tot een efficiëntere lichtverdeling over het gewas om zo energie te besparen. Het project zit in de tweede fase: het simuleren van lichtval en lichtkleur. Het model geeft ook inzicht in onder andere de ontwikkeling van plantenziekten en het werken met aan automatische oogstrobot
Meer productie door meer ruimte tussen plantrijen (WUR Glastuinbouw voerde een proef uit met verschillende tussenplantsystemen bij belichte tomaat)
Boonekamp, G. ; Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2008
Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)4. - ISSN 0925-9694 - p. 28 - 29.
tuinbouw - kassen - teelt onder bescherming - belichting - optimalisatie - teelt in rijen - tussenteelt - tomaten - fotosynthese - gewasproductie - glastuinbouw - lichtverdeling - horticulture - greenhouses - protected cultivation - illumination - optimization - alley cropping - intercropping - tomatoes - photosynthesis - crop production - greenhouse horticulture - light distribution
WUR Glastuinbouw voerde een proef uit met verschillende tussenplantsystemen bij belichte tomaat. De structuur van de plantrij bleek flinke invloed te hebben op de fotosynthese en de productie
Diffuus gas dwingt tot keuzes (interview met o.a. Silke Hemming)
Boonekamp, G. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2007
Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)44. - ISSN 0925-9694 - p. 16 - 19.
kassen - diffuus glas - glas - lichtdoorlating - reflectie - beschermende lagen - glastuinbouw - lichtverdeling - greenhouses - diffused glass - glass - light transmission - reflection - protective coatings - greenhouse horticulture - light distribution
Er valt veel te kiezen als het over lichtdoorlatendheid en lichtverdeling van glas gaat. De beschikbaarheid van 'low-iron'glas is verbeterd en antireflectiecoatings zijn in opkomst. Er dienen zich nu diverse typen diffuus glas met hoge lichttransmissiewaarden aan. De vraag is wat doen de verschillende typen glas voordat het zonlicht op een plant valt en wat is voor welk gewas de beste keus
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.