Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 68

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==liquid fertilizers
Check title to add to marked list
Ziektebeheersing substraatloze teeltsystemen : naar een robuust systeem tegen ziekten en plagen
Stijger, C.C.M.M. ; Janse, J. ; Vermeulen, T. ; Weel, P.A. van - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1335) - 45
bladgroenten - slasoorten - teeltsystemen - hydrocultuur - vloeibare kunstmeststoffen - ziektebestrijding - nutrientenbeheer - risicofactoren - monitoring - reductie - plagenbestrijding - leafy vegetables - lettuces - cropping systems - hydroponics - liquid fertilizers - disease control - nutrient management - risk factors - reduction - pest control
De belangrijkste kennislacune rond substraatloze teeltsystemen is het beheersen van de kwaliteit van het voedingswater. Hoge kwaliteit vergt, naast een goede balans van nutriënten, vooral het voorkomen van ziekte- en plaagontwikkeling. Het voorkomen of beheersen van de verspreiding speelt daarbij een grote rol. De bedrijfszekerheid van nieuwe teeltsystemen staat of valt bij de beheersbaarheid van ziekten en plagen. De ziekte- en plaagbeheersing in substraatloze systemen volgen andere principes dan de reguliere (steenwol of grondgebonden) teelt. De gebruikte watervolumes zijn enorm, fysieke barrières ontbreken maar ook een buffer/balans ontbreekt waarmee een direct effect is te benoemen op het risico op ziekte( en plaagverspreiding. De ziekte- en plaagrisico’s bepalen het gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, spui, maar bovenal het succes van een substraatloze teelt. Het verlagen van het risico op ziekten en plagen en het voorkomen, monitoren en vertragen van een snelle verspreiding daarvan is onderwerp van dit project. Het onderzoek waarin in dit verslag wordt gerapporteerd heeft zich gericht op de kennisvragen rond ziektebeheersing en de ontwikkeling van indicatoren en teeltstrategieën ter voorkoming van ziekten in een robuust substraatloos (water) systeem. Behalve dat een chemische aanpak vanwege het gebruik van grote volumes water in deze nieuwe teeltsystemen vaak geen economisch haalbare oplossing is, is een chemische aanpak voor ziekte- en plaagproblematiek bovendien geen toekomstgerichte oplossing. Daarom heeft het onderzoek zich gericht, naast het voorkomen van aantastingen, vooral op mogelijke natuurlijke en fysische bestrijdingsmaatregelen. In het onderzoek dat heeft gelopen van juni 2013 tot en met mei 2014 zijn in totaal vier achtereenvolgende slateelten uitgevoerd.
Recirculatie potorchidee 10. Scenarioberekeningen stikstof emissie - 1
Os, E.A. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
sierplanten - potplanten - orchideeën als sierplanten - bemesting - vloeibare kunstmeststoffen - recirculatiesystemen - glastuinbouw - stikstofbalans - stikstofmeststoffen - ornamental plants - pot plants - ornamental orchids - fertilizer application - liquid fertilizers - recirculating systems - greenhouse horticulture - nitrogen balance - nitrogen fertilizers
Voor andere gewassen zijn rekenprogramma’s ontwikkeld om effecten van bv. het natriumgehalte in het water en de natrium grenswaarde op de stikstof emissie door te rekenen. Met behulp van zo’n waterstromen model zijn verschillende scenario’s doorgerekend om inzicht te geven in het effect op de stikstof emissie bij recirculatie in de teelt van potorchideeën.
Recirculatie potorchidee 9. Nieuwe voedingsschema Phalaenopsis - 1
Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
siergewassen - orchideeën als sierplanten - phalaenopsis - glastuinbouw - teeltsystemen - recirculatiesystemen - bemesting - plantenvoeding - vloeibare kunstmeststoffen - ornamental crops - ornamental orchids - greenhouse horticulture - cropping systems - recirculating systems - fertilizer application - plant nutrition - liquid fertilizers
Het bemestingsadvies voor Phalaenopsis in de bemestingadviesbasis dateert van 1999. Het sortiment en de teeltomstandigheden in de praktijk zijn sindsdien flink gewijzigd. Met behulp van plantanalyses van veilingrijpe planten uit de praktijk in 2014 is een nieuw voedingsschema opgesteld voor teelt bij vrije drainage en voor teelt met recirculatie.
Zuivering recirculatiewater in de rozenteelt, duurproef - Werkpakket 1: Voorkomen Groeiremming
Maas, A.A. van der; Os, E.A. van; Enthoven, N. ; Blok, C. ; Beerling, E.A.M. - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1198) - 42
rozen - drainagewater - groeiremmers - lozing - waterzuivering - methodologie - pesticiden - vloeibare kunstmeststoffen - recirculatiesystemen - roses - drainage water - growth inhibitors - disposal - water treatment - methodology - pesticides - liquid fertilizers - recirculating systems
Eerder uitgevoerd onderzoek heeft aangetoond dat geavanceerde oxidatie (combinatie van H2O2 / UV) een veelbelovende waterzuiveringsmethode is om groeiremming bij recirculatie op te heffen. In een duurproef op een rozenbedrijf is het effect van geavanceerde oxidatie (AOX) getest. Het te bereiken doel is om de lozing van drainwater met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren.
Effect van fosfaatreductie op de andere (hoofd)elementen bij de teelt van eenjarige zomerbloeiers
Warmenhoven, M.G. ; Noort, F.R. van; Dijkstra, T. ; Verberkt, H. - \ 2008
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen, UR Glastuinbouw 537) - 42
bloementeelt - stikstof - stikstofmeststoffen - voedingsstoffenbalans - voedingsoplossingen - hydrocultuur - vloeibare kunstmeststoffen - voedingsstoffenopname (planten) - floriculture - nitrogen - nitrogen fertilizers - nutrient balance - nutrient solutions - hydroponics - liquid fertilizers - nutrient uptake
De doelstelling van het project is onderzoek naar de optimale verhouding tussen de voedingselementen zoals N in de voedingsoplossing en het substraat bij het aanhouden van een laag fosfaatgehalte gedurende de teelt van éénjarige zomerbloeiers, hierdoor kan fosfaatvermindering als sturingsmechanisme op lengtegroei optimaal worden toegepast en de andere voedingselementen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. In het onderzoek werden twee P-niveaus gecombineerd met verschillende EC’s en N/K-verhoudingen. De fosfaatdosering heeft geen invloed gehad op de opname van andere voedingselementen omdat er geen verschillen in gehaltes zijn waargenomen bij de andere elementen wanneer. Dit onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat de voedingsoplossing aangepast moet worden om optimaal te kunnen sturen, omdat de grootte van het effect van verlaagd fosfaat alle andere effecten overklaste
Cultan in winterprei: onderzoek naar de beschikbaarheid van stikstof tijdens en na de winterperiode : verslag van een veldproef te Roggel (2006-2007)
Steenhuizen, J.W. ; Meurs, E.J.J. ; Berge, H.F.M. ten - \ 2008
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 181) - 22
preien - allium porrum - stikstofmeststoffen - veldproeven - vloeibare kunstmeststoffen - bemesting - vollegrondsteelt - leeks - nitrogen fertilizers - field tests - liquid fertilizers - fertilizer application - outdoor cropping
In Helden werd een veldproef met winterprei aangelegd om onderzoek te verrichten naar de effecten van verschillende stikstofbemestingsmethoden. Met name bij de Cultanmethode, een stikstofbemestingsmethode, waarbij een vloeibare stikstofmeststof wordt toegediend, werd nagegaan of de stikstof uit het Cultan-depot gedurende de winter in voldoende mate beschikbaar blijft om het gewas bij de hergroei na de winter van voldoende stikstof te kunnen voorzien. De stikstof-nalevering aan het volggewas (Italiaans raaigras) werd in deze proef ook onderzocht
Wankel succes met druppelfertigatie in Franse prei : Op Proefboerderij Vredepeel
Verstegen, S. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2007
Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)40. - ISSN 0925-9694 - p. 76 - 77.
allium porrum - preien - cultuurmethoden - fertigatie - druppelbevloeiing - toedieningswijzen - gewasopbrengst - vloeibare kunstmeststoffen - uitspoelen - waterbeheer - milieueffect - frankrijk - leeks - cultural methods - fertigation - trickle irrigation - application methods - crop yield - liquid fertilizers - leaching - water management - environmental impact - france
Bij PPO Vredepeel wordt in proeven prei geteeld met behulp van druppelfertigatie, met minder kunstmest en minder uitspoeling als doelen. In Frankrijk werken al sinds 2005 vijf preitelers in de streek Loire-Atlantique er mee op hun hele areaal. Eén van hen gebruikt 20 tot 40 procent minder kunst mest dan voorheen
Resultaten kunstmestinjectie 2007
Boer, Herman de - \ 2007
manures - fertilizers - liquid fertilizers - soil injection - dressings - nitrogen - farm machinery - field tests - fertilizer application
Geen meerwaarde polyfosfaat
Geel, W.C.A. van - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
fosformeststoffen - ammoniumpolyfosfaatsulfaat - polyfosfaten - veldgewassen - opbrengsten - toedieningswijzen - kunstmeststoffen - vloeibare kunstmeststoffen - proeven - bemesting - akkerbouw - phosphorus fertilizers - ammonium polyphosphate sulfate - polyphosphates - field crops - yields - application methods - fertilizers - liquid fertilizers - trials - fertilizer application - arable farming
De inzet van ammoniumpolyfosfaat bij zaaien, poten of planten heeft in het PPO-onderzoek, evenals in de praktijk, wisselende resultaten laten zien. Een bijzondere werking van polyfosfaat kwam niet naar voren. Ammoniumpolyfosfaat kan daarom het beste worden beschouwd als een gewone, vloeibare NP-meststof, die met name geschikt is om het gewas een startgift te geven.
Meer inzicht in tulpenbroei
Dam, M.F.N. van; Haaster, A.J.M. van - \ 2002
Vakblad voor de Bloemisterij 57 (2002)27. - ISSN 0042-2223 - p. 52 - 53.
snijbloemen - tulpen - hydrocultuur - forceren van planten - vloeibare kunstmeststoffen - bodem - chloriden - misvormingen - afwijkingen, planten - sapstroom - calcium - groeimedia - cultuurmethoden - temperatuur - glastuinbouw - cut flowers - tulips - hydroponics - forcing - liquid fertilizers - soil - chlorides - malformations - plant disorders - sap flow - growing media - cultural methods - temperature - greenhouse horticulture
Invloed van voedingselementen op het voorkomen van zweten en bladkiepen tijdens tulpenbroei. Gegevens in bijgaande tabel: Bladkiep en CA-gehalte van de plant, bij verschillende behandelingen (teelt op potgrond, teelt op demiwater, bemest, bemest en belucht)
Vloeibare meststoffen hebben incidenteel meerwaarde
Clevering, O.A. - \ 2001
PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)4. - ISSN 1385-5301 - p. 10 - 13.
plantenvoeding - kunstmeststoffen - vloeibare kunstmeststoffen - stikstofmeststoffen - stikstof - fosformeststoffen - fosfaat - stikstoffosformeststoffen - kaliummeststoffen - ammoniummeststoffen - ammoniak - ureum - toepassing - toedieningswijzen - spuiten - injectie - plaatsing (van meststoffen) - gebruiksefficiëntie - gebruikswaarde - efficiëntie - gewasopbrengst - bemesting - plant nutrition - fertilizers - liquid fertilizers - nitrogen fertilizers - nitrogen - phosphorus fertilizers - phosphate - nitrogen-phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - ammonium fertilizers - ammonia - urea - application - application methods - spraying - injection - placement - use efficiency - use value - efficiency - crop yield - fertilizer application
Samenstelling en eigenschappen van vloeibare meststoffen (stikstof-, fosfaat- en kalimeststoffen), en resultaten van onderzoek naar de toepassing van vloeibare urean, ureum, ammoniak, ammoniumwater en NP-meststoffen in verschillende soorten akkerbouwgewassen. Toedieningsmethoden (verspuiten, injecteren), toepassing (basisgift, startgift, bijbemesting, rijenbemesting), effecten op de opbrengst, en mogelijkheden voor verlaging van de mestgift worden besproken. In normale jaren werken vloeibare meststoffen niet beter dan vaste; de iets hogere efficiëntie weegt niet op tegen de kosten
Bemesting sturen op ionenopname
Visser, P. - \ 2001
Vakblad voor de Bloemisterij 56 (2001)46. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
plantenvoeding - hydrocultuur - vloeibare kunstmeststoffen - modellen - simulatiemodellen - automatisering - meting - instrumenten (meters) - glastuinbouw - plant nutrition - hydroponics - liquid fertilizers - models - simulation models - automation - measurement - instruments - greenhouse horticulture
Mechanisatie van meststoffentoediening in een volledig gesloten teeltsysteem
Bepaling van de effectiviteit van fertigatie met HydroTerra, CalciNit en Krista-K in aardappelen (pootgoed en consumptie) geteeld op zandgrond
Booij, R. ; Smid, H. ; Wijnholds, K. - \ 2000
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 5) - 26
druppelbevloeiing - fertigatie - bevruchting - vloeibare kunstmeststoffen - aardappelen - aardappelzetmeel - zandgronden - experimenteel veldonderzoek - trickle irrigation - fertigation - fertilization - liquid fertilizers - potatoes - potato starch - sandy soils - field experimentation
Bemestingssystemen met vloeibare meststoffen
Titulaer, H.H.H. ; Kanters, F.M.L. - \ 2000
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 32 - 35.
vloeibare kunstmeststoffen - groenteteelt - stikstofmeststoffen - ureummeststoffen - ammoniummeststoffen - veldgewassen - apium graveolens - selderij - lactuca sativa - allium porrum - preien - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - bemesting - vollegrondsteelt - liquid fertilizers - vegetable growing - field crops - celery - leeks - yield increases - yield losses - yields - nitrogen fertilizers - urea fertilizers - ammonium fertilizers - fertilizer application - outdoor cropping
Onderzoek naar de verschillen in de N-werking van vloeibare meststoffen in vergelijking tot een korrelmeststof. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) De gemiddelde opbrengst van geschoonde groenselderij (kg/are), de N-opname van het geschoonde product en de totale N-opname (kg/ha) bij niet en wel inwerken van de kunstmeststoffen; 2) De gemiddelde opbrengsten van twee teelten ijsbergsla (kg/are), de N-opname door de kroppen en de totale N-opname door het gewas (kg/ha) bij niet en wel inwerken van de kunststoffen; 3) De gemiddelde opbrengst (kg/are) van geschoonde prei en kroppen van twee achtereenvolgende teelten ijsbergsla en de daarbij behorende N-opname (kg/ha); 4 Het verloop van het Nmin-gehalte (0-30cm) in de tijd en de gegeven mestgiften (+) bij een zomer- en herfstteelt van ijsbergsla (alles in kg/ha).
Souperen van meststoffen bij de witlofrek
Kruistum, G. van; Sarrazyn, R. - \ 2000
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)1. - ISSN 1385-5298 - p. 23 - 27.
cichorium intybus - cichorei - forceren van planten - hydrocultuur - cultuur zonder grond - kunstmeststoffen - mineralen - plantenvoeding - elektrische geleiding - vloeibare kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - duurzaamheid (sustainability) - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - kwaliteit - chicory - forcing - hydroponics - soilless culture - fertilizers - minerals - plant nutrition - electrical conductance - liquid fertilizers - fertilizer requirement determination - sustainability - yield increases - yield losses - yields - quality
Onderzoek naar de juiste bemestingsstrategie tijdens de trek moet ophoping van nutrienten en zouten voorkomen zonder verlies van opbrengst, kwaliteit en houdbaarheid. Daartoe zijn voedingsschema's getoetst. Als uitgangspunt is het PAV-schema genomen met als variant een hogere K/CA-verhouding. Op dag 12 is de EC-waarde verlaagd en op dag 19 gestopt met het doseren van nutrienten. Door deze cultuurmaatregelen kan de hoeveelheid voedingselementen in het proceswater tot een aanvaardbaar niveau worden verminderd
Bepaling van de effectiviteit van fertigatie met polyfosfaten en calciumnitraat in zetmeelaardappelen
Booij, R. ; Smid, H. ; Wijnholds, K. - \ 1999
Wageningen : AB-DLO (Nota / AB-DLO 152) - 24
vloeibare kunstmeststoffen - fertigatie - fosformeststoffen - kalksalpeter - aardappelen - fabrieksaardappelen - liquid fertilizers - fertigation - phosphorus fertilizers - calcium nitrate - potatoes - starch potatoes
De stikstofwerking van vloeibare meststoffen op grasland
Corre, W.J. ; Hoogerbrugge, A. - \ 1999
Wageningen : AB-DLO (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek 197) - 10
vloeibare kunstmeststoffen - vloeibare meststoffen - efficiëntie - stikstof - graslanden - liquid fertilizers - liquid manures - efficiency - nitrogen - grasslands
Vloeibare stikstofmeststoffen perspectiefvol
Titulaer, H.H.H. - \ 1999
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1999 (1999)feb. - ISSN 1385-5298 - p. 25 - 27.
veldgewassen - vloeibare kunstmeststoffen - ammoniummeststoffen - nitraatmeststoffen - ureummeststoffen - calcium - vollegrondsteelt - field crops - liquid fertilizers - ammonium fertilizers - nitrate fertilizers - urea fertilizers - outdoor cropping
De mogelijkheden inzake het bemesten met vloeibare stikstofmeststoffen op een rijtje
Verlaging van de zuurstofspanning in combinatie met een besmette voedingsoplossing (in het kader van onderzoek naar wortelverdikking bij komkommer)
Blom - Zandstra, M. ; Baan Hofman - Eijer, L. - \ 1998
Wageningen : AB-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek 96) - 26
komkommers - cucumis sativus - cultuur zonder grond - vloeibare kunstmeststoffen - wortels - zuurstof - ademhaling - plantenfysiologie - plantenontwikkeling - plantenziektekunde - misvormingen - cucumbers - soilless culture - liquid fertilizers - roots - oxygen - respiration - plant physiology - plant development - plant pathology - malformations
Invloed van de pH op de groei en ontwikkeling van Cymbidium
Uitermark, C.G.T. ; Berg, T.J.M. van den; Schrama, P. - \ 1995
Aalsmeer : PBG, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer 16) - 41
snijbloemen - vloeibare kunstmeststoffen - nederland - cultuur zonder grond - cymbidium - cut flowers - liquid fertilizers - netherlands - soilless culture
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.